Kerkblad 14 April 2019 Kerkblad 14 April 2019
Agenda (Voor alles geldt D.V.)
15 april            20.00 uur         Mannenver. ‘Boaz’
15 april            20.00 uur         Vrouwencontact, Paasviering
17 april                                    Kerkenraadsvergadering
18 april            14.30 uur         Ouderenmiddag
20 april            13.30 uur         Zingen op straat
04 mei             10:00-             Rommelmarkt
30 mei                         Fietspuzzeltocht
23 t/m 28 juli               VBW

Kom Koffie
Iedere dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in ‘De Roeping’.

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus
Iedere vrijdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Jarigen
18 april (1941): Dhr. B. van der Schaft, Herenweg
18 april (1941): Dhr. J. van der Schaft, Margrietstraat
24 april (1931): Dhr. G.D. Treur, Mw. van Wieringenplein Mijdrecht
25 april (1942): Dhr. J.F. Kok, Herenweg

Huwelijksjubileum
Op 22 april (1994) zijn 25 jaar getrouwd: Dhr. A.A.A. van Leeuwen en Mw. A. van Leeuwen-Walderveen, Herenweg
Op 28 april (1994) zijn 25 jaar getrouwd: Dhr. E.J. Blom en Mw. A.L. Blom-Schulp, Portengen, Kockengen

Kopij ‘Ons Kerkblad’
De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 19 april via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495 email:

Bij de diensten

Op Palmzondag denken we na over één van de emoties van de Heere Jezus, namelijk droefheid. In de hof van Gethsémané wordt de Heere Jezus overmand door droefheid. Met name Marcus schrijft over deze emotie als hij de rauwe werkelijkheid van het lijden van Jezus beschrijft. Jezus is bedroefd, omdat wij ook zo vaak bedroefd zijn. We lezen Markus 14: 32-42. De tekst is vers 33b en 34a. Het thema is: De droefheid van Jezus.
Goede Vrijdag 19 april staan we stil bij de kruisiging van de Heere Jezus. In de middagdienst lezen we de geschiedenis van de kruisiging van de Messias. We lezen dat in Markus 15: 21 t/m 41. De hoofdman over honderd kan niet anders dan belijden dat de gekruisigde Koning Gods Zoon is. De hoofdman ziet de gebeurtenissen van Goede Vrijdag voor eigen ogen gebeuren. Samen met de kinderen / jongeren van de gemeente zien we hoe het getuigenis van de hoofdman ook voor ons tot zegen is. Het tekstvers is vers 39: Werkelijk, deze Mens was Gods Zoon!
In de avonddienst staat het 2de kruiswoord centraal: Voorwaar zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn. Deze woorden spreekt de Koning van de Joden tegen de moordenaar aan het kruis. We lezen uit Lukas 23: 33 t/m 56, waarbij de verzen 39-43 centraal staan. Het thema is: Door Hem gered aan het kruis.

Op Eerste Paasdag willen acht jongeren uit de gemeente Belijdenis van het geloof afleggen. Het is prachtig om met Pasen de grote overwinning van de Heere Jezus te belijden. Het thema van de belijdenisdienst is: Belijden is Jezus zien. We hoeven niet bevreesd te zijn. Jezus is niet meer in het graf, want Hij is opgewekt. De zoektocht van de vrouwen uit Mattheus 28: 1-10 wordt een getuigenis van grote blijdschap. Een voorbeeld om na te volgen.
Op Tweede Paasdag nemen we afscheid van de jongeren van de basiscatechese en heten we ze welkom op de catechisatie op maandagavond. Het thema van deze dienst hopen we zondag 14 april af te stemmen met de kinderen. We zien uit naar een gezegende dienst.

Huwelijksdienst Eduard en Rianne
Op donderdag 18 april is om 15.30 uur de huwelijksdienst van Eduard Nagel en Rianne Stigter. Deze dienst wordt gehouden in de Hervormde gemeente te Jaarsveld in het kerkgebouw aan de Kerkstraat 5, waarin ds. J. de Wit voor gaat. Het kersverse echtpaar Nagel-Stigter gaat wonen in Zwenkgras

Huwelijksdienst André en Margreet
Op woensdag 24 april is de huwelijksdienst van Hendrik Richard Mateman en Geertje Maria van der Vliet. In de Chr. Geref. Kerk, Verlengde Maanderweg 146 te Ede willen ze Gods zegen over hun huwelijk vragen. De dienst begint om 19.00 uur en wordt geleid door ds. A. Versluijs. Het bruidspaar André en Margreet Mateman-van der Vliet gaan wonen: Proosdijerveldweg, Ede.

Meeleven in en rondom de gemeente

Belijdenis
Donderdag 11 april is de aannemingsavond van de belijdeniscatechisanten met een afvaardiging van de kerkenraad. We zien uit naar een mooie avond en naar een rijk gezegende dienst op de Eerste Paasdag. In deze dienst leggen 8 jonge leden vanuit onze gemeente Openbare belijdenis van het geloof hopen af. We geven hun namen nog een keer:
•          Rob Boswijk, Trilgras
•          Esther den Breejen, Rechthuislaan, Mijdrecht;
•          Nick van Kreuningen, Herenweg
•          Femke Samsom, Herenweg
•          Ruben van der Schaft, Wilhelminastraat
•          Naomi Stoof, Marktschipper
•          Denise van der Vaart, Oudhuijzerweg
•          Marijn Vree, Bovendijk

Huwelijk
We hebben een mooie trouwkaart ontvangen van Danny Verkerk en Denise van der Vaart. Op 17 mei 2019 willen ze elkaar het jawoord geven! Op de kaart schrijven ze: Wij gaan trouwen! Een prachtige aankondiging van dit hoogtepunt in hun leven. De kerkelijke inzegening van hun huwelijk is om 14.30 uur in het kerkgebouw van de Hervormde gemeente te Wilnis. Ds. M. van de Ruitenbeek zal deze dienst leiden. Fijn dat jullie de weg van liefde en trouw met elkaar willen gaan. De liefde van God ontvangen en deze doorgeven aan elkaar. Op die manier trouw zijn aan elkaar. Op deze manier zal de Heere ook jullie huwelijk zegenen. We wensen jullie een goede voorbereidingstijd op jullie huwelijk toe. Danny en Denise gaan wonen in Kamgras

Overlijden dhr. Van der Vliet
Vrijdag 29 maart overleed, in de leeftijd van 80 jaar, Jan van der Vliet. Donderdag 4 april was de afscheidsdienst in de Hervormde kerk en aansluitend de begrafenis op de begraafplaats naast de kerk.
Jan was die lieve man voor zijn vrouw Coby, die zorgzame vader voor Kees, Eveline en Henk en die trotse opa van Albert Jan, Bart Jan en Hilde, Janet en Lennart, en Ben. Een man die er was voor zijn gezin en de mensen om hem heen. Twee jaar terug leek het er op dat zijn leven toen al voorbij zou zijn. Een ernstige ziekte trof hem en het einde leek dichtbij.
Maar Jan mocht beter worden en knapte weer op en met Coby en hun gezin mochten zij hun 55 jarig huwelijksjubileum vieren. Redenen om dankbaar te zijn. Enkele maanden terug werd Jan weer ziek en dit keer was er geen herstel meer mogelijk. Jan werd al zwakker en overleed.
Boven de aankondiging van zijn overlijden stonden de woorden uit psalm 68 vers 10: `Geloofd zij God met diepst ontzag!’. Woorden die voor Jan een bijzondere betekenis hadden. Deze psalm werd, in het gezin Van der Vliet, vroeger bij het orgel gezongen. In de afscheidsdienst zongen zussen en broers van Jan het tweede vers van deze psalm; `Maar `t vrome volk, in U verheugd’. Psalmen die je in je jeugd leert gaan vaak je leven lang mee. Mooi is dat, en wat is het dan rijk als het lied van je eigen leven zich mengt met het loflied aan God. Als je leven als een loflied is voor God, dan mag je er als mens ook op vertrouwen, dat er uitkomst is bij God, zelfs bij het naderen van de dood.
In dat vertrouwen hebben wij Jan aanbevolen in Gods liefde en genade.

Overlijden mw. Van Vliet-van Harberden
Maandag 1 april overleed, in de leeftijd van 97 jaar, Neeltje van Vliet-van Harberden. Vrijdag 5 april was de afscheidsdienst in de Hervormde kerk en aansluitend de begrafenis op de begraafplaats naast de kerk.
Haar grote gezin moest afscheid nemen van een lieve moeder, een onvergetelijke oma en overgrootmoeder. Neeltje mocht een hoge leeftijd bereiken. Haar werden 17 kleinkinderen en 22 achterkleinkinderen geschonken en bij alles wat er zich in haar gezin afspeelde was zij zeer betrokken. De laatste jaren werd haar gezondheid minder en uiteindelijk moest zij haar geliefde plekje in de ark verlaten. In het Gerardus Majella vond zij een nieuw plekje waar zij met liefde en goede zorg werd omringd.
Neeltje was een gelovige vrouw die haar houvast vond in de Bijbel, als het woord van God. Zoals zij in alles trouw was, zo was zij ook trouw in het lezen in de Bijbel. Als een tekst haar aansprak dan schreef zij die op om die later nog eens te lezen en te overdenken. Boven aan dat lijstje stond de tekst die ook op de overlijdensaankondiging stond. Woorden van Jezus zelf, die Hij sprak tegen Zijn discipelen, toen Hij na Zijn opstanding naar Zijn Vader ging: `Zie, Ik ben met U’. Bemoedigende woorden, die tot haar hart spraken en haar als het ware door het leven heen droegen.
In het geloof en vertrouwen op die woorden van haar Heer en Heiland, is zij ons voorgegaan. Na de afscheidsdienst hebben wij haar lichaam bijgezet, naast haar geliefde man Arie van Vliet.

Overlijden dhr. Van der Eijk
Op zondagavond 7 april 2019 is Dirk van der Eijk overleden. Hij is 92 jaar oud geworden. Ruim 10 jaar was hij weduwnaar van Corrie van der Vliet. Samen waren ze 11 jaar geleden naar Zuiderhof in Vinkeveen verhuisd, maar ze hebben er samen maar een klein half jaar gewoond. Ondanks het verdriet wat hij ook heeft gekend, was hij dankbaar voor het vele en mooie wat hij heeft ontvangen. Een groot gezin met kinderen, klein- en achterkleinkinderen stonden om hem heen en hij was dankbaar voor ieder bezoek. Zo lang hij kon luisterde hij mee met de kerktelefoon en trouw bezocht hij de weeksluitingen op vrijdagmiddag. Eén van de Psalmen die vaak terugkwam in de gesprekken was Psalm 138. Deze woorden zijn een houvast voor hem geworden. Het is de Heere Die het leven geeft. De familie heeft uit de berijming van Psalm 138 boven de kaart geschreven: Uw rechterhand zal redding geven. De Heere laat het werk van Zijn hand niet los. Als we onszelf toevertrouwen aan de Heere, mogen we er zeker van zijn dat Hij ons verlost.
De familie is dankbaar dat zij pa, opa en overgrootvader in hun midden mochten hebben. Na een periode van afnemende krachten is hij op 7 april ingeslapen. Er is gelegenheid om de familie te condoleren op donderdag 11 april van 19.00 tot 20.00 uur in De Roeping en op vrijdag na de begrafenis. Een dankdienst voor het leven wordt gehouden op vrijdag 12 april om 10.30 uur in de Hervormde Kerk. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Hervormde begraafplaats achter de kerk.

Zieken
We leven mee met de zieken in de gemeente. Er zijn jongeren en ouderen die behandelingen ondergaan en wachten op uitslagen. Anderen staat een ingreep te wachten. We vragen of de Heere om u en jou heen staat in de verschillende omstandigheden van het leven. Hij is de Heelmeester bij Wie we alle dagen van ons leven terecht kunnen.

Bij de agenda

Friedenstimme Paasgroetactie  2019
Op DV zondag 14 april a.s. liggen er Paasgroetkaarten en leespakketten bij de uitgang van de kerk.
Doet u ook weer mee met het verzenden van deze kaarten? Uw deelname is heel waardevol. Hierdoor wordt in korte tijd heel veel evangelisatiemateriaal verspreid tot in de meest afgelegen gebieden van de voormalige Sovjet-Unie. Russische christenen kijken hier met verlangen naar uit!!
Zie ook de website van Friedensstimme: www.friedensstimme.nl Wilt u ook voor hen bidden? Hartelijk dank voor uw deelname! Namens commissie voor zending en werelddiaconaat.
Vriendelijke groeten, Lianne van Kreuningen

Zingen op straat
Op stille zaterdag 20 april mogen we weer gaan zingen en getuigen op straat over Jezus. Hij leeft en geeft  bevrijding, door Zijn dood en opstanding. We verzamelen om 13.30 uur in ’t Kruispunt om te oefenen en samen te bidden. Vanaf 14.00 uur zingen we dan Paasliederen in de buurt van de Lindeboom in Mijdrecht. Komt u ook meezingen? Laten we als gemeente van onze Verlosser bidden voor de mensen op straat en voor elkaar!

Oproep rommel en hulp
De tijd vliegt! Het is alweer half april, wat betekent dat de rommelmarkt er bijna aankomt. We zijn druk bezig met het sorteren van alle spullen en er staan ondertussen al heel wat stapels gevulde dozen in onze rommelmarktschuur. Heel erg bedankt voor het brengen van uw spullen. Als u nog spullen heeft liggen die u niet meer gebruikt zijn ze van harte welkom, er is namelijk nog voor veel meer spullen plek. U kunt ze brengen bij de familie Meijers op de Mijdrechtse Dwarsweg 19 te Wilnis. U kunt uw spullen zelf brengen of door ons op laten halen. Voor ophalen kunt u ons bellen 06 87 12 74 77 (tussen 18:00-20:00), appen kan altijd, of het ophaalformulier op de website invullen. Onze gespierde jongens komen het dan op een dinsdagavond bij u ophalen. Fijn dat we u mochten zien op de gemeenteochtend! We hopen dat u hier een beter beeld van het doel heeft kunnen krijgen. Kon u niet aanwezig zijn? Dan kunt u op www.rommelmarktwilnis.nl informatie over het doel vinden. Daarnaast kunt u zich weer aanmelden voor de rommelmarktdag zelf! Op deze dag hebben we ongeveer 80 mensen nodig, dus we kunnen uw hulp goed gebruiken. Alle talenten kunnen ingezet worden, voor ieder wat wils. U kunt zich opgeven bij Loïs Verhoek & Mariëlle Seeleman, of vul het formulier op de site in. Ook voor meer informatie kunt u hier terecht. Naast hulp hebben we natuurlijk ook mensen nodig die 4 mei de rommelmarkt af komen struinen. Houdt u deze dag vrij in uw agenda? We zien u graag!
De Rommelmarktcommissie

Vanuit de Kerkenraad
Vacatures
Tijdens zijn vergadering van afgelopen woensdag heeft de kerkenraad aan de hand van de ingediende aanbevelingen de kieslijsten vastgesteld voor de vacatures van wijkouderling en evangelisatie-ouderling. De kerkenraad is dankbaar voor de ontvangen aanbevelingen en daarin gebleken betrokkenheid van de gemeente. Voor de vacature wijkouderling zijn op de kieslijst geplaatst de broeders Dirk Drost en Jos Seeleman. Voor de vacature evangelisatie-ouderling zijn op de kieslijst geplaatst de broeders Siem Kranenburg en Gerard Samsom. We bevelen deze broeders en de te houden verkiezingen in uw voorbede aan. De verkiezingen worden gehouden in ‘De Roeping’ op woensdag 17 april a.s. van twaalf tot één uur ’s middags en van half zeven tot half acht ’s avonds. Verkiezing vindt plaats door belijdende leden van onze gemeente. U kunt uw stem door een gevolmachtigde laten uitbrengen. Deze moet dan wel belijdend lid zijn. Een lid kan niet meer dan één gevolmachtigde stem uitbrengen en wel tegelijkertijd met het uitbrengen van de eigen stem. De volmacht is schriftelijk en wordt door de volmachtgever ondertekend. Volmachtformulieren zijn verkrijgbaar bij de leden van de kerkenraad. Een mailtje naar de scriba kan ook ().


Zendingsbussen 2e kwartaal 2019
Van april tot en met juni zijn de zendingsbussen bij de uitgangen van onze kerk bestemd voor het werk van Antonie en Cora Treuren in Colombia. In de laatste periode van hun uitzending ondersteunen zij de Presbyteriaanse kerk in Colombia om op een Bijbelse manier stil te staan bij het thema ‘gerechtigheid’. Gezien het vele geweld in het recente verleden in Colombia is dit een belangrijk onderwerp, ook binnen de kerk. Er is eerst een conferentie in de eigen kerk gehouden om de training uit te proberen. Na afloop vertelde een van de deelnemers wat de conferentie voor haar heeft betekend. Ze gaf aan dat ze gerechtigheid voorheen koppelde aan straf en oordeel, maar dat ze nu een bredere blik heeft gekregen waarbij Gods gerechtigheid meer in het teken van Zijn liefde en barmhartigheid is komen te staan. In de komende periode zullen de trainingen op verschillende plekken in het land gegeven worden. Wilt u bidden voor zegen op dit werk?
Commissie voor Zending en Werelddiaconaat

Jaarrekening 2018 Diaconie
Op 27 maart jl. heeft de kerkenraad de concept jaarrekening 2018 van de diaconie behandeld en akkoord bevonden. Als gemeente wordt u in de gelegenheid gesteld om voor 8 april a.s. uw mening kenbaar te maken over deze jaarrekening. Deze jaarrekening ligt van zaterdag 13 april tot en met vrijdag 19 april 2019 voor u als gemeentelid ter inzage bij diaken Bos. Graag vooraf even telefonisch overleg voor het maken van een afspraak (tel. 274264). Een verkorte versie van de jaarrekening is op aanvraag beschikbaar en zal tevens worden geplaatst in de ‘Solitudo’ van juni 2019.
De Kerkenraad

Noodhulpcollecte
De collecte voor de noodhulp in Malawi, Mozambique en Zimbabwe heeft opgebracht € 6.366.56 (collecte van zondag 7 april en de giften via de bank t/m 6 april). Hartelijk dank voor uw steun. Wilt u meebidden voor de slachtoffers en de hulpverleners?
De diaconie

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie.
Ds. M. van de Ruitenbeek

Adressen
Predikant: Ds. M. van de Ruitenbeek, tel. 776752 email:  Scriba: Dhr. H.W. Palm, p/a Kerkstraat 12, 3648 AK Wilnis tel. 06-44981119 Mail: Internetsite: www.hervormdwilnis.nl  contactpersonen psycho pastorale begeleiding: Mw. I. van Kreuningen () tel. 282187 Abonnementenadministratie ‘Ons Kerkblad’: Mevr. Anneke van Leeuwen,  tel. 281178.Mail: Koster: Dhr. C. van der Linden, tel. nr. 272889, tel. kerk: 06-16640634 Rek.nr diaconie: NL17RABO0373710194

 
terug