Kerkblad 5 december 2021 Kerkblad 5 december 2021

Wilnis

 

KERKDIENSTEN

 

Zondag 5 december

2e Adventszondag

Bediening Heilig Avondmaal

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: WK 51 : 1, 4 en 5

Kinderoppas: Elsemarie Mur, Fieke Herngreen

Kerkauto: Dhr. G. Samsom

15.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: WK 106

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Johannes Hospitium.

 

Zondag 12 december

3e Adventszondag

10.00 uur: Ds. T. Jacobs, Leiden

Voorzang: Ps. 95 : 4 (Schoolpsalm)

Kinderoppas: Jantine Meijers, Elske van Kreuningen

Kerkauto: Dhr. D. Drost

15.30 uur: Ds. L.L. van den Dool, Broek op Langedijk

Voorzang: Ps. 97 : 7

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Stichting Gave.

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

Het doorgaan van onderstaande activiteiten hangt af van de komende richtlijnen

die voortvloeien uit het overleg tussen kerken en overheid. Zie ook hetgeen

hierover is opgenomen onder “Vanuit de kerkenraad”.

06 dec. 19.30 uur Interkerkelijke Gebedsbijeenkomst

09 dec. 18.15 uur Meet & Eat

10 dec. 10.00 uur Open Kerk

10 dec. 19.30 uur Catechesebijbelkring

10 dec. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk

17 dec. 10.00 uur Open Kerk

22 dec. 14.00/19.30 Creatieve middag/avond Vrouwencontact

24 dec. 10.00 uur Open Kerk

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Kom Koffie

Iedere dinsdag vanaf 10.00 uur

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 10 december 2021 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jarigen zie papieren kerkblad

Bij de diensten

Zondag in de ochtenddienst wordt het Heilig Avondmaal bediend. We willen opnieuw de vorm hanteren van de afgelopen keren, waarbij u naar voren wordt genodigd om brood en wijn te halen. Brood en wijn kunnen we daarna gezamenlijk nuttigen. Voor hen die het aangeven worden brood en wijn naar de zitplaats gebracht door een van de diakenen. In de middagdienst (Let op: aanvang 15.30 uur) is er voortzetting van de viering en dankzegging voor het Heilig Avondmaal.
In de ochtenddienst lezen we uit Lukas 1 de verzen 57-68. Dat laatste vers is het uitgangspunt van de preek. In de avonddienst lezen we Lukas 1: 67 -80. Dan nemen we vers 76 en 79 als uitgangspunt voor de preek.

Meeleven in en rondom de gemeente

Ziekenhuis

We danken met mw. Metta van der Wilt-van Eijk, Sterling, Mijdrecht, dat ze na een operatie aan haar been weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Dankbaar is ze ook dat er verder geen uitzaaiingen geconstateerd zijn.

Maandagmiddag is dhr. A.M. van Leeuwen, Burg van Baaklaan weer thuis gekomen uit het ziekenhuis. We zijn dankbaar dat hij weer naar huis kon, nadat hij vorige week is bestraald. Het is voor hem en zijn vrouw nog afwachten wat het effect van deze bestraling is geweest.

In het St. Antonius ziekenhuis te Nieuwegein is dhr. J. Heijkoop, Bozenhoven, Mijdrecht, opgenomen. Doordat zijn lichaam veel vocht vasthoudt ervaart hij op zijn hoge leeftijd de broosheid van zijn bestaan.

We bidden of de Heere hen allen de Schuilplaats biedt.

Zorgen

We leven mee met mw. Fien Kroon-van Veen, Oudhuijzerweg, die tijdelijk is opgenomen in Zorgvilla Sluysoort in Maarssen. We zijn dankbaar dat de situatie stabiliseert en we hopen dat ze binnenkort een plekje dichterbij Wilnis vindt om te verblijven. We denken ook aan haar man Evert en de kinderen nu een vrouw, moeder en oma niet meer thuis kan wonen.

We denken ook aan het gezin van Evert en Ella Hulsman, Marktschipper, nu er zorgen zijn over de gezondheid van Ella.

We zijn dankbaar met mw. Lenie Treur, Herenweg 45 (3648 CA), dat het weer iets vooruit gaat. Ze heeft nog heel veel pijn na haar val en we bidden om een verder herstel van de zware kneuzingen.

We denken aan allen die grote zorgen kennen over hun gezondheid. Wat kan een ziekte grote gevolgen hebben. Zeker ook als er geen genezing mogelijk is. We denken aan alle chronisch zieken in de gemeente.

We denken aan jong en oud die getroffen zijn door de gevolgen van het coronavirus. Zo maar glijdt de energie uit je leven weg en ben je aan huis gebonden. We bidden om bescherming tegen de gevolgen van het virus en om herstel.

Geboren

We danken met Peter en Stevany Treur met de geboorte van hun dochter Gianna Antonia. Gianna (spreek uit: Kianna). is het zusje van Josia. Zowel moeder als dochter maken het goed. We feliciteren de ouders met dit geschenk van de Heere en wensen ze van harte Gods zegen toe in de opvoeding van hun kinderen. In de felicitatie betrekken we ook de grootouders Kees en Annemieke Treur, Bovendijk en de grootouder op Sulawesie. De dankbare ouders Peter en Stevany wonen: Geerkade

Overlijden Aart Pelle

Op 19 november 2021 is Aart Pelle overleden op de leeftijd van 76 jaar. Aart was getrouwd met Nel Pelle-Former. Vanuit Veldhoven zijn ze ruim 10 jaar geleden in Wilnis komen wonen. Ze hebben samen een goede tijd gehad, waarbij ze tijd hadden om de kinderen en kleinkinderen te bezoeken. Op de kaart schrijft de familie: In dankbare herinnering aan alles wat hij voor ons is geweest, nemen wij na een korte moedige strijd afscheid van mijn lieve man, vader en opa. Als tekst op de kaart hebben ze gekozen voor Psalm 23: 6: Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen.

Op 26 november is er een afscheidsdienst geweest in onze kerk waar de woorden van Psalm 23 en 1 Johannes 4 centraal hebben gestaan. Aansluitend heeft de begrafenis plaatsgevonden op de algemene begraafplaats Vrederust aan de Ringdijk in Wilnis. Het correspondentieadres van de familie is: Burg. Van Baaklaan

Rouw

We leven mee met de gezinnen van Johan en Henny van Dulken en Ati en Peter de Wit nu een zus van Johan en Ati is overleden. We bidden de Heere om troost en Zijn liefdevolle nabijheid in het verwerken van dit grote verlies.

Bij de agenda

Ouderenmiddag

Het ouderencomité heeft besloten de ouderenmiddagen in de maand december te annuleren.

Aangezien de Covid-19 epidemie nog steeds rondwaart en wij ook na twee vaccinaties toch weer besmet kunnen raken, heeft het comité de knoop doorgehakt en gaan het Sinterklaasfeest en de Kerstviering helaas niet door. Afhankelijk van de situatie of de pandemie gestopt is kunt u in het volgende kerkblad lezen of wij weer verdergaan met onze gezellige donderdagmiddagen.

Namens het comité, Nel van Oudenallen en Trudi de Vries  

Hiddai

Ten gevolge van de coronamaatregelen moet het koor de repetities staken. Juist nu het repertoire van Kerst er steeds beter in zit, moeten we dit afbreken. Maar in andere verbanden mogen we nog steeds onze stem gebruiken tot eer en lof van onze God. Laat er ook in 2021 een waar Christusfeest zijn!

Mannenvereniging

In verband met de coronamaatregelen zal er in december geen mannenvereniging worden gehouden. De eerstvolgende bijeenkomst zal plaatsvinden op maandag 3 januari.

Adventsviering

De geplande adventsviering van het Vrouwen Contact Wilnis op 13 december komt te vervallen.

Meet en Eat

We willen ons graag even voorstellen. Meet & Eat (ontmoeting en samen eten is de vertaling) is een groep van ongeveer 12 twintigers die eens in de 3 weken op donderdagavond samenkomen. (Martien en ik mogen mee doen om te organiseren en eten te koken, we doen dit graag). We hebben met elkaar een gezellige maaltijd en tijdens de koffie hebben we het over de dingen die ons bezig houden. We hebben het gehad over christen zijn op je werk en Wie God voor ons is. Het is ontzettend mooi om open gesprekken te hebben, vertellen hoe groot God is, vragen en worstelingen te delen. Voor de uitnodiging is gekozen voor de leeftijd van 22-27 jaar maar dit staat niet vast. Ben je rond deze leeftijd en lijkt het je gaaf om mee te doen, van harte welkom. De volgende avonden zijn 9 en 30 december, 18:15 uur in De Roeping. Wil je nog wat meer weten app of bel 06-10465480.

Hartelijke groet Nelleke van Kreuningen.

Creatieve workshop

Zoals al in het vorige kerkblad gemeld hopen we op woensdagmiddag (vanaf 14.00 uur) en woensdagavond 22 december a.s. (vanaf 19.30 uur) een creatieve workshop te houden in ‘De Roeping’. We gaan een kerstkrans maken. Misschien is het handig om een snoeischaar mee te nemen. De kosten zullen ca. € 7,50 bedragen. Graag opgeven voor 5 december bij één van de bestuursleden. Ook voor deze bijeenkomst geldt D.V. Mocht het niet doorgaan, dan hoort u dat van ons.

Hartelijke groet van Marjan, Ida, Annemieke en Karin

Vanuit de Kerkenraad

COVID

Iedereen heeft kennis kunnen nemen van de coronamaatregelen die 26 november zijn afgekondigd. Gebruikelijk is, dat na zo’n persconferentie overleg plaatsvindt tussen minister Grapperhaus en het overlegorgaan van de kerken. Daaruit volgt een dringend advies en de PKN volgt dat in haar advies aan alle gemeenten. Dat advies is voor de kerkenraad zwaarwegend. Op het moment van samenstellen van dit kerkblad is hierover nog niets bekend. De uitkomst kan leiden tot aanpassen van onze handelwijze.

Toch wil de kerkenraad niet tot het laatste moment afwachten en heeft, gelet op de signalen uit de overheid en samenleving, ervoor gekozen om de avonddiensten van de komende zondagen te verzetten naar de middag, aanvang 15.30 uur (half vier in de middag).

Verder vragen wij jongeren vanaf groep 6 en hoger ook een mondkapje te gaan dragen tijdens verplaatsingen.

Wat betreft de doordeweekse activiteiten: De leiding van de op de jeugd gerichte activiteiten bezinnen zich op dit moment nog in welke vorm de clubs kunnen doorgaan. De leiding van avondactiviteiten gericht op volwassenen, beslist deze week of ze stoppen dan wel digitaal verder gaan.

In dit alles bevelen wij elkaar aan in de zorgende hand van onze hemelse Vader. Het is Advent en van Hem mogen we alles verwachten!

Verkiezing ouderling

Bij de woensdag 24 november gehouden verkiezingen voor ouderling is Stephan Vree gekozen. Inmiddels heeft hij laten weten dat hij zijn verkiezing heeft mogen aannemen. De Heere zij dank voor de vervulling van de komende vacatures in de kerkenraad. Hij Zelf zorgt ervoor dat het werk mag doorgaan. De Heere zegene onze broeder en stelle hem tot een zegen in het werk dat wacht. We bidden voor hem en de niet gekozen broeder.

Stemgerechtigde leden hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verkiezingsprocedure. Als er geen bezwaren worden ingediend tegen de bevestiging van de gekozen broeders Stephan Vree als ouderling, Peter de Leeuw en Jaap Verhoek als diaken, zal de bevestiging in januari plaatsvinden. Bezwaren kunnen alleen schriftelijk en ondertekend te worden ingediend bij de scriba van de kerkenraad op uiterlijk vrijdag 10 december 2021.

Aanmelding Avondmaalsdiensten zondag 5 december

Voor de Avondmaalsdiensten van komende zondag wordt u, net als in september, niet automatisch uitgenodigd. U kunt zich opgeven tot vrijdagavond 18.00 uur. Als dat uw verlangen is, maak dat dan kenbaar bij de scriba van de kerkenraad, Dick Stam. Dit kan per email, telefonisch of per whats app. U kunt dan ook kenbaar maken welke dienst u wilt bijwonen en aangeven of u uw kinderen wilt meenemen. We proberen de aanmeldingen zoveel mogelijk te honoreren maar zijn aan het aantal beschikbare zitplaatsen op 1.5 meter onderlinge afstand gebonden. U ontvangt daarom zaterdag bericht of u de dienst kunt bijwonen.

Diaconie

De kerkenraad heeft in de vergadering van 10 november jl. de door het college van diakenen opgestelde begroting 2022 voorlopig vastgesteld. Voor gemeenteleden ligt deze concept begroting 2022 ter inzage bij diaken Bos in de week van 6 t/m 11 december. Graag even contact vooraf (0297-274264). In januari 2022 zal tevens een verkorte weergave van deze begroting worden opgenomen in Solitudo. De dankdag collecte van 3 november jl. voor de Dorcas voedselactie heeft t/m 26 november het mooie bedrag van € 6.324,67 opgebracht. Heel veel dank hiervoor. Met uw gaven worden vele mensen, die letterlijk in de kou staan, geholpen. Moge ook onze gebeden voor hen zijn die deze hulp zo hard nodig hebben. De collecte van zondag 5 december willen we bestemmen voor het Johannes Hospitium. Bij velen van ons is deze organisatie welbekend. De medewerkers en vrijwilligers van het Johannes Hospitium zetten zich in om mensen in hun laatste levensfase met zorg te omringen om hun lichamelijk en geestelijk lijden te verzachten. Bij het Johannes Hospitium zijn vele vrijwilligers actief. Helpt u ook mee om dit mooie plaatselijk initiatief te ondersteunen?

De Diaconie

Licht verspreiden

Christenen wereldwijd leven de komende periode toe naar Kerst. We herdenken en vieren de komst van de Heere Jezus. Hij bracht licht in onze donkere wereld. Met een mooie raamsticker ‘Shine your light’ roept de GZB op om het licht van het Evangelie verder te verspreiden (Mattheüs 5:16). Juist nu! In de donkere dagen voor Kerst een mooie oproep, niet alleen voor jezelf, maar ook voor de mensen die langs je huis lopen. Laten we met elkaar omzien naar mensen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. De raamsticker is gratis te bestellen via www.zendingsmaatje.nl/licht.

Bij de raamsticker ontvang je ook inspirerende voorbeelden vanuit Gods wereldwijde kerk van mensen die in hun eigen omgeving licht verspreiden. Doe mee!

Een Handvol Koren 2022

Marleen uit Zeist over het dagboek: ‘Wij lezen al jaren 'Een handvol koren' na de maaltijd. We kiezen de rechter- of linkerbladzijde aan de hand van het gezelschap (jong/oud) aan tafel. Dat werkt erg fijn. Ook krijg je regelmatig een inkijkje in andere landen en culturen. En, we hergebruiken de oude dagboekjes ook. Ik scheur voor de vakantie altijd een maand uit een vorige editie. Ik heb wel eens een oude 'Een handvol koren' meegenomen en daarna in de boekenkast van het vakantiehuisje achtergelaten. Wie weet leest iemand het nog eens...’ Dagboekjes liggen bij de bibliotheek, onder de toren en zijn ook via www.hervormdwilnis.nl te bestellen. Voor informatie kunt u terecht bij de CZWD: czwd#hervormdwilnis.nl of 06-54706241.

Tenslotte

De adventsperiode is aangebroken. In plaats van rustig toeleven naar Kerst, zijn er weer veel dingen te regelen en te besluiten. Maar dat neemt de verwachting van de komst van de Heere jezus niet weg, maar het verlangen naar Zijn komst wordt erdoor versterkt. De Heere Jezus wil komen in een donkere wereld om daar het Licht van het Evangelie te brengen. Laten we onze hoop alleen op Hem stellen. Dan worden we nooit beschaamd.

Ontvang een hartelijke groet,

Ds. M. van de Ruitenbeek

terug