Kerkblad 18 februari 2018 Kerkblad 18 februari 2018
Agenda (Voor alles geldt D.V.)
16 febr. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk
19 febr. 20.00 uur Mannenver. ‘Boaz’
19, 20, 21, 22 febr. Vrouwencontact
20 febr. 20.00 uur Gesprekskring
20 febr. 20.00 uur Bijbelkring
21 febr. Kerkenraadsvergadering
28 febr. 19.00 uur Kerkradio uitzending
01 mrt. 14.30 uur Ouderenmiddag, spelmiddag
18 mrt. Bezoek uit Colombia
24 mrt. Paasvoorstelling VBW
05 mei Rommelmarkt

Jarigen
22 febr. (1942): Dhr. B. van der Schaft, Herenweg, Wilnis
28 febr. (1932): Mw. W. van der Veen-Boer, Burg. Padmosweg, Wilnis
28 febr. (1928): Mw. A. van Selm-van der Kraan, Woonzorgcentrum ‘Huize Winterdijk’, Winterdijk, Gouda
2 mrt. (1940): Mw. M.C. van der Wilt-van Eijk, Sterling, Mijdrecht
5 mrt. (1938): Mw. A.M. Sneep-Staüdt, Dr. M. ten Oeverlaan, Wilnis

Huwelijksjubileum
Op 24 februari (1968) zijn 50 jaar getrouwd: Dhr. H. Kolb en Mw. A. Kolb-Molenaar, Oudhuijzerweg, Wilnis

Kopij ‘Ons Kerkblad’
De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 23 februari via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, Waterhoen, Mijdrecht, email: edithstam#ziggo.nl 

Bij de diensten
Zondag 18 februari staan beide diensten in het teken van het Heilig Avondmaal. In de ochtenddienst worden we genodigd aan de tafel van de Heere voor de viering van het Heilig Avondmaal. In deze dienst lezen we samen Marcus 8: 1 t/m 9 over de tweede wonderbare spijziging. De Heere Jezus voorziet in brood, omdat Hij innerlijk met ontferming bewogen is over de menigte. Hij wil niet dat mensen bezwijken, maar juist verzadigd raken. Vanuit deze geschiedenis leven we toe naar de ontmoeting met de Heere Jezus aan Zijn tafel. In de avonddienst danken we de Heere voor het goede wat Hij gegeven heeft. We lezen dan Marcus 8: 10 t/m 21 en Zondag 3 van de Heidelbergse Catechismus. Na de wonderbare spijziging hebben de discipelen nog steeds vragen over de maaltijd van de Heere. Hoe kan dat? God heeft de mens toch goed en naar Zijn evenbeeld geschapen? Jazeker en als we door Gods Geest wedergeboren worden kunnen we leven om aan Gods bedoeling te voldoen. Van harte uitgenodigd om uit dankbaarheid voor Hem te leven.

Meeleven in en rondom de gemeente
Zorgen
Er zijn diverse mensen met zorgen in de gemeente. We noemen met name de heer Gerrit Treur (Herenweg), die uitslagen heeft ontvangen. Een tijd van onzekerheid breekt voor hem en zijn vrouw aan, omdat er geen behandeling mogelijk is. Het is niet duidelijk op welke wijze de ziekte zich verder ontwikkelt. We noemen de naam van de heer Wim de Heus (Oudhuijzerweg), die op dit moment bestralingen moet ondergaan. Een zware weg moet hij gaan. We denken ook aan mevrouw Nel Verburg  (Dorpsstraat), die verschillende onderzoeken ondergaat. We vragen dat de Heere haar in deze periode nabij is. We bemoedigen u met de woorden van Psalm 145:6: De HEER is recht in al Zijn weg en werk; Zijn goedheid kent in 't gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel, die tot Hem zucht; Hij troost het hart, dat schreiend tot Hem vlucht; Dat ongeveinsd, in 't midden der ellenden, Zich naar Gods troon met zijn gebeên blijft wenden; Hij geeft den wens van allen, die Hem vrezen; Hun bede heeft Hij nimmer afgewezen.

Rouw
Woensdag 7 februari overleed in de leeftijd van 90 jaar Trijnie Haveman-Nap. Afgelopen maandag 12 februari was de uitvaartdienst in gebouw Marantha in Vinkeveen en aansluitend de begrafenis op de Hervormde Begraafplaats in Vinkeveen. Trijnie was een moeder voor haar grote gezin van kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Na het, op veel te jonge leeftijd, overlijden van haar man Albert is zij altijd de spil in dit grote gezin geweest.
Boven de aankondiging van haar overlijden stond de tekst waarmee zij en haar man destijds in het huwelijk traden. “Welgelukzalig is hij die de God Jakobs tot zijn Hulp heeft”. Dat dit zo is heeft Trijnie ervaren in haar leven. God is trouw, zo klonk het in de uitvaartdienst. Die God van trouw is gisteren, vandaag en morgen dezelfde. Dat mag ons, als achterblijvers, bemoedigen opdat ook wij die trouw van God in ons leven zullen ervaren. Laat die trouw van God ons dan brengen aan de voeten van Jezus en zeggen; Halleluja, o mijn ziel, prijs den HEERE!

Geboorte
Vrijdag 9 februari is Nora geboren. Nora is de dochter van Gitty Scherpenzeel en Willem Jan van Vliet en het zusje van Mila. We danken de Heere met ouders voor het jonge leven dat ze hebben ontvangen. Een groot geschenk en een grote verantwoordelijkheid in de opvoeding voor de ouders. We betrekken ook de grootouders. Ook zij hebben er een taak bij gekregen. We sluiten af met de woorden uit Marcus 10:14, waar de Heere Jezus zegt: Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert hen niet, want voor zulke mensen in het koninkrijk van God. Gitty, Willem Jan, Mila en Nora wonen: Portengen, Kockengen.

Hartelijk dank!
Onlangs werden de jaarlijkse stamppot avonden gehouden en ook dit jaar was het weer een groot succes! De eerste vrijdag werd er door 113 gasten, jong en oud, genoten van de diverse en overheerlijke stamppotten en pannenkoeken. En natuurlijk gingen we niet eerder naar huis dan dat we onze buiken hadden gevuld met de meest diverse toetjes die je maar kunt bedenken. De tweede avond waren er maar liefst 137 gasten. Het was weer een zeer geslaagde avond. De totale opbrengst van deze twee avonden is het prachtige grote bedrag geworden van € 1500,00!! Dit geweldige bedrag zal overgemaakt worden naar de ‘Voor elkaar Vakantieweken’.  Dit zijn vakantieweken voor mensen met een handicap of beperking en voor alleen gaanden. Hierbij willen we iedereen (koks, eters en andere vrijwilligers) hartelijk bedanken die deze avonden tot een groot succes hebben gemaakt! Namens het Vrouwencontact

Gezocht: tijdelijk gezinsverblijf
Mijn broertje komt met z’n vrouw, twee kinderen en een pasgeboren baby, in de zomerperiode tijdelijk met verlof naar Nederland. Hij verblijft momenteel in Amerika vanwege een theologiestudie in Grand Rapids. Ze hopen van 29 mei tot en met 16 juli hier te verblijven. Hun voorkeur gaat uit naar Wilnis en omgeving vanwege de centrale ligging. Wellicht dat u wat weet? Dan graag bellen naar: 0652185096, of mailen naar: keesmatze#icloud.com. Bij voorbaat dank! 
Hartelijke groet, Kees en Linda Matze

Bij de agenda
Bijbelkring
In verband met de volle agenda is de volgende Bijbelkring op dinsdag 20 februari. We vervolgen het behandelen van de 2de Petrusbrief bij hoofdstuk 2 vers 18. We bespreken met elkaar wat een gezonde houding is in ons werk en daarna ook binnen het christelijk huwelijk. Met deze onderwerpen vliegt de tijd en zijn de anderhalf uur dat we samen zijn zo om. We starten om 20.00 uur en we overleggen nog in welke zaal we terecht kunnen.  

Verjaardag
Op 27 februari is uw predikant jarig. Dat wil ik ook graag met u en jou vieren om de verbondenheid met de gemeente als geheel handen en voeten te geven. Ik stel het op prijs en zou het ook heel fijn vinden om u en jullie op een informele wijze te begroeten. Het is een positieve uitnodiging vanaf mijn kant om velen uit de gemeente te ontmoeten. Ik zie het niet als een verplichting om u uit te nodigen, maar als een mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen. U en jij bent van harte uitgenodigd voor een kopje koffie en een drankje en een hapje in De Roeping op 27 februari vanaf 20.00 uur. 

(Opnieuw) bezoek uit Colombia
In het vorige kerkblad schreven we al dat we als gemeente op zondag 18 maart in de ochtenddienst bezoek uit Colombia hopen te ontvangen. In het kader van de GZB-dag is een delegatie van de kerk waarvoor ook Antonie en Cora werken, in Nederland en dat is natuurlijk een prachtige kans om hen te ontmoeten. Eén van de predikanten is de motor achter een tweetal opvangprojecten in Bogota waar in totaal 140 van de duizenden kinderen die in grote armoede opgroeien, of zelfs op straat leven, worden opgevangen. Deze kinderen komen vaak uit gebroken gezinnen en hebben nogal eens te maken met geweld en verslaving. Zelfs basale levensbehoeften ontbreken. Als CZWD hebben we nagedacht over een passend cadeau voor onze gasten en kwamen op het idee om voor alle kinderen van de opvangprojecten een setje ondergoed cadeau te geven. Ondergoed is nl. erg duur in Colombia en de kwaliteit is slecht. Onze zoektocht naar een sponsor werd zodanig gezegend dat we voor alle 140 kinderen ondergoed geschonken krijgen! We ervaren dit als heel bijzonder! Over een geschikt cadeau namens onze gemeente zijn we op dit moment nog in overleg. U ontvangt nadere informatie bij de uitgang van de kerk op zondag 25 februari a.s. Commissie voor Zending en Werelddiaconaat

Paasvoorstelling VBW 
Zaterdag 24 maart is er voor iedereen een paasvoorstelling in de Hervormde Kerk te Wilnis, met een speciaal welkom voor alle kinderen! Voor de voorstelling is er de mogelijkheid om met elkaar te eten en na de voorstelling kunt u buiten nog gezellig napraten bij de vuurkorven. De voorstelling begint om 19.00 uur. Komt u ook? Wilt u meewerken aan de voorstelling? We kunnen nog wat handen gebruiken. Geef u op via de mail ( of bij een van de commissieleden. Het VBW-team 

44ste Wilnisse Rommelmarkt – Folderavonden
Op zaterdag 5 mei is het weer zover, dan zal namelijk de 44ste rommelmarkt plaatsvinden.
De opbrengst zal dit jaar geheel bestemd zijn voor de ondersteuning van twee kinderopvanglocaties in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. Deze opvanglocaties zijn een initiatief van de lokale kerk in Colombia in samenwerking met de Gereformeerde zendingsbond (GZB). De kinderen die op deze opvanglocaties komen hebben vaak te maken met verslaving, geweld, armoede en slechte sociale omstandigheden. Om kinderen uit de negatieve spiraal te halen biedt de kerk een plek waar activiteiten worden georganiseerd en maaltijden worden aangeboden. Om de rommelmarkt dit jaar weer een succes te maken is ons eerste punt op de agenda het verspreiden van de flyers. Op deze manier maken we in Wilnis en Mijdrecht bekend dat we weer herbruikbare spullen gaan verzamelen. Het flyeren is hard nodig, maar het is ook veel werk. Daarom zouden we uw hulp hard kunnen gebruiken! Op 26 + 27 februari en 5 maart zullen de folderavonden om 19:00 beginnen. U kunt dan een wijk komen ophalen in ‘de Roeping’ en deze vervolgens rondbrengen. Heeft u op deze dagen geen tijd, maar wilt u wel graag helpen? Het is ook mogelijk om een wijk te krijgen en deze op een dag naar keuze in week 9 of 10 rond te brengen. Als u van plan bent om te komen helpen, kunt u dit doorgeven via of spreek Rebecca of Melane de Haan even aan bij de kerk. Dan kunnen we inschatten hoeveel hulp we kunnen verwachten. Vele handen maken licht werk, hopelijk tot op een folderavond! De Rommelmarkt Commissie

Vanuit de Kerkenraad
Kerkelijke bijdrage 2018
Allereerst hartelijk dank aan alle medewerkers die dit jaar de boekjes bezorgd hebben en de toezeggingen opgehaald hebben. Als het goed is heeft u, de lidmaten en de doopleden van 18 jaar en ouder, het jaarboekje met daarin de verwachte jaarrekening 2017 en de begroting 2018 ontvangen. Dat kan zijn in uw brievenbus of, als u dat aangegeven heeft, in uw mailbox. Wanneer dat niet het geval is, laat het dan even weten, dan krijgt u alsnog een jaarboekje.
Anja Kranenburg, tel. 28 57 74.

Ten slotte
Dankbaarheid overheerst nu ik weer in uw midden mag dienen, nadat ik 12 dagen weg ben geweest naar Israël. Het is een druk programma geweest, waarbij ik veel heb geleerd. Toch is het goed weer thuis te zijn in Wilnis. Ik zie uit naar goede ontmoetingen rondom de tafel van de Heere, bij de verschillende activiteiten en met mijn verjaardag. Een hartelijke groet vanuit de pastorie.
terug