Liturgie avonddienst 26 September (Bijzondere dienst)

Liturgie avonddienst 26 September (Bijzondere dienst)
Introïtus  Psalm 7 vers 9
Votum en groet
Zingen: Psalm 67: 1 + 2 (Weerklank) De Here God zij ons genadig
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 113: 1-2 (OB) Gij 's HEEREN knechten, looft den HEER;
Gebed
Schriftlezing: Handelingen 10:1-20 en 34-48
Zingen: 86:5+6 
Verkondiging.
Zingen: Weerklank 263: 2-3-4-5 (Hoe groot is het geheim dat lange tijden).
Getuigenis Nabil
Voorbede en dankzegging
Collecte
Slotlied: Psalm 117(OB). Loof, loof den HEER, gij heidendom; Gij volken, prijst Zijn naam alom
Zegen en heenzending
 
Nabespreking in de Roeping
 
terug