Kerkblad 7 februari 2021 Kerkblad 7 februari 2021

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

5   febr. 10.00 uur Kerk open

10 febr       20.00 uur    Bezinningsavond  HA (onder voorbehoud)

12 febr. 10.00 uur Kerk open

16,17,18 febr. Vrouwencontact

17 febr. 20.00 uur Bijbelkring online

19 febr. 10.00 uur Kerk open

26 febr. 10.00 uur Kerk open

27 febr. 10.00 uur Online VBW

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 12 februari 2021 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jarigen [ zie papieren kerkblad]

Bij de diensten

De tijden veranderen, de maatregelen van het kabinet zijn onzeker, maar Gods Woord houdt stand in eeuwigheid. Daar mogen we aan vasthouden. Ook in de zondagse erediensten mogen we ons daardoor laten voeden. Of het Heilig Avondmaal nu wel of niet door kan gaan, weten we tijdens het schrijven van dit Ons Kerkblad nog niet. Maar als de Heere wil en ons het leven geeft, openen we het Woord van de Heere op zondag 7 februari in de ochtend bij Johannes 4: 1-30. We zien de Heere Jezus in gesprek met een dorstige vrouw. De tekst voor de preek is vers 14. Het thema is: Dorst, een ontdekkend en een bemoedigend gesprek.

Op 14 februari in de ochtenddienst lezen we uit het onwankelbare Woord van God uit Mattheüs 15:21-28. We staan dan stil bij een gesprek van de Heere Jezus met een wanhopige moeder. De tekst voor de preek is dan vers 27. Het thema is: Kruimels, een wonderbaarlijke spijziging. Of we deze zondag zelf kruimels mogen eten weten we nu nog niet. Als we het Heilig Avondmaal niet kunnen bedienen en vieren, mogen we ook leren van het grote geloof van deze vrouw. We bidden of dit dan ter versterking van ons geloof is.

In de avonddienst denken we na over de praktische invulling van de dankbaarheid. Wat is daarbij de betekenis van de wet? Wat is de consequentie van het belijden van de enige God. Geen andere goden voor Gods aangezicht. De tekst voor de preek staat op dit moment nog open.

Mocht het deze dienst geen dankzegging zijn voor het Heilig Avondmaal, hopen we deze stof op 21 februari te behandelen. In de avonddienst van 14 februari zal dan ds. E. van Rooijen uit Noordeloos voorgaan. Als het Avondmaal wel doorgaat zal onze pastoraal medewerker op 21 februari voorgaan. We zijn dankbaar voor de flexibiliteit van onze pastoraal medewerker

Meeleven in en rondom de gemeente

In het ziekenhuis

Al ruim vier en een halve maand wordt de naam van Henk van den Bosch, Otterspoorbroek, Breukelen, vermeld in Ons Kerkblad. Hij heeft diverse operaties ondergaan aan zijn darmen. Hij maakt de afgelopen weken een zware tijd door en het valt hem zwaar. We bidden of de Heere Zich blijft ontfermen over Henk, zijn vrouw Rina en de (klein)kinderen. We bidden om kracht voor vandaag en blijde hoop voor de toekomst.

Operaties

De achterliggende weken zijn er diverse gemeenteleden geopereerd. We denken aan Henny van Dulken-Verburg, Herenweg. Zij is geopereerd aan haar heup en we zijn dankbaar dat ze al weer thuis kan revalideren.

We denken ook aan Renate Meijers, Herenweg, die een operatie heeft gehad aan haar buik. We zijn dankbaar dat de operatie goed is verlopen en dat de oorzaak van haar pijn weggenomen kon worden. Het herstel kwam moeizaam op gang.

We danken met Anja Kranenburg, Burgemeester Padmosweg, die na een operatie aan haar buik en onderzoeken, de meest gunstige uitslagen in haar situatie heeft ontvangen. Ze blijft de komende jaren nog wel onder controle van het AVL ziekenhuis.

We wensen jullie allen een gezegende tijd toe in afhankelijkheid van de Heere. Hij is bij jullie geweest en heeft door geholpen. Hem alle eer!

Onderzoeken en behandelingen

We denken aan Jan van de Westeringh, Boezemmolen, Mijdrecht. Hij heeft de achterliggende weken diverse onderzoeken ondergaan, omdat de kwaliteit van de longen achteruit gaat. Hij staat voor grote vragen of er een behandeling kan plaatsvinden. In deze weg die hij moet gaan bidden we om wijsheid voor hem en de behandelende artsen in de keuzes die gemaakt moeten worden. We denken ook aan zijn vrouw Coby en de (klein)kinderen.

De komende weken zijn er diverse gemeenteleden die (uitgestelde) onderzoeken zullen ondergaan. We denken aan Jolanda Bos, Beatrixstraat, en Nel Treur-Voorn, Burg. Van Trichtlaan.

Er zijn verschillende chronisch zieken in de gemeente. Heel vaak bevinden ze zich wat op de achtergrond, ook omdat er aan de buitenkant ‘niets te zien is.’ Toch is er vaak veel leed, omdat ze veel onbegrip ontvangen. Vaak zijn ze eenzaam en aan huis gebonden. Laten we hen niet vergeten.

Heilige Doop

Op zondag 24 januari is het sacrament van de Heilige Doop bediend aan Izak Arie Vermeij, zoon van Arie en Jantine Vermeij, Korte Meentweg, te Woerdense Verlaat. In de dienst stonden we stil bij de doop van de Heere Jezus. Izak heeft als dooptekst Psalm 18: 31 meegekregen: Gods weg is volmaakt, het woord van de HEERE is gelouterd, Hij is een schild voor allen die tot Hem de toevlucht nemen.

Bij de agenda

Catechese

Maandag 8 februari hebben we weer contact met de catechisanten. Als er geen versoepeling komt voor de jongeren van de middelbare school en van de avondklok, gaan we de catechese op een digitale wijze vormgeven. De jongeren worden daar deze week over geïnformeerd. Voor vragen neem contact op met onze jeugdouderling Gert van Kreuningen of onze dominee.

Bezinningsavond Heilig Avondmaal

Op 10 februari hopen we een bezinningsavond te houden voor de bediening en viering van het Heilig Avondmaal. We starten om 20.00 uur en we ronden rond 21.00 uur af. Over de precieze invulling en het onderwerp wordt u nog geïnformeerd. Houd de afkondigingen in de gaten.

Bijbelkring

Woensdagavond 17 februari hebben we weer een online Bijbelkring. We starten klokslag 20.00 uur in de kerk en we zenden uit via de livestream van de kerk. Allen van harte welkom om mee te luisteren en mee te doen. We behandelen Micha 7, waarbij we beginnen met de vragen op pagina 1 van de Bijbelstudie. Heeft u deze nog niet stuur dan een mailtje aan de dominee of stel de vraag aan Nelleke of Jopie. Tijdens de Bijbelstudie kunt u vragen stellen of ‘meepraten’ via WhatsApp. Dat kan door een berichtje te sturen naar 06-1046 5480 (Nelleke) of naar 06-5470 6241(Jopie).

Vrouwen Contact Wilnis

De eerstvolgende Bijbelstudie (nummer 8) zal opnieuw in de vorm van een podcast aan u worden aangeboden. Wij hopen dat de Bijbelstudie in de week dat de bijeenkomst zou plaatsvinden (16, 17 en 18 februari) beschikbaar is via de website. U kunt die vinden op de website van onze gemeente. Klikt u door naar het kopje ‘nieuws’, daarna naar de tab ‘over geloven gesproken …’. Hier worden de podcasts van de Bijbelstudies geplaatst.

Hartelijke groet, bestuur VC Wilnis

(Online)VBW-ochtend 27 februari 2021

Goed nieuws voor alle basisschoolkinderen (en hun (groot-)ouders). Op zaterdagmorgen 27 februari is er een VBW-ochtend via YouTube. Dit is een vervolg op ‘Duik erin!’ van afgelopen zomer. De laatste aflevering heeft als thema: ‘Het feest gaat door’. Daarin staat het verhaal centraal van de Heere Jezus Die op een bruiloft is en water in wijn verandert. Je vindt het in de Bijbel in Johannes 2: 1 t/m 11. Alle kinderen die zich deze zomer aanmeldden krijgen een persoonlijke uitnodiging via de email. Maar natuurlijk is iedereen heel hartelijk welkom om mee te kijken en mee te doen. Zet het vast in je agenda! We starten om 10.00 uur. Groetjes van het VBW-team

Vanuit de Kerkenraad

Viering Heilig Avondmaal

Zoals onder de kopjes Kerkdiensten en Agenda aangegeven, geldt hier een voorbehoud. Wanneer het niet mogelijk is als gemeente in de kerk aan het Heilig Avondmaal te kunnen deelnemen, zal deze viering worden verplaatst naar Goede Vrijdag. We wachten de persconferentie van 2 februari af (als u dit leest is deze al geweest) en nemen dan een besluit. Komende zondag geven we via de afkondigingen duidelijkheid over de genomen besluiten.

Vacature diaken

Zondag 24 januari is bekend gemaakt dat de vacature diaken nog niet is vervuld. In verband hiermee worden stemgerechtigde leden opgeroepen om namen in te dienen die als basis kunnen dienen om opnieuw een stemming te kunnen houden. U kunt uw aanbevelingen indienen tot en met uiterlijk zaterdag 13 februari bij de scriba van de kerkenraad, ouderling Stam.

Meeleven met zendingswerkers

Coronatijd is niet alleen voor ons in Nederland maar voor mensen wereldwijd een moeilijke periode. Uitgezonden zendingswerkers kunnen hun werk vaak niet doen zoals ze graag zouden willen. Daarbij voelt de afstand tot familie en vrienden in Nederland misschien wel groter door de reisbeperkingen die er zijn. Een extra reden om juist nu voor hen te bidden en met hen mee te leven. Bij Peter en Riek kan dat niet rechtstreeks omdat ze in een gesloten land werken maar voor de familie Vogelaar kan dat wel. Zoals u in de nieuwsbrief kon lezen, kunnen Jefta en Febe al sinds maart vorig jaar niet naar school en is Laurens Jan op 25 februari jarig. Een leuke tekening, een filmpje of berichtje via de mail, facebook of een kaartje (contactgegevens staan op hun website) geeft het gevoel dat er aan hen gedacht wordt. Misschien ook leuk om als gezin, familie of kring iets te laten horen. Namens onze gemeente wordt in ieder geval een verjaardagskaart naar Laurens Jan verstuurd. Laat dat u niet weerhouden om ook persoonlijk mee te leven. Kunt u het adres niet vinden of heeft u vragen, neem gerust contact met ons op!

Commissie voor Zending en Werelddiaconaat

Tenslotte

We hebben een bijdrage aan Ons Kerkblad geschreven met een aantal voorbehouden. Het streven is om ons te conformeren aan de adviezen van de overheid. Dat geeft op sommige momenten wat onzekerheden. Tegelijkertijd mag u van ons verwachten dat we ons conformeren aan het Woord van God. Dat geeft in onzekere tijden ontspanning. We hebben een machtige God Die boven koningen en overheden is geplaatst. De Koning der koningen, de alleen machtige Heere heeft het voor het zeggen in de strijd van het geloof. We lezen daarvan in 1 Timotheüs 6:15. Hem loopt het niet uit de hand.

MvdR vdm

terug