Kerkblad 5 juli 2020 Kerkblad 5 juli 2020

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

06 juli 19.30 uur Gebed voor de Venen in ‘De Roeping’

07 jul. 20.30 uur Doopzitting

15 juli 19.45 uur Kerkenraad

17 juli 19.30 uur   Sing-in 

22 en 23 juli Online VBW

24 juli 20.00 uur teenevent’ gemeente activiteit’

Kom Koffie

Iedere dinsdagochtend vanaf 10.00 uur in ‘De Roeping’.

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 17 juli 2020 (Let op: dit kerkblad geldt voor 3 weken) via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl 

Jarigen & Huwelijksjubileum
[zie papieren Kerkblad]

Bij de diensten

Zondagavond 5 juli houden we voor de tweede keer een themadienst over het Heilig Avondmaal. We lezen met elkaar uit 1 Korinthe 11: 17-34. De tekst voor de preek is dan 1 Korinthe 11: 28. We lezen daarbij dan V&A 81-82 uit de Catechismus. Het thema in deze dienst is: Hartelijke begeerte met berouw en nochtans met vertrouwen   

Zondagmorgen 12 juli is de belijdenisdienst. Drie jongvolwassenen van de gemeente hebben aangegeven openbare belijdenis van het geloof te willen afleggen. We zien uit naar de dienst, die twee keer is uitgesteld vanwege het coronavirus. In deze dienst lezen we de vervolgstof uit 2 Koningen 2: 15 t/m 25. De tekst van de preek zal zijn uit 2 Koningen 2: 20 en 21a. Het thema van de preek is: Belijden is God serieus nemen. Tijdens deze dienst is er een gedrukte liturgie. Deze is weer beschikbaar op de website van de kerk en wordt verspreid onder de vaste kerktelefoonluisteraars. 

Zondag 19 juli is er in de ochtenddienst een doopdienst. Het sacrament van de Heilige Doop wordt dan bediend aan de kleine Amy Meijers. We zijn dankbaar dat deze dienst nu kan plaats vinden. We lezen tijdens de doopdienst uit Psalm 95. De tekst voor de preek is gekozen uit Psalm 95: 4, 6. Het thema van de preek is: Een uitgestoken hand. Ook tijdens deze dienst is er een gedrukte liturgie. Deze is weer beschikbaar op de website van de kerk en wordt verspreid onder de vaste kerktelefoonluisteraars. 

In de avonddienst is er een themadienst over de sleutels van het hemelrijk. De Schriftlezing is dan uit Mattheüs 16:13-23; 18:15-20. De tekst is Mattheüs 16:19 en we lezen daarbij Zondag 31 uit de Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 83-85. Het thema is: Sleutels om uiteindelijk bij God te zijn.

Meeleven in en rondom de gemeente

Ziekenhuis

In het Anthonius ziekenhuis te Nieuwegein verblijft mw. Nel Verburg, Dorpsstraat. Het gaat erg op en neer met haar gezondheid. Vorige week is ze opgenomen op de hartafdeling en de behandelingen slaan nu aan. Ze is voldoende aangesterkt om deze week een hersteloperatie van de ICD te kunnen ondergaan. We bidden om de nabijheid van de Heere in de weg die zij moet gaan. We denken daarbij ook aan haar man en verdere familie. 

Ziekte en zorg

We leven mee met hen die ziekte en zorgen kennen in de gemeente. We denken aan: 

  • dhr. Aales van Leeuwen sr., Burg. Van Baaklaan, die negatieve uitslagen op de onderzoeken heeft gehad. De aandoening aan de lymfeklieren is na 8 jaar weer actief geworden. Komende week wordt er een behandelplan opgesteld. 
  • mw. Groeneweg-Bos, Mw. van Wieringenplein, die grote zorgen heeft in haar gezin. Wat kan het verdriet en het gemis van een kind in deze dagen weer boven komen. 
  • mw. Mies Leeflang, Uitweg,  die langzaam maar zeker vooruit gaat. We bidden om geduld in dit proces van genezen
  • dhr. Zwarts, Tuinderslaan 6, die thuis is gekomen na onderzoeken. Er zullen bij hem geen medische behandelingen meer plaatsvinden, na de negatieve uitslagen die hij heeft ontvangen. We bidden hem Gods nabijheid toe in deze levensfase.
  • mw. Ria van Rijssel, Trilgras, die nog steeds behandelingen ondergaat. De ene dag gaat het beter dan de andere dag. Ze mag getuigen van de kracht die ze van de Heere ontvangt in dit proces van behandelingen. 
  • Dirma Kok, Dotterbloem. We zijn dankbaar dat ze meest gunstige uitslagen heeft ontvangen in de gegeven situatie. Komende maand zal de operatie om de meningeoom weg te halen plaatsvinden.

We denken verder aan alle chronisch zieken in de gemeente. Ook in de coronaperiode heeft dit veel spanning gegeven. We denken aan allen die pijn hebben, soms door een val, anderen chronische pijnen. Ook als het soms echt niet meer gaat, mogen we schuilen bij de Heere. 

Gouden huwelijk

We danken met Gert en Pieternel Kool-Krul die afgelopen woensdag 50 jaar getrouwd zijn geweest. We danken voor de nabijheid van de Heere in de voorbije jaren. De Heere heeft hen veel gegeven, waar ze dankbaar voor zijn. Maar ook voor dit echtpaar geldt dat er ook verdriet is in hun leven. Maar ze mogen weten dat de Heere vasthoudt in tijden van vreugde, maar ook van verdriet. De Heere heeft hen liefde geschonken voor elkaar en voor velen die om hen heen staan. Deze liefde mogen ze doorgeven. In het dienstwerk wat ze doen voor elkaar en voor anderen. Het gouden echtpaar woont: Burg. Padmosweg, Wilnis.

Geslaagd

We zijn dankbaar met Lise van Kreuningen die alsnog geslaagd is. Ook in Ons kerkblad: Van harte gefeliciteerd. Dankbaar dat er best wel weer veel jongeren geslaagd zijn in de gemeente! We wensen jullie allemaal veel wijsheid en doorzettingsvermogen toe in jullie vervolgopleiding!

Openbare belijdenis van het geloof

Zondag 12 juli is er een dienst van Openbare belijdenis van het geloof. De namen zijn al meerdere keren bekend gemaakt, maar voor de volledigheid noemen we ze nog een keer: 

  • Koen Pieterse, Uitweg, Woerdense Verlaat. 
  • Arie Vermeij, Korte Meentweg, Woerdense Verlaat.
  • Jantine Vermeij-Bogaard, Korte Meentweg, Woerdense Verlaat.

Daarnaast willen we ook de naam noemen van Leonard Seeleman, Zeelt 32, die op 5 juli openbare belijdenis van het geloof aflegt in Nieuwer ter Aa. We wensen jullie allen Gods zegen toe op je persoonlijke ja-woord.

Bij de agenda

Komkoffie gaat weer beginnen!
Vanaf 7 juli hopen we elke dinsdagmorgen vanaf 10.00 uur voor onze bezoekers weer een lekker bakkie koffie of thee te schenken. Vanzelfsprekend willen we samen rekening houden met de 1,5 meter voorschriften en zijn de nodige hygiëne maatregelen genomen. Dat went gelukkig snel wanneer je elkaar zo weer kunt ontmoeten. Als het mooi weer is gaan we zelfs buiten zitten. U bent weer van harte welkom!

VBW 2020 (online)– Duik erin!

Om de VBW online te kunnen aanbieden op 22 en 23 juli a.s. hopen we op zaterdag 4 juli de filmpjes op te nemen in ‘de Roeping’. Wilt u bidden om creativiteit en inspiratie zodat alles voorspoedig verloopt? Gebedspunten voor de VBW zelf vindt u in de nieuwe ‘Solitudo’.

In de week van 5 juli zullen verschillende vrijwilligers op pad gaan om huis aan huis flyers te verspreiden en zo de VBW bekend te maken. Ook kinderen die niet in Wilnis wonen zijn van harte welkom om mee te doen met de VBW. Via de website kan iedereen kinderen aanmelden. Alle kinderen krijgen een tasje met alle benodigde materialen (en leuke extra’s) thuisbezorgd. (Voor kinderen die niet in Wilnis wonen overleggen we over ophalen/langsbrengen.) Op de middagen zijn activiteiten in de buitenlucht bedacht. Ook daaraan kan iedereen meedoen. En het leuke is, omdat de VBW online is, kun je ook op een ander moment meedoen (bijv. op vakantie) als dat op 22 en 23 juli niet lukt. Wilt u meehelpen om de VBW bekend te maken door de poster die u bij ‘Solitudo’ krijgt op te hangen? Dat kan op een raam, deur of waar dan ook. Omdat alle kinderen mee kunnen doen, heeft het ook zin om de poster op te hangen als u niet in Wilnis woont. Via facebook worden de komende tijd steeds berichten en filmpjes geplaatst. Door ze te liken en te delen helpt u mee om zoveel mogelijk mensen te attenderen op de online VBW. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw hulp!

Heeft u vragen over de VBW? Mail dan naar vbwwilnis@gmail.com of bel/app naar 06-83577287.

Gemeente sportavond 

Op 24 juli willen wij een sportavond voor jong en oud uit de gemeente organiseren in het Speelwoud. Een mooi moment om gezellig en sportief met elkaar bezig te zijn. Een moment van ontmoeting nu we elkaar lang niet meer hebben gezien. U bent welkom van 19.30 tot 22.00 uur. We willen teamspelen doen. Bent u of jij ook enthousiast dan kunt u zich opgeven als groep of individueel (teeneventwilnis#gmail.com) . Houdt u of hou jij niet zo van sporten maar wel van de gezelligheid dan ben je ook van harte welkom om aan te moedigen. 

Hartelijke groet van het teen-eventteam.

Wafels voor Wilnis

Vanuit de VBW werkgroepen is het idee geopperd om in de VBW week nog iets positiefs voor het dorp te organiseren. Er zijn zoveel evenementen niet doorgegaan in de afgelopen maanden, waaronder onze rommelmarkt. Dat positieve is geworden: wafels bakken voor onze dorpsgenoten. Meer daarover leest u in Solitudo, die binnenkort bij elk gemeentelid bezorgd wordt. Maar noteert u alvast de datum: afhalen zaterdag 25 juli  van 10.00 tot 13.00 uur. 

De Wafeldenktank.

Uitnodiging

Nu de maatregelen betreffende het Corona-virus weer zijn versoepeld willen wij u nogmaals van harte uitnodigen voor een kennismakingsochtend . En wel al onze gemeenteleden die langer of korter geleden hun man of vrouw verloren hebben. Juist in de afgelopen tijd met alle beperkingen zal het gemis nog meer gevoeld zijn. Graag willen wij aan de hand van een Bijbelgedeelte elkaar bemoedigen en van gedachten wisselen van hart tot hart. Om te bepalen waar we bij elkaar kunnen komen, in De Roeping of bij iemand thuis en uiteraard wanneer, zien wij met veel belangstellig een berichtje of telefoontje van u tegemoet. Voor nu Gods troost en nabijheid toegewenst. "En zie Ik ben met ulieden tot aan de voleinding der wereld. Amen". Met een hartelijke groet, Ida van Kreuningen (tel.282187, Ina de Callafon (tel. 282094)

Alpha vervolg

Bij het lezen van dit stukje zijn we alweer verder gegaan met de Alpha cursus. De ‘cursisten’ waren het er 100% mee eens dat het fijn zou zijn om de cursus samen af te maken. Dat gaan we dan ook doen en een aantal avonden zullen we samen geconcentreerd zoeken naar wat Gods woord vanuit diverse invalshoeken ons te zeggen heeft. Bidt u ook mee voor deze groep? 

Vanuit de Kerkenraad

Zondagsdiensten

Met ingang van 1 juli mogen meer bezoekers worden toegelaten tot de zondagse erediensten. Omdat de 1, 5 meter regel wel gehandhaafd dient te worden, heeft dit tot gevolg dat er maximaal 100 bezoekers kunnen worden toegelaten. Zoals eerder medegedeeld, kan toelating plaatsvinden op alfabetische volgorde. Dan hoeft u zich niet vooraf aan te melden. Maar omdat er in juli opeenvolgende zondagochtenddiensten zijn met een bijzonder karakter, is voor de gehele maand juli aanmelding vooraf nog wel noodzakelijk. Ouders wordt verzocht hierbij tevens op te geven of gebruik gemaakt wordt van de kinderoppas. Om praktische redenen zal daarom eerst met ingang van augustus voor de ochtenddiensten met een alfabetisch schema worden gewerkt.

Voor alle avonddiensten wordt u verzocht zich vooraf aan te melden. Aanmelding kan per email naar scriba#hervormdwilnis.nl of telefonisch op 06-25491646

Ouderen bezoek

De afgelopen tijd is er door een werkgroep nagedacht over het onderwerp ‘ouderenbezoek’.

Dit kan in onze gemeente op een meer gestructureerde manier handen en voeten gegeven worden. Een belangrijk punt vooraf, het is niet de bedoeling dat dit het reguliere bezoekwerk door dominee, ouderlingen en diakenen gaat vervangen maar dat dit juist een versterking gaat worden. Vooralsnog gaat het om de leeftijdsgroep 75 jaar en ouder, hierbij moet opgemerkt worden dat deze grens hoger of lager kan liggen, afhankelijk van de behoefte. De toename van het aantal 75+ gemeenteleden vraagt om een uitbreiding van het huidige bezoekwerk. Dit heeft een extra pastorale en ondersteunende functie van de zorg voor elkaar als gemeente van onze Heere. Het idee is om dit werk zo in te richten dat er regelmatig contact  zal zijn. Er is inmiddels een enthousiaste groep gemeenteleden gevraagd en bereid gevonden om dit werk op te pakken. Vanwege corona is de geplande start wat later geweest. Op 24 juni heeft er een korte startavond plaatsgevonden in de kerk.

Dankbaar zijn we dat dit mogelijk is binnen onze gemeente. Wilt u mee bidden dat dit stukje werk tot zegen mag zijn? Het ‘ouderenbezoekteam’: Peter De Bruijn, Joke Seeleman, Peter de Leeuw.

Jaarrekening 2019 CvK

De jaarrekening 2019 is door het College van Kerkrentmeester vastgesteld. De kascontrolecommissie bestaande uit Mariska van Eijk en Willem van den Bruinhorst heeft de jaarrekening akkoord bevonden en de kerkenraad heeft hem goedgekeurd. Nu ligt hij voor alle gemeenteleden van 13 t/m 18 juli ter inzage. Belt u even als u komt? Anja Kranenburg, tel. 0297 – 285774.

Brochure ‘Als de Heere roept’

De brochure wil een Bijbelse duiding aanreiken van de wereldwijde coronacrisis. Aan de totstandkoming hebben meerdere auteurs (veelal predikanten) van diverse kerkelijke denominaties gewerkt. Verschillende onderwerpen zijn hierin behandeld vanuit Bijbels perspectief.  De brochure is voor belangstellenden gratis beschikbaar bij de uitgang van de kerk. Wanneer u zondags niet naar de kerk kunt komen, kan de brochure worden aangevraagd bij uw wijkouderling of de scriba.

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. M. van de Ruitenbeek

terug