Kerkblad 17 februari Kerkblad 17 februari

Agenda (Voor alles geldt D.V.)
15 febr. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk
18 febr. 20.00 uur Mannenver. ‘Boaz’
19 febr. 20.00 uur Gesprekskring
19, 20, 21febr. Vrouwencontact
20 febr. Kerkenraadsvergadering
21 febr. 14.30 uur Ouderenmiddag, spreker
01 maart 19.00 uur Wereldgebedsdag in ‘De Rank’ te Mijdrecht
09 maart 13.45 uur VBW middag
16 maart GZB-dag in Barneveld
04 mei Rommelmarkt

Kom Koffie
Iedere dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in ‘De Roeping’.

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus
Iedere vrijdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Kopij ‘Ons Kerkblad’
De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 22 februari via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495 email: edithstam#ziggo.nl 

Bij de diensten
Zondag 17 februari vieren we als gemeente het Heilig Avondmaal. In de ochtenddienst, in de dienst van de bediening van het Heilig Avondmaal, openen we de Bijbel bij Mattheüs 17: 1-13. In dit gedeelte staat de verheerlijking van de Heere Jezus op de berg beschreven. De verzen die centraal staan deze morgen zijn Mattheüs 17: 6 en 7. Het thema is: Opstaan en Jezus zien. Een opmerking van praktische aard voor mensen die zich afvragen welk boekje ze moeten meenemen naar de tafel: Als afsluiting van de tafels zingen we een Psalm uit de berijming van 1773.

In de dienst van dankzegging op het Heilige Avondmaal lezen we uit Mattheüs 17: 14-27. In onze Bijbel is dit gedeelte weergegeven met drie kopjes: De maanzieke jongen, onderwijs over de dood en de opstanding en het derde kopje heeft betrekking op Petrus, die wordt onderwezen waarom Jezus de tempelbelasting betaalt. De tekst die centraal zal staan is vers Mattheüs 17: 20. Het thema van de preek is: Dankbaarheid komt voort uit de grootheid van Christus.

Meeleven in en rondom de gemeente
Overlijden
Op vrijdag 1 februari 2019 is Maria van Selm-Hogervorst overleden. Riet van Selm is 80 jaar geworden. Ze was sinds 8 mei 1997 weduwe van Nikolaas van Selm. Dochter Mariëtte moet na haar vader, nu ook haar moeder missen. Vele gevoelens roept dit overlijden op. We bidden de Heere om troost voor haar. Daarbij denken we ook aan haar zus Joke Hogervorst en alle andere familie die een geliefde moeten missen. Ook onze gemeenteleden die dicht om haar heen hebben gestaan ervaren een lege plaats in hun leven. 

Velen kennen haar als juf Van Selm. In Vinkeveen heeft ze vele jaren kleuters les gegeven en verschillende gemeenteleden hadden haar als eerste juf op school. Ze kon er mooie verhalen over vertellen hoe de kinderen in aanraking zijn gebracht met het evangelie. Mw. Van Selm woonde aan de Burgemeester Van Trichtlaan 66. Diverse mensen uit de familie, buurt en de gemeente stonden dicht om haar heen en gaven haar aandacht en zorg. Daardoor kon ze tot 31 januari thuis blijven wonen. De dag voor ze overleed is ze naar het hospitium gebracht in Wilnis. Daar is in de vroege ochtend van 1 februari overleden. De familie, heeft in overleg met mw. Van Selm, boven de kaart geschreven: De Heere God, Die leven geeft en neemt, beëindigde het aardse leven van Maria van Selm. 

Op donderdag 7 februari heeft de afscheidsdienst plaatsgehad in De Roeping. Tijdens deze dienst hebben de woorden van Psalm 3:3a (berijmd) centraal gestaan: Ik lag en sliep gerust, van 's HEEREN trouw bewust, Tot ik verfrist ontwaakte; Want God was aan mijn zij'; Hij ondersteunde mij In 't leed, dat mij genaakte. In deze Psalm vond mw. Van Selm troost, maar ook de moed om haar leven in Gods hand te leggen. Bewust van Gods nabijheid en de hoop op Zijn barmhartigheid, mocht ze haar ogen voor de laatste keer sluiten. Na de afscheidsdienst heeft de begrafenis plaatsgevonden op de Hervormde Begraafplaats te Wilnis. Het correspondentieadres van de familie is: Mariëtte van Selm, Nobel, Mijdrecht.

Operatie en thuiskomst

We zijn de Heere dankbaar dat de risicovolle operatie van dhr. Gerrit Treur, Herenweg, goed is verlopen. Met hem en zijn vrouw zijn we de Heere dankbaar dat Hij alles zeer voorspoedig heeft gemaakt. Hij heeft hen ondersteund en nabij geweest de achterliggende periode. De Heere zij gedankt dat Hij het wonderwel goed heeft gemaakt en dat hij zondag weer in de kerk aanwezig was.

Dhr. Dirk Bos, Beatrixstraat, is opgenomen geweest in het ziekenhuis. Hij is geopereerd aan zijn hoofd, nadat er een bloeding heeft plaatsgevonden. Zoals het zich nu laat aanzien is het overtollige bloed en vocht verwijderd en kan hij verder gaan herstellen. Een in- en aangrijpende operatie voor hem. We zijn de Heere dankbaar dat Hij het leven heeft gespaard. 

Dhr. G.H. (Gros) Tijsseling, Burgemeester Padmosweg, is enkele dagen opgenomen geweest in het ziekenhuis. Plotseling moest hij met hartklachten naar het ziekenhuis, waar hij is geopereerd. Vrijdag 8 februari is hij weer thuis gekomen uit het ziekenhuis. 

We leven mee met dhr. Aad van Strien, Burg Fernhoutlaan.
Het herstelproces is ingezet, maar kent wel een aantal tegenslagen. We bidden om alles wat nodig is voor de komende periode van revalidatie. We denken daarbij ook aan de zorgen die er zijn rondom de gezondheid van de vader van Tineke. 

Zorgen

We denken aan de gemeenteleden die grote zorgen kennen. Soms kunnen de zorgen boven het hoofd groeien, zowel op lichamelijk als psychisch gebied. We denken aan allen die vermoeid en belast zijn. We bidden de rust van de Heere toe in hun levens. Hij wijst mensen die bij Hem komen nooit af. Of om het positief te formuleren: Allen die bij Hem de toevlucht zoeken neemt Hij op. Hun bede heeft Hij nimmer afgewezen.

Blijde gebeurtenissen

Gelukkig zijn er in de gemeente veel redenen tot dankbaarheid. Zeker ook als er in de gezinnen en familie jonge kinderen worden geboren. We zijn de Heere dankbaar voor het mooie en goede wat Hij geeft. Laten we op die manier ook de zegeningen één voor één tellen en er geen vergeten. Op die manier zien we Gods liefde door alles heen! Op andere plaatsen waren er positieve uitslagen. Wat zijn er dan ook veel redenen om te danken voor de wonderen die gebeuren. Op deze manier mogen we elkaar bij de Heere brengen en Hem alle eer geven!

Bij de agenda

Ouderenmiddag

Op 21 februari is er een ouderenmiddag om 14.30 uur. Op deze middag zal ds. Van de Ruitenbeek aan de hand van foto’s een inkijkje geven in het land Israël. Hij zal wat vertellen over zijn reis en wat van het prachtige beloofde land laten zien. Daarnaast zal hij ook wat vertellen over de Joods-Palestijnse dialoog en wat vertellen over de Messias belijdende Joden. Van harte welkom in De Roeping.

VBW-middag met spelletjes

Op zaterdag 9 maart van 13.45 tot 16.00 uur is er weer een VBW middag in De Roeping! We hebben nog wat man/vrouwkracht nodig om deze middag tot een succes te maken. En we zoeken nog personen die flyers willen bezorgen (niet huis aan huis, alleen geadresseerd). Wil je ook je steentje bijdragen? Meld je dan aan via vbwwilnis#gmail.com 

45ste Wilnisse Rommelmarkt – Folderavonden

Op zaterdag 4 mei is het weer zover, dan zal namelijk de 45ste rommelmarkt plaatsvinden. De opbrengst zal dit jaar bestemd zijn voor de ondersteuning van de ‘VOOR ELKAAR’ vakantieweken van de Hervormde Vrouwenbond. Deze vakanties worden georganiseerd speciaal voor hen die niet alleen op vakantie kunnen omdat ze zorg en begeleiding nodig hebben. Ter ondersteuning van de gasten zijn voor deze vakantieweken gemiddeld per jaar 400 tot 500 vrijwilligers nodig. Met de opbrengst van de rommelmarkt zullen de vrijwilligers bekostigd worden zodat de gasten een mooie vakantie te gemoed gaan. Meer informatie over het doel is te vinden op onze website www.rommelmarktwilnis.nl. Om de rommelmarkt weer tot een succes te maken zullen we binnenkort gaan folderen. Ook dit jaar willen we graag jullie hulp hierbij inschakelen. De folderavond zal plaats vinden op maandagavond 25 februari 19:00, u kunt dan een wijk ophalen in ‘De Roeping’. Op zondag 17 februari vindt u meer informatie over de folderavond in de kerkbank. Aanmelden kan bij Melane en Rebecca de Haan of stuur een mailtje naar contact#rommelmarktwilnis.nl. Daarnaast zijn wij nog steeds op zoek naar een grote locatie. Als u ons kunt helpen kunt u dit doorgeven aan Tim Meijers (0616863656). Alvast bedankt! 

De Rommelmarktcommissie 

Hartelijk dank!

Wat hebben we weer heerlijk en gezellig gegeten met elkaar tijdens de stamppot avonden! De eerste vrijdag werd er door 100 gasten, jong en oud, genoten van de diverse overheerlijke stamppotten, ovenschotels en pannenkoeken. En natuurlijk ontbrak het hele uitgebreide en diverse toetjesbuffet niet. De tweede avond hebben we met maar liefst 132 gasten aan tafel gezeten. Het waren weer zeer geslaagde avonden. Wat hebben we enorm zitten smullen met z’n allen! De totale opbrengst van deze twee avonden is het prachtige grote bedrag geworden van 1490,-!! Dit mooie bedrag zal overgemaakt worden naar de ‘VOOR ELKAAR’ vakantieweken.  Dit zijn vakantieweken voor mensen met een handicap of beperking en voor alleen gaanden maar ook voor jongeren met ASS en mensen met dementie en hun mantelzorger. Hierbij willen we iedereen (koks, eters en andere vrijwilligers) hartelijk bedanken die deze avonden tot een groot succes hebben gemaakt! 

Namens het Vrouwencontact

Bemoediging en inspiratie op GZB-dag 16 maart

De GZB-dag trekt jaarlijks zo’n 2.000 bezoekers om samen te luisteren naar prachtige verhalen uit Gods wereldwijde kerk, om te zingen en te bidden, om te worden bemoedigd en elkaar te ontmoeten. Voor kinderen en jongeren zijn er aparte programma’s en is er kinderopvang geregeld. Het is dus echt een dag voor jong en oud! Van harte welkom op zaterdag 16 maart a.s.! Meer informatie en aanmelden op gzb.nl. 
Commissie voor Zending en Werelddiaconaat

Tenslotte

Verjaardag dominee
Op woensdag 27 februari is uw predikant jarig. Op dezelfde dag viert hij zijn 49ste verjaardag in het midden van de gemeente. U en jij bent van harte uitgenodigd in De Roeping voor een hapje en een drankje. We hopen dat velen van de gelegenheid gebruik maken om samen gezellig bijeen te zijn. Iedereen is van harte welkom vanaf 20.00 uur. 

Groet
Ontvang alleen een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. M. van de Ruitenbeek

terug