Kerkblad 9 oktober 2022 Kerkblad 9 oktober 2022

Wilnis    -   KERKDIENSTEN

Zondag 9 oktober

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: Ps. 8 : 1 (schoolpsalm)

Kinderoppas: Jantine Vermeij, Eloïse Leeflang, Dirma Kok

Kerkauto: Dhr. G. Samsom

18.30 uur: Ds. H. Klink, Hoornaar

Voorzang: Ps. 77 : 7 en 8

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Diaconie.

 

Zondag 16 oktober

10.00 uur: Ds. A. van Vuuren, Capelle aan den IJssel

Voorzang: WK 599 : 1 en 6

Kinderoppas: Jolanda Bos, Carlijn Meijers, José Kool

Kerkauto: Dhr. G.J. van Kreuningen

18.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: WK 278

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Diaconie.

===========================

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

10 okt. 20.00 uur Mannenver. ‘Boaz’

14 okt. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk

15 okt 19.30 uur  Muzikale avond mmv Hiddai tbv Open Doors in de Morgenster in Vinkeveen

18 okt. 19.45 uur Kerkenraadsvergadering

18, 19, 20 okt. Vrouwencontact

19 okt. 20.00 uur Bijbelkring

20 okt. 14.30 uur Ouderenmiddag

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Kom Koffie

Iedere dinsdag vanaf 10.00 uur

Open kerk

Iedere vrijdagmorgen is de kerk open van 10.00-12.00 uur.

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 14 oktober 2022  via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jarigen en Huwelijksjubilea zie papieren kerkblad

Bij de diensten

Zondagmorgen 9 oktober staan we opnieuw stil bij het leven van Simson. De sterke richter is tot veel in staat. Maar hoe kan hij dat? Uit welke bron put hij? We merken dat zijn leven iedere keer opnieuw een zoektocht is naar de bron. De ene keer roept hij de Heere aan en de andere keer lijkt zijn hartstocht het te winnen. Aan de hand van het slot van Richteren 15 en het begin van Richteren 16 willen we daar over nadenken. Uitgangspunt voor de preek is Richteren 15:18-20. Het thema is: Uit welke bron put Simson?

In de avonddienst van 16 oktober denken we na over het koninkrijk van God. Wat bidden we als we in ons gebed ‘Uw koninkrijk kome’ uitspreken?  Dat we ons hele leven laten regeren door Gods Woord en Zijn Geest. Dan klinkt ook de oproep om niet bezorgd te zijn. Die oproep vinden we in Lukas 12: 22-34. De kerntekst van de verkondiging is Lukas 12:31 en 32. Daarbij lezen we ook  Zondag 48, Vraag en Antwoord 123 uit de Heidelbergse Catechismus.

Meeleven in en rondom de gemeente

Verhuisd

Mevrouw M.K. Vlug uit De Kom in Mijdrecht is verhuisd naar de Snavelenburg in Maarssen. De afnemende gezondheid is de reden dat ze niet in De Kom kan blijven. We leven met haar mee nu ze haar vertrouwde plekje in Mijdrecht moet achterlaten en vragen of de Heere haar nabij is in de weg die zij moet gaan. Het adres is: Careyn Snavelenburg, Snavelenburg, Maarssen.

Rouw

We denken aan de rouwdragenden in de gemeente. Hier noemen we de namen van Arie en Marjan van Zutphen, Portengen, Kockengen en hun kinderen en kleinkinderen. De moeder van Arie is na een periode van afnemende gezondheid overleden. Een zorgzame moeder en oma is maandag 3 oktober begraven in Kockengen. De grote Hoorder van het gebed schenkt troost en biedt hulp (Psalm 38).

Geroepen tot zending

We leven mee met Kees, Linda en de kinderen Matze. Afgelopen zondag vertelden ze in de kerk van hun roeping om missionair werk te gaan verrichten in Namibië. Veel indrukken komen er op dit moment op het gezin af. Daarnaast vragen de voorbereidingen die getroffen moeten woorden hun aandacht. Daarnaast is er voor het gezin nog veel onduidelijk. We bidden of de Heere, Die Kees en Linda roept, een begaanbare weg voor hen wil openen. Er komen drukke maanden aan voor het gezin en de familie, nu er in praktische zin nog veel te regelen is. Het gezin Matze woont: Veenman.

Bij de agenda

Mannenvereniging

De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op 10 oktober. We willen dan het eerste nachtgezicht van Zacharia behandelen n.a.v. De Hervormde Vaan nr. 5. Mocht je dat artikel niet (meer) hebben, dan kun je het opvragen bij Aad van Strien, avstrien#gmail.com of stuur een appje naar 06-53693661. Alle mannen hartelijk welkom, om 20.00 uur in ‘De Roeping’.

Muzikale avond met als thema “Vrijheid” voor Open Doors

In het kerkgebouw de Morgenster in Vinkeveen wordt op 15 oktober om 19.30 uur een muzikale avond gehouden ten bate van Open Doors. Medewerking verlenen Chr. Gemengd koor Hiddai o.l.v. Wim van Dijkhuizen, Peter van Dongen (orgel/piano), Annet van Ginkel (dwarsfluit), Anneke Romijn (fluit) en Gijs Wagenaar (contrabas). Rondom het thema “Vrijheid” kunt u genieten van muziek en zang maar ook luisteren naar een spreker van Open Doors. Iedereen is welkom.

Bijbelkring

Op woensdag 19 oktober is er weer een Bijbelkring. Deze avond staat hoofdstuk 6, profeteren en getuigen, uit het boekje van Ds. Theunisse op het programma. We lezen met elkaar Openbaring 10 en 11. Er is volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over het Bijbelgedeelte. Om 19.45 uur staat de koffie/thee klaar en we starten om 20.00 uur. Rond 21.30 uur sluiten we de avond weer af.

Zaterdag 19 november 2022: Zend mij!

Wat is Gods plan met mijn leven? Wat kan ik doen om God te dienen in deze wereld? Past zending bij mij? Zijn deze vragen herkenbaar voor jou? Kom dan zaterdag 19 november naar 'Zend Mij', dé meeting als je interesse hebt in een uitzending via de GZB. Een van de zendingswerkers vertelt over de mooie, maar ook de uitdagende kanten van het leven in het buitenland. Je hoort meer over de werkwijze en de vacatures van de GZB. En uiteraard is er ook ruimte voor jouw vragen. Het programma op zaterdagochtend 19 november loopt van 10.00 uur (9.30 uur inloop) tot 12.30 uur inclusief lunch. Meer informatie en aanmelden via gzb.nl/evenementen/zend-mij.

Vanuit de Kerkenraad

Gemeente zijn

We mogen dankbaar terug zien op recente vormen van gemeente zijn. 17 september ’s ochtends waren er een club klussers die ervoor zorgden dat een hele lijst met werkzaamheden kon worden afgewerkt. Dank voor jullie inzet! Vervolgens de opening van het winterwerk. Mooi om te ervaren dat in de namiddag velen daaraan deelnamen en uit alle leeftijdscategorieën. Een prachtige vorm van onderlinge ontmoeting. En wat verbroedert nog meer dan gezamenlijk eten. We danken de huiskring die ons een voortreffelijke BBQ voorzette en zich niet uit het veld liet slaan door een sliert regen. En ’s avonds konden we genieten van een door jongeren gepresenteerde quiz waar onze kennis werd getest maar ook verschillende groepsleden moesten samenwerken. Een mooi initiatief waar velen enthousiast aan mee deden. Een dag om dankbaar voor te zijn.

Zondagmorgen 2 oktober was er na de dienst gelegenheid om de gemeente op de foto te zetten. Het was dringen om iedereen een plekje te geven, zodanig dat ook iedereen op de foto kwam. Een groot deel van het kerkplein, gevuld met mensen die samen een gezicht aan onze gemeente gaven. Dank voor het initiatief van de CZWD en de medewerking van allen.

We hopen dat er ook in de komende tijd nog voldoende ontmoetingen zullen zijn waarop we elkaar van jong tot oud zullen ontmoeten. Te beginnen bij de zondagse erediensten. Daar heeft de Heere ons iets te zeggen en wil Hij ons ontmoeten in Zijn Woord. Maar we hebben ook elkaar wat te zeggen: dus zoek elkaar op, geloven doe je niet alleen!

Zendingsbussen 4e kwartaal 2022

Vanaf zondag 2 oktober is uw bijdrage in de zendingsbussen bestemd voor de uitzending van de familie Vogelaar naar Indonesië. Via de zendingsnieuwsbrief houden we u op de hoogte van het werk dat zij mogen doen en wellicht volgt u hen zelf via de sociale media. Het is mooi dat we via betrokkenheid bij deze uitzending iets kunnen betekenen voor de broeders en zusters van de GPIL op Sulawesi. Het gaat vaak om arme, kleine gemeenten in een islamitische context. Dat maakt hen kwetsbaar. Het werk van ds. Vogelaar is: investeren in deze gemeenten door samen met lokale mensen trainingen voor predikanten, ambtsdragers en zondagsschoolleiding te ontwikkelen én te geven. We bidden dat de kerk hierdoor kan groeien in het geloof en getuigen mag in haar omgeving. Dank voor uw meebidden, uw meeleven en financiële steun! Commissie voor Zending en Werelddiaconaat

Alles wordt duurder!

We leven in een onrustige en roerige tijd. De stijgende prijzen van de boodschappen, energie en brandstof gaan niemand voorbij. Het is mogelijk dat het voor u, mede hierdoor, moeilijker is geworden om in alle basisbehoeften te kunnen blijven voorzien. Het is natuurlijk geweldig als een ieder in de gemeente kan blijven rondkomen!  Maar is dat ook zo ?  Misschien een lastige vraag, maar mocht u de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen,  schroom niet om de diaconie te benaderen. Voor uzelf of misschien voor iemand naast u in nood.  Wellicht kunnen we zo heel praktisch naaste zijn en elkaars lasten dragen.

Umoja

Op 21 augustus hebben we gecollecteerd voor voedselhulp voor onze broeders en zusters in Mathare. We hebben u gevraagd om biddend te overwegen wat u kon delen van de gaven die u van de Heere God hebt ontvangen. De diaconie en de Umoja taakgroep zijn erg blij en verwonderd over uw royale betrokkenheid. Uit de gemeente is tot nog toe een bedrag van € 10800 binnengekomen.

De diaconie heeft dit bedrag aangevuld met nog 4200 euro uit de onbestemde reserve van Umoja uit 2021. Opbrengst is dan ook 15000 euro en afgelopen week is er 1.700.000 Keniaanse shilling overgemaakt. Vorige week hebben tijdens een zoommeeting dit bedrag aan Magdaline bekend gemaakt. De blijdschap was ongekend en de vreugde spatte van het scherm. De voorbereidingen voor voedsel uitdelen zijn in volle gang. Er worden door de weken heen drie keer voedselpakketten uitgedeeld. Ook zal er in de kerk voedsel opgeslagen worden voor directe hulpvragen van mensen die bij de kerk aankloppen voor hulp. Alle gevers heel, heel hartelijk dank: Uw liefdevolle gebaar en financiële steun zullen velen vreugde en hoop geven! Wilt u blijven bidden voor onze broeders en zusters in Mathare?

Tenslotte

Een hartelijke groet aan iedereen die dit leest,

Ds. M. van de Ruitenbeek

terug