Kerkblad 8 maart 2020 Kerkblad 8 maart 2020

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

12 mrt. 14.30 uur Ouderenmiddag, spelmiddag
16 mrt. 20.00 uur Mannenver. ‘Boaz’
16 mrt. 20.00 uur Vrouwencontact: GlobalRize
19 mrt.        10.00 uur    Kennismaking, zie “Bij de agenda”  Uitnodiging
22 mrt. Rommelmarktproject toelichting na de morgendienst
11 april Paasevent
02 mei Rommelmarkt

Kom Koffie
Iedere dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in ‘De Roeping’.

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus
Iedere vrijdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 13 maart 2020 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl 

Jarigen [zie papieren kerkblad]

Bij de diensten

Biddag voor gewas en arbeid

Op woensdag 11 maart is het Biddag voor gewas en arbeid. We volgen deze Biddag het thema wat door de HGJB is aangereikt: Vraag gerust! We gaan leren van de Heere Jezus hoe we moeten bidden. De Heere Jezus bad Zelf tot Zijn Vader. Als de discipelen dat zien, willen ze van de Heere Jezus leren hoe ze moeten bidden en stellen Hem de vraag: Heere, leer ons bidden. Het antwoord van de Heere Jezus bevat twee kernpunten: (1) Hij leert de discipelen waarvoor ze mogen bidden en (2) Hij leert hen met welke innerlijke houding ze mogen bidden. In de middagdienst richten we ons in de preek in de eerste plaats op de kinderen en de jongeren, maar er is ook een boodschap voor ouderen. Ook zingt het kinderkoor Ismaël o.l.v. Liesbeth Nap voor ons. De kinderen vinden het fijn om te zingen in de kerk, maar vinden het nog fijner als er veel mensen in de kerk zijn. Hartelijk welkom!

In de avonddienst richten we onze prediking op de bede: Geef ons heden ons dagelijks brood. We leren dat het noodzakelijk is om de Heere Jezus te leren kennen als het Brood des levens. Het Brood wat nodig is om eeuwig te kunnen leven. Mensen leren niet om alleen te bidden voor zichzelf, maar juist ook voor andere mensen. We gaan samen op de biddag ook bidden voor gewas en arbeid. Hartelijk welkom in beide diensten! De diensten volgen elkaar op en vullen elkaar aan.

Meeleven in en rondom de gemeente

Overlijden Willem de Heus

In de vroege ochtend van woensdag 26 februari is in de leeftijd van 85 jaar onze broeder Willem de Heus overleden. Willem de Heus was getrouwd met Henny de Heus-Spronk. Willem de Heus woonde het laatste jaar van zijn leven in Overdorp te Kockengen, waar hij een goede en liefdevolle verzorging heeft ontvangen. De laatste maanden woonde Henny weer in zijn nabijheid in Overdorp en daarvoor hebben ze ruim 38 jaar gewoond aan de Oudhuijzerweg. Mw. De Heus heeft haar man moeten toevertrouwen aan de Heere. Ze schrijft op de kaart: Op Zijn tijd heeft de Heere tot Zich genomen, Zijn moegestreden kind en mijn geliefde man. Een groot gemis voor haar nu er opnieuw een lege plek in haar leven gekomen is. We bidden om troost voor haar met de woorden van Psalm 31:16a: Mijn tijden zijn in Uw hand. In Zijn handen zijn we veilig. Voor eeuwig veilig. De rouwdienst heeft plaatsgevonden op dinsdag 3 maart in het kerkgebouw van onze Hervormde Gemeente. Aansluitend is Willem de Heus bijgezet in het familiegraf op de Hervormde begraafplaats. Het correspondentieadres is: Henny de Heus-Spronk, Overdorp, Kockengen. 

Overlijden Coby Groenendijk

Eveneens in de vroege ochtend van woensdag 26 februari overleed Jacoba Jantina Groenendijk-van Delden. Zij is 85 jaar oud geworden. Sinds 7 november 2019 was ze weduwe van Floor Groenendijk. Een grote klap voor de familie nu, drie maanden na het overlijden van vader en opa, ook moeder en oma is overleden. Naast dit verlies, is zondag 1 maart de vrouw van zoon Floor, Leny overleden. Een groot verdriet treft in korte tijd deze familie. Coby verbleef de laatste week van haar leven in het hospitium in Wilnis, daarvoor heeft ze ruim een half jaar in Mijdrecht gewoond aan de Dorpstraat. Daarvoor jaren aan de Herenweg in Wilnis. De familie schrijft op de kaart: Verdrietig geven wij u kennis dat onze lieve moeder, oma en grootoma is overleden. Op de kaart staat de trouwtekst uit Psalm 27: 1 vermeld: De Heere is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Here is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard zijn? Deze woorden hebben centraal gestaan bij de dankdienst voor het leven van Floor. Tijdens de dankdienst voor haar leven hebben de woorden uit Psalm 23: 1 centraal gestaan: De Heere is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Aansluitend is zij naar haar laatste rustplaats gebracht op de Hervormde begraafplaats. Het correspondentieadres van de familie is: Dorpsstraat 85 (3641EB), Mijdrecht.

Ziekte en zorg

We leven mee met Ria van Rijssel, Trilgras, die op dit moment kuren ondergaat. Een ingrijpend proces in haar leven, waarbij afbraak van ‘verkeerde’ cellen en het opnieuw op krachten komen elkaar afwisselen. Een zware gang voor haar en haar familie. We bidden met hen om de overwinning op het kwade.

In het ziekenhuis is opgenomen geweest Willem van Eijk, Vinkeveen. Hij heeft behandelingen ondergaan en is daardoor weer voldoende aangesterkt om naar huis terug te keren. De komende weken zal hij nog vervolgonderzoeken moeten ondergaan. We bidden voor hem, zijn vrouw, de kinderen en (achter)kleinkind(eren). Een spannende tijd voor de familie.

Mw. Schippers, Burg. De Voogtlaan, ondergaat onderzoeken op haar hoge leeftijd voor een behandeling aan haar hart. De Heere is met haar en allen die om haar heen staan. 

We danken met onze broeder Gerrit Treur, De Kom, Mijdrecht, dat hij na een goed verlopen operatie weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. We bidden om verder herstel voor hem en 

We bidden om geduld en kracht voor Inge de Bruijn, Burg. De Voogtlaan, die na een knieoperatie weer thuis mocht komen. Ze moet nog een lange periode revalideren. De Heere zij haar en haar gezin in alle omstandigheden nabij!

Bij de agenda

Uitnodiging 

Het verlies van een dierbare is ingrijpend. Vanuit de overtuiging dat er in onze gemeente een plek moet zijn om van hart tot hart met elkaar te kunnen praten over het gemis en verdriet van een overleden geliefde willen wij een ieder uitnodigen die korter of langer geleden een verlies geleden heeft. Om met elkaar troost, bemoediging en toerusting vanuit het Woord van God te mogen ervaren. Ook herkenning en erkenning kunnen een helende werking hebben. Voor kennismaking  en om van gedachten te wisselen over de invulling van een huiskring stellen wij voor om voor een eerste keer op donderdag 19 maart a.s. om 10.00 bij elkaar te komen in ‘De Roeping’. Heeft iemand vervoer nodig dan horen wij dit graag en willen wij hiervoor zorgen. Mocht u wel belangstelling hebben maar verhinderd zijn dan kunt u altijd bellen 0297-282095 of email: roelina_c#hotmail.com. Nogmaals van harte uitgenodigd! Ida van Kreuningen en Ina de Callafon

Rommelmarkt

Beste gemeenteleden. Allereerst willen we u hartelijk bedanken voor uw inzet bij de folderavond! Mede dankzij u hebben we alle folders kunnen verspreiden. Dit betekent ook dat u vanaf nu al uw oude, bruikbare spullen kan brengen bij de familie Meijers op de Mijdrechtse Dwarsweg 19 te Wilnis. Alles is meer dan welkom! Ook is het mogelijk om uw spullen door ons te laten ophalen. Dit kunt u aangeven op onze site www.rommelmarktwilnis.nl of door te bellen naar 06 57 67 28 35 (let op: dit is een nieuw nummer) tussen 18:00 en 20:00 (dit alles liever niet op zondagen). Ook zijn wij dit jaar weer bereikbaar op Whatsapp, appen kan altijd. Wij zullen de spullen vanaf dinsdag 10 maart elke dinsdagavond sorteren. Verder hebben we als JV gekozen om binnen de organisatie Mercy Ships een project te steunen dat zich richt op orthopedische behandelingen bij kinderen. Er zal zondag 22 maart na de ochtenddienst een gemeente-ochtend plaatsvinden waarbij twee medewerkers van Mercy Ships komen vertellen over dit rommelmarktdoel. Van harte welkom! We vinden het als JV erg waardevol dat de rommelmarkt door de gemeente gedragen wordt in gebed. Concreet kunt u bidden voor genoeg spullen, goede reacties vanuit de sponsors, een soepele samenwerking binnen de organisatie en dat het werk van Mercy Ships elders in de wereld tot zegen is van velen. Bidt u mee voor de voorbereidingen van de rommelmarkt? ­­­De Rommelmarktcommis-sie.

Hartelijk dank!

Wat was het weer gezellig en hebben we weer heerlijk gegeten met elkaar tijdens de stamppot avonden! Beide vrijdagavonden werd er genoten door meer dan 100 gasten, jong en oud, van de diverse overheerlijke stamppotten, ovenschotels, soepen en pannenkoeken. En natuurlijk ontbrak het hele uitgebreide en diverse toetjesbuffet niet. Het waren weer zeer geslaagde avonden. Wat hebben we enorm zitten smullen met z’n allen! De totale opbrengst van deze twee avonden is het prachtige grote bedrag geworden van € 1629,00!! Dit mooie bedrag zal overgemaakt worden naar de VOOR ELKAAR vakantieweken. Dit zijn vakantieweken voor mensen met een handicap of beperking en voor alleengaanden maar ook voor jongeren met ASS en mensen met dementie en hun mantelzorger. Hierbij willen we iedereen (koks, eters en andere vrijwilligers) die deze avonden tot een groot succes hebben gemaakt hartelijk bedanken!

Namens het Vrouwencontact

Vanuit de Kerkenraad

22 Maart: voorjaarszendingscollecte

In september 2019 waren Peter en Riek in onze gemeente om te vertellen over het werk dat zij in Centraal-Azië hopen te gaan doen. Zij wonen inmiddels in een grote stad in een gesloten land waar het verboden is te evangeliseren. We kunnen daarom hun achternaam en het land niet noemen maar in de zendingsnieuwsbrief die u recent ontving kunt u meer lezen. In steden in Centraal-Azië zijn heel wat mensen dakloos. Velen zijn verslaafd aan alcohol en lichamelijk erg ziek. Vaak sterven deze daklozen uiteindelijk op straat. Er is een dagopvang, gerund door christenen, waar maaltijden worden aangeboden en andere zorg en sinds kort is er ook een hospice. Om ook daklozen een menswaardig levenseinde te bieden. Op deze manier kan de liefde van Christus worden getoond aan mensen waar (bijna) niemand naar omkijkt en zijn er mogelijkheden om het Evangelie te delen. Peter en Riek zetten zich in om het hospice te gaan laten draaien en lokale verpleegkundigen te trainen in palliatieve zorg, een specialisme dat in deze regio nog niet bekend is. De voorbereidingen worden getroffen en ook de taalstudie vraagt op dit moment nog erg veel tijd. Taalbeheersing is een basisvoorwaarde om het werk te kunnen gaan oppakken. Als gemeente steunen wij de uitzending van Peter en Riek via GZB-deelgenoten. De collecte van 22 maart is voor dit werk bestemd maar ook uw gebed is belangrijk!

Tenslotte
Hartelijk dank voor alle felicitaties voor mijn 50ste verjaardag. Het was bijzonder om de felicitaties in ontvangst te nemen zonder een handdruk te ontvangen. Het maakt ons duidelijk hoe we hechten aan bepaalde gewoontes. Tegelijkertijd realiseren we ons dat de gewoonte niet de inhoud is. Hartelijk dank voor de welgemeende felicitaties in welke vorm dan ook! Ook namens mijn vrouw en kinderen.

Deze week werden we bepaald bij de vergankelijkheid van het leven. Overlijdens, maar ook de corona besmettingen baren ons zorgen. Als kerkenraad houden we de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en proberen we zorgvuldig en weloverwogen te handelen. Maar in dit alles mogen we vertrouwen op de Heere. Hij is de Schepper en onderhouder van het leven. Voor tijd en eeuwigheid.

Ds. M. van de Ruitenbeek

terug