Kerkblad 6 december 2020 Kerkblad 6 december 2020

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

4,11,18 dec 10.00 uur Kerk open

07 dec. 19.30 uur Interkerkelijke gebedsbijeenkomst in het kerkgebouw

09 dec. Kerkenraadsvergadering

t/m 10 dec. Kerstactie JV

14 dec. Vrouwencontact Adventsviering online

18 dec. Connect

19 dec. 19.00 uur VBW Kerstvoorstelling ‘De rode draad’

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 11 dec. 2020 (Let op: dit kerkblad geldt voor 3 weken) via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jarigen en Huwelijksjubilea  [zie papieren kerkblad]

Bij de diensten

Op zondag 6 december is het de bediening en viering en de dankzegging en nabetrachting van het Heilig Avondmaal. We zijn dankbaar dat dit in de adventsperiode gevierd kan worden. We zien uit naar gezegende ontmoetingen rondom Woord en sacrament.

In de ochtenddienst lezen we uit Lukas 1: 26 t/m 38. De tekst voor de preek is gekozen uit Lukas 1:38. Maria is een dienares van de Heere. Ze verlangt er naar dat het gesproken Woord werkelijkheid voor haar wordt. Dat de onmogelijkheid wordt opgeheven. We bidden dat op deze zondag ook onze onmogelijkheid wordt vervangen door de mogelijkheid van de Heere. Het thema is: Verlangen om Gods verlossing te ontvangen

In de middagdienst is er voortzetting van de viering van het Heilig Avondmaal. In de ochtenddienst is er een toeleidende preek geweest. Deze wordt in de middagdienst niet gehouden. We belijden ons geloof, we overdenken de instellingswoorden, gevolgd door de bediening en viering van het Heilig Avondmaal.

In de avonddienst zetten we de viering van het Heilig Avondmaal opnieuw voort. We lezen een verkort formulier, we bedienen het Heilig Avondmaal, gevolgd door de dankzegging. In deze dienst lezen we uit Lukas 1: 39 t/m 56.  We lezen daarbij ook Zondag 32 uit de Heidelbergse Catechismus. In de Catechismus voor de kinderen wordt gevraagd: Wat is het derde wat je moet leren? Dan is het antwoord: Dat ik de Heere dankbaar moet zijn. De tekst voor de preek is gekozen uit Lukas 1: 46 t/m 48a. Het thema is: Dankbaarheid voor en na de verlossing.

Zondag 13 december lezen we het laatste deel van Lukas 1, vers 47 t/m vers 80. Het uitgangspunt van de preek is uit de Lofzang van Zacharias, vers 71. Het thema is: Verlossing is en blijft een gevecht.

Meeleven in en rondom de gemeente

Ziekenhuis

In het ziekenhuis te Nieuwegein is dhr. Gros Tijsseling, burg. Padmosweg, opgenomen. Hij heeft een ongeval gehad en is met diverse botbreuken en kneuzingen opgenomen. Mogelijk moet hij deze week geopereerd worden. Het is een grote zegen dat Heere hem heeft bewaard en gespaard. Hij overlaadt hem met Zijn gunstbewijzen.

Uit het UMC is dhr. Henk van den Bosch, Otterspoorbroek te Breukelen, ontslagen. We zijn dankbaar dat hij zover is aangesterkt dat hij naar een revalidatiecentrum kan. We bidden of de Heere in Zijn nabijheid blijft en dat Hij gesterkt door Zijn Woord nieuwe krachten ontvangt.

Dhr. Tim en mw. Nel Oudenallen, Herenweg, zitten midden in een hectische periode. Eerst was Nel opgenomen in het ziekenhuis. Nadat ze ontslagen was, kon ze niet naar huis i.v.m. een ziekte van haar man en moest ze naar een zorghotel. Daarna moest Tim opgenomen worden in het ziekenhuis. Gelukkig is hij ook weer ontslagen uit het ziekenhuis, maar moet nu nog verblijven op een revalidatieafdeling. Nu is Nel weer thuis en kan ze verder herstellen. We vragen of de Heere in deze moeilijke weg uitkomst geeft voor hen beiden en dat ze hun plekje weer kunnen innemen aan de Herenweg.

We denken aan allen, zowel jong als oud, die voor behandelingen zijn opgenomen geweest. Als je letterlijk stil wordt gezet, mogen we ons gebed tot de levende Heere richten. Hij is een God Die luistert en Zijn oren neigt naar onze klachten. We bidden om herstel en Zijn onmisbare zegen.

Behandelingen

Dhr. Aales van Leeuwen sr., Burg. Van Baaklaan, ondergaat op dit moment kuren. We zijn dankbaar dat dit mogelijk is, nu alternatieve behandelingen geen optie zijn. We denken aan zijn vrouw Nel en de kinderen die meehelpen om alles in goede banen te leiden.

We denken aan de jongeren en ouderen die te maken hebben met psychische noden. Wat kan het soms donker zijn in het leven. Zo donker dat je bijna of helemaal geen uitkomst meer ziet. Als we niet zelf tot Jezus kunnen gaan, zelfs niet meer kunnen vragen of Jezus komt, dan mogen we weten dat Hij niet los laat het werk wat Zijn hand begonnen is. Laten we biddend om allen die het moeilijk hebben heen staan.

We denken aan allen die wachten op een operatie. Wat kan het zwaar vallen als we de krachten voelen wijken. We bemoedigen u allen met de woorden uit Psalm 38: 22:
HEER, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken;
Haast U tot mijn hulp, en red,
red mij, Schutsheer, God der goden,
troost in noden, grote Hoorder van 't gebed.

Bij de agenda

Kerstkoekjes

Zoals we hebben vermeld in het vorige kerkblad, organiseert de JV een kerstactie. Hierbij verkopen wij kerstkoekjes, namelijk kerstkransjes of suikerkransjes. 1 pakje koekjes van 18 stuks voor €5,25 en 3 pakjes koekjes voor slechts €15! U kunt uw bestelling tot 10 december doorgeven, het liefst via de mail: kerstactiewilnis#gmail.com. Heeft u geen mail of heeft u eventuele vragen? Dan kunt u bellen naar 06-46777671 (Hanna van de Ruitenbeek) of 06-14388171 (Cynthia Vree). U kunt het bedrag van uw bestelling overmaken naar NL32 RABO 0373 7116 70 t.n.v.  CvK Herv. Gem. Wilnis inzake Jeugdvereniging Op Weg. Of u kunt het bedrag gepast meegeven aan de mensen die de koekjes bij u komen rondbrengen rond 18 december. Betaling via de bank heeft echter onze voorkeur in verband met contactbesmetting. Wij willen u nog een keer wijzen op het goede doel waarvoor wij het geld willen ophalen, namelijk de Voedselbank De Ronde Venen. De voedselbanken, inclusief de voedselbank in De Ronde Venen, heeft het in deze tijd zwaar. Veel gezinnen moeten noodgedwongen gebruik maken van de voedselbank en de aanlevering van de producten wordt steeds minder. Om de gezinnen te voorzien van pakketten zijn er onder andere financiële middelen nodig. Helpt u ons om zoveel mogelijk geld op te halen voor de mensen om ons heen? Ook in deze tijd kunnen we op deze manier samen gemeente zijn. U doet toch ook mee?

Groetjes van JV.

Vrouwen Contact Wilnis

Op maandag 14 december houdt het Vrouwen Contact Wilnis haar Adventsviering. Dit jaar kunt u de Adventsviering meebeleven via YouTube, kerktelefoon of de website. Deze zal vanaf 20.00 uur vanuit de Hervormde Kerk in Wilnis worden uitgezonden. Medewerking wordt verleend door enkele leden en het bestuur. De kerktelefoonluisteraars zullen een liturgie thuisbezorgd krijgen. Voor anderen is de liturgie te zijner tijd te vinden op de website. We hopen dat u deze avond met ons mee zult vieren.

Hartelijke groet, Bestuur Vrouwen Contact Wilnis

Kerstvoorstelling ‘de Rode Draad’

Op zaterdag 19 december a.s. om 19.00 uur kan iedereen via de livestream vanuit onze kerk kijken naar de kindervoorstelling ‘de Rode Draad’ van Willemijn de Weerd. Tijdens de voorstelling maken we een reis. Geen reis op kamelen zoals de wijze mannen uit het oosten deden, maar een reis door de Bijbel. Tijdens deze reis, waarbij we de rode draad van Gods liefde volgen, hopen we van alles te weten te komen over wat we vieren met kerst. Alle kinderen die deze zomer meededen met de VBW krijgen een persoonlijke uitnodiging, maar uiteraard zijn ook andere kinderen van harte welkom om mee te doen. Er kan helaas een beperkt aantal mensen in de kerk, dus we gaan loten wie aanwezig kan zijn. Nadere informatie volgt, maar zet de datum alvast in uw agenda en vertel het door!

Open kerk

De kerk is een ruimte waar God naar mensen wil omzien. Het zou bijzonder zijn als we als gemeenteleden hieraan kunnen bijdragen. Dat we echt kerk kunnen zijn, niet alleen ’s zondags, maar ook doordeweeks. De kerk is er voor een stil moment, gebed, luisteren naar orgelspel, ontmoeting. De kerk is er ook voor u/jou als gemeentelid. U/jij bent toch ook beschikbaar, bereikbaar en bereid om mee te helpen? De kerk is nu elke vrijdagmorgen open van 10.00 uur–12.00 uur en wat zou het mooi zijn als de kerk misschien binnenkort ook op andere dag open kan zijn. U/jij wordt samen met een ander gemeentelid ingedeeld. U/jij kunt zich aanmelden bij Marjan de Leeuw: tel. 0297-266758 of email p.de.leeuw#casema.nl

Kerstgroet Friedensstimme

Weet u nog wel? Als kerstgroet en ter ondersteuning van evangelisten in Rusland stonden er jaarlijks bij de uitgang van de kerk pakketten met kaarten of lectuur klaar die u zelf kon versturen. Dit jaar gaat dat helaas niet door vanwege de corona maatregelen. Maar u kunt de evangelisten nog wel op andere manieren ondersteunen! Zo kunt u een gift overmaken naar

NL26INGB0004132334, o.v.v. Ondersteuning KGA202, welke besteed wordt aan lectuur. Wilt u alsnog een kaart met een kerstgroet versturen? Stuur deze dan op naar Friedensstimme. Kijk op de website voor een woordenlijst en andere mogelijkheden: www.friedensstimme.nl/doe-mee/kerstgroetactie/pakket. Van harte aanbevolen. 

Commissie van Zending en Werelddiaconaat

Dagboek voor gezin of persoonlijke bezinning

Een bijbels dagboek helpt om steeds weer nieuwe ontdekkingen in de Bijbel te doen. Veel schrijvers aan het GZB-dagboek zijn (oud-)zendingswerker. Het dagboek 2021 vindt u in de kerk onder te toren en bij de bibliotheek. Bent u niet in de gelegenheid om een dagboek te scoren, bestel het dan via het formulier op de website van onze gemeente. Het dagboek wordt dan bij u thuisbezorgd. Van de kostprijs (€ 12,50) gaat per boekje € 8,00 naar de zendingswerkers die wij als gemeente steunen: de familie Vogelaar en Peter en Riek. Echt een aanrader voor gebruik in gezinnen en een leuke cadeautip voor de feestdagen! In het dagboek zit een briefje hoe u kunt betalen.

Vanuit de Kerkenraad

Viering Heilig Avondmaal

De kerkenraad wil de gemeente graag de gelegenheid bieden om zondag 6 december het Heilig Avondmaal te kunnen vieren. Vanwege de beperkingen door RIVM voorschriften zullen er dan drie diensten worden gehouden met het Heilig Avondmaal. Naast de gebruikelijke tijdstippen is er ook in de middag om 14.30 uur een dienst. De avonddienst zal tegelijk een dienst van nabetrachting zijn.

U wordt verzocht zich aan te melden bij de scriba, Dick Stam, wanneer u verlangt deel te nemen aan de viering. Dit kan per telefoon, whatsapp of email en is dus eenmalig afwijkend van de gebruikelijke uitnodiging door de wijkouderlingen. De viering zal zoveel mogelijk gespreid worden over de drie diensten.  Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal beperkt gebruik worden gemaakt van De Roeping wanneer de capaciteit in de kerkzaal tot het toegestane maximum van 30 is benut. Om dit alles in goede banen te leiden ontvangt u uiterlijk zaterdag bericht bij welke dienst u bent ingedeeld. Mocht u door omstandigheden een specifieke voorkeur hebben voor een bepaalde dienst, dan wordt u verzocht dit bij uw aanmelding aan te geven. Helaas heeft dit tot gevolg dat alleen degenen die het voornemen hebben aan te gaan, worden toegelaten.

Verkiezing ambtsdrager

Woensdag 25 november is er een ambtsdragersverkiezing gehouden voor de vacature diaken. In deze vacature diaken is broeder Cristiaan Spek, Burg. Van Baaklaan gekozen. Bij het verschijnen van dit kerkblad is al bekend of hij deze benoeming heeft mogen aanvaarden of dat hij heeft moeten bedanken. Wij bevelen Cristiaan en Xanthe in uw voorbede aan. Laten we ons gebed ook opzenden voor de niet gekozen broeder Johan van Eijk.

Nieuw aanmeldsysteem kerkdiensten

De afgelopen periode zijn gemeenteleden telefonisch door de wijkouderlingen uitgenodigd om een kerkdienst te bezoeken. Dit betekent voor de wijkouderlingen en voor de scriba veel extra werk. Nu het ernaar uitziet dat het bezoeken van een kerkdienst voorlopig nog beperkt mogelijk zal zijn, hebben we de huidige wijze van aanmelden geëvalueerd en ons verdiept in andere manieren van aanmelden. Er is gekozen om vanaf medio december gebruik te maken van het aanmeldsysteem van kerktijd.nl. Dit systeem verdeelt op eerlijke wijze de beschikbare plekken over de gemeenteleden die zich hiervoor aanmelden. Diverse kerkelijke gemeenten maken naar tevredenheid gebruik van deze wijze van aanmelden. Op de website van kerktijd.nl kunt u meer lezen over dit systeem.

Om u aan te melden dient u zich eenmalig te registreren via een link. Ga hiervoor naar onze website www.hervormdwilnis.nl en kies voor: “aanmelden bij kerktijd”. Hier vindt u ook meer informatie over de werking van dit systeem.

U meldt zich aan door middel van uw mailadres en een wachtwoord. We willen u er op wijzen dat wanneer u een gezin heeft, u zich met één mailadres aanmeldt. Bij het aanmelden geeft u aan met hoeveel personen u maximaal naar de dienst komt. Bij de aanmelding geeft u ook aan voor welke diensten u beschikbaar bent (ochtend-, middag- en/of avonddienst). Deze voorkeuren vinkt u aan. Het is altijd mogelijk de bij aanmelding ingevoerde gegevens en voorkeuren aan te passen.

Heeft u geen internet of e-mail? Uw wijkouderling zal telefonisch contact met u opnemen wanneer u een kerkdienst kunt bezoeken. Dit blijft zoals u gewend was in de afgelopen periode.

Bent u de afgelopen periode niet uitgenodigd voor een kerkdienst, wilt u graag ook een kerkdienst bijwonen en heeft u geen internet of e-mail? Neemt u dan contact op met uw wijkouderling. U wordt dan toegevoegd in het systeem.

Heeft u vragen over deze aanmeldmethode? Dan verwijzen we u naar onze website of ouderling Theo Herngreen (06-11596895). Overigens wordt u binnenkort per brief nog extra geïnformeerd over de nieuwe methode van aanmelden.

Diaconie collecte 6 december

Het Johannes Hospitium in Wilnis biedt professionele, palliatieve zorg in een veilige en gastvrije omgeving aan terminaal zieke mensen met een relatief korte levensverwachting. Zij spannen zich tot het uiterste in om het welbevinden van de zieke en zijn omgeving te bevorderen, waarbij aandacht is om het lichamelijk lijden te verzachten. Daarnaast heeft de patiënt/cliënt alle ruimte om zich bij te laten  staan in deze levensfase op geestelijk gebied. Wij als diaconie ondersteunen graag dit plaatselijk initiatief en willen de diaconie collecte van 6 december hiervoor bestemmen. Steunt u mee? Dank voor uw gave.               De diaconie

Tenslotte

In deze tijd van advent zijn er veel gebeurtenissen die anders gaan dan we graag zouden willen. De voorbereidingen voor het Heilig Avondmaal, de kerstvieringen en sowieso het hele kerstfeest gaan zo anders dan we gewend zijn. Maar in alles wat anders gaat, mogen we uitzien naar de komst van de Heere. Hij is en blijft Dezelfde. We wijzen u en jou op Psalm 36: 10: Want bij U is de bron van het leven; in Uw licht zien wij het licht.

Ds. M. van de Ruitenbeek

terug