Kerkblad 7 november 2021 Kerkblad 7 november 2021

KERKDIENSTEN

Zondag 7 november

10.00 uur: Ds. A. Vastenhoud, Dinteloord

Voorzang: WK 230 : 1, 2 en 5

Kinderoppas: José Kool, Marijn Vree

Kerkauto: Dhr. G. Samsom

18.30 uur: Ds. P. van Duijvenboden, Apeldoorn

Voorzang: Ps. 20 : 3 en 5

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Diaconie.

 

Zondag 14 november

Bediening Heilige Doop

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: Ps. 92 : 1 (Schoolpsalm)

Kinderoppas: Els Leeflang, Leonie van Zutphen

Kerkauto: Dhr. G.J. van Kreuningen

18.30 uur: Ds. P. Veerman, Katwijk aan Zee

Voorzang: Ps. 93 : 1 en 4

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Najaarszendingscollecte GZB.

 

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

06 nov. 17.30 uur Bingo-avond met maaltijd

09 nov. 19.30 uur Toerustingsavond: Omgaan met dementie

10 nov                           Kerkenraad

11 nov. 18.45 uur Tienerkoor

12 nov. 10.00 uur Open Kerk

12 nov. 19.30 uur Catechesebijbelkring

12 nov. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk

15 nov. 20.00 uur Mannenver. ‘Boaz’

16,17,18 nov. Vrouwencontact

17 nov. 20.00 uur Bijbelkring

18 nov. 10.00 uur Kring Anna bij Nelie van Eijk

18 nov. 14.30 uur Ouderenmiddag

19 nov. 10.00 uur Open Kerk

19 nov. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk

19 nov. 20.00 uur Connect

24 nov. 20.00 uur Gemeenteavond Umoja

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Kom Koffie

Iedere dinsdag vanaf 10.00 uur

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 12 november 2021 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jarigen. zie papieren kerkblad

Bij de diensten

Op zondagmorgen 7 november zijn de jongeren van Alpha Youth speciaal uitgenodigd. De jongeren hebben meegedacht over de invulling van de dienst met ds. Vastenhoud.

Op zondagochtend 14 november wordt een doopdienst gehouden. De kleine Noï Verkerk ontvangt dan het teken en zegel van Gods verbond. We zijn met de doopouders Danny en Denise, Kamgras 14 (3648 HM), dankbaar dat Noï het sacrament van de Heilige Doop ontvangt. Tijdens de dienst lezen we met elkaar uit Psalm 105 de verzen 1 t/m 15.  Als tekst voor de preek kiezen we Psalm 105: 8. Het thema is: De belofte om Thuis te komen. We kijken naar de belofte die de Heere geeft, de opdracht voor ouders en gemeente en welk gebed we mogen opzenden tot God.

Meeleven in en rondom de gemeente

Ziekenhuis, dat ze na een geslaagde schouderoperatie mocht thuiskomen. Ze moet de komende weken rust nemen en mag daarna voorzichtig gaan revalideren. We bidden voor haar, haar man Dick en de kinderen om Gods nabijheid.

We zijn dankbaar dat Mariëlla de Kruijff, Wagenmaker, weer is thuisgekomen uit het ziekenhuis. Ze moest opnieuw worden opgenomen i.v.m. een alvleesklierontsteking. Dat terwijl ze net thuis was na de geslaagde galblaasoperatie. We zijn dankbaar dat ze nu weer thuis verder mag herstellen. We bidden om kracht en geduld in de weg die ze moet gaan.

Onderzoeken

We denken aan allen die de achterliggende periode onderzoeken hebben ondergaan of die komende periode onderzoeken ondergaan. We bidden om rust in de periode van wachten op uitslagen. In de zorgen van elke dag, persoonlijk en in de gezinnen mogen we zien op de Heere.

We bemoedigen allen, zowel thuis als in het ziekenhuis met de woorden van Psalm 18:17: Hij stak Zijn hand uit van omhoog, Hij greep mij, Hij trok mij op uit grote wateren.

55 jaar getrouwd

Klaas en Jannie Rijneveld waren op 26 oktober 2021 55 jaar getrouwd. De Heere heeft hen een lange tijd samen gegeven. Daarin ervaren ze ook de zegen van de Heere. De Heere heeft bewaard en gespaard in voor- en tegenspoed. We feliciteren het echtpaar Rijneveld-Staat en bidden om goede jaren in gezondheid. We betrekken daarbij ook de kinderen en de kleinkinderen. Het echtpaar woont: A.C. Verhoefweg te Mijdrecht.

VBW terugkommiddag

We hebben op 30 oktober een goede middag gehad bij de VBW. Er is verteld van de bevrijding van Petrus, op het gebed van de gemeente. Er waren 21 kinderen aanwezig. We zijn dankbaar voor de betrokkenheid van de kinderen tijdens de vertelling en een enthousiaste groep tieners die heeft geholpen. En nog heel veel meer.  We bidden dat het gezaaide woord - dat God hoort en ons nooit vergeet - in hun hart bewaard blijft.

De medewerkers van de VBW

Bij de agenda

Toerustingsavond: omgaan met dementie

Op dinsdag 9 november organiseert het ouderenbezoekteam een avond over omgaan met dementie. De ouderenbezoekers en belangstellenden zijn uitgenodigd in De Roeping. Ds. Van de Ruitenbeek zal het onderwerp inleiden. Na een korte uitleg over de verschillende vormen van dementie, zullen we stilstaan bij de manier waarop we daar in de gesprekken mee om kunnen gaan. We vragen daarbij ook aandacht voor de mantelzorgers die dagelijks te maken hebben met de grote gevolgen van deze ziekte. Na de pauze is er ruimte voor vragen en gaan we met elkaar in gesprek. We zien uit naar een goede avond en leerzame ontmoetingen. We starten om 19.30 uur met koffie/thee, om 20.00 uur is de opening van de avond en we ronden om 21.45 uur af.

Bijbelkring

Op 17 november staat de Bijbelkring gepland. We behandelen dan hoofdstuk 3 uit het boekje. We lezen Openbaring 4 en 5 en behandelen deze hoofdstukken aan de hand van de vragen die worden gesteld. We worden meegenomen in het visioen naar de hemel en leren van de grote en almachtige Koning. Om 19.45 uur staat de koffie klaar en is er ruimte voor ontmoeting. We starten om 20.00 uur en ronden af rond 21.30 uur.

Vanuit de Kerkenraad

Kerkgang

We zijn blij dat velen de wekelijkse kerkgang hebben hervat. Ook al horen we van besmettingen rondom, toch mogen de erediensten hun voortgang hebben. Het blijft belangrijk om de elementaire regels in acht te nemen: blijf thuis bij verkoudheid, houdt hygiëneregels in acht en bewaar enige afstand tot andere huishoudens. Zo dragen we ons steentje bij zo min mogelijk besmettingen te veroorzaken. Wetend dat ons leven en onze gezondheid in de hand van de Heere liggen. Maar dat sluit onze verantwoordelijkheid niet uit. Alleen al de mogelijkheid om naar de kerk te mogen, maakt iedere zondag een dankdag. Probeer dan ook zo veel mogelijk aanwezig te zijn, wetend dat de Heere zondag aan zondag naar ons omziet in de verkondiging van Zijn Woord en het bijeenzijn van de gemeente om Zijn Naam te bezingen, Hem te aanbidden en onze gaven te geven.

Verkiezingen

Dinsdag  26 oktober zijn in de stemmingsvergadering gekozen: tot ouderling broeder Nico Mur en tot diaken de broeders Peter de Leeuw en Jaap Verhoek. Met dankbaarheid kunnen we mededelen dat broeder Jaap Verhoek inmiddels heeft laten weten zijn verkiezing aan te nemen. Broeder Nico Mur heeft laten weten zijn verkiezing niet aan te kunnen nemen. Op het moment van samenstellen van dit kerkblad heeft broeder Peter de Leeuw zijn verkiezing nog in beraad. We bidden of de Heere voor hem de weg duidelijk wil maken. Ook de niet-gekozen broeders gedenken we in ons gebed.

Najaarszendingscollecte 14 november

De diaconiecollecte is op zondag 14 november bestemd voor het werk van Peter en Riek in Centraal-Azië. Na een lange tijd van voorbereidingen en de nodige hobbels door bureaucratie, maar vooral door corona, is het hospice begin september geopend. U las erover in de zendingsnieuwsbrief. Ook het team verpleegkundigen is inmiddels compleet en op vrijdag 22 oktober werd de eerste patiënt in het hospice opgenomen. Peter en Riek zetten hun ervaring en talenten in om van betekenis te zijn voor daklozen die geen enkel perspectief meer hebben. In het hospice wordt met woord en daad de liefde van Christus zichtbaar gemaakt zoals in Mattheüs 25 staat. Door middel van de najaarszendingscollecte dragen wij als gemeente bij aan dit mooie werk. Van harte aanbevolen!

Umoja

De op 17 oktober gehouden collecte voor het WILMA instituut t.b.v. aanschaffingen van nieuwe leermiddelen (computers, naaimachines, printers, haardrogers etc.) heeft het prachtige (voorlopige) bedrag van € 9.980 opgebracht. De UMOJA taakgroep wil u en jou heel hartelijk bedanken voor uw betrokkenheid. Bovenal prijzen en danken wij onze goede God, dat Hij de vrijgevigheid in onze gemeente hiervoor wilde schenken. Met dit prachtige bedrag kunnen de benodigde nieuwe leermiddelen worden aangeschaft en daarmee is een belangrijke eerste stap gezet in het weer kunnen opstarten van de WILMA Vakschool. De tweede stap die hiervoor nodig is, is het ondersteunen van de cursisten, die wel heel graag aan de lessen willen deelnemen, maar niet in staat zijn om de lesgelden te betalen. De school is van de Redeemed Gospel Church Mathare en wordt niet door de overheid gesubsidieerd. Om ook deze tweede stap te kunnen gaan zetten en het daadwerkelijk lesgeven weer te kunnen opstarten, heeft de taakgroep een (concept) sponsoring plan uitgewerkt en wil dit graag met u en jullie delen op een gemeente avond, die gepland staat voor woensdag 24 november. Let op: de datum is gewijzigd, eerder communiceerden we een andere datum. Op deze avond zult u ook ‘bijgepraat’ worden door pastor Joel en Magdaline en door pastor Daniel. Ook laten zij u zien hoe de situatie nu is in het WILMA instituut,  alsook in de sloppenwijk. De avond op 24 november begint om 20.00 uur, inloop met koffie vanaf 19.30 uur. Hartelijk welkom!!

Bijbels dagboek 2022

Heeft u de nieuwe ‘Een Handvol Koren’ nog niet in huis? Er liggen exemplaren in de kerk (onder de toren), er liggen exemplaren bij de bibliotheek en u kunt het dagboekje via de website bestellen; dan wordt het thuis bezorgd. Het dagboekje kost € 12,95. Voorin zit een briefje hoe u kunt betalen.

Ook leuk om weg te geven tijdens de komende feestdagen! Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de CZWD: czwd#hervormdwilnis.nl of bel 06-54706241.

Rookworst actie voor HVC

Een paar maanden geleden is werkgroep Groene Hart voor Stichting HVC (Hulp Vervolgde Christenen) van start gegaan. De werkgroep houdt acties om geld in te zamelen voor predikanten in India. In de maand november houden we een rookworstactie. Deze worden gemaakt door slager Langelaar in Kockengen. Drie rookworsten voor € 8.50 en 9 rookworsten voor € 24.00. Wilt u meedoen? U kunt een bestelformulier vinden op onze website of aanvragen bij Jan Nagel. Vul het formulier in, doe deze in een envelop met het geld en deponeer deze in de bestemde doos onder de toren. Inleveren kan ook bij Jan Nagel (Secr. Munniklaan 27) of spreek met hem iets af per email (j.nagel07#ziggo.nl ).

Tenslotte

We groeten u allen en wensen u en jou Gods zegen toe!

Ds. M. van de Ruitenbeek

terug