Kerkblad 26 januari 2020 Kerkblad 26 januari 2020

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

31 jan. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk
03 febr. Catechisatie met Ds. Vogelaar
03 febr. 19.30 uur Gebed vd Venen
04 febr.      20.00 uur    Winterlezing Mannenvereniging Boaz 
04, 05, 06 febr. Vrouwencontact
05 febr. 20.00 uur Bijbelkring
07 febr. 17.30 uur Stamppotmaaltijd
14 febr. 17.30 uur Stamppotmaaltijd

 

Kom Koffie
Iedere dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in ‘De Roeping’.

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus
Iedere vrijdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Jarigen [zie papieren kerkblad]

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 31 januari 2020 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl 

Bij de diensten

Zondagmorgen 26 januari hebben we de eerste scholendienst van 2020. De jongens en de meisjes hebben samen met de jufs en de meesters op de Julianaschool zich goed voorbereid op deze scholendienst. De Bijbelverhalen en de werkjes hebben in het teken gestaan van Gods Koninkrijk. Dit thema stellen we ook centraal in de eredienst. We lezen met elkaar de gelijkenis over het onkruid tussen de tarwe uit Mattheüs 13:24 t/m 30 en de uitleg van deze gelijkenis in de verzen 36 t/m 43. Voor deze dienst maken we gebruik van een liturgie.

Zondagavond 2 februari staat in het teken van motiverende genade. Gods genade is werkelijk genade, zonder enige voorwaarde vanaf onze kant. Deze genade maakt ons dankbaar voor Zijn verlossing en motiveert ons om vruchten te dragen voor Hem. De genade van de Heere maakt ons geen zorgeloze en goddeloze mensen, maar het is onmogelijk dat we geen vruchten van dankbaarheid voortbrengen. We lezen uit Titus 2:11-15 en Jacobus 2: 14-26. Vanuit de Heidelbergse Catechismus laten we de woorden van Zondag 24 tot ons komen. Het thema van de dienst is: Genade motiveert tot goede werken!

Meeleven in en rondom de gemeente

Ziekte en zorg 

We leven mee met Ria van Rijssel, nu ze een zware weg van behandelingen moet ondergaan. We bidden om kracht en moed in deze weken van ziekenhuisbezoeken . De Allerhoogste is de hoorder van de gebeden. 

We denken aan Corrie van de Wilt die na een val een botbreuk heeft in haar voet. We wensen haar een voorspoedig herstel toe, waarbij we kracht en rust van de Heere mogen verwachten.

Zondag hebben we gebeden voor Annelies van der Wilt die een operatie heeft ondergaan. Ze is weer thuis en de Heere geve haar een voorspoedig herstel. 

We bidden voor alle andere gemeenteleden die te maken hebben met ziekte. Lichamelijk of psychisch. Zowel jong als ouder. We leven in een gebroken wereld. Maar ook in deze periode van zorgen mogen we vasthouden aan de hoop die doet leven, onze Redder en Zaligmaker.

Verdriet en rouw

Wat is er veel leed te dragen in de gemeente. We mogen met al ons verdriet bij de Middelaar komen. Altijd weer. Ook met het verdriet van hen die het moeilijk vinden om de weg te vinden tot de Heere. Laat Hem u sterkte geven.

Ds Joël

Afgelopen  week zijn er weer diverse onderzoeken geweest en heeft er een katheterisatie plaats gehad. Ds. Joël krijgt nu medicatie vanwege vocht in zijn longen. Volgens de laatste berichten lijkt dit goede resultaten te hebben. Hij mag bij zijn dochter thuis de kuur voortzetten tot de volgende opname voor onderzoek, waarna een besluit volgt over een  bypassoperatie of een andere operatieve behandeling. Ds. Joël en zijn vrouw zijn na een  moeilijke tijd weer optimistisch over de afloop en in vol vertrouwen op hun Heere en Heiland. Wij dragen hen op in uw/jouw gebeden!

Bij de agenda

Winterlezing Mannenvereniging Boaz
De jaarlijkse winterlezing van de Mannenvereniging Boaz zal worden gehouden op dinsdagavond 4 februari om 20.00 uur in “De Roeping”. De spreker op deze avond is ds.  R.W. de Koeijer en het onderwerp is “De Redder in nood”, naar aanleiding van zijn gelijknamige boekje.

De mens staat sinds de zondeval van nature schuldig tegenover God. Die schuld brengt scheiding tussen Hem en ons maar kan ook afstand scheppen tussen mensen onderling. Schuld belijden en vergeving vragen zijn moeilijke zaken. Ds. De Koeijer vraagt in zijn lezing zorgvuldig aandacht voor deze beide begrippen. U wordt allen van harte uitgenodigd en ook gasten zijn welkom!
Het bestuur.

Bijbelkring

Op 5 februari is de volgende Bijbelkring. We starten om 20.00 uur (koffie en thee vanaf 19.45 uur) en sluiten de avond rond 21.30 uur. Deze Bijbelkring lezen we Micha 4:1-8. Dit staat nog op het blad van de vorige keer. Als er nog tijd over is lezen we Micha 4:9- 5:14. De duisternis zal verdwijnen en de Bevrijder komt. We zien weer uit naar een open en leerzame avond met elkaar. Van harte welkom.

Youth Alpha

Beste gemeenteleden. Graag willen we u bedanken voor uw steun in het eerste deel van het Youth Alpha seizoen. 11 avonden en een weekend mochten we zo’n 30-35 trouwe tieners verwelkomen. We hebben hele mooie, gezellige en gezegende avonden ontvangen. Iedere week was er weer een lekkere maaltijd en konden we ontspannen de avond beginnen. Dank aan alle kokers!!! Zonder u was dit niet mogelijk! Daarnaast was er iedere week weer een inspirerende spreker en muzikanten voor de aanbidding. Samen hebben we Gods aanwezigheid mogen ervaren en veel mogen leren. Mooie gesprekken, veel plezier en hernieuwde vriendschappen. To God be the Glory . Met verwachting mogen we in januari het tweede deel weer tegemoet treden. Ook nu hopen we op uw medewerking. U kunt meehelpen door een keer (voor 10 pers) te koken (opgeven bij Elsemarie Mur 06 30769955) Ook kunt u ons financieel steunen door een gift over te maken op NL95RABO 0373711700 CvK Herv Gem Wilnis tnv Youth Alpha. En we willen u ook nogmaals herinneren dat er tijdens de avonden gebed voor de jeugd is. Heel bemoedigend om mee te bidden, loop gerust eens binnen in ‘De Roeping’. We weten ons gedragen door het gebed. Zie de agenda voor de betreffende data en tijd. Zonder uw hulp kunnen we dit mooie jeugdwerk niet doen. Een hartelijke groet namens het hele team, Cindy v Kreuningen-Strubbe.

Stamppot avonden

Op vrijdag 7 februari en vrijdag 14 februari a.s. zullen in ‘de Roeping’ de tafels weer klaarstaan om aan te schuiven en te genieten van de diverse kookkunsten binnen onze gemeente. We hopen elkaar dan te ontmoeten tijdens de jaarlijkse stamppot avonden. Er zullen weer veel verschillende, heerlijke stamppotten/ovenschotels klaarstaan en ook de pannenkoeken voor de kinderen ontbreken dan niet. Volgens traditie zal de maaltijd weer afgesloten worden met een enorm gevarieerd toetjesbuffet. De opbrengst van deze avonden zal ook dit jaar bestemd zijn voor het goede doel: ‘VOOR ELKAAR’ vakantieweken. Net als voorgaande jaren willen we een bus neerzetten en een vrijwillige bijdrage van u/jou vragen. U ziet het: groot en klein, jong en oud, iedereen is van harte  welkom vanaf 17:30 uur. Het buffet wordt geopend om 18:00 uur. Afgelopen zondag  19 januari zijn na de ochtenddienst de uitnodigingen uitgedeeld.. U/jij kunt zich opgeven t/m maandag 3 februari bij Christien Meijers christienm#ziggo.nl (tel. 06-12929052) of door uiterlijk 2 februari het aanmeldingsformulier in de doos onder de kerktoren te deponeren. Indien nodig kunt u worden opgehaald. Dus wees welkom! Wij kijken uit naar dit etentje samen met u! Wij hopen weer op een grote opkomst voor een heel mooi doel! Het vrouwencontact.

Wie betaalt ‘De echte prijs’?

Dinsdagavond 14 januari jl. dachten we onder leiding van Antonie en Cora Treuren met een groep van ± 40 gemeenteleden na over wat de Bijbel zegt over Gods schepping. En wat de echte prijs is die Gods schepping betaalt voor onze leefstijl. De schepping omvat niet alleen de natuur (planten en dieren) maar ook onze medemens waarmee we, vaak zonder het te weten, verbonden zijn. Na een check op de herkomst van onze kleding en schoenen bleek dat er, inclusief telefoon, onderdelen uit zo’n 50 tot 100 landen in ons midden waren. Onderdelen die door mensen zijn gemaakt waarmee we dus indirect verbonden zijn. Maar onder welke condities zijn deze onderdelen gemaakt? Heeft deze medemens er een eerlijke prijs voor gekregen? Ofwel: is hem/haar recht gedaan? En wat zijn de effecten van de productie op de natuur? In de schepping staat God centraal: Alles wat adem heeft, love de Heere (Psalm 150). Helaas stelt de mens zichzelf centraal (Genesis 3:23). Het is opvallend dat er in de Bijbel meer dan 100 teksten over economie staan. Daarmee kunnen we dit onderwerp als christenen niet negeren. Als je hoort dat er bijna 1 miljard mensen op aarde chronisch ondervoed zijn tegenover 1,7 miljard mensen met chronisch overgewicht, is het niet vol te houden dat er onvoldoende voedsel is. Het is alleen niet eerlijk verdeeld. Het goede nieuws is dat de aarde een herstellend vermogen heeft; daar is echter rusttijd voor nodig (Leviticus). Op dit moment gebruiken we wereldwijd per jaar 1,7x de aarde. Voor Nederland ligt dit getal zelfs op 3x (earth overshoot day). En dan hebben we het nog niets eens over het afval dat we produceren. Uit ons beeld via de kliko wil niet zeggen dat het afval verdwenen is. Kortom: genoeg stof om over na te denken maar geen reden om de moed bij voorbaat te laten zakken want bij God is er altijd hoop. Hoe kunnen we als individu en als gemeente bewuster omgaan met onze verantwoordelijkheid richting onze Schepper zodat ALLES wat adem heeft Hem kan loven? Diverse kringen gaan hier verder over nadenken. Als CZWD horen we graag jullie ideeën via czwd#hervormdwilnis.nl. 

Vanuit de Kerkenraad

Collecte Scholendienst

Tijdens de Scholendienst wordt er gecollecteerd voor International Justice Mission. Dit is een organisatie die wereldwijd slavernij, in allerlei vormen, bestrijdt. Wij leggen met name de nadruk op de algemene slavernij. Volgens de website: “Wij weten waar slaven vastzitten en hebben een plan om ze te bevrijden. Wereldwijd helpt deze organisatie met het bevrijden van slaven uit allerlei situaties. Er zijn meer dan 40 miljoen slaven in de wereld, meer dan er ooit in de wereld geweest zijn. Ze bestrijden dit niet alleen door de slaven te bevrijden, maar ook door de handelaren aan te pakken en het naleven van de wetten te stimuleren.” https://www.ijmnl.org/

Ontmoeting ds. Vogelaar

Januari 2018 werd de familie Vogelaar vanuit Den Haag uitgezonden naar Indonesië om de kerk op Sulawesi (de GPIL) te dienen. Als gemeente ondersteunen we deze uitzending via deelgenoten. Inmiddels is de familie Vogelaar in Nederland voor hun eerste verlofperiode. Op zondag 2 februari hoopt ds. Vogelaar in de ochtenddienst voor te gaan met aansluitend een presentatie in ‘De Roeping’. U bent van harte welkom! Speciaal voor de catechisanten komt ds. Vogelaar maandag 3 februari opnieuw naar Wilnis. Zorgt dat je erbij bent! 

Kerstmaaltijd en stroomvoorziening Kenia 

Rond de kerst heeft de gemeente van de Redeemed Gospel Church weer ontzettend genoten van een heerlijke kerstmaaltijd. Via deze weg willen zij u en jou bedanken. Dankbaar dat we elkaars broeder en zuster mogen zijn, verbonden door het geloof in onze Heer.
Pastor Dan verzorgt al langere tijd de kerkdiensten en begeleid samen met Magdaline het project van de stroomvoorziening. In december zijn de werkzaamheden begonnen. Inmiddels staat de generator er en liggen de zonnepanelen op het dak! Er moeten nog wat laatste dingen gebeurden wat betreft het aansluiten van alles. Volgende week hopen ze in ieder geval dat de pomp van de waterput is aangesloten op de zonnepanelen. Hoopvol kijken ze er met elkaar naar uit dat alles weer kan draaien. Binnenkort zullen er wat foto's staan op de Umoja pagina op de website van onze kerk.

Commissie van Zending en Werelddiaconaat  

terug