Kerkblad 29 September 2019 Kerkblad 29 September 2019

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

27 sept. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk
30 sept. 18.30; 19.30; 20.30 uur resp. 12+; 14+ en 17+ catechese
30 sept. 20.30 uur start Belijdeniscatechese
1, 2, 3 okt. Vrouwencontact
01 okt. 20.00 uur Gesprekskring
02 okt. 19.30 uur Gemeente avond Tot Heil des Volks
04 okt. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk
07 okt. 19.30 uur Gebed vd Venen in ‘De Roeping’
07 okt. 20.00 uur Mannenver. ‘Boaz’
10 okt. 14.30 uur Ouderenmiddag, spelmiddag
11 okt. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk
26 okt. VBW middag
30 okt. Reformatieherdenking Chr.Ger.Mijdrecht

Kom Koffie
Iedere dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in ‘De Roeping’.

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Jarigen

05 okt. (1931): Dhr. C. Boele, Oudhuijzerweg, Wilnis
05 okt. (1942): Mw. M. van Leeuwen-Brommer, Kerkenlanden, Vinkeveen
06 okt. (1936): Mw. J.J. Tijsseling-Roos, Burg. Padmosweg, Wilnis
12 okt. (1943): Dhr. C. Smit, Past. Kannelaan, Wilnis
13 okt. (1944): Dhr. G.M. Kool, Burg. Padmosweg, Wilnis

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 4 oktober via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl 

Bij de diensten

Zondag 29 september in de ochtenddienst is het de scholendienst. Het thema van deze scholendienst is: handen uit de mouwen! Hoe kunnen mensen aan je zien dat je christen bent? In de Bijbel staat de volgende uitspraak van Johannes: Mijn lieve kinderen, laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. (1 Joh. 3:18 HSV) Je hoeft de mensen om je heen dus niet te overladen met Bijbelteksten of er constant met ze over in gesprek te gaan om te laten zien dat je christen bent. Mooie woorden zijn fijn, en natuurlijk is een goed gesprek op zijn tijd helemaal niet slecht, communicatie is tenslotte de sleutel voor een goede relatie, maar je kunt meer doen! Jezus liefde voor de mensen werd zichtbaar door de daden die Hij deed. Jij kan die liefde van Jezus doorgeven aan de mensen door de daden die je doet. Wees dus behulpzaam. Als mensen je nodig hebben dan stuur je niet alleen een appje met succes maar steek je ook daadwerkelijk de handen uit de mouwen. Investeer tijd en energie in ze. 

In de avonddienst staan we stil bij Efeze 4: 1-16 en vanuit de Heidelbergse Catechismus bij Zondag 21, Vraag en Antwoord 55. Het thema is: Door Jezus Christus aan elkaar verbonden. De Catechismus voor de kinderen stelt de vraag: Zijn gelovigen met elkaar verbonden. Dan luidt het antwoord: Ja, want ze horen allemaal bij de Heere Jezus. Deze band wordt de gemeenschap der heiligen genoemd. 

Zondag 6 oktober is het Israëlzondag. Op de Israëlzondag tonen wij onze verbondenheid met het volk Israël. Die verbondenheid is historisch gefundeerd. Dit omdat de Schrift in Israël ontstaan is. Ook vloeit het voort uit Gods handelen met Israël. Voor de christelijke gemeente is het belangrijk de God van Israël te kennen. Immers, zijn omgang met dit volk openbaart Wie Hij is. Dat blijkt ook in Deut. 30:1-10, waar God op een strenge en barmhartige wijze met zijn volk omgaat. Dat vraagt van Israël inkeer en bekering. Deze woorden zijn ook van toepassing op de christelijke gemeente. Met dit Bijbelgedeelte zijn we vorig jaar in Israël in gesprek geweest met Rabbijnen en Messias belijdende Joden. Een aantal inzichten zullen ook in de preek van zondagavond zijn verwerkt.

Meeleven in en rondom de gemeente

Ziekte en zorg

We zijn de Heere dankbaar dat dhr. W. van der Vliet, Beatrixstraat, weer thuis is gekomen na een operatie. De Heere heeft hem er door heen geholpen. Het herstelproces verloopt voorspoedig, maar hij heeft nog wel extra zorg nodig. We bidden om kracht en nabijheid van de Heere voor hem en allen die om hem heen staan.

We denken aan allen die op dit moment onderzoeken ondergaan en wachten op de uitslagen. Een spannende tijd van wachten. Veelal tussen hoop en vrees. In deze situatie mogen we zien op de overste Leidsman en Voleinder van het geloof. 

In de gemeente zijn er ook die ernstige zorgen kennen over de gezondheid van directe familieleden. We bidden de Heere om kracht en nabijheid voor alle zieken en de mantelzorgers. Wat vraagt het vaak veel energie om te zorgen. Wat is er ook vaak veel onbegrip voor mantelzorgers. We wensen u al het nodige toe in deze moeitevolle en zorgvolle situatie.

Pastoraal medewerker Kees Kersbergen

Onze pastoraal medewerker Kees Kersbergen heeft een benoeming aanvaard in de Hervormde Gemeente van Veenendaal. Hij wordt per 15 oktober kerkelijk werker in de wijkgemeente rondom de Oude Kerk. Voor hem en Gerda een bekende omgeving. Het is de kerk waar zij zijn getrouwd, belijdenis van hun geloof hebben afgelegd en waar zij hun kinderen hebben laten dopen. Tegelijk is het een hele verandering om Marken weer te gaan verlaten. We willen Kees en Gerda feliciteren met deze benoeming en hen van harte Gods zegen toewensen in het werk wat hen wacht in Veenendaal.

Deze dagen zijn Kees en Gerda druk bezig met het voorbereiden van de verhuizing en het komende afscheid van de gemeente op Marken. Zondagmorgen 20 oktober is op Marken de afscheidsdienst waarin Kees samen met zijn collega ds. Huib Klink zal voorgaan. Dit afscheid zal nog de nodige emoties bij hen beiden oproepen. Zij mogen in dankbaarheid terug zien op een mooie periode waarin Gods leiding voelbaar aanwezig is geweest in hun leven. Ze mogen weten dat de Heere ook in Veenendaal een weg voor hen zal banen.

Het gevolg van deze benoeming is dat Kees vanaf 1 oktober enkele uren per week minder gaat werken voor onze gemeente. Na 31 december 2019 zal hij ook afscheid gaan nemen van de Hervormde Gemeente te Wilnis. Als kerkenraad vinden we het jammer dat onze gewaardeerde kerkelijk werker afscheid gaat nemen. Tegelijkertijd zien we ook dat deze benoeming voor Kees een mogelijkheid is om zich in te zetten op een plaats die hem na aan het hart ligt. Maar bovenal de plaats waar hij geroepen is om te werken in Zijn wijngaard.

In het nieuwe jaar zal er ook in onze gemeente een moment van afscheid nemen plaatsvinden. Vanaf 11 oktober is hun nieuwe adres: PWA park 225, , Veenendaal.

Bij de agenda

Catechese

Alle uitnodigingen voor de catechisatie zijn rondgebracht. Iedere catechisant is persoonlijk uitgenodigd. Mocht je nog geen uitnodiging hebben gehad, dan ben je nog steeds welkom. Wil je in dat geval contact opnemen met één van de catecheten of de dominee? Zij zorgen ervoor dat je alsnog wordt uitgenodigd om op 30 september aanwezig te zijn! Informatie over de catechisatie staat in de gemeentegids of op de website.

Belijdeniscatechese

Met enkele jongeren van de gemeente zijn we bij elkaar geweest voor een kennismakingsavond. We hebben met elkaar afgesproken dat we de eerste catechisatieavond hebben op 30 september om 20.30 uur in de studeerkamer van de pastorie. Er is zeker nog plaats voor jongeren en ouderen die meer willen leren over geloven. Op deze manier kun je ook meer inhoud geven aan het geloof door er over te spreken met elkaar. De beloften van de Heere voor hen die het geloof belijden zijn heel groot. Laten we dat met elkaar gaan onderzoeken!

Catechesebijbelstudiekring
De catechesekring is bedoeld voor jongeren die reeds een aantal jaren deel hebben uitgemaakt van de 17+ catechesegroep maar nog niet aan belijdeniscatechese toe zijn. Dan is dit een moment en een plaats om serieus over God en de Bijbel na te denken. Met jullie willen we tijdens het catecheseseizoen op de vrijdagavond eens in de 14 dagen een Bijbelstudie doen. Hendrik en Alie Palm verzorgen deze Bijbelstudies bij hen thuis. Hartelijk uitgenodigd ! Het adres is Burgemeester van Trichtlaan. Meer weten? Mail of bel/app gerust: h.palm#solcon.nl, 06-44981119. Eerste bijeenkomst: vrijdag 4 okt. 19.30 uur - 20.30 uur. Planning vervolgdata: 18 okt,  1 nov, 15 nov, 29 nov, 13 dec, 10 jan,  24 jan, 7 feb, 21 feb, 6 mrt, 20 mrt, 3 apr.
 
Gemeenteavond 
Op woensdagavond 2 oktober komt Matthijs Hoogenboom van Tot Heil des Volks een presentatie houden over het werk dat de stichting sinds 1855 doet in Amsterdam en daar buiten. Bijna 170 jaar later wil Tot Heil des Volks nog steeds de meest kwetsbaren zien: prostituees, verslaafden, daklozen en kinderen in armoede. Matthijs zal verhalen vertellen vanuit het werkveld en vanuit het motto van Tot Heil des Volks – Wie zie jij? – ook handvatten geven om de ander in jouw omgeving te zien.  Laat deze gelegenheid niet aan u/jou voorbijgaan. De avond begint om 19.30 uur. Allen heel hartelijk welkom.

Op zendingsreis naar…. Kirgizië

In het hart van Centraal-Azië ligt het (voor velen nog) onbekende Kirgizië. Onbekend maakt onbemind… maar in dit geval geheel ten onrechte! Met zijn hoge bergen en ijsblauwe meren behoort de natuur van Kirgizië tot de mooiste ter wereld. Ontdek hoe God werkt in Centraal-Azië door tijdens de reis lokale christenen te ontmoeten en de diaconale projecten en werkers te bezoeken waarbij we als gemeente (vanaf 1 januari a.s.) betrokken zijn. De islam speelt een belangrijke rol in het dagelijkse leven van de meeste Kirgiezen. Het is daarom voor de kleine christelijke minderheid niet altijd gemakkelijk. In de ontmoeting met lokale christenen kunnen we elkaar bemoedigen door met en voor elkaar te bidden. De GZB organiseert deze reis voor gemeenteleden van 8 t/m 19 mei 2020 en het wordt ongetwijfeld een ervaring om nooit te vergeten. Meer informatie vindt u in de flyer in de kerk, in ‘de Roeping’ of op www.gzbexperience.nl. U kunt voor meer informatie ook bellen naar 0343-701010 of terecht bij een van de commissieleden.
Commissie voor Zending en Werelddiaconaat

Vanuit de Kerkenraad

Vacatures kerkenraad
Per 1 januari 2020 zijn acht kerkenraadsleden aftredend. Van hen hebben de broeders Koos Bos, Gert van Kreuningen, Tonnie Meijers en Dick Stam zich herkiesbaar gesteld. Broeder Aris Meijers is reglementair niet herkiesbaar na een ambtstermijn van 12 jaar. De broeders Nico Mur, Hendrik Palm en Kees Treur hebben zich na een ambtstermijn van 8 jaar niet herkiesbaar gesteld. Daarnaast wacht de vacature van evangelisatie-ouderling nog op vervulling. De kerkenraad is dankbaar voor de broeders die zich herkiesbaar stellen en respecteert de besluiten van de broeders die zich niet herkiesbaar hebben gesteld. De kerkenraad heeft zich vervolgens beraden op de verdeling van de werkzaamheden, met name met het oog op het openvallen van de functie van scriba. De kerkenraad is blij, dat broeder Stam, op verzoek van de kerkenraad, zich bereid heeft verklaard om per 1 januari 2020 de functie van scriba op zich te nemen. Met inachtneming hiervan zijn er per 1 januari a.s. vijf vacatures waarvoor in ieder geval een verkiezing moet plaatsvinden, te weten één vacature evangelisatieouderling, twee vacatures wijkouderling, twee vacatures ouderling-kerkrentmeester. U wordt gevraagd hiervoor namen in te dienen. Daarnaast zijn er vier herkiesbare broeders. Als u instemt met de herverkiezing van de herkiesbare broeders Koos Bos, Gert van Kreuningen, Tonnie Meijers en Dick Stam, dan hoeft u daarvoor geen namen in te dienen. In hun geval komt er alleen een verkiezing als er een of meer andere personen dan de herkiesbare broeders in hun plaats worden aanbevolen door tien of meer belijdende leden. Is dit niet het geval, dan verklaart de kerkenraad de herkiesbare broeders als gekozen. Hiervoor hoeft dan geen stemming plaats te vinden. Dus: gevraagd, per belijdend lid: één aanbeveling opengevallen vacature evangelisatieouderling, twee aanbevelingen opengevallen vacatures wijkouderling en twee aanbevelingen opengevallen vacatures ouderling-kerkrentmeester. En eventueel/desgewenst: aanbeveling(en) in plaats van herkiesbare broeder(s), onder vermelding van welke herkiesbare broeder het betreft. Indiening van de aanbevelingen kan schriftelijk, voorzien van uw eigen naam en adres. U kunt dit doen tot en met uiterlijk donderdag 10 oktober 2019, bij de scriba. Dit kan via de postbus bij de Roeping, via scriba#hervormdwilnis.nl, of op Burgemeester van Trichtlaan.  
De kerkenraad vraagt u om biddend uw medeverantwoordelijkheid voor onze gemeente te dragen. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u zich altijd wenden tot de scriba. 
De kerkenraad

Solidariteitskas 2019

Ik heb nog een hele lijst met namen van lidmaten die de Solidariteitskas 2019 nog niet betaald hebben. Wilt u even nakijken of u al betaald hebt? U kunt het bedrag overmaken op IBAN: NL98 RABO 0373 7116 46 t.n.v. CvK Herv. Gem. Wilnis o.v.v. Solidariteitskas 2019.Het bedrag is 

€ 10,00 per lidmaat. Alvast bedankt voor de medewerking. Anja Kranenburg, tel. 0297 – 285774, Email: administratie#hervormdwilnis.nl

Collecte scholenproject

Stichting “The pearls of Africa” heeft als doel om kinderen en jongeren uit kansarme situaties terug naar school te helpen. Ze schrijven zelf: We hebben ongeveer 50 studenten in ons sponsorprogramma. Daarnaast coachen we de studenten en de families naar zelfredzaamheid en zoeken we, indien mogelijk, samen met de families, naar een mogelijkheid om inkomen te genereren. Ook helpen we bij ziekte, dragen we bij aan woonverbeteringen. Ook geven we Bijbelstudie aan kinderen uit de hoogste groep van de basisschool, dan krijgen ze een Bijbel. Ons motto is: “Every life is worthy to shine”!

Tenslotte
Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie.
MvdR vdm

terug