Kerkblad 12 mei 2019 Kerkblad 12 mei 2019

Agenda (Voor alles geldt D.V.)
15 mei 19.30 uur Censura Morem 
15 mei 20.00 uur Bezinningsuur Heilig Avondmaal
16 mei 14.30 uur Ouderenmiddag
22 mei 19.45 uur Kerkenraadsvergadering
30 mei Fietspuzzeltocht
23 t/m 28 juli VBW

Kom Koffie
Iedere dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in ‘De Roeping’.

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus
Iedere vrijdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Jarigen en Huwelijksjubileum [zie de papieren versie van ons kerkblad]

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 17 mei via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495 email: edithstam#ziggo.nl 

Bij de diensten
De zondagen, die in dit kerkblad vermeld staan, staan in het teken van de voorbereiding, de bediening en viering en de dankzegging van het Heilig Avondmaal. Tijdens deze diensten willen we met elkaar lezen uit Johannes 21. De Heere Jezus verschijnt opnieuw aan Zijn discipelen. Dit keer aan de zee van Tiberias, waar de discipelen aan het vissen zijn. Tijdens de dienst van voorbereiding lezen we vers 1-9; bij de bediening en viering vers 10-14. Tijdens de dankzegging staan we stil bij het slot van dit hoofdstuk, vers 15-25.

Tussen beide zondagen is er opnieuw een feestelijke dienst. Een huwelijksdienst van Denise van der Vaart en Danny Verkerk. De dienst is vrijdag 17 mei en begint om 14.30 uur in ons kerkgebouw aan de Koningin Julianastraat. We zien uit naar een mooie en rijk gezegende dienst. Het echtpaar gaat na hun trouwdag wonen aan de Kamgras 14 (3648 HM) in Wilnis.

Meeleven in en rondom de gemeente

Uit het ziekenhuis

Dhr. J. Heijkoop, Bozenhoven is weer thuis gekomen uit het ziekenhuis. We zijn dankbaar dat hij weer thuis bij zijn vrouw is. Hij mag zijn medicijnenkuur verder thuis afmaken. We vragen of de Heere hen beiden in hun hoge leeftijd nabij wil zijn. 

Mw. Van de Waaij mocht ook het ziekenhuis verlaten. Ze woont nu in Zuiderhof, Vinkeveen. We wensen haar een gezegende tijd in haar nieuwe woning. Reden tot dankbaarheid en tegelijk blijft de zorg om de zwakker wordende gezondheid.

Mw. Janny Broere, is na een operatie weer thuis gekomen. We geven de Heere de eer dat de operatie geslaagd is.
We mogen de hulp van de Heere verwachten in het verdere herstelproces.

Revalideren
We denken aan allen die revalideren. We noemen de namen van Bas Geluk, Bovendijk en Mariëtte van Selm, Hoogstraat te Utrecht. We wensen hen de kracht toe die nodig is om te herstellen, maar ook geduld in het herstelproces. 

Overlijden mw. Kruijswijk

Op Koningsdag, zaterdag 27 april is in de vroege ochtend overleden Alida Hendrika Kruijswijk-Scherpel. Zij is 89 oud geworden. Sinds 13 maart 2005 was zij weduwe van Johannes Kruijswijk. De laatste jaren woonde ze in gebouw De Kom in Mijdrecht. De laatste dagen van haar leven lag ze in het ziekenhuis. Het leek beter te gaan en ze zou worden ontslagen uit het ziekenhuis. Echter plotseling verslechterde haar situatie en is ze overleden. De familie schrijft op de kaart: Na een lang, zorgzaam leven vol liefde voor allen die haar omringden, nemen we met pijn afscheid van onze moeder, schoonmoeder, oma en omi: Alida Hendrika Kruijswijk-Scherpel.

Jaren heeft ze de familie omringd met zorg. Ze was dankbaar voor de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ze kon genieten van het samenzijn. Maar in dit samenzijn was er ook een lege plek gekomen na het overlijden van dochter Lia. Zowel in voorspoed als in tegenspoed gaf ze jullie de liefde door die ze van de Heere heeft ontvangen. Niet voor een paar mensen, maar met een ruim hart voor allen die haar omringden. Mooie woorden op de kaart. Bij deze mooie woorden blijft het niet. Wat een prachtige tekst heeft moeder, oma en omi uitgekozen om op de kaart te zetten. Het zijn woorden door de Heere God zelf gesproken tegen de apostel Paulus: Mijn genade is voor u genoeg. Deze woorden gaven mw. Kruijswijk troost. In de dankdienst voor het leven hebben deze woorden ook centraal gestaan. Deze woorden uit 2 Korinthe 12: 9 waren belangrijk voor haar. Als er gelegenheid was, luisterde ze mee met de kerktelefoon. Alleen of met de buurvrouw.

Op donderdag 2 mei heeft een dankdienst voor het leven plaatsgehad in gebouw De Roeping te Wilnis. Aansluitend heeft de begrafenis plaatsgevonden op de Hervormde begraafplaats te Wilnis. Het correspondentieadres van de familie is: Nina Oudshoorn-Kruijswijk, Herenweg, te Wilnis.

Verdriet en zorgen

We denken aan allen in de gemeente die zorgen kennen in het persoonlijke leven. Wat kan er een gemis, lichamelijke of psychische pijn zijn. Niet zichtbaar voor anderen, maar niet minder aanwezig. De Heere kent u en jou van binnen en van buiten! We denken aan allen die verdriet kennen, nu een geliefde is overleden in de directe familiekring. Ook denken we aan hen die zorgen hebben over de gezondheid van geliefden van gemeenteleden. 

Bij de agenda

Opbrengst Rommelmarkt

Afgelopen zaterdag 4 mei mochten we genieten van een mooie rommelmarktdag waar gelukkig ook vaak de zon doorbrak. Om 9.30 uur werd de rommelmarkt geopend door Adeline Stam en Karin van de Ruitenbeek, die nauw verbonden zijn met de ‘Voor Elkaar’ vakantieweken. Alles verliep zoals gepland en we mogen de Hervormde Vrouwenbond blij maken met het prachtige voorlopige bedrag van €20.122,59. Onze hoogste opbrengst ooit! We willen iedereen bedanken die zich heeft ingezet voor de rommelmarkt. Alle jeugd, bakkers, folderaars, cateringdames, opbouwers, afbrekers, verkopers, koopjesjagers, sponsporen, boekensorteerders en overige medewerkers: zonder jullie hulp én jullie rommel hadden we dit bedrag niet kunnen bereiken. En natuurlijk alle dank aan God, want zonder Hem was het nooit gelukt. Wij gaan genieten van deze mooie opbrengst, tot volgend jaar!
P.S. Ondertussen is de collecte van zondag 5 mei voor de rommelmarkt geteld. U en jullie hebben in de collecte €815,10 gegeven. Ook hiervoor hartelijk dank.                                          De Rommelmarkt Commissie  

Censura Morum en bezinningsuur Avondmaal

Woensdag 15 mei houdt de kerkenraad Censura Morum in de consistorie. We beginnen om 19.30 uur tot ongeveer 19.55 uur. Daarna is er koffie/thee in De Roeping. Aansluitend is er om 20.00 uur een bezinningsuur voor het Heilig Avondmaal. De vraag die gesteld werd als thema van de avond is: Kun je zomaar aan gaan? Deze vraag kwam op bij het lezen van artikel 35 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Er is iedere keer weer schroom om aan te gaan. Ik wil hier nog een vraag aan toe voegen: Kun je zomaar afblijven? Thuisblijven terwijl de Heere het Heilig Avondmaal laat bedienen. We hopen met de gehele gemeente, met de jongeren die belijdenis hebben gedaan op de Eerste Paasdag, tot de oudste met elkaar na te denken over hoe de Heilige Geest in onze harten werkt tijdens het Heilig Avondmaal. We ronden af om 21.00 uur.

‘SchatRijk!’ – VBW zomer 2019

In de week van 23 t/m 26 juli staat de blauwe tent weer in het Speelwoud en mogen we als gemeente uitdelen van wat we zelf ontvangen hebben: liefde, aandacht, gezelligheid én het belangrijkste: het Evangelie. Het mooie van de Vakantie Bijbel Week is dat er voor ieders talent een klus is. Er zijn praktische, creatieve, liefdevolle, muzikale en organisatorische mensen nodig. Iedereen die het eerste jaar van de middelbare school heeft afgerond tot 80+ kunnen we gebruiken! Doet u/jij mee? Zondagmorgen 26 mei na de ochtenddienst hopen we het medewerkersformulier voor de komende VBW uit te delen. Daarmee kunt u zich aanmelden. Als u het formulier mis loopt dan liggen exemplaren bij de uitgangen van de kerk en op de website. Heel graag uiterlijk 9 juni inleveren in de rode bus onder de toren. Tot slot vragen we uw gebed voor alle voorbereidingen van het VBW-team. Voor informatie kunt u terecht bij vbwwilnis#gmail.com of bij de mensen van de PR: Melane de Haan, Renate Meijers, Elsemarie Mur en Jopie Verhoek. 

Oproep vrijwilligers VOOR ELKAAR vakantieweken

Ben je al eens mee geweest als vrijwilliger met een vakantieweek voor gasten met een verstandelijke en/ of lichamelijke beperking van de Hervormde Vrouwenbond? Ieder jaar organiseren we weken voor gasten met een verstandelijke en/ of lichamelijke beperking. Ook voor de komende zomer hebben zich veel gasten aangemeld. In de kraam bij de gehouden rommelmarkt op 4 mei heb je er meer informatie over kunnen horen en zien. Vanuit onze gemeente gaan er ieder jaar een flink aantal vrijwilligers mee, maar voor diverse vakantieweken zijn we nog op zoek naar vrijwilligers (en vrijwilligers voor op de reservelijst) om de gasten een fijne, verzorgde week te bezorgen. Voor jezelf is het een mooie en onvergetelijke ervaring.  Voor meer informatie kun je bellen met Adeline Stam (06-45004446). Informatie vind je uiteraard ook op de website www.hervormdevrouwenbond.nl/vakantieweken. Daar vind je ook actuele vacatures en een aanmeldformulier. 

Vanuit de Kerkenraad
Benoeming

Broeder Jos Seeleman heeft zijn verkiezing tot wijkouderling aanvaard. Broeder Gerard Samsom heeft zijn verkiezing tot evangelisatie-ouderling niet kunnen aanvaarden. Beide broeders hebben serieus een afweging gemaakt voor het aangezicht van de Heere. We bidden beide broeders vrede toe op de genomen beslissing. We zijn dankbaar voor de vervulling van de vacature wijkouderling. Er zijn geen bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging bij de kerkenraad ingebracht. De bevestiging van broeder Seeleman is voorzien in de eredienst van zondagmorgen 26 mei. De kerkenraad beraadt zich komende vergadering op het vervolg voor de openstaande vacature.

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet. Ook de examenkandidaten, die begonnen zijn met de centraal schriftelijke examens. Heel veel sterkte in deze weken.

Ds. M. van de Ruitenbeek

terug