Kerkblad 20 januari 2019 Kerkblad 20 januari 2019

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

19 jan. 19.30 uur Start Week van Gebed in ‘De Hoogt’ te Abcoude

21 jan. 19.30 uur Winterlezing Mannenver. ‘Boaz’

22 jan. 20.00 uur Gesprekskring

23 jan. Kerkenraadsvergadering

24 jan. 14.30 uur Ouderenmiddag, power point presentatie

25 jan. 18.00 uur Stamppottenmaaltijd

29,30,31 jan. Vrouwencontact

01 febr. 18.00 uur Stamppottenmaaltijd

01 febr. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk

01 maart 19.00 uur Wereldgebedsdag in ‘De Rank’ te Mijdrecht

Huwelijksjubileum

Op 31 januari zijn 40 jaar getrouwd: Dhr. J.E. van de Westeringh en Mw. J. van de Westeringh-Kardol, 

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 25 januari via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495 email: edithstam#ziggo.nl 

Bij de diensten

Zondag 20 januari is de avonddienst een themadienst over de redding van mensen. De Heidelbergse Catechismus gaat dan open bij Zondag 11 en 12. In de periode na Kerst is dit een mooi thema om uit te diepen en verwonderd te raken van die ene Naam: Jezus. Hij is onze enige Redder en Zaligmaker. We lezen met elkaar enkele verzen uit de eerste brief van de apostel Paulus aan Timotheüs, het eerste hoofdstuk. 

Zondag 27 januari is de ochtenddienst een scholendienst. Deze is afgestemd met de Koningin Julianaschool. Op school wordt met de kinderen gewerkt aan het thema: Vriendschap. Vriendschap tussen mensen en vriendschap tussen God en mensen? Welke voorbeelden staan hiervan in de Bijbel? De kinderen zijn met dit thema bezig geweest in de klas. Als gemeente staan we met elkaar stil bij een aantal Bijbelse lijnen van vriendschap. Wat is vriendschap met God? Kan dat wel en wat zijn de gevolgen daarvan? We onderzoeken met elkaar wat de Bijbel over deze vriendschap zegt en we spreken daar met de catechisanten over na met de preekbespreking. 

Meeleven in en rondom de gemeente
[Zie voor namen en adressen de papieren versie van Ons Kerkblad]

Ziek
We denken aan de gemeenteleden die ziek zijn. Onder ons zijn er die steeds verder verzwakken. We bidden of de Heere hen vasthoud in deze fase van hun leven. Hij laat niet los wat Zijn hand begonnen is. Laten we ons leven dan in Zijn hand leggen en daar laten liggen. We denken aan hen die onderzoeken ondergaan. We bidden dat de Heere doorgaat met doen van wonderen, zodat Zijn Naam wordt groot gemaakt!

Sacrament van de Heilige Doop
We mogen met elkaar terugzien op een rijke eredienst, afgelopen zondag 13 januari. Drie kleine kinderen van de gemeente mochten het teken en zegen van het genadeverbond van de Heere ontvangen. We zijn dankbaar voor de zegen die de Heere heeft gegeven. We noemen nog een keer de namen van de kinderen met de dooptekst:

  • Thijs Filippus Kool: Jesaja 12: 2: Zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en psalm is de HEERE HEERE, en Hij is mij tot heil geworden.
  • Ezra Janoah Leeflang: Jesaja 43: 1: Maar nu, zo zegt de HEERE, uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël: Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij.
  • Koen Gerrit Jan van Zutphen: Jeremia 17: 7 Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, wiens vertrouwen de HEERE is.

We wensen de doopouders van harte Gods zegen toe met de opvoeding van hun kinderen. 

Geboren

Op vrijdag 11 januari is Camiel Dirk Christoffel Vis geboren. Camiel is de zoon van Dirk en Celia Vis en het broertje van Juliëtte, Oscar, Casper en Anne-Fleur. Heel blij is dit gezin met de geboorte van dit kleine wonder. We zijn dankbaar dat moeder en de kleine Camiel het goed maken. Op de kaart staat een prachtig gedicht: ‘Zo klein als je bent, zo groot is het wonder van het leven. Niemand heeft je tot nu toe gekend, alleen Hij Die jou heeft gegeven.’ Dankbaarheid is er bij dit hele gezin voor het mooie geschenk van de Heere. Hij heeft jullie opnieuw een grote verantwoordelijkheid toevertrouwd en gegeven. We wensen jullie Zijn onmisbare zegen toe in de opvoeding van de kleine Camiel en de anderen. In de felicitatie aan de ouders betrekken we ook de grootouders. De blijde ouders wonen aan de Pastoor Kannelaan.

Bij de agenda

Catechese

Maandag 21 januari is er gewoon catechese voor de 12+ groep. Deze avond krijgen we bezoek van onze evangelisatie-ouderling en zal hij wat vertellen over de week van het gebed. We zijn dankbaar dat op deze avond de waarde van het gebed centraal staat. Voor de 14+ en 17+ is het op maandag 21 januari anders. Beide groepen (14+ en 17+) beginnen om 19.30 dan in de grote zaal en we ronden af rond 20.15 uur. Deze avond staan we stil  bij een onderwerp uit de kerkgeschiedenis, namelijk de Dordtse Leerregels. Is dit belijdenisgeschift voor ons nog actueel? We gaan na een korte inleiding door de dominee met elkaar in gesprek aan de hand van een aantal vragen. Die bespreken we als jongeren met de andere aanwezigen. Op deze manier geven we invulling aan de wens om het gesprek tussen de generaties op gang te brengen. We zien uit naar een goede bespreking met elkaar. De catechisanten die het interessant vinden om verder te luisteren, mogen na de pauze aanschuiven bij het vervolg van de winterlezing. Iedereen van harte welkom.

Zondag 27 januari is er na de ochtenddienst preekbespreking met de catechisanten van 12+, 14+, 17+ en de catechesekring. Als je tot de doelgroep behoort, maar niet naar de catechisatie kunt komen, ben je ook van harte welkom. Na de dienst gaan we naar De Roeping voor  drinken en iets lekkers. Daarna gaan we in onze eigen groepjes de preek met elkaar bespreken. Misschien dat we van de oudste groep een paar groepjes moeten samenvoegen, maar dat horen jullie van ons. Het is wel handig als je zondagmorgen 27 januari een pen meeneemt naar de kerk, dan kun je evt. al wat vragen en / of antwoorden opschrijven. We zien uit naar de komst van jullie allemaal! We proberen rond 12.30 uur af te ronden. 

Maandag 28 januari is het catechisatie voor de ouders. Ook van de ouders vragen we om het boekje mee te nemen (12+ en 14+), een pen en een bijdrage voor het catechisatiebusje! Op deze avond zullen we een gedeelte van de tijd besteden aan een inhoudelijke les, zoals die aan de jongeren door het catecheseteam wordt gegeven. Daarnaast is er volop ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over de waarde van de catechese, op welke wijze we in het gezin invulling kunnen geven aan onze doopopdracht en andere vragen die leven rondom de catechese. We zien uit naar een goede ontmoeting met u en jullie als ouders. We zouden het fijn vinden dat de ouders (samen of na elkaar als dat praktischer is) in de groep komen waar de kinderen deelnemen. We zien uit naar de komst van de ouders van de 12+, 14+ en 17+ groepen. Dus jongeren: Stuur je ouders naar de catechisatie!

Winterlezing, ook voor catechisanten

Als je de krant leest dan zie je de laatste tijd nogal eens een artikel over de Synode van Dordrecht ofwel de Dordtse Synode (1618-1619). Maar wist je dat die Synode, die kerkvergadering, nog steeds van invloed is op onze kerk en ons leven in 2019? Hoe precies? Dat hoopt ds. M. van de Ruitenbeek tijdens de winterlezing van de Mannenvereniging uit te leggen: ‘De betekenis van Dordt na 400 jaar’. Alle belangstellenden uit Wilnis en wijde omgeving zijn dit jaar weer hartelijk welkom, en de catechisanten zijn óók uitgenodigd. Daarom beginnen we dit jaar wat vroeger, en wel op maandag 21 januari om 19.30 uur in De Roeping, met koffie vooraf. Zien we u en jou ook? 

Hartelijke groet namens de mannenvereniging, Aad van Strien

Wereldgebedsdag

Wereldgebedsdag Nederland maakt deel uit van de wereldwijde organisatie van christenen en heeft als motto: samen vieren, samen bidden, samen delen. Wij nodigen mannen en vrouwen uit voor deze oecumenische viering. Dit jaar voorbereid door vrouwen uit Slovenië. Thema: ‘Welkom. God nodigt je uit!’ Datum: vrijdag 1 maart 2019, Plaats: De Rank, Pr. Bernhardlaan, Mijdrecht. Aanvang: 19.00 uur, muziek: Huisorkest Vos. Na afloop is er koffie en thee. Doet u ook mee? U bent van harte welkom

Stamppot avonden

Het echte winterse weer laat nog even op zich wachten hier in Nederland, maar we gaan natuurlijk wel weer gewoon de jaarlijks terugkerende stamppot avonden organiseren! Op vrijdag 25 januari en vrijdag 1 februari zullen in De Roeping de tafels weer klaarstaan om aan te schuiven en te genieten van de diverse kookkunsten binnen onze gemeente. Er zullen weer veel verschillende, heerlijke stamppotten/ovenschotels klaarstaan en ook de pannenkoeken voor de kinderen ontbreken dan niet. Volgens traditie zal de maaltijd weer afgesloten worden met een enorm gevarieerd toetjesbuffet. De opbrengst van deze avonden zal bestemd zijn voor het goede doel: VOOR ELKAAR vakantieweken. Wij willen, net als voor gaande jaren, in het bijzonder de deuren van De Roeping open zetten voor iedereen die ‘rondom de kerk’ en aan de overkant op de Oudhuijzerweg woont. Bij deze mensen wordt een uitnodiging bezorgd. U ziet het: groot en klein, jong en oud, iedereen is van harte welkom vanaf 17:30 uur. Het buffet wordt geopend om 18:00 uur. U/jij kunt zich opgeven t/m maandag 21 januari bij Jeannette Drost: dirkdrost68#gmail.com (tel. 241158 / 06-22184514). U kunt er ook voor kiezen om uiterlijk 20 januari het aanmeldingsformulier in de doos onder de toren te deponeren. Indien nodig kunt u worden opgehaald. Net als voorgaande jaren willen we een bus neerzetten en een vrijwillige bijdrage van u/jou vragen, om op deze manier de drempel zo laag mogelijk te houden. Dus wees welkom! Wij hopen weer op een grote opkomst voor een heel mooi doel! 

Het vrouwencontact

Vanuit de Kerkenraad

Kerkelijke bijdrage 2019

De voorbereidingen voor de kerkelijke bijdrageactie zijn in volle gang. Als alles volgens planning verloopt kunt u vanaf maandag 21 januari het jaarboekje met daarin de verwachte jaarrekening van 2018 en de begroting van 2019 in uw brievenbus verwachten. Het zou fijn als de enveloppe met daarin het antwoordstrookje klaar staat als de vrijwilliger aan de deur staat. U kunt het antwoordstrookje ook via de website versturen. Het werkt ongeveer hetzelfde als de bestelling van collectebonnen. Het College van Kerkrentmeesters heeft een nieuw IBAN: NL98 RABO 0373 7116 46 t.n.v. CvK Herv. Gemeente Wilnis. Wilt u als u de kerkelijke bijdrage automatisch overmaakt het IBAN wijzigen? Dan komt het goed terecht. Alvast bedankt, Anja Kranenburg, tel. 0297-285774, Email: administratie#hervormdwilnis.nl

Collectedoel scholendienst: Gezinsbuddy 

Op zondag 27 januari wordt er tijdens de scholendienst gecollecteerd voor Gezinsbuddy. Een GezinsBuddy is een vertrouwenspersoon voor gezinnen die in de knel zitten. Er zijn veel gezinnen die kopje onder dreigen te gaan, ondanks het feit dat er regelmatig verschillende hulpverleners over de vloer komen. Een GezinsBuddy schept samen met het gezin orde op zaken. Welke hulp is nodig, welke niet? Daarnaast steekt een GezinsBuddy ook zelf de helpende hand uit, bijvoorbeeld in de vorm van leuke uitjes en activiteiten. Het feit dat je op elk moment een beroep kunt doen op je buddy is een enorme steun. Doel van de GezinsBuddy is zorgen dat gezinnen een netwerk opbouwen en zichzelf weer kunnen redden. In veel gevallen ontstaat er een vriendschapsband: gezin en buddy maken immers veel mee samen. (bron: www.gezinsbuddy.nl)

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie.
MvdR vdm

terug