Kerkblad 8 augustus 2021 Kerkblad 8 augustus 2021

 

Wilnis

 

KERKDIENSTEN

 

Zondag 8 augustus

10.00 uur: Prop. H. Kramer, Urk

Voorzang: WK 441

Kinderoppas: Jopie Verhoek, Elske van Kreuningen

Kerkauto: Dhr. A. Boswijk

18.30 uur: Ds. J.W. Wind, Westervoort

Voorzang: WK 440

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Diaconie.

 

Zondag 15 augustus

10.00 uur: Ds. P.J. Droogers, Werkendam

Voorzang: Ps. 5 : 7 en 8

Kinderoppas: José Kool, Nick van Kreuningen

Kerkauto: Dhr. R. Berger

18.30 uur: Ds. J.W. Hooydonk, Oldebroek

Voorzang: Ps. 4 : 4

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. GZB Deelgenoten (Fam. Vogelaar).

 

Zondag 22 augustus

10.00 uur: Ds. A. Visser, Harderwijk

Voorzang: WK 555

Kinderoppas: Karin de Haan, Lise van Kreuningen

Kerkauto: Dhr. D. Stam

18.30 uur: Ds. G.M. van Meijeren, Zeist

Voorzang: WK 564

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Diaconie.

=======
Agenda
(Voor alles geldt D.V.)

13 aug. 10.00 uur Open Kerk

20 aug. 10.00 uur Open Kerk

27 aug. 10.00 uur Open Kerk

18 sept. Klussendag/opening winterwerk

20 sept. 20.00 uur Mannenver. ‘Boaz’

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Kom Koffie

Iedere dinsdag vanaf 10.00 uur

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 20 augustus 2021 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jarigen   [zie papieren kerkblad]

Meeleven in en rondom de gemeente

Ziekte en zorg

- De heer C. Boele, Oudhuijzerweg, verblijft inmiddels voor revalidatie in Woerden.

- Mw Marian van der Vliet-Samsom, Dorpsstraat, Mijdrecht mocht weer naar huis.

- Dhr. G. D. Treur, Mw. van Wieringenplein, werd afgelopen week in het ziekenhuis opgenomen vanwege hartklachten. Hij mocht zaterdagavond weer naar huis.

- We leven mee met Leny en Johann Grünbauer vanwege de ernstige zorgen over de gezondheid van hun kleindochtertje Eva.

- Diverse gemeenteleden hebben te maken met zorg over gezondheid van zichzelf, kinderen of kleinkinderen. Ook wordt er gewacht op uitslagen van onderzoek, een oproep voor een operatie of afspraak voor een (vervolg)gesprek of behandeling.

Dit alles mogen we meenemen in gebed en hiermee in de Hand van de Heere leggen.

Huwelijk Lars en Kristie

Yes, we do! Met deze woorden kondigen Lars en Kristie hun voorgenomen huwelijk aan. Op D.V. zaterdag 4 september 2021 willen Lars van Kreuningen en Kristie Rijneveld elkaar het jawoord geven. Om 14.00 uur zal er een huwelijksdienst worden gehouden in het kerkgebouw van onze Hervormde gemeente. Ds. Van de Ruitenbeek zal deze dienst leiden.

Beiden ervaren de leiding van God in hun leven en dat belijden ze met de volgende prachtige woorden op hun kaart: Verbonden in liefde die God aan ons geeft. De gevende liefde van de Heere houdt niet op. Als we van Zijn liefde leven, zal de Heere nabij zijn in al jullie wegen. Zijn trouw is zeker. Op Hem kunnen we vertrouwen elke dag van ons leven. De Heere geve jullie van Zijn overvloedige liefde en trouw in jullie huwelijksleven en aan allen die om jullie heen staan.

Het bruidspaar Lars van Kreuningen en Kristie Rijneveld gaan wonen: Fuutstraat, Nieuwkoop.

Bij de agenda

Terugblik VBW-activiteiten

‘Hallo – contact?!’ klonk het een heel aantal keren tijdens de veldjesfeesten en andere VBW-activiteiten. Een toepasselijk thema want contact maken was het afgelopen jaar niet altijd gemakkelijk of vanzelfsprekend. Erg blij waren we daarom dat we tijdens de VBW heel veel verschillende kinderen, tieners en ouders konden ontmoeten; tijdens de veldjesfeesten, de knutselochtenden, de spelmiddag en de kerkdienst op zondag 25 juli. De tieners ontmoetten elkaar vier avonden en moesten hints verdienen om zo de oplossing te ontdekken. Team ‘de Holmies’ was uiteindelijk winnaar. De volleybalwedstrijd op vrijdagavond was een mooie ontmoetingsplek waar jong en oud uit de gemeente met elkaar in contact kwam. We voelen ons gezegend met het enthousiasme van kinderen, tieners en ouders die de verschillende activiteiten bezochten, de gebeden en de belangstelling van u als gemeente én het prachtige weer. Ook was het een positieve ervaring om samen te werken met de Christelijk Gereformeerde Kerk in Mijdrecht. Graag willen we iedereen die op wat voor manier dan ook heeft bijgedragen aan de VBW heel hartelijk bedanken. Bovenal dank aan God die ons liet zaaien en inspiratie, creativiteit en energie daarvoor gaf. Hartelijke groet van het VBW-team!

Mannenvereniging

Mannen onder elkaar, en de Bijbel in het midden. Lijkt je dat geen mooie plaats voor ontmoeting?

Goede gesprekken, leerzame Bijbelstudies, elkaar bevragen en met elkaar meeleven ... wel, dat is precies wat de Mannenvereniging biedt. Graag willen we deze plek van rust en ontmoeting doorgeven aan de volgende generatie, want Bijbelstudie en gesprek zijn waardevol. Dus mannen, of je nu 30 of 40 jaar, of ouder bent ... zet 20 september in je agenda en kom eens kennismaken met de Mannenvereniging zodat ook jullie een vaste plek van ontmoeting vinden met elkaar rondom de Bijbel. Dan hopen we - als de maatregelen het toelaten - vanaf DV 20 september elke 14 dagen bijeen te komen, om 20.00 uur in ‘De Roeping’.

Vanuit de Kerkenraad

Kerkbezoek

We ervaren het als een zegen dat wekelijks bijna 90 mensen de erediensten mogen bijwonen. En dat we met elkaar mogen zingen tot eer van onze God. Met de onderlinge ontmoeting en het gevoed worden vanuit het Woord. Maar het verlangen blijft naar nog meer. Naar een tijd dat we weer met z’n allen onbeperkt naar de kerk mogen gaan. Het voelt nog steeds onnatuurlijk aan dat je je vooraf moet aanmelden als je naar de kerk wilt. Alsof je vooraf moet “boeken” wat strijdt met de gastvrijheid die kerken kenmerkt. We hopen en bidden dat de tijd terugkeert dat we zonder belemmeringen mogen verkeren in Gods huis. U weet dat aanmelding vooraf nodig is en vervolgens op basis hiervan wekelijks er een indeling wordt gemaakt wie waar in de banken kan plaatsnemen. Velen hebben hierdoor de kerk al vanuit verschillende gezichtspunten bekeken en de “vaste” zitplaatsen bestaan eigenlijk niet meer.

Tenslotte, mocht het aantal mensen dat naar de kerk gaat afwijken van het vooraf opgegeven aantal, geef dit dan vooraf even door aan de scriba van de kerkenraad (06-25491646). Dat voorkomt verrassingen bij binnenkomst onder de toren en biedt de gelegenheid om de zitplaatsen optimaal in te delen. Met de mogelijkheid om last minute nog meer mensen uit te nodigen. Denkt u hieraan als plotseling iemand uitvalt of erbij komt?

Pastoraat

In verband met de vakantie van Ds. Van de Ruitenbeek gedurende de looptijd van dit kerkblad wordt u verzocht om bij de noodzaak van pastorale bijstand contact op te nemen met Ds. Van Rooijen (0183-513176) of met ouderling Seeleman dan wel met de scriba van de kerkenraad.

Tenslotte

Het is nu echt vakantietijd. Veel gemeenteleden kunnen/zijn er toch op uit, anderen blijven thuis en kunnen genieten van de mooie omgeving hier of elders. Voor anderen is op vakantie gaan niet meer mogelijk, om welke reden dan ook. Laten we ook in deze tijd zoveel mogelijk naar elkaar omzien!

terug