Kerkblad 8 November 2020 Kerkblad 8 November 2020

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

11 nov. Kerkenraadsvergadering

13 nov. 10.00 uur Kerk open

14 nov. 10.00 uur Online VBW ochtend

18 nov. 20.00 uur Bijbelkring

20 nov. 10.00 uur Kerk open

25 nov. Verkiezing diaken, zie mededeling kerkenraad

26 nov. Kring Anna in ‘De Roeping’

27 nov. 10.00 uur Kerk open

Kom Koffie

Iedere dinsdagochtend vanaf 10.00 uur in ‘De Roeping’.

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 13 nov. 2020 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl 

Jarigen & Huwelijksjubileum [zie papieren kerkblad]

Bij de diensten

Zondag 8 november in de ochtenddienst stond gepland als een Youth-Alpha welkomstdienst. Helaas kan deze dienst niet doorgaan in verband met de coronamaatregelen. Toch willen we in deze dienst aandacht geven aan de tieners die ook veel moeten missen. We willen nu nadenken over de manier waarop wij de Heere dienen. De Heere God vraagt niet een klein stukje van ons leven, maar Hij wil ons helemaal. In de geschiedenissen van Elisa komt dat in 2 Koningen 8:1-15 aan de orde. Het is de Heere ernst dat Zijn plan met mensen persoonlijk en met de mensheid in de wereld wordt vervuld. God heeft de hand in de dingen die gebeuren en schakelt mensen in op Zijn tijd. Het thema van de dienst is: Laat jezelf inschakelen door God!

Meeleven in en rondom de gemeente

Ziekte en zorg

In het ziekenhuis in Utrecht wordt nog verpleegd dhr. Henk van den Bosch,  Otterspoorbroek  te Breukelen. Het leven van Henk is kwetsbaar. In alle omstandigheden mag hij weten en ervaren dat de Heere nabij is. 

We denken aan allen die onderzoeken en/of behandelingen ondergaan in het ziekenhuis:

  • Dhr. Aales van Leeuwen sr., Burg. van Baaklaan  die in deze week uitslagen ontvangt van extra onderzoeken die noodzakelijk waren. We bidden dat de nieuwe behandelingen gestart kunnen worden. 
  • Mw. Jolanda Bos, Beatrixstraat  die nog steeds onderzoeken ondergaat om de oorzaak van de pijn die zij heeft te achterhalen. 
  • Gemeenteleden die met zorgen opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis. We bidden dat de Heere Zijn zegenende handen over hen allen uitstrekt. 
  • Allen die een ingreep moeten ondergaan. 

Onze aandacht gaat ook uit naar allen die te maken hebben met een chronische ziekte. Het ziek zijn raakt mensen diep als dagelijkse bezigheden niet meer kunnen. Een proces van steeds meer afhankelijk worden doet pijn en vraagt incasseringsvermogen. Ook voor alle mantelzorgers die steeds meer bijspringen. 

Zilveren huwelijksjubileum

We feliciteren Gert en Nelleke van Kreuningen-van Zadelhof, Herenweg 87 (3648 CB) met hun 25-jarig huwelijksjubileum. We zijn de Heere dankbaar dat Hij hen heeft bewaard en gespaard voor elkaar. Vele zegeningen hebben ze van de Heere ontvangen. Een drievoudige snoer wordt niet snel gebroken. De Heere blijft hen trekken met de koorden van liefde. Hij heeft hen gedragen door de zorgen en moeiten die er ook zijn geweest. We danken de Heere voor het vele werk dat ze beiden mogen doen voor de jongeren van de gemeente. We bidden de Heere om Zijn zegen voor jullie, zodat jullie ook tot een zegen zijn. In de felicitatie nemen we de kinderen (en de vriendinnen) mee en betrekken we ook vader en moeder Van Kreuningen. We wensen jullie nog een rijk gezegende tijd in ons midden.

Geboren Izak Vermeij

We ontvingen een prachtig kaartje met daarop de vermelding van de geboorte van Izak Arie Vermeij. Dankbaar en blij ontvingen Arie en Jantine Vermeij uit Gods hand een zoon. De roepnaam van hun zoon is Izak. Hij is geboren op 28 oktober 2020. Op de kaart hebben ze de prachtige tekst uit Psalm 139 opgenomen. In vers 14 staat: Ik loof U voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderlijk is wat U gemaakt hebt. Deze belijdenis geeft weer dat ieder kind een geschenk van de Heere is. De Heere heeft het goed gemaakt met de ouders en de kleine Izak. Arie en Jantine Vermeij wonen: Korte Meentweg te Woerdense Verlaat.

Bij de agenda

Kerk open

Ook in de maand november is de kerk op vrijdagmorgen van 10.00 uur – 12.00 uur open voor bezinning, gebed of een korte bezichtiging. U bent van harte welkom! We nemen hierbij de RIVM-richtlijnen in acht. Voor deze openstelling kunnen we nog gastheren en -vrouwen gebruiken. Hebt u een vrijdagmorgen tijd en het verlangen om er zo voor uw broer/zus in het geloof te zijn en/of een belangstellende te woord te staan: meldt u/jij zich dan aan bij Marjan de Leeuw p.de.leeuw#casema.nl of 0297-266758.

Bibliotheek ‘Lektuurkeus’

Goed nieuws voor u en jou: De bibliotheek is open met inachtneming van de coronamaatregelen.

We houden ons aan de volgende regels: 1,5, meter afstand. Je handen ontsmetten. 2 bezoekers tegelijk in de zaal anders even wachten in de hal. De boeken die worden ingeleverd worden apart gelegd en de volgende week weer in de kasten opgeruimd. Indien u het niet verantwoord vindt om naar de bibliotheek te komen i.v.m. corona, kunt u  bellen naar Geertje 0297-286014 of naar Janneke 0297-281882. U kunt dan doorgeven hoeveel boeken u zou willen hebben en dan worden deze bij u thuisgebracht. Ook kunt u bij ons terecht voor GZB dagboek 2021 ‘Een handvol koren’, deze kost € 12,50, postzegels van Woord en Daad en kaarten. Wij zijn elke vrijdag open van 14.30 tot 16.30 uur.

Herinnering VBW-ochtend 14 november

Het staat vast al in uw agenda maar toch nog even een herinnering. Op zaterdag 14 november, vanaf 10.00 uur is een VBW-ochtend te bekijken via het Youtube-kanaal van onze gemeente. Deze aflevering heeft als thema: ‘Stap uit je boot’. Alle kinderen die zich deze zomer aanmeldden hebben een uitnodiging via de email gekregen. Maar iedereen kan meedoen. De informatie staat op de website. Heel graag uw gebed om zegen op deze ochtend. 

Bijbelkring

De eerste Bijbelkring van het seizoen is in digitale vorm gehouden. De reacties op de avond zijn positief. We hebben een WhatsApp groep gemaakt voor hen die mee willen discussiëren. We kregen de vraag van een aantal deelnemers om de hand-out op papier te ontvangen, omdat niet iedereen mee kan kijken. Graag willigen we dit verzoek in. Wilt u deze ook op papier ontvangen, bel of mail dan naar één van de contactpersonen.  

Op 18 november hopen we een nieuwe Bijbelkring te houden. We starten opnieuw om 20.00 uur en het verzoek is om iets langer door te gaan. We willen dan iets voor 21.30 uur afronden. U kunt de Bijbelkring weer volgen op de ‘van de zondag bekende’ livestream en kerktelefoonverbinding. De vragen kunnen gesteld worden via WhatsApp. De berichtjes worden in de kerk voorgelezen. We kunnen uw reacties met een klein groepje bespreken voor de livestream. Als u en jij mee wil doen met de Bijbelkring (alleen luisteren is ook meedoen), stuur dan een berichtje naar Nelleke van Kreuningen (06-1046 5480) of naar Jopie Verhoek (06-5470 6241) of een mailtje naar de dominee. Bellen kan ook!

Vanuit de Kerkenraad

Verootmoediging en schuldbelijdenis tegenover de bedreigde Joodse gemeenschap

In de kr vergadering van 11 november bespreekt de kerkenraad de via de Gereformeerde Bond binnen gekomen handreiking voor zondag 15 november. Dit betreft een voor te lezen verklaring van verootmoediging en schuldbelijdenis, waarbij uitgesproken wordt dat de kerken nalatig zijn geweest in het opkomen voor de bedreigde Joodse gemeenschap in ons land voor, tijdens en ook na de tweede wereldoorlog. 

Verkiezing diaken

Op D.V. woensdag 25 november 2020 vindt de verkiezing van een diaken plaats. Dit ter vervulling van de lege plek die diaken Den Breejen gaat achterlaten. Stemgerechtigde leden kunnen hun stem uitbrengen bij een stembusverkiezing tussen 12.00 en 13.00 uur en tussen 19.00 en 20.00 uur in de Roeping.

Als u de grote hal binnenkomt, kunt u aan de balie een stembiljet ophalen , via de keuken het biljet in de bus doen en via de andere zijde van de Roeping weer naar buiten gaan. Volmachten (één volmacht per persoon) zijn verkrijgbaar bij één van de kerkenraadsleden. Laat ons gebed zijn dat de Heere hierin wil voorzien en de juiste man wil aanwijzen.

Najaarszendingscollecte 15 november

De diaconiecollecte op zondag 15 november is bestemd voor het werk van Peter en Riek in Centraal-Azië. Het gesloten land is islamitisch, zending is verboden maar er zijn wel (geregistreerde) kerken. Peter en Riek zijn uitgezonden ter ondersteuning van een organisatie die zich inzet voor daklozen. Dit zijn christenen die zich de nood van de meest kwetsbare, ongeziene groep in de samenleving aantrekt. Zij zetten zich in voor de vele daklozen in de stad. Door gebrek aan sociale voorzieningen, werkloosheid, psychische problemen of verslaving beland je zomaar op straat. Het bieden van een maaltijd, een douchebeurt, medische zorg en een luisterend oor betekent dan heel veel. Het biedt ook kansen om het Evangelie te delen ook al moet dit voorzichtig gebeuren. De inzet van Peter en Riek is vooral gericht op het opzetten van een hospice zodat daklozen niet op straat hoeven te sterven. Door ondersteuning van deze uitzending mogen wij mensen, waar niemand naar omkijkt, iets van de liefde van Christus laten ervaren.

Filmpjes Peter en Riek

Omdat Peter en Riek in een gesloten land wonen en werken, waar zending verboden is, moeten we voorzichtig zijn met het delen van informatie. We noemen daarom in berichten nooit hun achternaam of het land. Vooral informatie op internet (website of sociale media) is risicovol. Maar Peter en Riek sturen zo nu en dan wel een berichtje of filmpje om iets te vertellen over hun werk. Om dat toch met u te kunnen delen, maken we een WhatsApp-groep aan waarin alleen de beheerder zo nu en dan berichten plaats. Wie op deze manier mee wil leven, kan zich melden bij de CZWD via czwd#hervormdwilnis.nl of bij één van de commissieleden.

Ds Joël

Vorige week vrijdag heeft er bij ds. Joel een hartkatheterisatie plaatsgevonden. Hieruit is gebleken dat meerdere aderen, geheel of gedeeltelijk verstopt zijn. Mede vanwege te hoge bloeddruk en vochtophoping rond de longen heeft tijdens deze katheterisatie geen dotter- of stentbehandeling plaats gehad. Men hoopt dat de situatie na het weekend beter zal zijn en dan wordt besloten of er een bypass operatie zal komen of dat d.m.v. stents de blokkades zullen worden weggenomen. We bidden om het slagen hiervan en kracht voor ds. Joel en zijn vrouw Magdaline. In Gods hand zijn zij veilig.

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. De avonden lijken langer te worden, omdat de zon eerder onder gaat. Toch mogen we uitzien naar het Licht van de wereld. De Heere wil nabij zijn als de eenzaamheid u zwaar valt. Ook nu de coronamaatregelen weer zijn aangescherpt, bezoek aan de kerk weer is beperkt en bezoek soms lastig te plannen is. We bevelen u allen aan onder de trouwe zorg van onze Heere en Heiland. 

Ds. M. van de Ruitenbeek

terug