Kerkblad 15 april 2018 Kerkblad 15 april 2018
Agenda (Voor alles geldt D.V.)
13, 14 apr. 19.00 uur Musical ‘Niemand is zoals jij’
17 april 20.00 uur Vrouwencontact
19 april 14.30 uur Ouderenmiddag
25 april 19.00 uur Kerkradio uitzending
25 april 19.45 uur Kerkenraadsvergadering
05 mei Rommelmarkt

Jarigen
18 april (1941): Dhr. B. van der Schaft, Herenweg, Wilnis
18 april (1941): Dhr. J. van der Schaft, Margrietstraat, Wilnis
24 april (1931): Dhr. G.D. Treur, Ringdijk, Wilnis
24 april (1938): Dhr. J. van der Vliet, Herenweg, Wilnis

Kopij ‘Ons Kerkblad’
De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 20 april via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, Waterhoen, Mijdrecht, email: edithstam#ziggo.nl 

Bij de diensten
Op zondag 15 april wordt broeder André den Breejen bevestigd in het ambt van diaken. We zijn de Heere dankbaar dat Hij André in het hart gegeven heeft om Hem te dienen. Hij mag de Heere en de gemeente dienen met de geschonken gaven in het ambt van diaken. We zijn dankbaar dat komende zondag de openstaande vacature weer is vervuld. In de dienst lezen we in de Bijbel uit Handelingen 6:1-7. De tekst voor de preek is gekozen uit Handelingen 6:1. Het thema is: Dienstbaar aan Zijn werk in de gemeente. Na de bevestigingsdienst in er de mogelijkheid om André Gods zegen toe te wensen in De Roeping.

Meeleven in en rondom de gemeente

In het ziekenhuis
In het Amstelland ziekenhuis in Amstelveen is dhr. Wim van der Wilt opgenomen. Nadat hij vorige week geopereerd is zonder het gewenste resultaat, moet hij donderdag een operatie ondergaan in het VU. Afgelopen zondag hebben we gebeden of de Heere deze operatie wil zegenen naar lichaam en ziel. We denken ook aan mw. Corrie van der Wilt, Gravenstraat 7, Mijdrecht die het zwaar heeft als mantelzorger. We denken aan dhr. Gerrit Treur, Herenweg, Wilnis die donderdag geopereerd moet worden aan de blaas. Het geeft veel spanning bij dhr. en mw. Treur. We vragen of de Heere hen nabij is in de zorgvolle omstandigheden van dit echtpaar. We bemoedigen u met de woorden uit Jesaja 43: 1: Maar nu, zo zegt de HEERE, uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël: Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij.

Uit het ziekenhuis
Dhr. Wim de Heus, Oudhuizerweg, verblijft nog in Mariaoord om verder te revalideren na de kuren die hij heeft moeten ondergaan. We bidden om kracht voor hem om verder te herstellen. We denken ook aan zijn vrouw Hennie om alles wat nodig is voor hen beiden. 

Onderzoeken
We willen de Heere danken met Wim Stam, Waterhoen 27, Mijdrecht. Hij heeft positieve uitslagen gehad op de onderzoeken die zijn geweest. We danken de Heere dat Hij hen rust heeft gegeven en dat de dat er geen grote verontrustende ziekte is geconstateerd.
We denken aan alle gemeenteleden die onderzoeken ondergaan of wachten op uitslagen. Dat brengt spanningen met zich mee voor mensen en gezinnen. We vragen om de nabijheid en dragende kracht van de Heere voor hen. 

Overlijden
Op zondagmorgen 8 april is Wouterina Gerritje Kranenburg-van Dijk overleden. Mw. Kranenburg is 101 jaar oud geworden. Ze was ruim 30 jaar weduwe van Simon Kranenburg. Een gezegende leeftijd en tot een maand geleden woonde ze nog zelfstandig thuis. De laatste weken werd ze verzorgd in het Johannes Hospitium in Wilnis. Tijdens deze laatste weken mocht ze getuigen van de verwachting die in haar leven was om de Heere van aangezicht tot aangezicht te mogen ontmoeten. Van de levende hoop op haar Redder mocht ze getuigen en we hebben er samen van gezongen. Op de kaart heeft de familie op aanwijzing van moeder de tekst uit psalm 39:8 geschreven: En nu, wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop, die is op U! In dit geloof en vertrouwen is onze zorgzame en liefdevolle (schoon)moeder, groot-en overgrootmoeder heen gegaan naar haar Hemelse Vader. De kinderen, klein- en achterkleinkinderen moeten dit verlies een plaatsje geven in hun leven. 
De dankdienst voor haar leven zal worden gehouden op zaterdag 14 april om 14.00 uur in de Nederlandse Hervormde Kerk, Koningin Julianastraat 23 te Wilnis. Aansluitend is de begrafenis op de Hervormde Begraafplaats. Voor de dienst is er nog gelegenheid om de familie te condoleren van 13.00 uur tot 13.45 uur in De Roeping. Het correspondentieadres van de familie is: Fam. Kranenburg, Scheepswerf 1 (3648 AH), Wilnis.

Rouw
In het midden van de gemeente zijn er die een geliefde moeten missen. Wat geeft dat een verdriet, soms na een lange lijdensweg. We bidden u de woorden toe uit Deuteronomium 33: 27: De eeuwige God is voor u een woning, en onder u zijn eeuwige armen.

Dankbaarheid
Gelukkig mogen we meeleven met dankbare ouders van wie kinderen in het huwelijk zijn getreden en binnenkort hopen te treden. We zijn dankbaar voor het jongen leven dat groeit in de moederschoot. De Heere is een groot en goede God!

Bij de agenda

Laatste Bijbelstudie seizoen 2017/2018 en jaarvergadering vrouwencontact 
Op dinsdag 17 april hopen wij ‘s avonds om 20.00 uur in ‘de Roeping’ met alle vrouwencontactgroepen bij elkaar te komen om de laatste Bijbelstudie van dit seizoen te houden. Het betreft Bijbelstudie 10 uit Hervormde Vrouw nr. 3, van maart 2018: ‘De aardse loopbaan beëindigd’. Na de Bijbelstudie wordt de Jaarvergadering gehouden, waarbij we o.a. twee nieuwe bestuursleden zullen kiezen. Mevr. Ina de Callafon en mevr. Mien Vis, bestuursleden van ‘het eerste uur’, treden terug uit het bestuur. De bedoeling is dat we deze vergadering ook weer twee nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen. Daarbij is het streven, dat leden van het vrouwencontact uit twee – aan de hand van ingediende namen - opgestelde tweetallen, twee nieuwe bestuursleden kiezen. Onder het genot van een drankje en een hapje sluiten we het seizoen af. Van harte uitgenodigd!
Het bestuur van ‘Vrouwencontact Wilnis’.

Oproep spullen en meehelpen
De tijd vliegt! Het is ondertussen alweer half april, wat betekent dat de rommelmarkt er bijna aankomt. We zijn druk bezig met het sorteren van alle spullen en er staan ondertussen al heel wat stapels gevulde dozen in onze rommelmarktschuur. Heel erg bedankt voor het brengen van uw spullen. Als u nog spullen heeft liggen die u niet meer gebruikt zijn ze van harte welkom, er is namelijk nog voor veel meer spullen plek. U kunt ze brengen naar de familie Meijers op de Mijdrechtse Dwarsweg 19 te Wilnis.  Ook is het mogelijk om uw spullen door ons op te laten halen. Dit kan u aangeven via de site www.rommelmarktwilnis.nl of door te bellen naar 06-46 67 20 91 tussen 18.00 en 20.00. (niet op zondagen). Daarnaast zijn we voor zaterdag 5 mei op zoek naar veel mensen die ons deze dag willen helpen. Wilt u meehelpen met de rommelmarkt? Aanmelden kan bij Loïs Verhoek en Jessica Vos, via het formulier op de bovengenoemde website, of stuur een mailtje naar Ook voor meer informatie kunt u hier terecht. Naast hulp hebben we natuurlijk ook heel veel mensen nodig die deze dag de rommelmarkt af komen struinen. Houdt u zaterdag 5 mei vrij in uw agenda? We zien u graag! 
Rommelmarktcommissie

Groet
We groeten onze tieners in groep 8 van de basisschool. Van dinsdag 17 april zijn ze drie dagen bezig met het maken van de Cito toets. Jongens en meiden, zet ‘m op! We betrekken daarbij ook de jongeren op het VMBO die druk bezig zijn met de praktijkexamens. We denken ook aan allen die zich voorbereiden op het Centraal Schriftelijk Examen. 
Aan iedereen een hartelijke groet vanuit de pastorie.
MvdR vdm
terug