Kerkblad 20 januari 2019 Kerkblad 20 januari 2019
lees meer »
 
Kerkblad 3 februari 2019 Kerkblad 3 februari 2019
lees meer »
 
Kerkblad 17 februari Kerkblad 17 februari
lees meer »
 
Kerkblad 3 maart 2019 Kerkblad 3 maart 2019
lees meer »
 
Kerkblad 17 maart 2019 Kerkblad 17 maart 2019
lees meer »
 
Kerkblad 31 maart 2019 Kerkblad 31 maart 2019
lees meer »
 
Kerkblad 14 April 2019 Kerkblad 14 April 2019
lees meer »
 
Kerkblad 28 april 2019 Kerkblad 28 april 2019
lees meer »
 
Kerkblad 12 mei 2019 Kerkblad 12 mei 2019
lees meer »
 
Kerkblad 26 mei 2019 Kerkblad 26 mei 2019
lees meer »
 
Kerkblad 9 juni 2019 Kerkblad 9 juni 2019
lees meer »
 
Kerkblad 30 juni 2019 Kerkblad 30 juni 2019
lees meer »
 
Kerkblad 21 juli 2019 Kerkblad 21 juli 2019
lees meer »
 
Kerkblad 11 Augustus 2019 Kerkblad 11 Augustus 2019
lees meer »
 
Kerkblad 1 September 2019 Kerkblad 1 September 2019
lees meer »
 
Kerkblad 15 September 2019 Kerkblad 15 September 2019
lees meer »
 
Kerkblad 29 September 2019 Kerkblad 29 September 2019
lees meer »
 
Kerkblad 27 oktober 2019 Kerkblad 27 oktober 2019
lees meer »
 
Kerkblad 17 november 2019 Kerkblad 17 november 2019
lees meer »
 
Kerkblad 24 november 2019 Kerkblad 24 november 2019
lees meer »
 
Kerkblad 8 december 2019 Kerkblad 8 december 2019
lees meer »
 
Kerkblad 22 december 2019 Kerkblad 22 december 2019
lees meer »
 
Kerkblad 12 januari 2020 Kerkblad 12 januari 2020

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

14 jan. 20.00 uur Workshop ‘De echte prijs’ 
15 jan. 20.00 uur Bijbelkring
17 jan  15.00 uur        Ouderenfeest
17 jan. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk
20 jan. 20.00 uur Mannenver. ‘Boaz’
21, 22, 23 jan. Vrouwencontact
22 jan. Kerkenraadsvergadering
23 jan. 14.30 uur Ouderenmiddag

Kom Koffie

Iedere dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in ‘De Roeping’.

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Jarigen [zie papieren kerkbklad]

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 17 januari 2020 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl 

Bij de diensten

Zondag 12 januari worden in de ochtenddienst de gekozen ambtsdragers bevestigd. Daarnaast nemen we afscheid van een aantal broeders en van onze kerkelijk werker broeder Kees Kersbergen. In de dienst zal het Woord van de Heere opengaan bij Mattheus 4: 18-22 en Lukas 9:57-62. Hierin gaat het over het volgen van de Heere Jezus. Het volgen van de Heere Jezus is gehoorzamen aan Zijn roepstem. Dat geldt voor ambtsdragers en voor gemeenteleden. Het Schriftgedeelte uit Lukas 9 zal tijdens de preek centraal staan. Het thema is: Een discipel van Jezus volgt zijn Meester.

Zondagavond 19 januari staat in het teken van verdienen. Wat moet je allemaal doen om rijk te worden? Is dat alleen hard werken? De gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard geeft een ander antwoord. De heer van de wijngaard telt niet het aantal uren werken voor de beloning, maar rekent met zijn genade. We lezen Mattheus 20: 1 – 16 en vanuit de Heidelbergse Catechismus Zondag 23. Het thema van deze dienst is: God maakt schatrijk door het geloof!

Meeleven in en rond de gemeente

Overlijden 

Op zondagmorgen 22 december 2019 is Dirk van der Vaart overleden. Hij is 84 jaar geworden en woonde aan de Oudhuijzerweg 37 te Wilnis. Hij is 59 jaar getrouwd geweest met Dit. We hebben afscheid moeten nemen van een geboren en getogen Wilnisser. Hij is tot enkele weken voor zijn overlijden nog dagelijks actief betrokken geweest op de boerderij. Enkele dagen voor zijn overlijden was hij aan bed gekluisterd en werden de krachten minder. De familie schrijft op de kaart: Wij hebben aan Gods liefde moeten toevertrouwen mijn lieve man, onze wijze vader, onze trotse opa en overgroot opa. 

Een dankdienst voor het leven is gehouden op zaterdag 28 december. In deze dienst stond de trouwtekst van Dirk en Dit uit Ruth 1: 16 centraal: Maar Ruth zei: Dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan, bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan, en waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Aansluitend heeft de begrafenis plaatsgevonden op de begraafplaats achter de kerk.

We leven mee met de rouwdragende familie nu er een lege plaats is gekomen. We bidden of de Heere blijft omzien naar deze familie. Het correspondentieadres van de familie is: Oudhuijzerweg  te Wilnis.

Ziekte en zorg

We leven mee met mw. Roest uit Mijdrecht. Ze moest net voor Kerst een operatie ondergaan en is inmiddels weer thuis gekomen. Ze moet rust in acht nemen om verder te herstellen. We bidden om herstel en Gods nabijheid voor haar en dat ze haar plaats thuis en in de gemeente weer kan innemen.

We noemen ook de naam van mw. Ria van Rijssel, Trilgras. Ze heeft de afgelopen week diverse onderzoeken ondergaan en negatieve uitslagen ontvangen. Een grote schok voor Ria, maar ook voor Aart, de kinderen en kleinkinderen. Er wordt een behandelplan opgesteld voor de behandelingen die moeten plaats vinden. We bidden met de familie om genezing, kracht en hulp.

Daarnaast zijn er jongeren en ouderen die nood kennen. We vragen of de Heere hen wil laten overwinnen in de geestelijke strijd die dat met zich meebrengt. 

Verdriet

We leven mee met Gert en Pieternel Kool, Burg. Padmosweg, nu de moeder van Pieternel op 97-jarige leeftijd is overleden. Ze hebben haar op 2 januari begraven in Zevenhoven. De Heere zij met Zijn troost deze familie nabij in alle verdriet. 

We denken verder aan de andere gemeenteleden die te maken hebben met verlies en rouw in de familiekring. Wat is er veel (stil) verdriet. Met alle noden mogen we onze toevlucht nemen tot onze Trooster.

Gedenken

Op oudejaarsavond hebben we de namen genoemd van hen die ons in 2019 zijn ontvallen. Na het verschijnen van het vorige kerkblad is ons nog een gemeentelid ontvallen. Vandaar dat we nu de lijst met namen nog een keer opnemen:

31 december 2018: Matthijs Meijers (94 jaar)
1 februari: Maria van Selm-Hogervorst  (80 jaar)
28 februari: Geertje Dina Wilhelmina Worm-Cats (97 jaar)
29 maart: Jan van der Vliet (80 jaar)
1 april: Neeltje van Vliet-van Harberden (97 jaar)
7 april: Dirk van der Eijk (92 jaar)
27 april: Alida Hendrika Kruijswijk-Scherpel (89 jaar)
10 mei: Dirk van Egmond (88 jaar)
31 mei: Gerrit Worm (90 jaar) 
16 juli: Teunis Hermanus Feddema (62 jaar)
4 augustus: Cornelia Heijkoop-Rietkerk (91 jaar)
24 oktober: Gerrit Treur (75 jaar) 
7 november: Floris Antoon Groenendijk (84 jaar)
22 december: Dirk van der Vaart (84 jaar) 

We wensen alle nabestaanden Gods troostende nabijheid toe. We bidden om Zijn sterkte in het dragen van dit verlies. 

Huwelijksjubileum

Op 29 december waren Aales en Nel van Leeuwen-de Jong 50 jaar getrouwd. Dit gouden huwelijksjubileum heeft dit echtpaar mogen vieren met kinderen en kleinkinderen. Ze zijn dankbaar voor de jaren die ze samen hebben ontvangen van de Heere. De Heere heeft gezondheid gegeven na een periode van ziekte en het leven bewaard en gespaard. In dankbaarheid mogen ze beiden nog volop actief zijn in het vrijwilligerswerk in de gemeente. Het echtpaar woont aan de Burg. Van Baaklaan 56 (3648 XV).

Bevestiging ambtsdragers

Zondag 12 januari worden de volgende ambtsdragers bevestigd in het midden van de gemeente. Broeder Siem Kranenburg, Burgemeester Padmosweg wordt bevestigd tot evangelisatie-ouderling. De broeders Dirk Drost, Oudhuijzerweg en Theo Herngreen, Veldzijdeweg tot wijkouderling. Broeder Bert Verhoek, Trilgras tot ouderling-kerkrentmeester. 

Daarnaast worden enkele ambtsdragers opnieuw bevestigd. Dat zijn de broeders Koos Bos, Burg. Padmosweg en Tonnie Meijers, Mijdrechtse dwarsweg tot diaken, broeder Gert van Kreuningen, Herenweg tot jeugdouderling en broeder Dick Stam, Veldzijdeweg tot ouderling-scriba.We vragen de genoemde broeders in uw en jouw voorbede te gedenken. 

Afscheid ambtsdragers

In dezelfde dienst op 12 januari nemen we afscheid van de broeders Aris Meijers als wijkouderling en van broeder Hendrik Palm als ouderling-scriba. Daarnaast nemen we afscheid van twee ouderling-kerkrentmeesters: de broeders Nico Mur en Kees Treur. Vele jaren hebben deze broeders zich ingezet voor het werk in onze gemeente. Veel werk is er verzet de achterliggende jaren, soms op de voorgrond, maar veel vaker op de achtergrond. We danken de Heere voor de krachten die ze hebben ontvangen en hebben willen inzetten in Zijn dienst. 

Afscheid Kees Kersbergen

Ook op 12 januari nemen we afscheid van Kees en Gerda Kersbergen. Ruim 9 jaar heeft Kees zich ingezet in onze gemeente als kerkelijk werker. Vele pastorale bezoeken heeft hij afgelegd de achterliggende periode. Daarnaast heeft hij vele begrafenissen geleid en is rouwdragende families tot steun geweest. Ook heeft hij jarenlang een Bijbelkring geleid. Hij is velen tot zegen geweest. We wensen hem en zijn vrouw alle goeds toe met zijn werk in Veenendaal. 

Na de dienst is er gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van Kees en Gerda in De Roeping. Er is de mogelijkheid om hen persoonlijk te bedanken en hen Gods zegen toe te wensen. Kees en Gerda wonen: PWA-park 225 (3905 CG) in Veenendaal.

Ds. Joel

Zoals ook is afgekondigd, hebben ds. Joel en zijn vrouw Magdaline na gebed en beraad en op advies van hun kinderen besloten om de hartoperatie te doen plaatsvinden in Boston, Amerika, de woonplaats van hun dochter, schoonzoon en kleinkinderen.

Dinsdag 31 december ontvingen we het bericht, dat zij na een lange en vermoeiende reis veilig en wel waren aangekomen bij hun kinderen. Zaterdag 4 januari is ds. Joel opgenomen in het ziekenhuis en is er eerst begonnen met het verwijderen van opgehoopt longvocht. 

Dit heeft hem erg goed gedaan. Maandag 6 januari moest er een hart echo worden genomen. De verwachting is dat er dan snel meer duidelijkheid zal komen m.b.t. de operatie.

Ze zijn ons erg dankbaar voor de gebeden voor ds. Joel en ze vragen ons om te blijven bidden voor hem. God is able to make the impossible possible!  (God is in staat om het onmogelijke mogelijk te maken) zijn o.a. de woorden die Magdaline mij vandaag schreef. Nico Strubbe.   

Meeleven in en rondom de gemeente

Bij de agenda

Bijbelkring

Op woensdag 15 januari is er weer een Bijbelkring. We lezen, bestuderen en overdenken Micha 3: 1 tot en met 4: 8. Na de aankondiging van het heil in het laatste gedeelte van hoofdstuk 2, klinkt er opnieuw een oordeelsprofetie. Nu tegen de vorsten en de leugenprofeten. Daarna volgt er in hoofdstuk 4 een profetie over de heerlijkheid van Jeruzalem. We starten om 20.00 uur (19.45 uur staat de koffie klaar) en sluiten af rond 21.30 uur. Iedereen van harte welkom!

Workshop ‘De echte prijs’

Cora en Antonie Treuren zijn nu na zes jaar te hebben gewoond en gewerkt in Colombia voor de GZB weer teruggezonden naar Nederland. Samen met de lokale kerk daar hebben ze diaconaat en gerechtigheid onderdeel gemaakt van het gemeentewerk. Daarbij hebben ze in het bijzonder oog gehad voor zorg voor de schepping, medemens en economische gerechtigheid. Ze zijn goed in het praktisch maken van moeilijke onderwerpen. Graag willen ze dinsdagavond 14 januari een stukje van hun werk aan ons laten zien en ervaren door middel van een workshop. Heb jij een slecht gevoel bij ‘steeds meer’ en geloof je in de ‘economie van genoeg’? Vraag jij je af hoe we als christen moeten zorgen voor de schepping? Kom dan naar de workshop van Cora en Antonie Treuren! Bij deze workshop kom je te weten wat duurzaamheid nu echt kost. Deze workshop wordt gehouden op 14 januari om 20:00 uur in ‘De Roeping’ Wilnis. Welkom! Opgeven is niet nodig. Namens de CZWD: Jopie Verhoek, Arie van Zutphen, Henri Kool, Jantine Meijers, Lianne van Kreuningen

Ouderenfeest

Vrijdag 17 januari is het weer zover: het ouderenfeest! Inloop vanaf 14.30 u en om 15.00 u willen we graag beginnen met het programma. De avond eindigt rond 19.00u. Heeft u zich nog niet opgegeven? Doe dit dan nog snel bij Robert Mur (06-11863179). Bij hem kunt u ook aangeven of u opgehaald en/of thuisgebracht wilt worden. Wij hopen u 17 januari te zien! Vriendelijke groeten van Jeugdvereniging ‘Op Weg’

Bibliotheek ‘Lektuurkeus’

Zoals eerder vermeld zijn de boeken van de bibliotheek opgeschoond. Dat betekent dus dat er heel veel boeken, vooral kinderboeken, uit het bestand zijn verwijderd. Deze boeken zien er nog goed uit en zijn dus nog heel goed te lezen. Kom eens kijken, misschien is er nog iets voor u bij. Wij vragen € 0,20 cent per boek. Er zijn ook complete series b.v. Reis door de nacht van Anne de Vries, Maartje de Wit, 6 delen, De smokkelaars van de Schans, Bijbel in Woord en Beeld (10 delen). U kunt deze boeken komen uitzoeken/kopen tot en met 31 januari 2020 in ‘De Roeping’ op vrijdagmiddag van 15.00 uur tot 16.30 uur. Er zijn al veel boeken verkocht, maar er is zeker nog keuze. Nog veel ‘oude’ kinderboeken in de aanbieding. Kom kijken en profiteer!!!

Vanuit de Kerkenraad

Pastoraal werk

In verband met het vertrek van de pastoraal medewerker Kees Kersbergen heeft de kerkenraad  besloten voor dit jaar pastorale ondersteuning van buiten de gemeente aan te trekken. Overleg vindt nog plaats over het aantal uren en de invulling hiervan. Hierover wordt t.z.t. meer bekend gemaakt.

Apha cursus

De Alpha cursus is bestemd voor (jong)volwassenen, kerkelijk of niet! De cursus is gratis en vrijblijvend. Elke avond hebben we een bepaald thema. Bij een kop koffie of thee en wat lekkers erbij praten we de onderwerpen met elkaar door. Achterover leunen is er niet bij, want er komt heel wat langs! We proberen helder naar boven te krijgen wat Jezus voor je kan betekenen. Je moet er natuurlijk wel voor open staan. De eerste avond vindt plaats op 21 Januari 2020 in gebouw ‘De Roeping’, Kerkstraat 12 (achter de Hervormde kerk) in Wilnis. Het begint om 19.30 uur. Kom je ook? Het kan ook zijn dat je iemand anders kent die dit nodig zou kunnen hebben. Dat is nu net de bedoeling van Alpha! Samen komen en ervaren. Van harte welkom! 

Dank

We willen u als gezin heel hartelijk bedanken voor de vele goede wensen die we ontvingen vanuit de gemeente. Een kaartje, een zegenwens, een appje, een traktatie of een handdruk. Het doet ons goed! We bidden dat we onder Zijn zegenende handen het werk in de gemeente met vreugde mogen doen. De Heere is en blijft u en jullie allen nabij! Fam. Ds. M. van de Ruitenbeek.

 
Kerkblad 26 januari 2020 Kerkblad 26 januari 2020
lees meer »
 
Kerkblad 9 februari 2020 Kerkblad 9 februari 2020
lees meer »
 
Kerkblad 23 februari 2020 Kerkblad 23 februari 2020
lees meer »
 
Kerkblad 8 maart 2020 Kerkblad 8 maart 2020
lees meer »
 
Kerkblad 22 maart 2020 Kerkblad 22 maart 2020
lees meer »
 
Kerkblad 9 december 2018 Kerkblad 9 december 2018
lees meer »
 
Kerkblad 23 december 2018 Kerkblad 23 december 2018
lees meer »
 
Kerkblad 6 januari 2019 Kerkblad 6 januari 2019
lees meer »
 
Solitudo Januari 2019 Solitudo Januari 2019
Klik Hier om de Solitudo van Januari 2019 te lezen. Het betreft een "verdunde" versie ivm. het weglaten van enkele prive gegevens.