Uitleg Vertrouwenspersoon(en)

Uitleg Vertrouwenspersoon(en)
Hierbij willen u/jou informeren over de instelling van een vertrouwenscommissie m.i.v. 2023.. In ons beleidsplan 2022-2025 is dit als één van de beleidsvoornemens (paragraaf 2.4) genoemd  met als uitganspunt dat we “Veilige Gemeente” willen zijn. We kunnen dankbaar melden dat er een vertrouwenscommissie is gevormd. De leden zijn Bea Vonk Noordegraaf (06#20278875) en Chris van Kreuningen (06#83528888) U/jij kunt hen ook benaderen via een apart emailadres en dat is vertrouwenspersoon@hervormdwilnis.nl

Voor u/jou als gemeentelid betekent dit, dat in situaties waarbij sprake is van ongewenst gedrag en/of ongewenste intimiteit, dat hiervan melding kan worden gemaakt of een gesprek wordt aangevraagd bij één van de leden van de vertrouwenscommissie. Het betreft omstandigheden die zich voordoen tijdens of rondom gemeentelijke activiteiten. Dit geldt eveneens voor gebeurtenissen die zich in het verleden hebben voorgedaan. Voorop staat hierbij het belang van het slachtoffer.

Hieraan gekoppeld wordt het aanvragen/inleveren van een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) door iedereen die binnen onze gemeente werkt met kwetsbare personen. Iedereen die dit betreft, zal hiervoor in de loop van 2023 worden benaderd.

Op deze website kunt u/jij verder terugvinden hoe wij beleidsmatig denken over onze onderlinge omgang met elkaar. HIER (klikken) kunt u/jij een document vinden over het profiel van de vertrouwenspersoon. En HIER een document met de gedragscode voor vrijwilligers in de Hervormde gemeente van Wilnis.

Als christelijke gemeente moeten we ons veilig weten in de onderlinge omgang met elkaar.
.
Het is ook een maatschappelijke trend. Als er ergens een plaats is waar we elkaar moeten (kunnen) aanspreken, dan is het wel binnen de kerk.
Wetend, dat we zondaar zijn en geroepen zijn God en de naaste te dienen.
In het voetspoor van onze Heere Jezus Christus, Die kwam om te dienen.

De kerkenraad


Bericht over vertrouwenspersonen vanuit de classis Utrecht

In het kader van veilige kerk zijn vertrouwenspersonen in vele gemeenten aangesteld. Sinds mei 2023 zijn er ook classicale vertrouwenspersonen aangesteld. Dit hebben we gedaan om kleine gemeenten te ontzorgen. Zij zijn niet altijd in staat mensen te vinden met de nodige nabijheid en afstand om als vertrouwenspersoon te kunnen functioneren. Maar ook voor gemeeneten die wel een eigen vertrouwenspersoon hebben, kan het goed zijn te verwijzen naar de classicale vertrouwenspersonen. Soms is in gevallen van misbruik een eigen vertrouwenspersoon toch te dichtbij.

In elke gemeente zijn slachtoffers van geweld, misbruik of onveilige machtsituaties, in hun thuissituatie of zelfs in de kerk. Daar willen en mogen we niet voor wegkijken!

In de classis Utrecht zijn Ploni Robbers, Elzeline Strijker, Arnoud Looijen en ds. Kees Visser bereid gevonden als vertrouwenspersoon voor de classis op te treden. Hun e-mailadressen mag u verspreiden.

ploni.robbers@classisutrecht.nl
arnoud.looijen@classisutrecht.nl
elzeline.strijker@classisutrecht.nl
kees.visser@classisutrecht.nl

Zie ook de website van de classis Utrecht https://classis-utrecht.protestantsekerk.nl/vertrouwenspersonen/

 
terug