Kerkblad 3 februari 2019 Kerkblad 3 februari 2019

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

04 febr. 19.30 uur Gebed voor de Venen 
04 febr. 20.00 uur Mannenver. ‘Boaz’
05 febr. 20.00 uur Gesprekskring
06 febr. 20.00 uur Bijbelkring
07 febr. 14.30 uur Ouderenmiddag, spelmiddag
13 febr. 19.30 uur Censura Morem
13 febr. 20.00 uur Bezinningsuur
01 maart 19.00 uur Wereldgebedsdag in ‘De Rank’ te Mijdrecht
16 maart GZB-dag in Barneveld
04 mei Rommelmarkt

Kom Koffie
Iedere dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in De Roeping.

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus
Iedere vrijdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur in De Roeping

Zie voor de jarigen en huwelijksjublileum de papieren versie van Ons Kerkblad
 

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 8 februari via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495 email: edithstam#ziggo.nl 

Bij de diensten

In de vorige themadienst hebben we stil gestaan bij de Naam Jezus. In de themadienst van 3 februari denken we na over de blijvende betekenis van Zijn titel: Messias, Christus, Gezalfde. We staan stil bij wat de zalving betekent voor de Heere Jezus en wat dat betekent voor christenen. Christus zalft christenen die Zijn naam belijden. Mensen die zich in de wereld niet afscheiden, maar onderscheiden. Onderscheiden door te leven met en voor de Gezalfde. We lezen met elkaar Jesaja 61 en Markus 1: 4 t/m 8. Het thema van de preek is: Een christen is gezalfd door de Gezalfde.

Tijdens de komende Avondmaalszondagen (10 en 17 februari) lezen we uit het Evangelie van Mattheüs, hoofdstuk 16 en 17. Op zondag 10 februari tijdens de voorbereiding op het Heilige Avondmaal staan we stil bij Mattheüs 16: 13-28. Dit gedeelte handelt over de belijdenis van Petrus. Petrus belijdt de Heere Jezus als de Gezalfde, als de Zoon van levende God. De tekst voor de preek is Mattheus 16: 16,17. Het thema: Belijden als getuigenis.

Meeleven in en rondom de gemeente

We leven mee met dhr. Aad van Strien, Burg Fernhoutlaan. We danken de Heere dat de knieoperatie goed is verlopen. Door complicaties moest hij langer verblijven in het ziekenhuis, maar is zondagavond weer thuis gekomen. We zijn dankbaar dat het herstelproces is ingezet en bidden om alles wat nodig is voor de komende periode van revalidatie. 

Als alles volgens planning is verlopen heeft dhr. Gerrit Treur, Herenweg, donderdag een risicovolle operatie ondergaan om een aneurysma te behandelen. We bidden dat de Heere nabij is in de kwetsbaarheid en de broosheid van zijn bestaan. We denken in onze gebeden ook aan zijn vrouw in de wegen die zij moeten gaan.

We denken aan allen die behandelingen ondergaan, zowel op lichamelijk als op psychisch vlak. Wat zijn er veel zorgen in de gemeente. Zorgen die niet altijd breed gedeeld kunnen worden. Dat neemt niet weg dat we om velen heen mogen staan en bidden om de vervulling met Zijn goedheid en trouw. We bidden dat zij de kracht van U ontvangen in hun leven. Gedragen door Uw goedheid. We leggen allen die moeite ervaren in het leven aan de voeten van de Heere. Hij kent allen die gebukt gaan onder angst en pijn, die verslagen zijn door verdriet en rouw, waar er soms geen uitkomst meer lijkt. We belijden onze afhankelijkheid met de woorden van WK Psalm 46: 4: De HEER, de God der legerscharen, is met ons, redt ons uit gevaren. Een vaste burcht voor Israël is Jakobs God - Immanuel!

We denken aan hen van wie de krachten verminderen. De broosheid van het aardse leven kan ons dan aangrijpen, zeker als het einde van het aardse leven in zicht komt. Wat is het dan een voorrecht om te mogen leven van de genade van de Heere. Dat we worstelend met de Heere boven komen. Een Boven wat alle menselijke begrip te boven gaat. In het bijzonder denken we dan aan mw. Van Selm, Burg. Van Trichtlaan.

Bij de agenda

Bijbelkring

Op 6 februari is er weer Bijbelkring om 20.00 uur. We lezen verder bij 2 Petrus 1: 15. We denken met elkaar na over het profetische Woord van de Heere. Niet van de mens, maar van de Heere. Hierbij luisteren we naar wat de Heilige Geest tot ons te zeggen heeft. Iedereen van harte welkom om mee te luisteren of mee te praten. We sluiten de avond rond 21.30 uur. 

De Geest doorbreekt de grenzen
Zending in het buitenland kan soms heel ver weg lijken. Dat laat je daarom graag aan anderen over. Maar wist u dat zending je ook persoonlijk heel erg kan inspireren en bemoedigen? Dat het heel dichtbij kan komen als je de verhalen en getuigenissen van christenen elders op de wereld hoort samen met mensen uit allerlei gemeenten in Nederland? Daar wordt je zelf echt rijker van! Ga de uitdaging aan en meld u aan voor de GZB-dag op zaterdag 16 maart 2019 in Barneveld. Meer informatie is te vinden op gzb.nl. 
Commissie voor Zending en Werelddiaconaat

Rommelmarkt

Beste gemeenteleden, de voorbereiding van de 45ste Wilnisse rommelmarkt is weer van start gegaan! De eerste vergadering is weer een feit en wij hebben als bestuur er weer veel zin in. Dit jaar zal de opbrengst bestemd zijn voor de VOOR ELKAAR vakantieweken van de Hervormde Vrouwenbond. Deze Vrouwenbond organiseert vakanties voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking. Ook dit jaar gaan wij natuurlijk voor een zo groot mogelijke opbrengst en zien wij er naar uit om de rommelmarkt samen met jullie tot een succes te maken. Hiervoor hebben wij natuurlijk veel ‘rommel’ nodig wat ook in de tussentijd een onderdak nodig heeft. Wij zijn daarom op zoek naar een opslag locatie voor de grote spullen. Deze zal gebruikt worden in de periode van maart tot begin mei. Kunt u ons helpen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Tim Meijers (0616863656) of stuur een mailtje naar: . Overige informatie en updates over folderavonden en het verloop van de voorbereidingen volgt snel. Alvast bedankt voor het meedenken! 
De Rommelmarktcommissie 

Vanuit de Kerkenraad

Vacature wijkouderling
Broeder Bert Verhoek heeft de verkiezing tot wijkouderling niet kunnen aanvaarden. Een besluit dat in afhankelijkheid van de Heere is genomen. We bidden Bert (en Liesbeth) rust en vrede toe op deze beslissing. De kerkenraad beraadt zich op dit moment op welke wijze de vacature ingevuld kan worden. Daarvoor vragen we voorbede van het geheel van de gemeente.

Tenslotte
Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie.

MvdR vdm

terug