Kerkblad 9 januari 2022 Kerkblad 9 januari 2022

Wilnis

 

KERKDIENSTEN

 

Zondag 9 januari

10.00 uur: Ds. J.A. de Koeijer, Ermelo

Voorzang: Ps. 107 : 1 en 11

Kinderoppas: Jopie Verhoek en Abel van Kreuningen

Kerkauto: Dhr. G.J. van Kreuningen

15.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: Ps. 108 : 1 en 2

Kinderoppas: Jantine Vermeij

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Stichting De Hoop.

 

Zondag 16 januari afscheid en bevestiging ambtsdragers

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: WK 493 : 1 en 2

Kinderoppas: Jantine Meijers en Boaz van Kreuningen

Kerkauto: Dhr. B. Verhoek

15.30 uur: Ds. P.G. Oskamp, Waverveen

Voorzang: WK 523

Kinderoppas: Renate Meijers

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Diaconie.

Agenda (Voor alles geldt D.V. en onder voorbehoud van COVID-maatregelen)

12 jan. 20.00 uur Online Bijbelkring

17 jan. 20.00 uur Mannenver. ‘Boaz’

17 jan. 18.30 uur 12+ catechese
19.30 uur 14+ catechese
20.30 uur 17+ catechese

20.30 uur Belijdeniscatechese

21 jan. 19.30 uur Catechesebijbelkring

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Kom Koffie

Iedere dinsdag vanaf 10.00 uur

Open kerk

Iedere vrijdagmorgen is de kerk open van 10.00 tot 12.00 uur.

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 14 januari 2022 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jarigen. zie papieren kerkblad

Bij de diensten

Zondagmiddag 9 januari behandelen we het 9de gebod. In een leven met Gods geboden worden we ook opgeroepen om zorgvuldig met woorden om te gaan. Onze woorden te wegen voordat we ze uitspreken. We hebben liefde voor de waarheid. Zijn we een leerling van de Vader van de waarheid of van de vader van de leugen. We lezen met elkaar uit Jacobus 3 en Vraag en Antwoord 112 van de Heidelbergse Catechismus.

Zondagmorgen 16 januari is het bevestiging van ambtsdragers en nemen we afscheid van 2 broeders. Het tekstgedeelte van de preek is op het moment van schrijven nog niet bekend.

Meeleven in en rondom de gemeente

Thuis gekomen

Vanuit een woonzorgcentrum is mw. Dit van der Vaart, Oudhuijzerweg 37 (3648 AA) weer thuis gekomen. We zijn dankbaar dat ze voldoende hersteld is, maar ze heeft nog de nodige zorg nodig.

Ziekte

We leven mee met dhr. Aales van Leeuwen sr., Burg. Van Baaklaan die steeds meer gevolgen van de ziekte ondervindt in zijn leven. In de zorgvolle en onzekere tijden mag hij een toevlucht nemen tot de Heere.

We denken aan alle chronisch zieken in de gemeente. In deze periode waar veel goede wensen worden uitgesproken kan het wel eens binnenkomen. Als het nu eens anders gaat dan wordt gewenst, wat dan? We vragen om respect, geduld en volharding voor allen die hiermee te maken hebben.

We bemoedigen allen die moeten wachten op een operatie. Wat wordt er veel geduld gevraagd in deze corona-tijd. Als dagelijks de pijn en het ongemak worden gevoeld. We bidden om kracht om dit alles te dragen.

We denken aan alle mantelzorgers en hardwerkende zorgverleners in de gemeente.

Zorgen en verdriet

We denken aan allen die verdriet kennen in verband met het overlijden van geliefden, kortere of langere tijd geleden. Iedere keer weer het gemis te ervaren, zeker rond de achterliggende periode van de feestdagen. Het overlijden van generatiegenoten zorgt voor veel verdriet. Het zet ons stil bij de realiteit van elke dag en vraagt van ons om voorbereid te zijn op onze sterfdag. Hoe zal het dan zijn met ons?

Diezelfde vraag kan ons treffen als we meeleven met hen die zorgen kennen om een geliefde. Onze ouders en/of (klein)kinderen, broers en zussen of vrienden en vriendinnen. In alle zorgen mogen we weten dat de Heere naar ons omziet. Hij verlaat en begeeft ons niet.

Bij de agenda

Catechese

Zoals het er nu naar uitziet starten we 17 januari weer met de 12+, 14+, 17+ catechese. Nu het besluit genomen is om de scholen weer te openen, willen we een week later volgen met de catechese. E.e.a. is afhankelijk van de uitkomsten van de persconferentie van 14 januari. Houdt dus de app-groep en de afkondigingen in de kerk in de gaten.

Bijbelkring

Op 12 januari staat er Bijbelkring op de agenda. We zijn op dit moment aan het onderzoeken of het mogelijk is om deze online door te laten gaan. Als deze doorgaat, gaan we verder met Openbaring 5. (In het boekje ‘Menszoon tussen de kandelaren’ wordt over dit hoofdstuk uitleg gegeven vanaf pagina 45).Tijdens de Bijbelstudie kunt u vragen stellen of ‘meepraten’ via WhatsApp. Dat kan door een berichtje te sturen naar 06-1046 5480 (Nelleke) of naar 06-5470 6241(Jopie).

Bericht van het ouderencomité 

Het comité heeft besloten ook in de maand januari de ouderenmiddagen te laten vervallen. We moeten dus nog langer wachten op de oude films over Wilnis van Jan Bluemink. Laten wij hopen dat het gevaar van de pandemie snel voorbijgaat, zodat wij elkaar in februari weer kunnen ontmoeten. Wij zien er naar uit! Houd moed!

Namens het comité, Nel van Oudenallen en Trudi de Vries

Vrouwen Contact Wilnis

Bijbelstudie 5 en 6: Zoals u al via de afkondigingen gehoord zult hebben, konden de bijeenkomsten van VC Wilnis in de afgelopen week niet fysiek doorgaan. Van Bijbelstudie 5 is een podcast gemaakt. Deze kunt u en jij op de website van de kerk vinden. Ons voornemen is om van de 6de Bijbelstudie ook een podcast te maken. We hopen dat die in de week van de geplande bijeenkomsten (18-20 januari) ook op de website zal staan. Gezegende luistermomenten toegewenst door het bestuur van VC Wilnis

Vanuit de Kerkenraad

A.D. 2022

Een nieuw jaar is weer begonnen. We mochten op de eerste dag van 2022 met God beginnen. In een eredienst met een beperkt aantal bezoekers in de kerk en gemeenteleden thuis via de livestream of op andere wijze verbonden. Ook nu was er geen gelegenheid elkaar persoonlijk te ontmoeten na afloop van de dienst maar langs deze weg mogen we elkaar Gods onmisbare zegen toewensen, wetende dat we het van de Heere mogen verwachten. In die hoop en verwachting kunnen we met vertrouwen dit nieuwe jaar ingaan en alles in Zijn hand leggen anno Domini, in het jaar onzes Heeren, 2022!

Afscheid en bevestiging ambtsdragers

In de ochtenddienst van 16 januari zullen (opnieuw) in het ambt worden bevestigd: Peter De Bruijn (ouderling), Gerton van Kreuningen (ouderling-kerkrentmeester), Peter de Leeuw (diaken), Jaap Verhoek (diaken) en Stephan Vree (ouderling).

We nemen afscheid van de broeders Bart Vis (ouderling) en Arie van Zutphen (diaken).Onze dank gaat uit naar de Heere, dat Hij broeders geeft die de roeping tot het ambt hebben beaamd. En broeders heeft gegeven die jarenlang deze liefdedienst mochten vervullen.

Beleidsplan 2022-2025

De kerkenraad heeft in het afgelopen najaar een nieuw beleidsplan opgesteld voor de komende 4 jaar. Dit vervangt het vorige dat de jaren 2018-2021 omvatte  Deze maand zal  het ter inzage worden gesteld voor de gemeente waarna reacties kunnen worden aangeleverd bij de scriba.

Daarna zal definitieve vaststelling plaatsvinden.

Covid-19

Net voor Kerst moest ineens het aantal kerkgangers worden terug gebracht naar maximaal 50 personen. Gevoelig was dat voor menigeen, nu Kerstvieringen en jaarwisseling voor velen meer op afstand kwamen te staan omdat thuis moest worden meegevierd via live-stream. We verlangen naar verruiming en het weer samenkomen en ontmoeten. Zodat we onze plek in de kerk weer mogen en kunnen innemen. Op het moment van dit schrijven is nog geheel niet bekend of dit na 14 januari werkelijkheid wordt. Houdt vurig aan in gebed opdat de Heer van de kerk aan Zijn eer komt, ook in Wilnis.

Zendingsbussen Alpha Nederland

De opbrengst van de zendingsbussen is in het 1e kwartaal bestemd voor Alpha Nederland. Een organisatie, die cursussen ontwerpt voor de nodige doelgroepen, om hen kennis te laten maken met het christelijk geloof. Ook in onze gemeente gebruiken wij al jarenlang hun cursusmateriaal voor Alpha Youth en Alpha cursus voor volwassenen. Alpha is zichtbaar en open voor een ieder, die de kennismaking met het christelijk geloof wil verdiepen of vernieuwen. Hun droom is, dat in 2036 1 miljoen mensen in Nederland  het evangelie van Jezus Christus hebben gehoord via Alpha. Helpt u mee hun droom waar te maken ? Een wat uitgebreider verhaal over Alpha Nederland leest u in Solitudo. Van harte aanbevolen.

De evangelisatie commissie

Verlof familie Vogelaar

In januari 2018 werd de familie Vogelaar uitgezonden naar Indonesië om de GPIL op Sulawesi te dienen. Als gemeente Wilnis ondersteunen we deze uitzending via GZB Deelgenoten. In januari 2020 was de familie Vogelaar voor het eerst met verlof en bezocht ook onze gemeente. Op dit moment zijn ze voor een tweede verlof in Nederland en op zondag 23 januari hopen ze onze gemeente te bezoeken. In de ochtenddienst gaat ds. Laurens Jan Vogelaar voor en aansluitend is er een presentatie over Misi Sulawesi. Gezien de huidige Covid-situatie gaan we ervan uit dat samenkomen in ‘De Roeping’ niet mogelijk is. De presentatie zal daarom vanaf ± 11.45 uur vanuit de kerk plaatsvinden en ook via de livestream te volgen zijn. Wanneer u de familie Vogelaar wilt ontmoeten, kan dat. Als de maatregelen van nu ook dan nog gelden, kunnen in de kerk maximaal 50 mensen aanwezig zijn. Aanmelden is daarom noodzakelijk. Dat kan via de scriba zoals u gewend bent bij andere bijzondere bijeenkomsten. (Voor de duidelijkheid: wanneer u via Kerktijd voor de ochtenddienst bent uitgenodigd, moet u zich alsnog apart aanmelden voor de presentatie.) Wanneer u thuis meekijkt en vragen voor de familie Vogelaar heeft, kunt u deze vooraf of tijdens de presentatie stellen via WhatsApp: 06-54706241 (Jopie Verhoek). Wanneer de regels vanuit de overheid veranderen, informeren we u zo spoedig mogelijk over eventuele wijzigingen.

Hartelijke groet van de CZWD

Tenslotte

Aan het begin van het nieuwe jaar wensen we u en jullie allen van harte Gods zegen toe voor 2022. Deze zegenwens willen we ook betrekken op allen die u lief en dierbaar zijn. Of om het anders te zeggen: Gods zegen voor jou en ieder die van je houdt!

We danken jullie allen voor de vele zegenwensen die we als gezin hebben ontvangen. Zonder de zegen van de Heere blijft alles leeg. Maar met Zijn zegen werkt de Heilige Geest het goede. Dat geeft hoop en verwachting. Tegelijkertijd geeft dat ontspanning in ons leven.

Laat God besturen waken, want het is wijsheid wat Hij doet. Zo zal Hij alles maken dat we ons verwonderen moeten. We wensen u allen dat vertrouwen toe in uw en jouw leven.

Ontvang een hartelijke groet van ons allen uit de pastorie,

Familie ds. M. van de Ruitenbeek.

terug