Kerkblad 8 januari 2023 Kerkblad 8 januari 2023

Wilnis

KERKDIENSTEN

Zondag 8 januari

10.00 uur: Ds. J.P. Ouwehand, Watergang Ilpendam

Voorzang: Ps. 105 : 1 en 2

Kinderoppas: Matty Nagel, Thamar van Kreuningen, Karin de Haan

Kerkauto: Dhr. R. Berger

18.30 uur: Ds. A. Visser, Harderwijk

Voorzang: Ps. 105 : 4 en 5

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Stichting ‘De Hoop’.

Zondag 15 januari

Bediening van de Heilige Doop

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: WK 452 : 2 (Schoolpsalm)

Kinderoppas: Jopie Verhoek, Abel van Kreuningen, Dirma Kok

Kerkauto: Dhr. D. Stam

18.30 uur: Ds. F.A.J. Heijkoop, Loosdrecht

Voorzang: Ps. 106 : 1 en 26

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Diaconie.

============================

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

09 jan. 20.00 uur Mannenver. ‘Boaz’

10,11,12 jan. Vrouwencontact

13 jan. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk

13 jan. 15.00 uur Ouderenmiddag ( aanmelden uiterlijk dinsdag 10 januari)

18 jan. 20.00 uur Bijbelkring

19 jan. 10.00 uur Kring ‘Anna’ bij Nelie van Eijk

19 jan. 14.30 uur Ouderenmiddag

11 t/m 14 juli VBW

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Kom Koffie

Iedere dinsdag vanaf 10.00 uur

Open kerk

Iedere vrijdagmorgen van is de kerk open van 10.00 – 12.00 uur.

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 13 januari 2023 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jarigen zie papieren kerkblad

Bij de diensten

Zondag 15 januari is het een doopdienst. In deze dienst worden Hannah en Loïs Vermeij gedoopt, dochters van Arie en Jantine Vermeij. We zijn dankbaar dat zij hun tweeling ten doop willen houden. We zien uit naar een gezegende dienst van Woord en sacrament. De Schriftlezing en de tekst van de preek zijn nog niet bekend. Arie en Jantine wonen Korte Meentweg in Woerdense Verlaat.

Meeleven in en rondom de gemeente

Huwelijksjubileum

We danken met Cor en Anneke van de Linden-Hogendoorn voor hun 45 jarig huwelijksjubileum op 28 december. Ze mochten het samen vieren met de kinderen en de kleinkinderen en vrienden. De Heere heeft hen veel gegeven in liefde en zorg voor elkaar. Ook in de moeilijke omstandigheden is de Heere erbij geweest. Ze zijn dankbaar voor allen die hen omringen en met hen meeleven. We bidden om Zijn zegen voor hen en allen die hen lief en dierbaar zijn. Het echtpaar, Cor en Anneke, woont: Oudhuijzerweg.

Overleden

In de vroege ochtend van de 2de Kerstdag , 26 december, is Maarten van Leeuwen plotseling overleden. Hij is 82 jaar oud geworden. Hij is 56 jaar getrouwd geweest met Gery van Leeuwen-Schaap. De familie schrijft op de kaart: ‘Bedroefd om de grote leegte die hij achterlaat, maar dankbaar voor de liefde en zorg waarmee hij ons omringde, geven we u kennis van het onverwachte overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en mijn trotse opa.’ De familie, maar ook vele vrienden en bekenden zullen hem missen in het dorp, bij het koor en in de kerk. We wensen iedereen het vertrouwen toe uit de tekst die op de rouwkaart staat vermeld. Psalm 37: 5: Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op Hem, Hij zal het maken.

De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op maandag 2 januari in de Hervormde Kerk en aansluitend is de begrafenis geweest op de Hervormde Begraafplaats. Het correspondentie adres van de familie is: Wethouder van Damlaan.

Bij de agenda

Catechese

Op maandagavond 9 januari verwachten we onze jongeren weer op catechisatie. Ook herinneren we jullie aan een avond voor ouders op 30 januari. We willen onder leiding van de HGJB met jullie ouders oefenen in een geloofsgesprek. Hoe voer je een geloofsgesprek als ouder met je tiener? Heb je er al wel eens bewust bij stilgestaan wat jij als ouder aan je kind doorgeeft? Welke thema’s en waarden draag je uit in de opvoeding? Deze avond verwachten we alle ouders. Dus tieners: Stuur je ouders naar catechisatie!

Ouderenfeest

Vrijdag 13 januari is het weer zover, het ouderenfeest wordt georganiseerd! De JV heeft een leuk programma in elkaar gezet. Het begint om 15:00 uur in De Roeping en voor avondeten wordt gezorgd. Alle ouderen vanaf 65 jaar zijn van harte welkom! Het zou fijn zijn als u laat weten of u komt, i.v.m. het regelen van eten! Geef u op door te appen of te bellen naar Annique Herngreen (06-29257861) of door te mailen naar a.herngreen#hotmail.com. Heeft u vervoer nodig? Dit kan geregeld worden en is geen probleem. Tot 13 januari!

Hartelijke groet, de JV

Bijbelkring

Woensdagavond 18 januari hebben we de eerste Bijbelkring van dit kalenderjaar. We denken deze avond met elkaar na over Openbaring 14. Een hoofdstuk waarin het Lam en de honderdvierenveertigduizend worden genoemd en het oordeel. In het boekje van ds. Theunisse wordt dit behandeld in hoofdstuk 9. We zien uit naar een gezegende avond met elkaar en een goed gesprek rondom de geopende Bijbel. Om 19.45 uur staat de koffie/thee klaar en we starten om 20.00 uur en ronden af rond 21.30 uur.

Vanuit de Kerkenraad

Achter ons ligt een bewogen jaar, niet alleen vanwege alles wat er in de wereld gebeurt, maar ook voor ons als gemeente. We gingen van diensten met beperkingen vanwege corona naar weer vrij toegankelijke diensten en opheffing van andere beperkende maatregelen. Daarnaast zijn er een aantal extra kerkenraadsvergaderingen geweest.

Voor alles bidden we om Gods leiding en Zijn onmisbare zegen over alles wat we ons voornemen en voor wat op onze weg komt. In het geloof dat de Heere niet loslaat het werk dat Zijn hand begon mogen we het nieuwe jaar met vertrouwen tegemoet zien.

Dank

Als kerkenraad zijn wij gehouden om de gemeente te leiden en te besturen. Maar alleen kunnen we dat niet, omdat we diezelfde gemeente nodig hebben die biddend en helpend om ons heen staat.

In 2022 waren er velen die zich inzetten op allerlei terreinen, ieder zijn of haar eigen talent gebruikend, waardoor het mogelijk was om alle activiteiten doorgang te laten vinden. Hartelijk dank daarvoor en we hopen dat daaraan ook vreugde is beleefd. Ieder werk, hoeveel of hoe klein ook, het was ten dienste van de Heere en Zijn gemeente. In dat spoor hopen we ook komend jaar door te gaan onder Gods zegenende hand.

Veilige gemeente

Hierbij willen u/jou informeren over de instelling van een vertrouwenscommissie m.i.v. 2023.. In ons beleidsplan 2022-2025 is dit als één van de beleidsvoornemens (paragraaf 2.4) genoemd  met als uitganspunt dat we “Veilige Gemeente” willen zijn. We kunnen dankbaar melden dat er inmiddels  een vertrouwenscommissie is gevormd. De leden zijn Bea Vonk Noordegraaf en Chris van Kreuningen.  U/jij kunt hen ook benaderen via een apart emailadres en dat is vertrouwenspersoon#hervormdwilnis.nl Meer informatie vindt u in Solitudo en op de website.

Tenslotte

Hartelijk dank voor de vele blijken van meeleven met ons gezin, op welke wijze dan ook. We wensen u en jullie van allen een gezegend 2023 toe. Onder Zijn hoede zijn we veilig.

Ontvang een hartelijke groet,

Ds. M. van de Ruitenbeek.

terug