Kerkblad 3 december 2023 Kerkblad 3 december 2023

Wilnis

 

KERKDIENSTEN

 

Zondag 3 december

1e Adventszondag

Voorbereiding Heilig Avondmaal

10.00 uur: Ds. P. Veerman, Ede

Voorzang: WK 572 : 1 (Schoollied)

Kinderoppas: Debora van Eijk, Karin de Haan, Thamar van Kreuningen.

Kerkauto: Dhr. B. Verhoek

18.30 uur: Ds. A. Vastenhoud, Middelharnis

Voorzang: Ps. 16 : 3

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Noodhulpcollecte Midden Oosten.

 

Zondag 10 december

2e Adventszondag

Bediening Heilig Avondmaal

10.00 uur: Ds. J. Tadema, Nijkerk

Voorzang: WK Ps. 95 : 3 (Schoolpsalm)

Kinderoppas: José Kool, Els Leeflang, Abel van Kreuningen.

Kerkauto: Dhr. J. Stoof

18.30 uur: Ds. J.P. Ouwehand, Watergang-Ilpendam

Voorzang: WK 162 : 1 en 6

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Johannes Hospitium.

========================

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

04 dec. 19.30 uur Interkerkelijke Gebedsbijeenkomst in ‘De Roeping’

                   19.45 uur   Mannenvereniging Boaz

06 dec.        19.30 uur   Censura Morum

                   20.00 uur   Bezinningsuur  in De Roeping

5, 6, 7 dec. Vrouwencontact

07 dec. Snert eten voor Namibië

08 dec. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk

12 dec.       19.45 uur    Kerkenraad

13 dec. 19.45 uur Adventviering Vrouwencontact en Mannenver. ‘Boaz’

                   20.00 uur   Bijbelkring

14 dec. 14.30 uur Ouderenmiddag, Kerstmiddag

13 jan. 2024 VBW-middag

18 jan. 10.00 uur Kring Anna

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’

Kom Koffie

Iedere dinsdag vanaf 10.00 uur

Open kerk

Elke vrijdagmorgen is de kerk open van 10.00 tot 12.00 uur

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 8 december 2023 (Let op: dit kerkblad is voor 3 weken) via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

 

Jarige en Huwelijksjubilea. zie papieren kerkblad

 

Bij de diensten

Afgelopen zondagmorgen 26 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, hebben we als gemeente met de families de gemeenteleden mogen gedenken die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Na een warme troostvolle dienst zijn de familieleden samengekomen in De Roeping.

De dienst van zondagmorgen 3 december zal in het teken staan van de voorbereiding op de bediening van het Heilig Avondmaal zondagmorgen 10 december, DV.

Meeleven in en rondom de gemeente

Huwelijksjubileum

We danken met Kees en Janny Broere-Blok die 21 november met kinderen en kleinkinderen mochten gedenken dat zij 55 jaar getrouwd zijn. De Heere heeft hen veel gegeven tot vreugde maar was er ook bij als het moeilijk was. Daarvan mogen ze nog steeds getuigen en we bidden hen Zijn zegen toe.

Ziekte en zorg

We bidden voor Ella Hulsman-Mur die 29 november is geopereerd waarbij haar rechterknie van een prothese is voorzien. Opnieuw een spannende tijd voor haar en haar gezin. Laat onze voorbede hen tot bemoediging zijn, wetend dat de Heere waakt over ons en doorhelpt.

We bidden voor mw. Coby van der Vliet-Kroon. Ze mocht het ziekenhuis inmiddels verlaten en krijgt zorg thuis. Maar de situatie blijft zorgelijk en daarom dragen we haar op aan onze hemelse Vader.

We danken met Piet Vos dat de ondergane chemokuren zijn aangeslagen en positief resultaat hebben gehad. Het is een wonder in onze ogen. De Heere zij daarvoor geloofd en geprezen.

Bij de agenda

Samen snert eten voor Namibië op donderdag 7 december DV 

Komt u ook lekker lunchen op 7 december in Mijdrecht of ’s avonds warm eten in Wilnis? 

Wij zorgen voor een goed gevulde maaltijdsoep voor € 7,50 p.p. of € 25,-  per gezin. Opbrengst is voor het werk van familie Matze.  Zij hebben op 18 december vorig jaar afscheid genomen van onze gemeente  en werken sinds begin dit jaar in de  sloppenwijk van Gobabis in Namibië voor ‘Light for the Children’.  De twee locaties zijn:
12.30 uur in ’t Kruispunt’, Julianalaan 22 te Mijdrecht of 18.00 uur in ‘De Roeping’, Kerkstraat 12 te Wilnis. Vóór 5 december graag opgeven per telefoon of een appje bij: Agaath Visser

06- 83617060 (voor Mijdrecht) en Elsemarie Mur 06-30769955 (voor Wilnis). Ook kunt u prachtige kaarten van Tineke van Strien en kleine cadeautjes voor kleine prijsjes kopen. Alle winst is voor het werk van ‘Light for the children’. Fantastisch dat de Jumbo deze actie met stokbroden en mandarijnen wil sponsoren! We zien uit naar een gezellige ontmoeting met u! En we zullen de Heere danken voor Zijn Woord en Geest, Die ook Kees en Linda leiden om daar in Namibie door te geven hoe groot en machtige God is! Want...Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen (Psalm 72). Actiecomité LftC – familie Matze

Mannenvereniging Boaz                                                                            Op DV 4 december (20.00 uur) willen we stilstaan bij het onderwerp "Vrijmoedig en volhardend", n.a.v. Hebreeën 10 : 35-39. Wat is dat eigenlijk, vrijmoedig tot Hem gaan? En beseffen we wel dat die vrijmoedigheid alleen vrucht kan dragen wanneer we volharden daarin? We roepen alle leden van harte op deze avond te bezoeken.

De eerder geagendeerde bijeenkomst  van 18 december komt te vervallen omdat een deel van de leden deelneemt aan het koor dat die avond een zanguitvoering verzorgt in Vinkeveen.

Bijbelkring

Twee avonden dit seizoen zijn we bezig geweest met Bijbelstudie over de brief aan de Romeinen vanuit het boekje “Goudkoorts”. De kring groeit nog steeds maar er kunnen er nog meer bij.

D.V. woensdag 13 december hopen we het derde hoofdstuk te behandelen. Als u interesse hebt, Dick Stam heeft het boekje op voorraad.

Vanuit de Kerkenraad

Censura Morum

In verband met de bediening en viering van het Heilig Avondmaal op zondag 10 december wordt op woensdag 6 december  Censura Morum gehouden in de consistorie van 19.30 uur tot 20.00 uur.

Bezinningsuur Heilig Avondmaal

Na het Censura Morum is er in De Roeping  het Bezinningsuur voor het Heilig Avondmaal.. Aanvang 20.00 uur en we ronden af om 21.00 uur en staan met elkaar stil bij datgene wat de Heere ons wil geven in het Avondmaal. Ds. van der Ziel is bereid gevonden om dit bezinningsuur te leiden.

Ambtsdragerverkiezingen

Inmiddels is de termijn om bezwaar te kunnen maken gesloten.
De afgelopen tijd zijn er een aantal gesprekken met gemeenteleden gevoerd naar aanleiding van vragen met betrekking tot de stemprocedure, maar dit heeft niet geleid tot een officieel bezwaar.
Dit betekent dat de kerkenraad nu kan nadenken over hoe we verder gaan met de vacatures voor wijkouderling (2x) en diaken.

Noodhulp Collecte zondag 3 december                                                        De diaconiecollecte van zondag 3 december willen we bestemmen voor noodhulp in het Midden Oosten. Daar is een humanitaire crisis in alle hevigheid opgelaaid. De crisis is mede het gevolg van het conflict tussen Israël en Hamas. In Israël werd op 7 oktober een massaslachting aangericht door uitgebroken terroristische strijders van Hamas. Met als gevolg een escalatie van geweld. Duizenden mensen zijn hierdoor getroffen, het leed en verdriet zijn immens. Voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld in Gaza is nauwelijks hulp toegankelijk. De humanitaire situatie is er schrijnend. Voor de inwoners van Gaza is een tekort aan alle basale levensbehoeften: water, voedsel, medicijnen, onderdak en hygiëne. En zitten klem tussen het binnengevallen Israëlische leger en eigen overheid. Het is een situatie die bij uitstek bij het mandaat en de deskundigheid van ZOA past om daar te starten met het verlenen van noodhulp. We zijn ons allen er van bewust dat dit conflict ook 2 kanten heeft maar daarom mogen we niet wegkijken van de beelden waarop weerloze mensen het slachtoffer zijn. Daarom willen we u vragen om biddend te overwegen wat u van uw gaven wilt delen met mensen in nood. U kunt doneren in de collectezak tijdens de diensten, de app gebruiken of overmaken op het banknummer van de diaconie o.v.v. noodhulp collecte Midden Oosten 3 december. Het banknummer is NL17 RABO 0373 7101 94. Dank voor uw betrokkenheid. De diaconie.

Diaconie

De kerkenraad heeft in de vergadering van 21 november jl. de door het college van diakenen opgestelde concept begroting 2024 vastgesteld. Voor gemeenteleden ligt deze concept begroting 2024 ter inzage bij diaken Bos. Dit kan in de week van 4 tot 9 december 2023. Graag even contact vooraf (0297-274264). In januari 2024 zal tevens een verkorte weergave van deze begroting worden opgenomen in de Solitudo. De Diaconie

Kerstgroet Friedensstimme

Friedensstimme ondersteunt al vele jaren evangelisten die vertellen over het Woord van God in Rusland en omliggende landen. Dit keer zijn er enveloppen met 3 kaarten ter beschikking gesteld die u zelf ter bemoediging kunt opsturen naar één van de evangelisten. Het adres zit er alvast op en bij de enveloppen ligt ook een groetenlijst en de verzendinstructies. U kunt de enveloppen meenemen bij de uitgang D.V. zondag 3 december. Neem gerust mee! Wilt u liever financieel ondersteunen, zodat er lokaal lectuurpakketten kunnen worden uitgedeeld? Dat kan door uw gift over te maken op NL26 INGB 0004 1323 34 t.n.v. Stichting Friedensstimme en o.v.v.  'Kerstgroetactie 2023’. Uw gift wordt zeer gewaardeerd! Commissie van Zending en Werelddiaconaat.

Een Handvol Koren | GZB-dagboek

Een trouwe lezer met tienerkinderen over het dagboek: ‘Wij lezen al jaren 'Een handvol koren' na de maaltijd. We kiezen de rechter- of linker bladzijde aan de hand van het gezelschap (jong/oud) aan tafel. Dat werkt erg fijn. Ook krijg je regelmatig een inkijkje in andere landen en culturen. En, we hergebruiken de oude dagboekjes ook. Ik scheur voor de vakantie altijd een maand uit een vorige editie. Ik heb wel eens een oude 'Een handvol koren' meegenomen en daarna in de boekenkast van het vakantiehuisje achtergelaten. Wie weet leest iemand het nog eens...’. Dagboekjes voor 2024 liggen bij de bibliotheek en onder de toren. Voor informatie kunt u terecht bij de CZWD: czwd#hervormdwilnis.nl of 06-54706241.

Tenslotte

De afsluiting van het kerkelijk jaar ligt alweer achter ons en we mogen in deze adventtijd uitzien naar het gedenken van de geboorte van onze Heere Jezus. We wensen elkaar gezegende advent! 
Uw/jouw kerkenraad.

terug