Kerkblad 4 april 2021 Kerkblad 4 april 2021

KERKDIENSTEN

Zondag 4 april.    1e Paasdag

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: WK 172, 176:1, 3, 6, 166

Kinderoppas: Karin de Haan, Leonie van Zutphen.

Kerkauto: Dhr. A. Boswijk

18.30 uur: Ds. M. van de Zwan, Westbroek

Voorzang: WK 424b : 1, 2 en 3

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. De Herberg.

Maandag 5 april.   2e Paasdag

Afscheid basiscatechese

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Diverse liederen volgens Orde van dienst

Kinderoppas: José Kool, Mirthe Herngreen.

Kerkauto: Dhr. R. Berger

Collecten: 1. Kerkbeheer 2. De Sleutelbloem (aangedragen door Zondagsschool Dabar)

Zondag 11 april

10.00 uur: Ds. J.A. Haasnoot, Ede

Voorzang: Ps. 71 : 2

Kinderoppas: Els Leeflang, Fieke Herngreen.

Kerkauto: Dhr. D. Stam

18.30 uur: Ds. G. van den Berg, Grafhorst

Voorzang: Ps. 71 : 12 en 17

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Umoja 2.0

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

14 april Kerkenraadsvergadering 
14 en 20 april Zending nú
20 t/m 23 juli VBW

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 9 april 2021 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jarigen  [zie papieren kerkblad]

Bij de diensten

Op de 1ste Paasdag lezen we het Paasevangelie uit Mattheüs 28: 1-10 en we lezen daarnaast uit Hebreeën 2:5-18. Ook in 2021 kan de angst ons overvallen. Maar dat is niet meer nodig: Jezus is waarlijk opgestaan en heeft de straf op de zonde overwonnen. Het thema is: Jezus is opgestaan: geen angst meer nodig. We sluiten de dienst af met het: U zij de glorie.

Op de 2de paasdag nemen we afscheid van de kinderen van de Zondagsschool Dabar. De jongeren hebben dan een actieve rol in de dienst. We lezen uit Markus 16: 1-14. In de preek denken we na over de woorden uit vers 6: Hij is opgewekt. Het thema van de preek is: Nieuw leven! We stellen de vraag wat dat nieuwe leven is en wat wij er nu aan hebben. Voor deze dienst wordt een liturgie gemaakt die op papier wordt uitgereikt in de kerk en aan de kerktelefoonluisteraars. Daarnaast is deze te downloaden vanaf de website. De kinderen van de zondagsschool hebben de Psalmen en liederen aangedragen en als collectedoel De Sleutelbloem aangedragen (zie onder Vanuit de kerkenraad).

Meeleven in en rondom de gemeente

Zieken thuis

We denken aan alle chronisch zieken in de gemeente. Soms zijn er experimentele behandelingen mogelijk, anderen ondergaan onderzoeken om te ontdekken welke behandelingen mogelijk zijn. Bij weer anderen wordt gezocht naar oorzaken van de hevige pijnen die worden gevoeld. We leggen u en jullie allen in de hand van de opgestane Levensvorst.

We denken aan allen die in quarantaine zitten vanwege corona. Zo ineens word je stil gezet en ben je op anderen aangewezen. We bidden om voorspoedig herstel en dat de klachten niet verergeren, maar juist verminderen.

Overleden

In de middag van maandag 29 maart 2021 is Wilhelmina de Graaf-van Drie overleden. Op de 16 maart is ze 94 jaar geworden. Mw. De graaf woonde in het oude spoorhuis aan de Ingenieur Enschedeweg 14. Sinds 1 maart 1994 was ze weduwe van Rutger de Graaf. Een biddende moeder, oma en overgrootmoeder is van ons heengegaan. Ze is geroepen door haar hemelse Vader. Ze mocht haar hoop stellen op het Woord van de Heere Jezus, Die het gebed heeft verhoord. Ze mocht gaan met de woorden: Heer, ik kom tot U!

De rouwdienst wordt stille zaterdag 3 april gehouden in het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente. Door de geldende coronamaatregelen wordt de dienst in besloten kring gehouden en begint om 11.30 uur. Meeluisteren en meekijken kan via de website van de kerk. Aansluitend zal de begrafenis gehouden worden op de Algemene begraafplaats De Ronde Venen aan de Ringdijk 4 te Wilnis.

We leven mee met de rouwdragende familie nu er een lege plaats gekomen is. Het correspondentieadres van familie De Graaf is: Ingenieur Enschedeweg te Wilnis.

Bij de agenda

Catechese

De catechese heeft in januari enkele weken stil gelegen door de coronacrisis. In februari hebben we een aantal lessen online verzorgd. Na de Pasen willen we als catechese-team nog 2 lessen verzorgen op maandagavond te weten op 12 en 19 april. Op 12 april behandelen we een onderwerp uit het boekje en op 19 april willen we op een informele wijze met elkaar dit bijzondere seizoen afsluiten. Op zondag 18 april hebben we in de ochtend een kerkdienst met de catechisanten. We verwachten alle catechisanten in de kerk.

Belijdeniscatechese

De belijdeniscatechese is dit seizoen met een aantal kleine onderbrekingen doorgegaan. Voor de Kerst zijn we meestal fysiek samengekomen in De Roeping en na de kerst digitaal via Zoom. Met alle strubbelingen is het toch een mooi seizoen geworden met goede gesprekken met elkaar over het geloof. De dienst van Openbare belijdenis van het geloof staat gepland op zondag 27 juni. Dirk-Jan van der Wilt en Mariëlle Seeleman willen op die datum belijdenis doen.  Hopelijk mogen we tegen die tijd met meer dan 30 mensen in de kerk.

Basiscatechese

Op 2de Paasdag nemen er acht kinderen afscheid van de Zondagsschool Dabar. We heten ze samen met hun ouders en de andere gezinsleden van harte welkom in de kerk. De volgende acht kinderen nemen afscheid van de zondagsschool: Ruben Fokkens, Hessel Hulsman, Julia van Kreuningen, Joëlle van Kreuningen, Eloise Leeflang, Joëlle Meijers, Levi Nap en Naomi Nap. We heten ze ook op deze plaats van harte welkom op de 12+ catechisatie voor het nieuwe seizoen. We zien uit naar een mooie en gezegende ontmoeting met de oudsten van de zondagsschool.

Zending nú 14 en 20 april 2021

We nodigen alle gemeenteleden van harte uit om mee te denken over de betekenis van zending voor onze gemeente in deze tijd. We doen dat onder leiding van ds. Jaap Haasnoot die met zijn gezin vele jaren in Oost-Afrika woonde en o.a. naar Ethiopië, Zuid-Soedan en Oeganda werd uitgezonden. Ds. Haasnoot gaat voor in de ochtenddienst van zondag 11 april.

Uitgangspunt voor het gesprek is een (digitale) korte vragenlijst die van tevoren door zoveel mogelijk gemeenteleden is ingevuld. Het invullen kost slechts een paar minuten dus als u/jij de link langs ziet komen: heel graag even reageren. Input is ook waardevol als je verder niet aan het gesprek kunt deelnemen. We ontmoeten elkaar op 14 en 20 april om 19.30 uur in de kerk tot ± 21.00 uur. Ook deelname via de livestream is mogelijk. Wanneer de maatregelen rondom corona onverhoopt strenger worden, ontmoeten we elkaar online via Teams. Dat doen we ook als het aantal aanmeldingen beperkt is. Aanmelden daarom graag zowel voor fysieke aanwezigheid als voor deelname via de livestream. Dat kan per email: czwd#hervormdwilnis.nl, telefonisch/WhatsApp: 06-54706241 of via één van de commissieleden. Meer informatie vindt u in de flyer en de zendingsnieuwsbrief bij Solitudo. Graag tot ziens!

Hartelijke groet, Commissie voor Zending en Werelddiaconaat

Vanuit de Kerkenraad

Collecte 2de Paasdag De Sleutelbloem

De kinderen van Zondagsschool Dabar hebben aangegeven te willen collecteren voor De Sleutelbloem in Noorden. De Sleutelbloem richt zich met name op mensen met psychosociale en psychiatrische problemen, verslavingsproblematiek, (ex) gedetineerden, mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en jongeren die zijn vastgelopen op school. Vanuit christelijke waarden en normen worden deze mensen geholpen, die vaak zelf geen mens meer hebben. Mensen die het vertrouwen in de medemens soms helemaal heben verloren. Voor deze mensen wil de stichting een veilige leer- en leefomgeving bieden. De stichting wil incidenteel en acuut ondersteuning bieden aan mensen in nood en voorzien in middelen en materialen voor ontwikkeling van de cliënten.

Umoja collecte 11 april

Al langere tijd heeft de Motherchurch van Mathare (de kerk van ds. Joel en Magdaline) het plan om de waterpomp nog beter te gebruiken.  Nu er door de geïnstalleerde zonnepanelen een constante stroomvoorziening is, heeft men het plan opgevat om het water niet alleen te gebruiken voor de directe omgeving van de kerk en de school, maar om daarnaast het water in flessen te gaan verkopen. Om dat te mogen doen is het nodig dat het water eerst gezuiverd wordt. De daarvoor benodigde zuiveringsinstallatie is mogelijk gemaakt door een schenking door twee goede doelen organisaties. Wat nu nog ontbreekt is de machine en aanverwante apparatuur om de flessen te vullen. Volgens het opgestelde business plan verwacht men na verloop van enige tijd hierop een winst te kunnen  realiseren van ongeveer € 7.000 per jaar. Een bedrag dat dan ten goede zal komen aan andere projecten zoals de basisschool en het Wilma instituut. Het benodigde bedrag voor de bottling machine bedraagt € 5.260.  Graag willen we de collecte van 11 april voor dit doel bestemmen en hierbij van harte bij u aanbevelen.

De Umoja taakgroep

Jaarrekening 2020 Diaconie

De concept jaarrekening 2020 van de diaconie ligt van dinsdag 6 april t/m zaterdag 10 april 2021 voor u als gemeentelid ter inzage bij diaken Bos. Graag vooraf even telefonisch overleg voor het maken van een afspraak (tel. 274264). Een verkorte versie van de jaarrekening is op aanvraag beschikbaar en zal tevens worden geplaatst in de Solitudo van juni 2021.

De diaconie

Ventilatie kerkgebouw

Beste gemeente, binnen het college van kerkrentmeesters bestaat al lange tijd de wens om een goed ventilatiesysteem voor onze kerk te vinden. De bestaande situatie met ramen en deuren voldoet niet meer aan de huidige eisen. Door de corona wordt een goed geventileerd kerkgebouw noodzakelijk. Een nieuw ventilatiesysteem aanbrengen in een kerk is een lastige en kostbare klus. Afgelopen zomer hebben we als college contact opgenomen met Ing. M.W. Smits uit Waarder. Deze heeft een advies uitgebracht aan de hand van het huidige bouwbesluit. Na langdurig overleg met betrokkenen over de praktische uitvoering en kosten zijn we zover dat we gekozen hebben voor Bidle ventilatie convectoren. Op 23 maart zijn deze afgeleverd bij De Roeping. Acht stuks staan binnen om de hoek. De aanleg van het ventilatiesysteem in de kerk is daarmee begonnen. De rijen banken aan de kant van de preekstoel zijn losgemaakt en verplaatst naar het middenpad, deze worden later weer vastgezet, zo ontstaat ruimte langs de muren. Door de kerkmuur heen worden per kant 16 gaten geboord van 16 cm voor de aanzuig van frisse lucht, door de kerkvloer 14 gaten van 5 cm t.b.v. de installatie. De klus is in tweeën gesplitst, zodat we altijd de helft van de banken kunnen gebruiken. We hopen op een voorspoedige gang van zaken.

De kerkrentmeesters

Tenslotte

Een veel bewogen weekend ligt achter ons. Geweld tegen christenen is nooit goed te praten. We lazen van de aanslagen op Sulawesie bij het uitgaan van een kerkdienst. Daarnaast hoorden we van christenen die geweld gebruiken tegen journalisten. Dat is evenmin goed te praten. Laten we als christenen overdenken wat er van de kerk uitgaat als we de kerk binnengaan. Maar laten we ook overdenken wat er van de kerk uitgaat als we de kerk uitgaan de wereld in. Zeker nu Pasen in aantocht is. De Heere Jezus zegt in Johannes 16:33: Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie,

Ds. M. van de Ruitenbeek

terug