Kerkblad 31 mei 2020 Kerkblad 31 mei 2020

Agenda (Voor alles geldt D.V., vesper en sing-in worden online uitgezonden vanuit de kerk)

29 mei 15.00 uur Bibliotheek weer open

2 t/m 28 juni Fietspuzzeltocht CZWD

03 juni 19.15 uur Vesper

05 juni 19.30 uur Sing-in

07 juni JV avond

08 juni 19.30 uur Gebed voor de Venen in ’t Kruispunt te Mijdrecht

10 juni 19.15 uur Vesper

12 juni 19.30 uur Sing-in

13 juni JV activiteit en ALV

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 5 juni 2020 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl 

Jarigen [zie papieren kerkblad]

Bij de diensten

Zondag 31 mei, op de 1ste Pinksterdag lezen we uit Handelingen 2: 1-4 en 22-40. We lezen van de uitstorting van de Heilige Geest en hoe de discipelen vervuld werden met Gods Geest. De belofte is in vervulling gegaan. Daar duidt Petrus op in zijn toespraak op de allereerste Pinksterdag. Velen werden geraakt door het Evangelie van de Heere Jezus. Laten wij ons ook raken door het werk van de Heilige Geest? Het thema is: De Heilige Geest verbindt Pinksteren met Pasen.

Op 2de Pinksterdag 1 juni staan we opnieuw stil bij het Pinksterevangelie. We lezen Handelingen 2:1-8 en 14-21. Het thema is dan: Vol worden met de Heilige Geest. Tijdens deze dienst nemen we afscheid van de kinderen van de zondagschool. Er is een liturgie die wordt rondgebracht naar de kinderen en de vaste kerktelefoonluisteraars. Ook wordt deze liturgie op de website gezet. In verband met Pinksteren en de relatie die er is met Mathare, Kenia, willen we in de liederen vooraf ook het lied van verbondenheid zingen.

Op zondagmorgen 7 juni zal één van de gaven van de Heilige Geest centraal staan. 

Meeleven in en rondom de gemeente

Revalidatie

We zijn dankbaar dat mw. Nel Verburg-de Jong, Dorpsstraat 76, het ziekenhuis weer mocht verlaten. Ze moet op dit moment revalideren in Careyn Maria-Oord, Herenweg 69 (3645 DH) Vinkeveen. We bidden om en hopen op een voorspoedig herstel, zodat ze thuis weer haar plekje kan innemen bij haar man Nanne. 

Zieken thuis

In de gemeente zijn er nog steeds mensen ziek thuis. Ook zijn er die al dan niet verplicht in quarantaine zijn deze weken. Daarnaast zijn er die behandeld worden met chemokuren, er zijn mensen met psychische noden, er zijn chronisch zieken en mensen met depressie. Wat is er veel nood en pijn in deze wereld. Maar in dit alles is de Heilige Geest uitgestort, Die met ons mee zucht (Romeinen 8). Hij brengt ons bij de Overwinnaar en laat ons delen in de overwinning.

Rouw

We leven mee met Leny en Johann Grünbauer nu de moeder van Leny is overleden. Een moeder, zelfs als ze oud geworden is, kunnen we eigenlijk niet missen. Maar wat is het dan een troost dat door het geloof sterven een doorgang is naar het eeuwige leven. Van harte sterkte toegewenst in deze periode.

Huwelijksjubileum Thijs en Maagje Meijers

Op 16 mei zijn Thijs en Maagje Meijers-Hijkoop 25 jaar getrouwd geweest. Een bijzondere dag voor dit echtpaar met hun kinderen en kleinkind. De Heere heeft hen rijk gezegend de achterliggende jaren. Eerst op de boerderij in Wilnis en nu een nieuwe boerderij in Abcoude waar ze beiden veel vreugde aan beleven. Ze zijn de Heere dankbaar voor alles wat Hij geeft. Daarbij danken we de Heere ook voor de nabijheid die ze mochten ervaren toen er tegenslagen waren. De Heere heeft hen geholpen en gedragen in hun huwelijk. Het zilveren echtpaar Meijers woont: Polderweg, Abcoude.

50 jaar predikant

Zondag 24 mei was het 50 jaar geleden dat ds. P.J. Droogers werd bevestigd als predikant van de Hervormde Gemeente Wilnis. Voor hem was Wilnis zijn eerste gemeente. Hoewel 50 jaar een hele tijd lijkt, zijn er velen die dierbare herinneringen aan hem hebben. We feliciteren onze oud-predikant met deze mijlpaal. We wensen hem van harte Gods zegen toe in het ambt, ook al is hij sinds zijn emeritaat in 2002 niet meer verbonden aan een gemeente. In de zegenwens betrekken we zijn vrouw en allen die hem lief en dierbaar zijn. Ds. P.J. Droogers woont: Bereklauw, Werkendam.

Lisanne en Wouter getrouwd

We ontvingen bericht dat op 15 mei Wouter Vernooij en Lisanne Vermeij, Bovendijk, zijn getrouwd. We wensen dit echtpaar van harte Gods zegen toe op hun huwelijk. De kerkelijke inzegening is geweest in de Hervormde Gemeente Vreeswijk. We feliciteren de ouders en de verdere familie met dit huwelijk. Wouter en Lisanne zijn gaan wonen: Wilhelminalaan, Harmelen.

Huwelijk Deborah en Robert

Op 12 juni geven Robert van der Linden (Kockengen) en Deborah van Kreuningen, Veenman 16, elkaar het ja-woord. We zijn dankbaar dat Robert en Deborah de keuze hebben gemaakt om te trouwen. De liefde voor elkaar en de trouw aan Gods Woord hebben de doorslag gegeven om in deze bijzondere tijd in het huwelijk te treden. Het zal een dag zijn waarbij alleen de naaste familie en enkele vrienden aanwezig kunnen zijn. We wensen jullie van harte Gods zegen op deze bijzondere dag, waarbij we de beide families van harte feliciteren met dit huwelijk.

Op de prachtige trouwkaart staat heel kernachtig: We say yes! Na de huwelijksceremonie is de inzegening van het huwelijk om 15.30 uur in de kerk. Deze dienst is door gemeenteleden niet mee te vieren in de kerk i.v.m. de beperkende Coronamaatregelen. Wel zal de dienst online te beluisteren en te bekijken zijn via de bekende kanalen. Robert en Deborah gaan wonen: Kon. Wilhelminaplein, Kockengen.

Peter en Riek in Centraal-Azië

Hoe gaat het met Peter en Riek in coronatijd? Misschien vraagt u zich dat ook wel af. We vroegen het hen en kregen de volgende reactie. ‘We zitten inmiddels 8 weken in quarantaine en dat valt uiteraard niet mee ... Maar we zijn gezond gelukkig en kunnen ons goed bezighouden. De intensieve taalstudie zit er sinds vorige week op maar we hebben nu nog wel twee ochtenden per week taalles. Verder zijn we druk met ZOOM-meetings rond de voorbereidingen voor het hospice. Veel kan gelukkig op die manier in de startblokken gezet worden zonder dat we naar buiten kunnen. Eind augustus trouwt onze dochter en wordt de moeder van Peter 80. We hopen dat het tegen die tijd mogelijk is om daarbij te zijn.’ Uw gebed en uw bijdrage via de zendingsbussen maken het mogelijk dat Peter en Riek de liefde van Christus aan daklozen kunnen tonen. Dank voor uw betrokkenheid!

Juist nu is uw gebed hard nodig!

Het wereldwijde zendingswerk gaat door, ook in tijden van crisis. Gebed is daarom misschien wel belangrijker dan ooit. Om zo actueel mogelijke gebedspunten aan te bieden, verstuurt de GZB elke week een gebedsbrief via de mail. U kunt zich hiervoor aanmelden via www.gzb.nl/gebed of door het sturen van een e-mail naar gebed@gzb.nl. De gebedskalender uit Alle Volken, die een periode van 3 maanden bestrijkt, vervalt voorlopig. Goed om onze verbondenheid met broeders en zusters wereldwijd ook op deze manier te laten blijken. 

Bij de agenda

CZWD Fietspuzzeltocht tbv Global Rize

Zoals eerder vermeld heeft ook de fietspuzzeltocht van de Commissie van Zending en Werelddiaconaat een andere uitvoeringsvorm. Vanaf 2 juni kunt u de route (35km) vinden via de website van de gemeente en deze op eigen gelegenheid afleggen. Op de website vindt u ook de mogelijkheden om een gift over te maken naar Global Rize: zending via internet. Wanneer u de juiste antwoorden voor 29 juni weer inlevert maakt u kans op een heerlijke slagroomtaart!

VakantieBijbelWeek zomer 2020

Net als de rommelmarkt kent ook de VBW een jarenlange traditie: een prachtige tent op een grasveld met veel kinderen die zingen, verhalen horen, met elkaar bidden, gezelligheid ervaren en mooie ontmoetingen hebben. Ook een moment dat we als gemeente ervaren dat we samen mogen werken in Gods koninkrijk. Dat verbindt aan Hem en aan elkaar. Het is duidelijk dat evenementen zoals we ze gewend zijn, niet door kunnen gaan. We hebben daarom als VBW-team nagedacht over een andere invulling zodat we toch iets kunnen bieden aan al die kinderen voor wie de VBW een jaarlijks terugkerend feestje is. We hebben besloten ook de VBW via een livestream op Youtube te gaan aanbieden. Het plan is om dit twee dagen in de zomervakantie te doen en daarnaast één dag rond de herfstvakantie en één dag in de kerstvakantie, uiteraard afhankelijk van de mogelijkheden op dat moment. (Groot)ouders kunnen hun (klein)kinderen van tevoren aanmelden voor de VBW en krijgen dan per kind een tasje thuisbezorgd met de knutsels, spelletjes, een cadeautje, een vakantiedoeboekje enz. Zo kunnen kinderen thuis ook een beetje VBW vieren. Om iedereen in ons dorp over de online-VBW te informeren, willen we net als andere jaren, huis-aan-huis een flyer verspreiden. We zijn daarom op zoek naar 14 gemeenteleden die in week 28 (week van 5 juli) een wijkje willen lopen. Bent u beschikbaar, meld u dan aan via vbwwilnis#gmail.com of bel naar 06-83577287.

Vanuit de Kerkenraad

Mededeling aan de gemeente i.v.m. erediensten in de maand juni

Met ingang van 1 juni is beperkt bezoek aan de erediensten mogelijk onder de voorwaarde dat de richtlijnen van de RIVM en de daarvan afgeleide aanwijzingen van de PKN worden nagekomen. Concreet betekent dit dat voor de maand juni maximaal 30 personen in de kerk aanwezig mogen zijn.  Dit als aanloop naar een voorgenomen verdere verruiming tot maximaal 100 personen vanaf 1 juli.

De dienst van 1 juni  (tweede Pinksterdag) is bedoeld voor afscheid van kinderen van de basiscatechese. Voor de daarop volgende zondagen (7,14,21,28/6) geldt, dat er een reguliere  ochtend- en avonddienst is.  Onder bepaalde voorwaarden kunt u zich individueel of met uw gezin aanmelden voor de diensten in juni. 

De voorwaarden zijn samengevat: 

  • u hebt geen gezondheidsklachten, 
  • de 70+ groep vraagt zichzelf vooraf af of het verstandig is om te gaan 
  • u stemt in met de preventieve maatregelen om besmettingsgevaar te minimaliseren. 

Als u in juni één of meerdere diensten wilt bezoeken, wordt u verzocht  dit te melden bij de scriba Dick Stam, bij voorkeur per mail: scriba#hervormdwilnis.nl onder opgave van het aantal personen. Dit kan uiterlijk tot vrijdag 18.00 uur voorafgaande aan de desbetreffende zondag.  Aan de hand van de aanmeldingen zullen maximaal 28 extra kerkgangers worden toegelaten (predikant, kerkenraad, koster, organist etc. tellen in de nieuwe richtlijnen niet mee voor max. 30). Aan de hand van de aanmeldingen zal een rooster worden opgesteld. U ontvangt bericht op welke zondag u (van harte) welkom bent. De preventieve maatregelen zullen nog nader worden toegelicht. Indien de richtlijnen veranderen, zullen we ons opnieuw bezinnen.

Voor de diensten met ingang van 5 juli vindt toelating plaats op alfabetische volgorde van achternaam waartoe vooraf een schema wordt opgesteld en gepubliceerd. Aanmelden is dan niet meer nodig.

Tenslotte
Van verschillende kanten komt het naar me toe dat we elkaar missen tijdens de eredienst. Daarbij wordt ook heel vaak het samen zingen genoemd. Of dit binnenkort weer mogelijk is hangt af van de uitkomsten van verschillende onderzoeken. Laten we hopen dat er een positief besluit valt. We wensen jullie allen gezegende Pinksterdagen toe.

Ds. M. van de Ruitenbeek 

terug