Uitleg Vertrouwenspersoon(en)

Uitleg Vertrouwenspersoon(en)
Hierbij willen u/jou informeren over de instelling van een vertrouwenscommissie m.i.v. 2023.. In ons beleidsplan 2022-2025 is dit als één van de beleidsvoornemens (paragraaf 2.4) genoemd  met als uitganspunt dat we “Veilige Gemeente” willen zijn. We kunnen dankbaar melden dat er een vertrouwenscommissie is gevormd. De leden zijn Bea Vonk Noordegraaf (06#20278875) en Chris van Kreuningen (06#83528888) U/jij kunt hen ook benaderen via een apart emailadres en dat is vertrouwenspersoon@hervormdwilnis.nl

Voor u/jou als gemeentelid betekent dit, dat in situaties waarbij sprake is van ongewenst gedrag en/of ongewenste intimiteit, dat hiervan melding kan worden gemaakt of een gesprek wordt aangevraagd bij één van de leden van de vertrouwenscommissie. Het betreft omstandigheden die zich voordoen tijdens of rondom gemeentelijke activiteiten. Dit geldt eveneens voor gebeurtenissen die zich in het verleden hebben voorgedaan. Voorop staat hierbij het belang van het slachtoffer.

Hieraan gekoppeld wordt het aanvragen/inleveren van een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) door iedereen die binnen onze gemeente werkt met kwetsbare personen. Iedereen die dit betreft, zal hiervoor in de loop van 2023 worden benaderd.

Op deze website kunt u/jij verder terugvinden hoe wij beleidsmatig denken over onze onderlinge omgang met elkaar. HIER (klikken) kunt u/jij een document vinden over het profiel van de vertrouwenspersoon. En HIER een document met de gedragscode voor vrijwilligers in de Hervormde gemeente van Wilnis.

Als christelijke gemeente moeten we ons veilig weten in de onderlinge omgang met elkaar.
.
Het is ook een maatschappelijke trend. Als er ergens een plaats is waar we elkaar moeten (kunnen) aanspreken, dan is het wel binnen de kerk.
Wetend, dat we zondaar zijn en geroepen zijn God en de naaste te dienen.
In het voetspoor van onze Heere Jezus Christus, Die kwam om te dienen.

De kerkenraad
terug