Kerkblad 7 januari 2018 Kerkblad 7 januari 2018
Agenda (Voor alles geldt D.V.)
8 jan. 20.00 uur Mannenver. ‘Boaz’
8, 9, 10, 11 jan. Vrouwencontact
9 jan. 20.00 uur Gesprekskring
10 jan. 12.00-13.00 en 19.00-20.00 uur: ambtsdragersverkiezing
12 jan. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk
16 jan. Kerkenraadsvergadering
17 jan. 19.00 uur Kerkradio uitzending
18 jan. 14.30 uur Ouderenmiddag, diapresentatie
26 jan., 2 febr. Stamppotten avond

Jarigen
9 januari (1941): Mw. E. van der Schaft, Burg. de Voogtlaan, Wilnis
22 januari (1927): Mw. J. Schippers-Robbers, Burg. de Voogtlaan, Wilnis
22 januari (1981): Rosemarie Berger, Herenweg, Wilnis

Kopij ‘Ons Kerkblad’
De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 12 januari via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, Waterhoen, Mijdrecht, email: edithstam#ziggo.nl 

Bij de diensten
Op zondag 14 januari is het in de ochtenddienst bevestiging van ambtsdragers. In het ambt van ouderling worden bevestigd: Peter de Bruin, Arjan Fokkens en Gerton van Kreuningen. Peter in het ambt van wijkouderling, waarbij de nadruk ligt op het pastoraat. Arjan als evangelisatie-ouderling, waarbij het taakaccent ligt op de verschillende mogelijkheden van evangelisatie vanuit onze gemeente. Gerton als ouderling kerkrentmeester om zich bezig te houden met praktische gang van zaken in de gemeente om de voortgang van de erediensten te kunnen waarborgen. Herbevestigd worden de broeders Bart Vis als wijkouderling en Arie van Zutphen als diaken. 
In deze dienst nemen we ook afscheid van een viertal broeders, die zich vele jaren ambtelijk hebben ingezet voor de gemeente. We nemen afscheid van Jos Seeleman als wijkouderling en voorzitter van de kerkenraad. Daarnaast van André Visser als evangelisatie ouderling. Ook moeten we afscheid nemen van Peter de Leeuw als diaken. Tenslotte van Henri Kool als ouderling kerkrentmeester. Alle vier hebben ze zich met hart en ziel ingezet in de verschillende ambten om de gemeente te bouwen. Het is intensief geweest voor de broeders en hun gezinnen. We danken hen in deze eredienst voor hun inzet in afhankelijkheid van de Heere. Het is een dienst met gemengde gevoelens. Wat is er mooier om op die momenten de Bijbel open te slaan. We willen deze ochtend met elkaar lezen uit Markus 6: 45-52. De tekst voor de preek is: Markus 6:48. Het thema is: Meer dan voorbijgaan! 

Meeleven in en rondom de gemeente

Rouw
We leven mee met Izak en Fija Vermeij (Bovendijk 6) en hun kinderen vanwege het overlijden van de vader van Izac. Ook mw. Marjan  van der Vliet-Samsom (Herenweg 108) en familie zijn in onze gedachten vanwege het overlijden, na een ernstige ziekte, van de schoondochter van Marjan. We bidden de Heere om vertroosting voor alle rouwdragenden.

Herstel
We zijn dankbaar dat onze kerkelijk werker Kees Kersbergen voldoende is hersteld om zijn werkzaamheden weer op te pakken. We danken de Heere dat Hij Kees herstel en rust heeft gegeven. Na deze enerverende tijd voor hem, zijn vrouw Gerda en zijn gezin bidden wij hen Gods zegen toe en vragen wij of hij tot een zegen in onze gemeente mag blijven!

Onderzoeken
De eerste week van januari is spannend voor Wim de Heus, Gerrit Treur en dhr. Van der Eijk. De uitslagen van de onderzoeken en evt. behandelplannen worden opgesteld. We bidden u allen Gods nabijheid toe in deze periode va onzekerheid. Maar we mogen de zekerheid vinden in het volbrachte werk van onze Heere Jezus. Hij is het Lichtpunt in deze donkere wereld. 
We bemoedigen u allen met de woorden uit Psalm 27:1: De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben?

Catechese
Op maandag 8 januari start de catechisatie weer. Met ingang van dit nieuwe jaar zijn er een paar kleine veranderingen. Arjan Fokkens heeft een flink aantal jaren catechisatie gegeven aan verschillende groepen. Doordat hij evangelisatie-ouderling wordt geeft hij geen catechisatie meer (m.u.v. 8 januari). We zijn dankbaar voor het vele werk wat hij voor onze jongeren heeft verzet. Daarnaast zette hij zich in voor de catechesecommissie. We zijn dankbaar dat Chris van Kreuningen de taken van Arjan in het catecheseteam gaat overnemen. Hij zal betrokken worden bij de 14+ en 17+ groep. Hartelijk welkom aan Chris en we bidden dat je ook tot zegen mag zijn op deze plaats. De belijdeniscatechese verschuift met ingang van maandag 8 januari van de dinsdag- naar de maandagavond 21.30 uur. Hierdoor zal de dominee niet meer elke avond bij de 17+  aanwezig zijn. Er zullen best nog wel een aantal momenten van ontmoeting komen. Een belofte die nog moet worden ingelast is een avond over belijdenis doen. Hier hopen we in maart op terug te komen.

Bij de agenda

Ambtsdragersverkiezing
Zoals reeds uitvoeriger staat vermeld in het vorige kerkblad, worden woensdag 10 januari verkiezingen gehouden voor de kerkenraadsvacature van diaken. De verkiezingen worden gehouden in “de Roeping”, en wel van twaalf tot één uur ’s middags en van zeven tot acht uur ’s avonds. Op de kieslijst staan de broeders Johan van Dulken en Jonathan van Kreuningen.

Stamppot avonden
Het lijkt nog ver weg maar het is zo weer zover. Schrijf daarom alvast de data in uw agenda. Op  vrijdag 26 januari en vrijdag 2 februari a.s. zullen in ‘De Roeping’ de tafels weer klaarstaan om aan te schuiven en te genieten van de diverse kookkunsten binnen onze gemeente. Er zullen weer veel verschillende, heerlijke stamppotten klaarstaan en ook de pannenkoeken voor de kinderen ontbreken dan niet. Volgens traditie zal de maaltijd weer afgesloten worden met een ruime keuze van het heerlijke toetjesbuffet. De opbrengst van deze avonden zal bestemd zijn voor het goede doel: ‘Voor elkaar’ vakantieweken. Omdat we als kerk meer naar buiten willen treden, willen we net als vorige jaren in het bijzonder de deuren van ‘De Roeping’ open zetten voor iedereen die ‘rondom de kerk’ en aan de overkant op de Oudhuijzerweg woont. Bij deze mensen wordt een uitnodiging bezorgd. U ziet het: groot en klein, iedereen is van harte  welkom vanaf 17:30 uur. Het buffet wordt geopend om 18:00 uur. U/jij kunt zich opgeven t/m maandag 22 januari bij Jeannette Drost dirkdrost68#gmail.com (tel. 241158 / 06-22184514) of door uiterlijk 21 januari het aanmeldingsformulier in de doos onder de toren te deponeren. Indien nodig kunt u worden opgehaald. Net als voorgaande jaren willen we een bus neerzetten en een vrijwillige bijdrage van u/jou vragen, om op deze manier de drempel zo laag mogelijk te houden. Dus wees welkom en gastvrij! Wij hopen op een grote opkomst voor een heel mooi doel! Het vrouwencontact.

Musical Kinderkoor Ismaël
Kinderkoor Ismaël start na de kerstvakantie met een nieuw project: Een musical rondom het thema ‘Iedereen is anders, niemand is als jij’ n.a.v. een boek van Max Lucado. Er is ruimte voor nog meer kinderen om mee te doen en we zouden het leuk vinden als jij er ook bij komt! Dus doe met ons mee en kom donderdag 11 januari ’s-middags om half 4 ook naar ‘De Roeping’! Meer informatie komt ook op  www.facebook.com/kinderkoorIsmael/

12 ½ jarig jubileum
Afgelopen maandagmorgen 1 januari stonden we na de dienst stil bij het 12 ½ jarig jubileum van ons kostersechtpaar Rijno en Mariska Vos. Zij werden namens de gemeente toegesproken door ouderling-kerkrentmeester Nico Mur en kregen bloemen en een cadeaubon overhandigd. We zijn dankbaar voor het vele werk dat zij, inmiddels ook met hulp van hun kinderen Jessica, Maarten en Lindy, verzetten in hun zorg voor het kerkgebouw. Het is niet te onderschatten wat er geregeld moet worden voorafgaand aan- en tijdens de kerkdiensten en andere gelegenheden! Rijno, Mariska en kinderen we wensen jullie een gezegende voorzetting van je werkzaamheden toe en heel hartelijk dank voor je geweldige inzet! De kerkrentmeesters.

Dank
Als predikantsgezin willen we u en jou hartelijk bedanken voor de goede wensen en blijken van meeleven vanuit de gemeente. Hartverwarmend en betrokken op ons en ons gezin zijn de kaarten, berichten en andere blijken van waardering. We hebben het als gezin als heel goed ervaren om de eerste feestdagen in uw midden door te brengen. We willen u wederzijds een gezegend 2018 toewensen. Ds., Karin, Janita, Margreet, Hanna, Sara en Ardjan van de Ruitenbeek.

Tenslotte
Als gezin zijn we na de drukke feestdagen even een midweekje weg. Samen met familie zijn we enkele dagen in Limburg (geweest). Een hartelijke groet aan alle lezers van Ons kerkblad.
terug