Kerkblad 2 september 2018 Kerkblad 2 september 2018
Agenda (Voor alles geldt D.V.)
05 sept. 19.30 uur Censura Morem
05 sept. 20.00 uur Bezinningsuur Heilig Avondmaal
10 sept. 20.00 uur Open avond belijdeniscatechese
12 sept. 19.45 uur Kerkenraadsvergadering
15 sept. Inzamelen oud papier
17 sept. 20.00 uur Kroonbede
22/23 sept. Opening Winterwerk

Kopij ‘Ons Kerkblad’
De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 7 september via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495 email: edithstam#ziggo.nl 

Bij de diensten
De komende zondagen staan in het teken van de voorbereiding, de bediening en viering en de dankzegging van het Heilig Avondmaal. Zondag 2 september lezen we vanaf Exodus 15: 22 t/m 16: 8. Water is belangrijk in deze wereld. In het leven van Mozes neemt water ook een belangrijke plaats in. Mozes is uit het water getogen. Tijdens de eerste plaag wordt water in bloed veranderd. Het volk is tussen twee muren van water de Schelfzee doorgetrokken. Het volk komt in onze geschiedenis aan in Mara en Elim. De vraag van het volk is aan Mozes: Wat moeten wij nu drinken? Deze vraag zal centraal staan tijdens de dienst van voorbereiding op het Heilig Avondmaal. 
Zondag 9 september staan we in de ochtenddienst stil bij het gedeelte Exodus 16: 9 t/m 18 en 31 t/m 35. Het tekstvers zal zijn Exodus 16: 15: Dit is het brood dat de Heere u te eten geeft. De Heere geeft het brood aan het volk, opdat ze erkennen dat ik de Heere, uw God, ben. Laten we op die manier ook biddend toeleven naar de bediening en viering van het Heilig Avondmaal, zodat we met vrijmoedigheid tot de tafel van de Heere mogen komen. Namens de Heere roepen we u allen op om het Woord van de Heere gehoorzaam te zijn. 
In de avonddienst willen we allen de Heere danken voor Zijn goedheid aan ons betoond. Het is en blijft belangrijk om de Heere te danken voor Zijn overwinning. We lezen van de strijd die het volgen van de Heere Jezus met zich meebrengt in Exodus 17. We lezen dan hoe belangrijk het is om samen de Heere te danken en allen bijeen te zijn. Zowel mensen die deelnemen aan de tafel van de Heere als mensen die niet aan kunnen gaan, worden opgeroepen om samen te strijden. In de dienst zullen een aantal concrete handvaten gegeven worden uit dit gedeelte.  De tekst voor de preek is Exodus 17: 11. Het thema van de dienst is: Samen strijden leidt tot overwinning. 
Afgelopen zondag deed ik een oproep om vragen die er leven bij de belijdenis van God als Schepper van de hemel en van de aarde aan mij door te geven. De vragen die leven wil ik dan in een themadienst over de schepping vanuit de Bijbel beantwoorden. Ik vind het fijn om meerdere vragen te ontvangen en deze kunnen worden gemaild naar de dominee. Ik zal de vragen anoniem behandelen. Zoals het er nu naar uit ziet zullen een aantal vragen behandeld worden in de scholendienst van 30 september en in de avonddienst van 7 oktober. 

Meeleven in en rondom de gemeente

Behandelingen
Zuster Ida van Kreuningen heeft een moeilijke periode in haar leven. Nu de eerste behandelingen zijn afgerond, heeft ze best wel last van de verschillende bijwerkingen. Maar in dit alles mag ze haar hoop vestigen op de Heere, haar God. Hij ziet naar haar om. We bidden voor haar, haar man en haar gezin in deze moeilijk periode.
Daarnaast denken we aan allen die revalideren in de huizen in onze omgeving of iets verder weg. De Heere zij u nabij en allen die om u heen staan. 
We bemoedigen u allen met de woorden uit Weerklank lied 432: Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

Bij de agenda

Belijdeniscatechese
Ook het komende seizoen willen we weer starten met een traject van belijdeniscatechese. Belijdeniscatechisatie is voor iedereen die zich wil verdiepen in de Bijbel en het geloof in God. Het is voor iedereen, tiener, jongvolwassen, volwassen, mensen van middelbare leeftijd en ouder. De Heere roept ons op om Zijn naam te belijden in het midden van de gemeente. Hij roept ons op om te kiezen voor Hem. Het christen-zijn in deze wereld vraagt verdieping in het geloof. De Heere wil ons bemoedigen om Hem daadwerkelijk te volgen. Op maandag 10 september willen we een open avond houden om 20.00 uur in de studeerkamer van de pastorie (Je mag zowel via de voordeur als de achterdeur komen.) Ben je van plan om te komen of heb je nog veel vragen, wil je dan een mailtje sturen of even bellen?

Bezinningsuur Heilig Avondmaal
Op 5 september, wordt na het Censura Morum in de consistorie, het bezinningsuur op het Heilig avondmaal gehouden. We komen samen om 20.00 uur in De Roeping en de avond duurt tot ongeveer 21.00 uur. Iedereen is van harte welkom, jonger en ouder, om met elkaar te spreken over de viering van het Heilig Avondmaal. We zoeken de aanwezigheid van de Heere in het gebed, in het zingen, in het lezen uit de Bijbel, het luisteren naar de inleiding en het spreken met elkaar over de vragen en stellingen. We zien uit naar een goede bijeenkomst en hopen velen te ontmoeten. Misschien voor de eerste keer. Als u of jij een drempel ervaart, neem dan even contact op met de dominee.

Kom koffie
Bent u nog niet bij ons op de koffie geweest? Kom dan snel we zijn weer open! Wanneer ?: elke dinsdag morgen van 10 tot 12 uur. Waar ?: in gebouw ‘de Roeping’. We hebben ook elke week iets lekkers bij de koffie. We zien uit naar uw komst! Heeft u geen vervoer? Dat kan ook nog geregeld worden. Bel dan even 06-57434312. 
Groetjes Thera en Marjan

Welkom
Na een prachtige zomer gaan de activiteiten weer langzaam beginnen. Zo gaan we 6 september weer starten met het koor. Maar eerst gaan we om half zes met elkaar eten in ‘de Roeping’ en kunnen we lekker bijkletsen. Daarna, om een uur of acht, gaan we zingen. Zing je heel graag, houd je van gezelligheid en ben je tussen de 15 en 55  jaar dan moet je echt eens op een donderdag binnenlopen. We repeteren van 20.00 tot 21.30 uur en vooraf is er koffie of thee. Wil je ook mee-eten geef je dan snel op bij Gerieke tel. 06-11136617. 
Groetjes Matty Nagel

Kroonbede
Maandag 17 september wordt er weer de Kroonbede gehouden. Dit keer in de NH-kerk Wilnis, aanvang 20.00 uur. Het organisatiecomité van de Kroonbede is geïnspireerd door deze oproep in 1 Timotheüs: ‘Allereerst vraag ik je te bidden, te smeken en te danken voor alle mensen, voor koningen en alle andere gezagsdragers. Vraag dat wij een ongestoord en rustig leven kunnen leiden, waardig en in alle opzichten toegewijd aan God’. Want Hij wil dat iedereen behouden wordt.
De werkgroep ‘Gebed voor de Venen’ roept u op tot voorbede voor land en volk!!!!

Vanuit de Kerkenraad

Diaconie collecte 2 september
SGJ/Timon is een organisatie die werkt vanuit een christelijke levensovertuiging waarbij hulp geboden wordt aan kinderen/jongeren en jong volwassenen van 0 t/m 23 jaar. Hierbij moet je denken aan vragen die spelen bij tienermoeders, hulp bij opvoeding van de kinderen, vastgelopen relaties met ouders of familie, schulden verslaving of criminaliteit. Kortom hulp aan kinderen en ouders op weg naar volwassenheid en zelfstandigheid. Voor velen van ons is dit iets wat gelukkig ver van ons ligt. Echter voor diegene die met deze problematiek te maken heeft is het soms levensbepalend. Een steuntje in de rug kunnen velen van deze jongeren en ouderen wel gebruiken. De diaconie wil de collecte voor de SGJ/Timon van 2 september dan ook hartelijk aanbevelen. Giften via de bank: (NL25FVLB0225424754 ) zijn ook hartelijk welkom. De diaconie.      

Microfoon Dominee
Zoals u al enkele keren gehoord hebt stoort de microfoon van de dominee zo af en toe. Doordat deze draadloos is lijkt het of dit door signalen van buiten de kerk komt. Wij hopen dit z.s.m. op te lossen. De kerkrentmeesters.

Tenslotte
Na een goede vakantie pakken we het werk in de gemeente weer op. We zijn dankbaar dat velen de achterliggende periode een stapje extra hebben gezet, zodat het gemeentewerk in de vakantie door kon gaan. Hartelijk bedankt.
Zelf zijn we bijna twee weken in Zuid-Engeland geweest, waar we hebben genoten van de cultuur, de tuinen en de zee. Op de zondagen hebben we in enkele kerken de erediensten mee gevierd. Het was goed om als christenen over landsgrenzen heen samen te zijn en hetzelfde geloof te belijden. Het was wederzijds bemoedigend. 
De vakantie voor de meeste jongeren zit er weer op. In regio midden zijn ze deze week al weer naar school en in regio noord mag dat volgende week. We wensen onze jongeren alles wat nodig is het komende schooljaar, misschien voor het eerst op een andere school. Voor anderen is het examenjaar in gegaan. Zet je beste beentje voor jongens en meiden. 
We denken ook aan onze jongvolwassen die gaan studeren. Voor onze jongeren (maar ook voor de ouders) vaak een grote stap. Nieuwe inzichten moeten een plaats krijgen in het leven, maar zullen ook gewogen moeten worden ten opzichte van het christelijk geloof. Ook wordt er door medestudenten aan de levensboom geschud. Dan maakt het niet uit of ze dichtbij of verder weg studeren in Nederland of in het buitenland. We wensen jullie in alles het beginsel van de wijsheid toe uit Psalm 111:10: De vreze des HEEREN is het beginsel van wijsheid, allen die ernaar handelen, hebben een goed inzicht; Zijn lof houdt voor eeuwig stand. 
We wensen u en jullie allen Gods onmisbare zegen toe.
Ds. M. van de Ruitenbeek
terug