Meditatie: Samuel 2:4 Meditatie: Samuel 2:4
Opgetild door de Heere
(N.a.v. 1 Samuel 2:4)
 
In haar lofzang zingt Hanna over struikelen en opstaan. Over een God die de geringe uit het stof op heft. Deze door het leven getekende vrouw getuigt over sterken die zwak zijn geworden en zwakken die door de Heere sterk zijn gemaakt. Ze zingt dit lied, of misschien beter gezegd dit gebed, op een aangrijpend moment in haar leven. Hanna heeft een kleine jongen aan haar hand, haar zoon Samuel. Een aantal jaren heeft ze haar lieve zoon opgevoed, maar nu brengt zij hem in de tabernakel om God te dienen. Dat had ze belooft. Haar zoon Samuel is een kind van gebed, ontvangen na een lange tijd van kinderloosheid. Deze tijd betekende een worsteling voor Hanna. Een strijd die haar leven jarenlang donker maakte. Des te meer omdat er een andere vrouw was, Peninna, die haar treiterde vanwege haar nood. Peninna liet niet na om het ongeluk van Hanna te onderstrepen. Duivels hoe mensen elkaar op deze manier kapot kunnen maken. Hanna was dus een vrouw die struikelend door het leven ging. Maar de Heere laat haar niet los. De Heere luistert naar het gebed. Uit Gods hand ontvangt Hanna een zoon. Samuel, dat betekent God hoort. De Heere tilt deze gestruikelde vrouw op. In haar loflied prijst ze God voor dit wonder. Mijn hart springt op van vreugde in de Heere. De Heere verheft de geringe uit het stof. Zij die struikelden zijn met kracht omgord.
 Herkenbaar...dat struikelen van Hanna?  Je bent gestruikeld over de zorgen van het leven. Je hart is vol ellende. Een ziekte..., een moeilijk bericht..., zorgen in je gezin, om uw kinderen of om je ouders. Misschien worstelt u net als Hanna met kinderloosheid. Of met een relaties die kapot gaat. Luister vanavond naar de woorden van Hanna. Zij die struikelden zijn met kracht omgord. De Heere geeft kracht en sterkte aan hen die wankelen. De Heere zet wie struikelt weer op zijn of haar voeten. Hij tilt de gevallenen op. Zo is de Heere.
Opvallend is dat een groot deel  van de  lofzang van Hanna gaat over het omdraaien van de rollen. God draait de rollen om. Heel beeldend laat Hanna het zien. Iemand zit in het stof. Op de vuilnisbelt van de stad. Maar God zet hem om de troon van de vorsten in de stad. Wij zouden zeggen de zwerver uit de stad komt op de stoel van de burgemeester te zitten. Wie honger had krijgt voldoende te eten en wie geen honger had moet zich verkopen om brood. De onvruchtbare krijgt zeven kinderen en die veel kinderen heeft wordt krachteloos. De Heere draait de rollen om. Hij vernedert en Hij verhoogt. Kracht, rijkdom en voorspoed kunnen zomaar verdwijnen. De boodschap is duidelijk. Vertrouw niet op wat jij hebt, bent of kunt. Vertrouw op alleen de Heere. Alleen Hij tilt op uit de diepste nood. In deze woorden van Hanna horen wij een waarschuwing voor iedereen die in eigen kracht door het leven gaat. Wij worden niet opgetild door onze voorspoed, kracht en gezondheid. Deze krachten gaan voorbij. Een leven zonder de Heere biedt geen houvast. Een leven zonder de God van Hanna eindigt in de diepste val, het verderf. Leeft u met deze God van Hanna? Die God die  optilt uit de diepste nood. Bent u er in het leven achter gekomen, ik kan niet leven en sterven zonder deze God? Hij is mijn kracht. Dat is toch de mooiste ontdekking van je leven, ik mag leven in de kracht van de  Heere.
Mag iedereen leven van deze kracht van God? Is dat mogelijk voor u, ook wanneer u zo vaak struikelt over de zonde. Wil de Heere u ook opheffen wanneer u gestruikeld bent door eigen schuld? Ja... de Heere is altijd bereid om gevallen mensen op te tillen. Zo is de Heere. Het kan, door de genade van God in Zijn Zoon, Jezus Christus. In haar lied is Hanna namelijk een profetes. Ze zingt niet alleen over haar eigen verlossing. Ze zingt over het heil, de redding die God brengt door Zijn Messias. De laatste woorden van de lofzang van Hanna zijn: ‘Hij zal de hoorn van Zijn Gezalfde opheffen’. Deze Gezalfde is de Messias, Jezus Christus. De profetie van Hanna is vervult met de komst van Jezus op aarde. Hanna ziet zoveel eeuwen voor de komst van de Heere Jezus al dat de Messias zal komen om zijn volk te redden. Haar lied is een lied van Advent. De Heere zendt Zijn Zoon naar deze aarde om diep gevallen mensen op te tillen uit de afgrond van de zonde. De Heere geeft Zijn Zoon over aan de diepte van het lijden om Zijn andere kinderen op te tillen. De Heere Jezus heeft de last gedragen die wij niet kunnen dragen.
Een andere vrouw, uit het Nieuwe Testament, heeft heel goed begrepen dat Hanna in haar lofzang vooruitwijst naar de komst van Gods Zoon op aarde. Het is Maria, de moeder van de Heere Jezus. Wanneer Maria hoort dat ze een Kind zal krijgen dat de Zoon van God is, heft ze een loflied aan. En welke woorden gebruikt ze dan? Ze weet dat er geen betere woorden zijn dan de lofzang van Hanna. De lofzang van Maria is voor een groot deel gevuld met de woorden van Hanna. Ook Maria weet dat de rollen worden omgedraaid. Zij zingt: ‘Die in haar lage staat zijn dienstmaagd niet versmaadt’. Een heel gewoon meisje uit Nazareth wordt door de Heere uitgekozen om de moeder van de lang beloofde Messias te zijn. Hanna zingt: ‘ik verheug mij in Uw heil’. Maria zingt het eeuwen later na: ‘mijn geest verheugd zich in God mijn Zaligmaker’. Beide vrouwen kennen dezelfde bron van vreugde. Beide vrouwen weten er is maar een bron van vreugde en dat is mijn Zaligmaker. Deze twee vrouwen nodigen u uit om mee te zingen. Mijn geest verheugd zich in God mijn Zaligmaker. De vreugde van de Zaligmaker is de beste vreugde die er is. Een vreugde die de Heere in ons hart wil leggen door de kracht van de Heilige Geest. De Zaligmaker, Jezus Christus, is gekomen om op te heffen uit de diepste nood. Geloof dat de Heere het liefste wat Hij had gaf, Zijn eigen Zoon, om zondaren op te tillen uit de diepte van zonde en dood.
 
Ds. P. Veerman (Wilnis)
 
terug