Gesprekskring

Gesprekskring
In de gesprekskring gaat het vooral om het gesprek en als wij samenzijn is het ook nooit stil. Er is altijd wel iemand aan het woord en dat maakt de gesprekskring tot wat het is; een groep mensen die met elkaar het gesprek aangaan over wat hen in het leven bezighoudt.
 
De kring is heel divers van samenstelling en dat maakt het heel waardevol. Ieder heeft zijn of haar eigen plekje in deze kring en mag er zijn en wordt gewaardeerd om zijn of haar inbreng. We zijn met gemiddeld 12 leden van onze gemeente, in gesprek over zaken in ons dagelijks leven aan de orde komen. In deze zaken proberen wij Gods stem en leiding te ontdekken. Zo zijn onze gesprekken dus ook geloofsgesprekken.
Als leidraad bij onze gesprekken gebruiken we vaak een boek wat ons als kring aanspreekt. Welk boek dat wordt in het nieuwe seizoen is nog niet helder, maar daar komen we vast wel uit.
We komen 1 keer per twee weken samen op woensdagavond. Meestal zitten we in de kleine zaal van de Roeping. We beginnen om 20.00 uur en rond 22.00 uur sluiten we af om de volgende keer weer verder te gaan.
 
De gesprekskring is er voor ieder die het fijn om de gewone of bijzondere zaken in het leven met anderen te delen en zo elkaar tot hand en voet te zijn. Met elkaar Gods stem en leiding in ons leven te ontdekken en te leren leven zoals God dat heeft bedoeld.
 

 
 
 
Mannenvereniging Boaz

Mannenvereniging Boaz
De Bijbel open – luisteren naar wat de Heere tot ons zegt – met elkaar bestuderen wat de inhoud van die Bijbel betekent – vertalen van de Bijbel naar de praktijk van ons dagelijks leven voor Gods aangezicht … Dit is zo maar een greep van wat Mannenvereniging Boaz inhoudt, en waarom onze leden zeer trouw blijven komen!
Alle mannen vanaf ca. 30 jaar zijn hartelijk welkom om samen inhoud te geven aan de Bijbel studies die bij toerbeurt door de leden worden
gehouden. Kunnen we het nieuwe seizoen – voor het eerst of op nieuw – op je rekenen?

Tot ziens! Aad van Strien
(info: avstrien#gmail.com)
 
 
Vrouwencontact

Vrouwencontact
Op onze ochtenden en avond ontmoeten vrouwen elkaar rondom het geopende Woord. Wat een voorrecht dat we dit nog steeds in alle vrijheid mogen doen!

Inmiddels kunnen we melden dat we ons in het seizoen 2022/2023 mogen gaan verdiepen in de psalmen. We zien er naar uit om met elkaar deze prachtige bijbelteksten te bestuderen en te bespreken. In de psalmen leren we God kennen zoals Hij is. Een God die genadig en rechtvaardig is. Een God bij Wie we mogen schuilen. Een God die vergeeft.

In principe komen we om de week bij elkaar. Inmiddels is er een dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgengroep en een dinsdagavondgroep. Kinderoppas kan worden geregeld tijdens de donderdagmorgengroep. De ochtenden/avond duren van 9.30 – 11.30 uur of 19.30 – 21.00 uur en worden op diverse locaties gehouden.

Nieuwe leden zijn uiteraard hartelijk welkom.

Voor eventuele vragen kun je terecht bij Marjan Versteegh (voorzitter). Telefoon 06&57434312. Of stuur een berichtje naar vcwilnis#gmail.com
 
 
Vrouwenkring

Vrouwenkring
Alweer bijna 25 jaar komen we met een groep vrouwen bij elkaar. Een aantal zijn er al vanaf het begin bij. We zijn begonnen op de vrijdagochtend en al gauw kwam de donderdagmiddag erbij. De groepen variëren in grootte ( 10 á 15 personen)
De studies die we behandelen komen uit het magazine EVA of uit de Elisabethbode.  We lezen een gedeelte uit de Bijbel en delen met elkaar wat ons opvalt/aanspreekt in dat gedeelte. En als we eraan toekomen behandelen we de vragen. Elke keer weer boeiende gesprekken. Zo kunnen we elkaar bemoedigen, opwekken trouw te blijven in het geloof. Of troosten als je het moeilijk hebt in je leven. Want “ Hij geeft een toekomst vol van hoop, dat heeft Hij aan ons beloofd”.
We beginnen de bijeenkomsten met het zingen van liederen die bij de studies passen of die iemand heel graag wil zingen omdat ze veel voor die persoon betekenen.
Lezen, bidden, zingen, luisteren en bemoedigen: spreekt dat je aan?
Neem gerust contact met ons op:
Contactpersoon vrijdag: Karin de Haan tel. 271979 of karin.de.haan@gmail.com
Contactpersoon donderdag: Janny Broere tel. 281730 of jannybroere@ziggo.nl
De vrijdagochtenden zijn één keer in de 14 dagen.
De donderdagmiddagen één keer in de maand.
 
 
Huiskring Vriendengroep Huiskring Vriendengroep
De huiskring Vriendengroep bestaat meer dan 25 jaar en de meesten van ons maken al die tijd al deel uit van deze kring. De groep bestaat uit 11 personen en gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 60+. We komen één keer in de maand ’s avonds na de kerkdienst in de woning van één van de deelnemers bij elkaar. We beginnen met gebed, het zingen van gekozen liederen uit de bundel ‘Op toonhoogte’ en daarna wordt een gedeelte van de Bijbel besproken. Op dit moment behandelen we de Brief aan de Hebreeën. Eén van ons houdt een inleiding en daarna wordt dit gedeelte in de groep besproken. De avond wordt omstreeks 23.00 uur afgesloten met gebed.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de contactpersoon: Aart van Rijssel,
tel. 0297-282022.
 
 
Huiskring Veenzijde I Huiskring Veenzijde I
Onze kring bestaat uit 5 stellen, komt vanaf september elke 3e zondag-avond van 20:15 tot 22:15 in huiselijke kring bij elkaar (roulerend) en we
gaan door tot in juni.
In het afgelopen seizoen hebben we een boekje doorgewerkt ‘Woorden van Jezus’ van dr. W. Verboom. Voor het nieuwe seizoen zoeken we weer nieuw materiaal. Met de stof, maar ook aangrenzende onderwerpen willen willen we elkaar tot een hand en een voet zijn.
We beginnen de avond gewoon even lekker informeel, daarna zingen en bidden we en lezen en bespreken we een hoofdstuk. We zingen uit de Opwekkingsbundel.
Wij zijn een open huiskring. Als je een keer een avond wilt bijwonen, neem dan contact op met Harry de Haan, telefoon 0297 - 21979 of
e-mail a.de.haan.harry@gmail.com
 
 
Bijbelstudie-huiskring Bijbelstudie-huiskring
Deze kring bestaat op dit moment uit 9 mensen van onze kerkelijke gemeente, die er overigens niet altijd allemaal zijn i.v.m. oppas van de kinderen. We zijn op zoek naar mensen die mee willen doen. Ook ouderen of jongeren vragen we om mee te doen. Door met verschillende mensen op zo’n kring te zitten, kun je veel van elkaar leren! Ongeveer 1x per maand komen we op zondag na de avonddienst bij elkaar. We starten met een kopje koffie, praten even bij en starten dan met een lied en gebed.
Iedereen heeft zich thuis voorbereid, waardoor er vanuit het Bijbelgedeelte verschillende vragen, opmerkingen, bemoedigingen of onduidelijkheden op tafel komen. De Bijbel komt zo heel dicht bij en heeft ons heel wat te zeggen! Het grote voordeel van een kleine kring is dat je eerlijk je dingen op tafel kunt leggen en dat het uit nodigt om met elkaar mee te leven.
Aan de hand van een boekje van Bernhard Reitsma over de brief aan de Romeinen denken we na over wat “genade” is, en hoe we uit genade mogen leven, meer dan we nu doen! Als je zin hebt om mee te doen ben je van harte welkom!

Tonnie en Annet Meijers, Corine Nagel, Stephan en Petra Vree, Sandra en Jacco van de Wilt en Koos en Corien Bos, Burg Padmosweg 154, tel 0297-274264, email: kocobo@filternet.nl


 
 
Huiskring Huiskring
Wij zijn een huiskring die momenteel bestaat uit 6 getrouwde stellen. We proberen 1 keer in de 3 weken bij elkaar te komen. Het afgelopen seizoen hebben we een serie Bijbelstudies behandeld over het levensverhaal van Simon Petrus aan de hand van het boekje Overstag van Tim Vreugdenhil. Het is erg fijn en opbouwend om met elkaar als drukke dertigers even tot rust te komen en samen een gedeelte uit de Bijbel te onderzoeken. We hopen zo te groeien in ons geloof.
Zou je aan willen sluiten neem dan contact op met één van ons!

Dirk, Celia, Gerton, Lianne, Chris, Cindy, Theo,
Janneke, Martin, Janet, Johan en Mariska
Tel: 0297 - 255829 (Johan en Mariska)
 
 
Bijbelkring Bijbelkring
Het leven met de Heere Jezus Christus kan niet zonder kennis en begrip van (de inhoud van) de Bijbel. Al te gemakkelijk worden we oppervlakkig of bedenken we zelf van alles. De bijbelkring helpt ons te bepalen bij wat Gods Woord te zeggen heeft. Tijdens de bijbelkringavonden behandelen we in een gezellige en ontspannen sfeer met elkaar een gedeelte uit de Bijbel en proberen we te begrijpen wat de betekenis daarvan is en wat het ons per-soonlijk te zeggen heeft. Want het gaat niet alleen om kennis van wat er staat, maar ook om de betekenis voor ons persoonlijk.
Dat is van belang voor ons leven van alle dag, thuis, in de samenleving, op het werk. Het spreekt vanzelf dat dit niet alleen voor oude(re) gemeentele- den is bedoeld, maar ook voor jonge(re). Zo kunnen de generaties elkaar ontmoeten en van elkaar veel opsteken.
Het is de bedoeling dat ook dit seizoen de bij belkring op minstens acht woensdagavonden wordt gehouden, vier keer voor de jaarwisseling en vier (of vijf) keer daarna. We gaan dan op dezelfde voet door als voorheen. Dit betekent dat ds. Veerman een aantal avonden verzorgt en ikzelf de overige. De juiste data en de te bespreken bijbelgedeelten worden nader – via het
Kerkblad – bekend gemaakt.
In het winterseizoen wordt in beginsel elke maand op een woensdagavond bijbelkring gehouden in “De Roeping”. De avonden beginnen om 20.00 uur en duren tot uiterlijk 22.00 uur.
Contactpersoon: Ds. M. van de Ruitenbeek.
Iedereen is hartelijk welkom, zeker ook als jij/u tot nu toe geen (vaste) bezoeker van de bijbelkring was.