Kerkblad 4 februari 2018 Kerkblad 4 februari 2018
Agenda (Voor alles geldt D.V.)
05 febr. 20.00 uur Mannenver. ‘Boaz’
05 febr. 19.30 uur Interkerkelijk gebed voor de Venen
06 febr. 20.00 uur Gesprekskring
07 febr. 20.00 uur Bijbelkring
09 febr. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk
14 febr. 19.00 uur Kerkradio uitzending
14 febr. 19.30 uur Censura Morem
14 febr. 20.00 uur Bezinningsuur Heilig Avondmaal
15 febr. 14.30 uur Ouderenmiddag

Jarigen
8 febr. (1943): Dhr. G. van Kreuningen, Geerkade, Wilnis

Huwelijksjubileum
Op 13 februari (1963) zijn 55 jaar getrouwd: De heer J. van Scherpenzeel en Mw. C.J. van Scherpenzeel-Vis, Beatrixstraat, Wilnis

Kopij ‘Ons Kerkblad’
De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 9 februari via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, Waterhoen, Mijdrecht, email: edithstam#ziggo.nl 

Bij de diensten
Komende zondag, 4 februari, mogen we als gemeente onze oud-predikant ds. Veerman ontmoeten rondom het geopende Woord. Mooiere plek voor ontmoeting is er niet denkbaar. ’s Avond gaat ds. van Oord voor, die ons allen welbekend is o.a. vanuit de periode dat hij in Noorden predikant was.
Zondag 11 februari is alweer de eerste Lijdenszondag in de reeks van zeven zondagen waarin we de weg van de Heere Jezus volgen richting het kruis van Golgotha. We hopen dat onze predikant dan weer gezond en wel teruggekeerd is na zijn studiereis naar Israël. En brengt hij indrukken mee die een extra dimensie geven aan zijn pre(e)k(en). Deze zondag valt gelijk met de voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal, de week daarop. Een moment om des te meer bepaald te worden bij wat de Heere voor ons heeft gedaan. Hij wenst maaltijd met ons, zondaren, te houden hoewel Hij weet dat we Hem allen verraden (zullen). Groter liefde werd en wordt nergens gevonden. Zo aan het begin van de Lijdensweken het te horen “doe dit tot Mijn gedachtenis”, “neem, eet en drinkt, dit is Mijn verbroken lichaam, Mijn vergoten bloed”. Het benadrukt des te meer dat er hoop is en dat Hij vergeving van zonden wil schenken omdat alles is volbracht. Wat kan de Heere nog meer doen?

Overleden
Op zaterdag 27 januari 2018 is overleden, in de leeftijd van 93 jaar, mevrouw  Bep Kroon-Zevenhoven. De laatste vijf jaren van haar leven woonde zij in de zorginstelling Careyn-Parkwijk te Utrecht. Velen van ons zullen zich haar beter herinneren van de tijd toen zij in de Prins Bernhardtlaan woonde. Daar heeft zij lange tijd met haar gezin gewoond. Omdat thuis wonen niet meer ging, verhuisde zij naar Utrecht en woonde daarmee dichter bij haar dochter Gea die haar  altijd liefdevol verzorgde. Een leven vol vreugde en verdriet ligt achter haar. Jaren geleden al overleed haar man en twaalf jaar geleden overleed ook haar oudste zoon en zijn vrouw. Bep bleef blijmoedig naar het leven kijken en genoot van kleine dingen.
Woensdag 31 januari hebben wij in De Roeping stil gestaan bij haar overlijden. Onder muziek van het prachtige lied Amazing Grace hebben wij haar begeleid naar het familiegraf op de begraafplaats achter de kerk. Wij dragen haar dochter Gea en de kleinkinderen op in onze gebeden en bidden of onze God en Vader hen Zijn onvoorstelbare genade zal doen ervaren.

Meeleven in en rondom de gemeente 
Verheugend om te zien dat een aantal gemeenteleden weer in de kerk mochten zijn na lange tijd van afwezigheid. We noemen mevrouw de Graaff, Gert Kool en Roel de Callafon. Onze God is genadig en sterkt op het gebed.
Gelukkig dat er op dit moment geen ziekenhuisopnames zijn maar dit betekent niet dat er geen zorgen zijn. Diverse gemeenteleden hebben te kampen met ziekten of kwalen waarvoor een langdurige behandeling nodig is en was. En ook al noemen we ze niet bij name, we mogen ook aan hen denken in onze gebeden. Dat ze mogen schuilen in de Schuilplaats van de Allerhoogste. En dan mag er hoop zijn. Zelfs al is er geen genezing, Hij weet van alle vermoeiden en belasten en wil ze rust geven.

Bij de agenda
Woensdag 14 februari is er tussen 19.30 en 20.00 uur Censura Morem in de consistorie. 
Dit vanwege het Heilig Avondmaal op 18 februari. Opdat er geen onderlinge onenigheid zij tussen broeders en zusters onderling binnen de gemeente, wat verhinderd dat het Avondmaal heilig wordt gehouden, is er deze gelegenheid om de kerkenraad hiervan in kennis te stellen. Aansluitend is er een bezinningsuur in de Roeping vanaf 20.00 uur waar we een moment zullen stilstaan bij de rijkdom van het Avondmaal. Om met verlangen te kunnen heenleven naar een rijke bediening van Hem, Die onze vrede is.

Bezoek uit Colombia
Tijdens en na de avonddienst van zondag 21 januari jl. mochten we Antonie en Cora Treuren ontmoeten die op dit moment met verlof in Nederland zijn. We werden enorm bemoedigd en geïnspireerd door wat we hoorden over de zegen op het werk in de afgelopen vier jaar. Werk dat mede namens onze gemeente in Colombia gedaan mocht worden. Op heel verschillende manieren geven lokale gemeenten handen en voeten aan hun diaconale roeping. Om stil van te worden!
D.V. zondag 18 maart hopen Antonie en Cora opnieuw in ons midden te zijn maar nu als vertalers voor een tweetal predikanten uit Colombia. In het kader van de GZB-dag brengen zij een bezoek aan Nederland en zullen daarbij ook Wilnis aandoen. Eén van de predikanten zal voorgaan in de ochtenddienst en na de dienst is er gelegenheid hen te ontmoeten en meer over de inhoud van het werk te horen. Nadere informatie volgt! Commissie voor Zending en Werelddiaconaat

Vanuit de Kerkenraad
Nieuwe preses en moderamen
Met het vertrek van broeder Jos Seeleman ontstond binnen de kerkenraad een vacature voor de taak van preses. De kerkenraad heeft in deze vacature broeder Aris Meijers verkozen, die dit heeft aanvaard. Broeder Tonnie Meijers volgt broeder Peter de Leeuw op als voorzitter van de diaconie. Het moderamen van de kerkenraad bestaat nu uit de broeders Aris Meijers (preses), dominee Van de Ruitenbeek, Hendrik Palm (scriba), Nico Mur (KRM) en Tonnie Meijers (Diaconie). Daarmee zitten de twee gebroeders Meijers binnen de kerkenraad nu ook samen in het moderamen. Geen van beide broeders vond dit bezwaarlijk en kerkordelijk is dit toegestaan. De kerkenraad is dankbaar dat de taken aldus in broederlijke harmonie konden worden ingevuld en verlangt de gemeente en de Heere te dienen, geleid door de Heilige Geest. Daarbij zien we uit naar de vervulling van de nog openstaande vacature diaken. 

Medewerkers gevraagd voor Paasvertelling.
Al enkele jaren leeft in onze gemeente de wens om in de lijn van de kerstwandeling, ook rondom Pasen een vertelling te organiseren voor de doelgroep van de VBW en onze dorpsgenoten uit Wilnis. Op D.V. zaterdag 24 maart is het zover!
Op deze zaterdagavond organiseren we in de kerk een paasvertelling waarin het Evangelie van onze Heiland op een Bijbelse manier centraal staat. Later zullen wij u daarover nader informeren.
Allereerst zijn we nu op zoek naar gemeenteleden die mee willen werken aan de vertolking van een Bijbelse persoon uit de vertelling. Te denken valt aan: Petrus, Jozef, Malchus of Barabbas.
Uiteraard kunnen wij uw of jouw hulp ook goed gebruiken in de organisatie en uitvoering van praktische zaken op deze avond en in de voorbereiding.
Enthousiast om mee te doen of mee te helpen? Stuur dan een mailtje naar: 1973nelleke#gmail.com
Namens de EC Wilnis : Nelleke van Kreuningen en Arjan Fokkens (evangelisatieouderling)

Hiddai
Misschien wat vroeg om te melden maar ons koor Hiddai hoopt, samen met andere koren, op D.V. woensdag 28 maart de “Crucifixion” uit te voeren. Een klassiek koorwerk waarin de weg van Jezus vanaf de hof van Gethsemane tot aan kruisiging muzikaal wordt vertolkt. Afwisseling van koorzang, orgel en solozang is bedoeld om de tekst in klank te vertalen en de hoorder mee te nemen. Houdt deze datum dus vrij in uw agenda. En mocht de wens bestaan om mee te doen, kom dan donderdagsavonds mee oefenen in de Roeping.
terug