Kerkblad 27 mei 2018 Kerkblad 27 mei 2018
Agenda (Voor alles geldt D.V.)
30 mei 19.30 uur Censura Morem
30 mei 20.00 uur Bezinningsuur Heilig Avondmaal
01 juni 20.00 uur Zangavond Hiddai
02 juni 10.30 uur Dag van Verootmoediging en Gebed te Noorden
06 juni Vergadering Kerkenraad
16 t/m 21 juli VBW

Kopij ‘Ons Kerkblad’
De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 1juni via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, Waterhoen, Mijdrecht, email: edithstam#ziggo.nl Let op: dit kerkblad geldt voor 3 weken!

Bij de diensten

Belijdenisdienst
Op 13 mei hebben 7 jongeren uit het midden van de gemeente openbare belijdenis van het geloof afgelegd. Een hoogtijdag voor onze jongeren en voor de gemeente. Het woord heeft geklonken uit Johannes 15: 5. We hebben de Psalmen en liederen gezongen tot eer van God en onze jongeren opgedragen in onze gebeden. We zijn dankbaar dat velen uit de gemeente om hen heen staan en met hen hebben meegeleefd. Hieronder geven we de namen van de belijdende leden nog een keer, nu met de teksten die ze hebben meegekregen: 
Tristan; Psalm 32: 7, 8: U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor benauwdheid, U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; Ik geef raad, mijn oog is op u.
Nely; Psalm 143: 8: Doe mij in de morgen Uw goedertierenheid horen, want ik vertrouw op U; maak mij de weg bekend die ik te gaan heb, want tot U hef ik mijn ziel op.
Deborah; Johannes 10:27, 28: Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.
Matthijs; Filippenzen 4: 6, 7 :Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.
Robert; Zefanja 3: 17: De HEERE, uw God, is in uw midden, een Held, Die verlossen zal. Hij zal Zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in Zijn liefde. Hij zal Zich over u verblijden met gejuich.
Margreet; Romeinen 15: 13: De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.
Matthias; Jesaja 43: 10, 11: U bent Mijn getuigen, spreekt de HEERE, en Mijn dienaar die Ik verkozen heb, opdat u het weet en Mij gelooft, en begrijpt dat Ik Dezelfde ben: vóór Mij is er geen God geformeerd en na Mij zal er geen zijn. Ik, Ik ben de HEERE, buiten Mij is er geen Heiland.

Voorbereiding, viering en dankzegging Heilig Avondmaal
De kerkdiensten van de komende zondagen staan in het teken van Psalm 73. Deze Psalm van Asaf geeft aan hoe we toch dicht bij God kunnen zijn. Dat is ten diepste de betekenis van de bediening en viering van het Heilig Avondmaal. De versterking van het geloof door in Gods nabijheid te zijn. Het teken en zegel dat de Heere gemeenschap met ons wil hebben. De ochtenddienst van zondag 27 mei staat in het teken van de voorbereiding op het Heilig Avondmaal. De Schriftlezing is Psalm 73 en de tekst is vers: 1, 28a. Het thema is: God wil met Zijn goedheid bij mensen zijn. Op zondag 3 juni, de Avondmaalszondag, lezen we opnieuw uit deze Psalm. De Schriftlezing is dan Psalm 73: 13-20. De tekst is Psalm 73: 17. Het thema is dan: Ingaan als keerpunt. Tijdens de dankzeggingsdienst lezen we dan Psalm 73: 17-28. De tekst is dan uit vers 25. Het thema in deze dienst is: Niets naast de Heere in de Hemel.

Huwelijksdienst
Op 31 mei 2018 is de huwelijksdienst van Arwin van Eijk en Debora Meijers. In het midden van de gemeente willen ze de zegen van de Heere ontvangen over hun huwelijk. Daarom willen ze ook dankbaar aan God, liefde en trouw beloven aan elkaar. Het verbond tussen man en vrouw willen ze voor het aangezicht van de Heere laten bevestigen. De kerkelijk inzegening vindt plaats in een dienst om 13.30 uur in de Hervormde Kerk te Wilnis. We bidden om een gezegende dienst met wederzijdse ouders, familie en vrienden. Het bruidspaar gaat wonen op hun nieuwe adres: Eendracht  te Wilnis.

Meeleven in en rondom de gemeente

Ziekenhuis
Vanuit het ziekenhuis te Amsterdam (AMC) is dinsdag dhr. Wim de Heus, thuis gekomen. Vele onderzoeken heeft hij gehad de achterliggende periode. Hij zal nu thuis weer verder moeten aansterken. De zorg zal weer door zijn vrouw op zich genomen worden met hulp van de thuiszorg. We wensen Wim en Hennie al het nodige toe. We bidden de woorden van Psalm 17:8: Bewaar mij als Uw oogappel, verberg mij onder de schaduw van Uw vleugels.

Overleden
In de ochtend van 17 mei 2018 is overleden Petronella van Zadelhof-Verhoef. Mw. Van Zadelhof is 85 jaar oud geworden. Ruim 36 jaar is ze weduwe van Adriaan van Zadelhof. Ze heeft de laatste 6 weken van haar leven gewoond  te Wilnis. Daarvoor heeft ze ruim 20 jaar gewoond in Vinkeveen en daarvoor in Mijdrecht. Vele jaren heeft ze zelfstandig gewoond, maar nu ze meer zorg nodig kreeg is ze naar Wilnis verhuisd. In een woning, direct naast dochter Nelleke en schoonzoon Gert van Kreuningen. Graag hadden moeder en dochter nog jaren naast elkaar gewoond. Graag had Nelleke met haar gezin nog voor moeder en oma gezorgd, maar de Heere heeft haar tot Zich geroepen. 
De familie heeft boven de kaart geschreven: Verdrietig, maar dankbaar voor de liefde waarmee zij ons omringde geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve moeder en oma. Er is opnieuw een lege plek in de familie gekomen. Oma zit niet meer in de stoel als de kleinkinderen thuiskomen uit school. Ook voor hen een groot gemis. Mw. Van Zadelhof kon genieten van de kleine dingen in haar omgeving. Een kus van de kleinkinderen, de groei van planten in de tuin en een met liefde bereide maaltijd. 
Dankbaar was ze voor de goede geestelijke begeleiding die ze ontving vanuit de Hervormde Gemeente van Vinkeveen. Na haar verhuizing leefde ze opnieuw mee met onze gemeente via de kerktelefoon. In haar jaren in Mijdrecht leefde ze ook met onze gemeente mee. Op de kaart staan de berijmde woorden uit Psalm 43: 4: Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. Deze woorden hebben centraal gestaan in de dankdienst voor haar leven. Deze is gehouden op woensdag 23 mei in de Hervormde Kerk te Wilnis. Aansluitend heeft de begrafenis plaatsgevonden op de Hervormde Begraafplaats te Vinkeveen. 

Overleden
Zaterdag 19 mei 2018 is Roelandus Anthonius de Callafon overleden op de leeftijd van 68 jaar. Ruim 40 jaar is Roel getrouwd geweest met Ina de Callafon - de Zoeten. Mw. De Callafon moet nu een geliefde man missen en Arnaud en Ilona een vader. Op de kaart staan de woorden uit Psalm 146:4: ’t Is de HEER’, Wiens alvermogen ’t groot heelal heeft voortgebracht; Die genadig uit den hogen ziet, wie op Zijn bijstand wacht. In het volgende kerkblad zullen we uitgebreider bij dit overlijden stil staan. De rouwdienst is zaterdag 26 mei om 11.30 uur in onze kerk, met aansluitend de begrafenis op de begraafplaats achter de kerk. Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren is er vrijdag 25 mei van 19.00 tot 20.00 uur in De Roeping. Ook na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in De Roeping.

Verhuizing
We ontvingen bericht van Richard en Dirma Kok, dat zij zijn verhuisd naar Vinkeveen. Zij blijven meeleven met onze gemeente. De verhuizing is dus geen afscheid. Opa en oma Kok houden kun kleinkind in de buurt. Graag een gezegende tijd toegewenst in jullie nieuwe woning. Geef ook hier de huisgodsdienst een plek, samen de Heere zoeken en dienen. Waar liefde woont, gebiedt de HEER de zegen, daar woont Hij zelf, daar wordt Zijn heil verkregen. En 't leven tot in eeuwigheid. (Ps.133).

Verhuizing
Mw. G. Treur gaat zaterdag 26 mei verhuizen naar Woerden: Mevr. G. Treur, Park Oudeland, Woerden.

Examens
Onze jongeren sluiten deze week de examens af. Dan is het met meer of minder spanning uitzien naar de uitslagen op 13 juni. Graag leven we met onze jongeren mee!

Bij de agenda

Bezinningsavond Heilig Avondmaal
Op woensdag 30 mei is er een uur van bezinning over het Heilig Avondmaal. Een bijzondere avond waar we met elkaar in gesprek gaan over het Avondmaal. Op deze manier leven we toe naar de aanwezigheid van de Heere Jezus, omdat Hij het Zelf heeft ingesteld voor ons. Dat betekent dat we in een spanning komen in ons leven. Aan de ene kant de Heilige God die ons uitnodigt en aan de andere kant de vraag wat een mens is dat God aan hem/haar gedenkt en aan mensen Zijn teerste liefde schenkt. In het bijzonder verwelkomen we de nieuwe belijdende leden. De avond begint om 20.00 uur en we sluiten af rond 21.00 uur. 

Psalmzangavond
De psalmen anders, zo is de invulling van de avond van vrijdag 1 juni. Om 20.00 uur in de kerk wil het organiserende koor Hiddai graag met u en jou laten horen hoe psalmen ook kunnen klinken. Leonard Seeleman doet mee op piano/orgel en Mirjam Vos maakt het compleet met haar viool. Een avond met koor en samenzang en muziek om samen te ontdekken dat de psalmen het waard zijn om gezongen te worden. Ds. van de Ruitenbeek mediteert over het “nieuwe” lied dat alle eeuwen door al wordt gezongen en toch nieuw blijft. Nieuwsgierig? Kom en beleef het mee.

‘Zoek het uit!’ – VBW zomer 2018
Zondagmorgen 13 mei na de ochtenddienst is het medewerkersformulier voor de komende VBW uitgedeeld. Als u het gemist heeft, dan liggen nog exemplaren bij de uitgangen van de kerk maar u vindt het formulier ook op de website. Heel graag uiterlijk 27 mei inleveren in de rode bus onder de toren. Behalve allerhande hulp tijdens de VBW zoeken we ook nog mensen die op structurele basis willen meedraaien in de werkgroep vertelling (dit is vooral een organisatorische taak) en iemand die de poppenkast wil regelen. Wilt u meer weten over deze taken? Mail even naar onderstaand emailadres. Heeft u nog oude (huishoudelijke) apparaten staan die rijp zijn voor de sloop? Voor de VBW willen we ze graag hebben zodat de oudere kinderen kunnen ‘uitzoeken’ hoe zo’n ding in elkaar zit. U kunt uw apparaten kwijt bij Rijno Vos. Tot slot vragen we uw gebed voor alle voorbereidingen voor de komende VBW. Voor nadere informatie kunt u terecht bij of bij de mensen van de PR: Melane de Haan, Renate Meijers, Elsemarie Mur en Jopie Verhoek.

Youth Alpha
Het Youth Alpha seizoen ligt alweer even achter ons. Heel dankbaar kijken we als team terug naar wat we mochten ontvangen. Met een trouwe groep van 30 tieners zijn we op avontuur gegaan.
Het waren hele mooie en gezellige avonden. We ontdekten samen steeds meer van Gods trouw en liefde voor ieder persoonlijk. Via deze weg willen we alle kokers bedanken voor de heerlijke maaltijden, iedere week weer! Ook wisten we ons gedragen door de gebeden van velen, heel veel dank hiervoor. Volgend seizoen hopen we ons avontuur met de tieners weer te vervolgen en ook hopen we dan opnieuw een beroep op jullie te mogen doen. To God be the glory!!
Hartelijke groet van het Youth Alpha team. 

CTVG
De Cursussen Theologische Vorming voor Gemeenteleden gaat vanaf september van start. Op 1 september om 09.30 uur starten de cursussen in Gouda, Harderwijk, Middelharnis en Rijssen. Deze eerste dag is voor nieuwkomers een vrijblijvende kennismakingsmorgen. Het is zeker het proberen waard. De afgelopen jaren heb ik tijdens deze cursussen in Aalburg vele vragen beantwoord over het persoonlijke geloof en vragen met betrekking tot de actualiteit. Reacties die ik veel heb terug gehoord in de evaluatie zijn: persoonlijke verdieping en toerusting voor dienst aan de gemeente. Het heeft me erg verrijkt en de jaren zijn omgevlogen. Meer dan duizend geloofsgenoten hebben in de laatste 30 jaar deze cursussen al gevolgd.
De cursusprijs mag niet een bezwaar zijn: € 215,- p.p. en€ 320,- voor echtparen. Hiervoor krijgt u 22 morgens van 09.30 tot 12.50 uur les in zeven vakken: Oude en Nieuwe Testament, dogmatiek, kerkgeschiedenis, ethiek, zending/oecumene en praktische theologie. Ieder is welkom, ongeacht leeftijd, kerkverband of opleiding. Voorlopige opgave kan nu al. Contactgegevens voor de locatie Gouda: cursustvggouda#hotmail.com en dr. M.A. van den Berg 079-3163712. Meer informatie: www.cursustvg.nl.

Tenslotte
Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. 
MvdRvdm
terug