Kerkblad 6 november 2022 Kerkblad 6 november 2022

Wilnis.   KERKDIENSTEN

Zondag 6 november

10.00 uur: Ds. P. Nobel, Garderen

Voorzang: WK 237 : 1 (Schoolgezang)

Kinderoppas: Dirma Kok, Marijn Vree, Linda Matze

Kerkauto: Dhr. S. Kranenburg

18.30 uur: Ds. C.W. Rentier, Amersfoort

Voorzang: WK 489 : 1 en 4

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Open Doors.

 

Zondag 13 november

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: Ps. 42 : 5 (Schoolpsalm)

Kinderoppas: Els Leeflang, Léonie van Zutphen, Jacolien Meijer

Kerkauto: Dhr. A. Boswijk

18.30 uur: Ds. M. van der Zwan, Westbroek

Voorzang: Ps. 101 : 1

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Najaarszendingscollecte GZB.

=============

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

05 nov. 15.00 uur VBW-terugkommiddag

05 nov.       19.30 uur    Kampvuur op het kerkplein (drinken, muziek en samenzijn)

07 nov. 19.30 uur Interkerkelijke Gebedsbijeenkomst in ’t Kruispunt te Mijdrecht

07 nov. 20.00 uur Mannenver. ‘Boaz’

8,9,10 nov. Vrouwencontact

11 nov. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk

15 nov.       19.45 uur   Kerkenraadsvergadering

16 nov. 20.00 uur Bijbelkring

17 nov. 14.30 uur Ouderenmiddag, films van Wilnis uit het verleden

18 nov. 14.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Kom Koffie

Iedere dinsdag vanaf 10.00 uur

Open kerk

Iedere vrijdagmorgen is de kerk open van 10.00-12.00 uur.

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 11 november 2022  via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jarigen en Huwelijksjubileum  zie papieren kerkblad

Bij de diensten

Op zondag 13 november is er een dienst in samenwerking met Alpha Youth. Zij denken de vrijdagavond en zaterdag hieraan voorafgaand na over het werk van de Heilige Geest. In deze dienst sluiten we aan op dat thema. Er wordt gebruik gemaakt van een liturgie met liederen die bij Alpha Youth worden gezongen. De muziekgroep verleent medewerking aan de dienst.

Meeleven in en rondom de gemeente

Thuisgekomen uit het ziekenhuis

We zijn dankbaar met Gert Kool, Burgemeester Padmosweg, die weer is thuisgekomen uit het ziekenhuis na een heupoperatie. We wensen hem al het nodige nu hij thuis moet revalideren. We denken ook aan zijn vrouw Pieternel in de extra zorg die zij mag verlenen.

Ook Stephan Vree, Bovendijk is na een operatie weer thuisgekomen om verder te herstellen.

We leven mee met allen die onderzoeken hebben ondergaan en wachten op uitslagen. De Heere zij u in deze spanningsvolle dagen nabij. We zijn dankbaar met de positieve uitslagen en we bidden om Gods nabijheid als de uitslagen tegen vielen.

Hospice

We denken aan Mw. Schippers-Robbers die is opgenomen in het Johannes Hospitium in Wilnis. De Heere is erbij in deze periode van afwisselende gezondheid. We bidden om Gods trouwe zorg in de weg die zij mag gaan. In alle omstandigheden mag ze stilletjes achter de Heere Jezus aan. (Johan de Heer lied 879).

Geboren Hannah en Loïs

Op 24 oktober zijn bij Arie en Jantine Vermeij twee dochters geboren. De tweeling heeft de namen Aagje Hendrika en Fija Fijgje gekregen. We zijn dankbaar dat de Heere moeder en dochters heeft bewaard en gespaard en dat ze uit het ziekenhuis thuis zijn gekomen. Op de kaart schrijven de ouders: “Dankbaar en blij ontvingen we uit Gods hand onze dochters”. Het is zeker een groot geschenk. Dat belijden ze ook met de woorden uit Openbaring 4:11: “U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen”. We feliciteren naast de ouders, ook Izak met de geboorte van zijn zusjes en de grootouders Vermeij en Bogaard met de geboorte van hun kleindochters. De ouders Arie en Jantine Vermeij wonen aan de Korte Meentweg te Woerdense Verlaat.

Bij de agenda

Nieuws van Zondagsschool ‘Dabar’

Het team van de zondagsschool is weer rond. God heeft voorzien! We kunnen de zondagsschool nu zo organiseren dat er ook ruimte is voor de jongste kinderen. Daarom zijn vanaf heden álle kinderen uit groep 1 t/m 8 welkom op de zondagsschool! Ben je ouder en nog niet geweest, kom ook een keer meedoen! En ontdek samen met ons Wie God is, wat Hij heeft gedaan en doet, en hoe we met Hem kunnen leven! Hartelijke groet namens de leiding van de zondagsschool: Jacolien Meijer, Christien Meijers, Renée Meijers, Corine Nagel, Marijke Rietveld en Petra Vree.

VBW-middag DV 5 november a.s.

Aanstaande zaterdag is het alweer zover. Alle kinderen in de basisschoolleeftijd zijn van harte welkom in ‘De Roeping’ voor een gezellige VBW-middag. Alle voorbereidingen zijn getroffen om met elkaar te zingen, een leuk spel te spelen en met elkaar naar het verhaal over Petrus bij de zee van Tiberias te luisteren. Bij mooi weer sluiten we rond 17.00 uur af met marshmallows bij het vuur, op het kerkplein, waar natuurlijk ook de ouders van harte welkom zijn. Zijn jullie er ook? We beginnen om 15.00 uur (inloop vanaf 14.45uur).

Toerustingsavond ouderenbezoek

Hierbij willen we de ouderenbezoekers uitnodigen voor de toerustingsavond ouderenbezoek op 9 november 2022 in ‘de Roeping’. Onderwerp: Ziekte en rouw in het pastoraat. 19:30 uur: Ontvangst met koffie/ thee, 20:00 uur: Welkom gebed en inleiding, 20:15 uur: Inleiding onderwerp ziekte en rouw in pastoraat door Ds. van Rooijen. 21:00 uur:        Pauze, 21:15 uur: Beantwoording vragen, 21:45 uur: Afsluiting  door Ds. van Rooijen. Ook belangstellenden zijn van harte welkom!

Bijbelkring

Op woensdag 16 november is er weer een Bijbelkring. Deze avond lezen we vanaf Openbaring 11:15 en verder in hoofdstuk 12. In het boekje van Ds. Theunisse beginnen we op pagina 83, de zevende bazuin. Er is volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over het Bijbelgedeelte. Om 19.45 uur staat de koffie/thee klaar en we starten om 20.00 uur. Rond 21.30 uur sluiten we de avond weer af.

Vanuit de Kerkenraad

Dienst met Evangelie & Moslims

Kent u Nabil nog? Hij heeft ongeveer een jaar geleden in onze gemeente verteld wat God met hem heeft gedaan. En wat hij daarmee wilde gaan doen. Voor de training hiervoor heeft de gemeente hem ondersteund. Binnenkort zal hij opnieuw langskomen om verder te vertellen van zijn activiteiten. Zondagavond 6 november zal Ds. Rentier met hem meekomen en bij ons voorgaan in de avonddienst. Hierna volgt nog een gespreksrondje in ‘de Roeping’. Op de website staat tevens nog een link van de verdere activiteiten van deze stichting.

Najaarszendingscollecte 13 november a.s.

De diaconiecollecte is op zondag 13 november bestemd voor het werk van Peter en Riek in Centraal-Azië. Het hospice draait inmiddels een jaar en het is mooi om te zien dat het werk uitgevoerd wordt door lokale verpleegkundigen en gedragen wordt door de lokale kerken. Peter en Riek zetten hun ervaring en talenten in om van betekenis te zijn voor daklozen die geen enkel perspectief meer hebben. In het hospice wordt met woord en daad de liefde van Christus zichtbaar gemaakt zoals in Mattheüs 25 staat. Door middel van de najaarszendingscollecte dragen wij als gemeente bij aan dit mooie werk. Van harte aanbevolen!

De Wittenberg

Als gemeente kijken wij terug op een mooie en rijke avond van 18 september jl., zowel de eredienst als aansluitend de bijeenkomst in ‘de Roeping’. Dit als ondersteuning voor de opbrengst van de zendingsbussen gedurende het afgelopen kwartaal. De totale opbrengst over het 3e kwartaal bedroeg inclusief giften € 2.483. Dit bedrag hebben wij aangevuld tot € 3.000 en is inmiddels overgemaakt. Prachtig om zo steun en betrokkenheid te mogen ontvangen, laat Ds. Janno van den Ende ons weten en wil onze gemeente daarvoor hartelijk bedanken. Bij deze! De evangelisatiecommissie.

Bijbels dagboek 2023

Heeft u de nieuwe ‘Een Handvol Koren’ nog niet in huis? Er liggen exemplaren in de kerk (onder de toren), er liggen exemplaren bij de bibliotheek of u kunt een mailtje sturen, dan wordt het dagboek thuisbezorgd. Het dagboekje kost € 13,95. Voorin zit een briefje hoe u kunt betalen. Ook leuk om weg te geven tijdens de komende feestdagen! Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de CZWD: czwd#hervormdwilnis.nl.

Tenslotte

We groeten u en jou hartelijk vanuit de pastorie.

Ds. M. van de Ruitenbeek

 

terug