Kerkblad 3 april 2022 Kerkblad 3 april 2022

Wilnis.      KERKDIENSTEN

Zondag 3 april

6e Lijdenszondag

10.00 uur: Prof. Dr. G. van de Brink, Woerden

Voorzang: Ps. 22 : 16 (Schoolpsalm)

Kinderoppas: Annet Meijers, Mirthe Herngreen

Kerkauto: Dhr. J. Stoof

Koffiedrinken na afloop van de dienst

18.30 uur: Ds. M. Aangeenbrug

Voorzang: Ps. 119 : 88

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Diaconie.

========

Zondag 10 april

7e Lijdenszondag

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: Ps. 36 : 3

Kinderoppas: Elsemarie Mur, Fieke Herngreen

Kerkauto: Dhr. A. Boswijk

18.30 uur: Ds. J.T. Maas, Ouderkerk a/d IJssel

Voorzang: Ps. 43 : 1 en 5

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Umoja 2.0.

=======

Vrijdag 15 april

Goede Vrijdag

Bediening Heilig Avondmaal in de avonddienst

14.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: WK 564

Kinderoppas: Matty Nagel, Elske van Kreuningen

Kerkauto: Dhr. R. Berger

19.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: WK 151

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Diaconie.

 

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

03 april Koffie drinken na de morgendienst

04 april 19.30 uur Gebed vd Venen in Postwijck/Baambrugge

04 april Slotavond catechese

05 april 19.45 uur Kerkenraadsvergadering

07 april 18.45 uur Jeugdkoor

08 april 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk

09 april 18.30 uur Paaswandeling

11 april 19.30 uur Vrouwencontact Paasviering

14 april 14.30 uur Ouderenmiddag

14 april 18.45 uur Jeugdkoor

16 april 19.00 uur Paaszangdienst

20 april       19.30 uur   Toerustingsavond ouderenbezoekteam

09 mei 19.30 uur Vrouwencontact Jaarvergadering

21 mei 09.30 uur Rommelmarkt

12 t/m 15 juli VBW

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Kom Koffie

Iedere dinsdag vanaf 10.00 uur

Open kerk

Iedere vrijdagmorgen is de kerk open van 10.00 tot 12.00 uur.

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 8 april 2022 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jarigen en Huwelijksjubilea. zie papieren kerkbla

Bij de diensten

Zondagavond 3 april hebben we opnieuw een leerdienst over het gebed. We denken na over gebedsverhoring. De Heere hoort het gebed. We lezen met elkaar uit Richteren 6: 17 – 21 en 2 Korinthe 12:7 – 10. Daarnaast lezen we Zondag 45 V&A 117c. Het thema is: Niet tegen dovemansoren.

Zondagmorgen 10 april lezen we uit Marcus 15 vanaf vers 16. De Heere Jezus wordt weggeleid naar Golgotha. Het thema van de preek is: Kruisdrager of wapendrager?

Vrijdag 15 april in de middagdienst staan we stil bij het 5de kruiswoord van de Heere Jezus. In een dienst, waarbij we speciaal aandacht geven aan de kinderen, is er een liturgie. We lezen uit de Bijbel uit Johannes 19: 28 en we luisteren naar het woord: Mij dorst.

In de avonddienst van Goede Vrijdag staan we stil bij het 6de kruiswoord. Dan klinken de woorden: Het is volbracht. Deze woorden mogen we gedenken in een dienst waarin we ook het Heilig Avondmaal mogen vieren. Bijzonder dat we dit jaar, evenals vorig jaar, het Heilig Avondmaal mogen vieren op de dag van de overwinning op de zonde door onze Heere Jezus Christus. De tekst voor de verkondiging is Johannes 19:30.

Meeleven in en rondom de gemeente

Ziekenhuis

Woensdag 30 maart wordt Ria van Rijssel geopereerd aan haar heup. Als alles volgens planning verloopt mag ze de volgende dag weer naar huis. We bidden de Heere om Zijn nabijheid en een voorspoedig herstel. Tijdelijk verblijven Ria en Aart aan de Heerenweg.

Ziekte en zorg

We denken aan onze gemeenteleden (jongeren en ouderen) die onderzoeken ondergaan, uitslagen van onderzoeken verwachten en zij die behandelingen ondergaan. We bidden om Gods dragende kracht voor u en jullie allen. Hij is de vaste Rots van ons behoud.

Huwelijksjubileum Ries en Yvonne Berger

Op 24 maart waren Ries en Yvonne Berger-Vet 50 jaar getrouwd. Ze zijn de Heere dankbaar voor de goede en gezegende jaren die zij van Hem hebben ontvangen. Het echtpaar heeft kinderen en kleinkinderen ontvangen uit de hand van de Heere. Een groot geschenk en een grote verantwoordelijkheid. We denken ook aan de zorgen die er de achterliggende periode zijn geweest. We denken ook aan Rosemarie die thuis woont bij vader en moeder. Het echtpaar Berger woont: Herenweg.

Huwelijksjubileum Edu en Lineke Windhorst

Op 29 maart zijn Edu en Lineke Windhorst-Moerland 45 jaar getrouwd geweest. De Heere heeft hen samengebracht en samen gehouden. De Heere heeft hen kinderen en kleinkinderen gegeven. Enkele jaren geleden zijn ze vanuit Amsterdam in Wilnis komen wonen. Ze hebben het hier goed, maar binnenkort gaan ze verhuizen naar een woning waarbij zorg geboden kan worden in verband met het verminderen van de gezondheid van Edu. Het echtpaar Windhorst woont: Mandenmaker .

Bij de agenda

Ontmoeting en koffie op 3 april

Tijdens een gesprek tussen de evangelisatiecommissie en de commissie voor zending en werelddiaconaat spraken we naar elkaar uit hoezeer we als gemeente elkaar nodig hebben en hoe waardevol het is om elkaar zo nu en dan te spreken. Juist wanneer je elkaar in het dagelijkse leven niet zo veel tegenkomt. Als gemeente zijn we immers met alle verschillen die er zijn aan elkaar gegeven. En zo ontstond spontaan het idee om elke eerste zondag van de maand na de ochtenddienst koffie met elkaar te drinken. De eerste keer is op zondagmorgen 3 april, de daaropvolgende keer 1 mei enz. Vaak is het zo dat degene die iets verzint vervolgens ook de uitvoering mag doen. Maar ook hierin willen we elkaar tot een hand en voet zijn. Het plan is dus dat we om beurten de organisatie op ons nemen. Elke keer 2 mensen van de vorige keer + 2 nieuwe mensen. U kunt zich daarvoor spontaan aanmelden bij Janneke Herngreen (06-27146418). Zo komen we allemaal af en toe aan de beurt en heeft iedereen kans om van de ontmoetingen te genieten. Heel graag tot ziens op 3 april!

Paaswandeling 9 april

We hebben er al vele weken over bericht en nu is het bijna zover: zaterdagavond 9 april tussen 18.30 en 20.00 uur kan vanaf De Schakel in Wilnis gestart worden met de paaswandeling. Tijdens de wandeling vertellen getuigen en liederen het paasverhaal: Jezus leeft! U bent van harte welkom om mee te wandelen en neem gerust iemand mee. Informatie vindt u op de website van onze kerk. In het bijzonder willen we u vragen te bidden voor medewerkers en wandelaars opdat het Evangelie de harten van mensen mag bereiken. Aan het einde van de wandeling is er gelegenheid voor ontmoeting in De Roeping. Daar is ook een gebedsteam aanwezig. Dank voor uw steun en betrokkenheid!

Paasviering

Op maandag 11 april (let op: op de jaarplanning werd een andere datum genoemd!!!) wordt de paasviering van het Vrouwen Contact Wilnis in de grote zaal van De Roeping gehouden. Gemeenteleden kunnen dit meevieren via de kerktelefoon. Een liturgie krijgt u te zijner tijd thuis bezorgd. De paasviering heeft als titel meegekregen ‘De Koning regeert vanaf het kruis’. We beginnen om 19.30 uur. De koffie/thee staat klaar vanaf 19.15 uur.

Jaarvergadering Vrouwen Contact Wilnis

Deze wordt gehouden op maandag 9 mei in De Roeping vanaf 19.30 uur. Aansluitend aan de jaarvergadering zal Adeline Stam een presentatie houden over het werk van de VOOR ELKAAR Vakantieweken. De opbrengst van de soepactie was ook voor deze stichting. De jaarvergadering en de presentatie van de VOOR ELKAAR Vakantieweken is de laatste bijeenkomst van dit seizoen. Allen van harte welkom.

In september hopen we dan weer te starten met een nieuwe Bijbelstudie.

Zondagsschool Dabar

In het afgelopen seizoen hebben we met 7 kinderen een mooie en gezegende tijd rondom de Bijbel gehad! Graag informeren wij over het volgende: We sluiten dit zondagsschoolseizoen af met een afsluiting in De Roeping. Vanwege het kleine aantal leden doen we dit alleen met hun gezinnen en familie. In dit uur zal Casper Vis afscheid nemen. De dienst op Tweede Paasdag zal dit jaar geen afscheidsdienst zijn, maar een andere invulling krijgen.

Hartelijke groet, Celia Vis en Corine Nagel

Toerustingsavond ouderenbezoekteam

Op woensdag 20 april is er een toerustingsavond voor ouderenbezoekers met als onderwerp "volgend pastoraat". Deze avond zal worden verzorgd door Ds. Fré van Roest uit Zeist en zal gaan over onderwerpen die je kunt tegenkomen bij het bezoek zoals eenzaamheid, als kinderen andere wegen gaan, etc. en hoe je daar als bezoeker mee om kunt gaan.

De avond wordt gehouden in De Roeping en begint om 19.30 uur. Ook belangstellenden zijn van harte welkom!

Vanuit de Kerkenraad

Zendingsbussen 2e kwartaal 2022

Vanaf zondag 3 april is de opbrengst van de zendingsbussen bestemd voor het werk van Peter en Riek in Centraal-Azië. Met onze bijdragen ondersteunen we als gemeente hun uitzending. Zo kunnen zij het licht van het Evangelie verspreiden en iets betekenen voor mensen die vaak lange tijd een moeitevol leven op straat leiden. Mensen die niet gezien worden en voor wie het leven nauwelijks perspectief heeft worden juist in hun laatste levensfase omringd met goede en liefdevolle zorg in het hospice. Zo mogen zij de liefde van Christus ervaren. Fijn dat u meeleeft, meebidt en meegeeft.

Elisabeth magazine

Op zondag 3 april na de dienst krijgt u weer de Elizabeth magazine uitgereikt. Het thema is: ‘Opstaan en weer doorgaan’. Juist nu in deze bewogen tijden is het zo nodig om het geloof en vertrouwen in onze Hemelse Vader kenbaar te maken, te delen met anderen, opdat ook zij in verwachting mogen uitkijken naar Zijn (beloofde) komst. Als u/jij dit nummer gelezen hebt, neem dan deze kans waar om dit blad door te geven aan iemand om u en jou heen. Misschien de buren, een kennis of een familielid te laten delen in het wonder van Pasen. Christus onze Heere verrees uit de dood ! En eens zullen ook wij opstaan met Hem. Het is haast niet te geloven. Die boodschap willen we toch niet voor ons houden, maar delen toch ?? Enne ….. neem gerust meerdere exemplaren mee.

De evangelisatiecommissie

Situatie Oekraine:

De situatie in en rond Oekraïne verandert met de dag. De beelden en verhalen geven hartverscheurende indrukken. Deze verschrikkelijke nood roept ons des te meer op om te zien naar onze naaste. Allereerst financieel: de collecte van zondag 20 maart heeft tot op heden opgebracht € 7.930. Hiervan was al € 5.000 overgemaakt. Heel hartelijk dank voor uw gaven, maar er is meer nodig. Fijn dat mensen uit Oekraine, die in Wilnis verblijven, de weg naar de kerk hebben gevonden. Dat verbindt ons des te meer. We hebben inmiddels diverse contacten en zijn aan het zoeken wat goed is en wat past, waarna we zo nodig een beroep op de gemeente willen doen. Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën meld deze dan bij diaken Jaap Verhoek. 

Ondersteuning Waverveen

Enige tijd geleden is er via de classis een beroep gedaan op de kerkenraden van Vinkeveen en Wilnis om onze buurgemeente te willen ondersteunen. Hun kerkenraad is te klein geworden en de zorg wordt voor de overgebleven broeders groter. Daarom zal bij toerbeurt 1 ouderling per zondag ambtelijk aanwezig zijn in de diensten in Waverveen. Ouderling-kerkrentmeester Bert Verhoek heeft aangegeven de kerkrentmeesterlijke taken daar te willen ondersteunen.

Friedensstimme

Al vele jaren organiseert Friedensstimme een Paasgroet actie waarbij er lectuur kan verzonden worden aan evangelisten in Rusland. Dit keer zijn het geen Corona gerelateerde problemen waardoor de actie niet door gaat, maar de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Hierdoor waren in het begin helemaal geen verzendingen meer mogelijk naar Rusland, maar dat komt nu weer langzaam op gang. Friedensstimme heeft daarom besloten om toch vanuit hun kantoor in Gouda pakketten te versturen, maar organiseert dit dus niet via de kerkelijke gemeenten. Juist in deze tijd is het extra belangrijk dat er zo veel mogelijk mensen in aanraking komen het woord van God. Wilt u bidden voor de evangelisatie werkers in deze gebieden? Wilt u financieel bijdragen: Maak een gift over op IBAN nummer: NL26 INGB 0004 1323 34, o.v.v. Lectuurverspreiding VSU. Namens de CZWD, van harte aanbevolen. 

Tenslotte

Een hartelijke groet aan u en jullie allen.

DS. M. van de Ruitenbeek

terug