Kerkblad 5 april 2020 Kerkblad 5 april 2020

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

03 april       19.30 uur   Sing-in, uitzending vanuit de kerk [via internet te beluisteren]

06 april       19.30 uur   Paasviering Vrouwencontact d.m.v. uitzending [via internet te beluisteren]

08 april       19.00 uur Klokken van hoop

08 april       19.15 uur   Vesper, uitzending vanuit de kerk [via internet te beluisteren]

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 10 april 2020 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam$ziggo.nl 

Jarigen [zie papieren kerkblad]

Bij de diensten

Zondag 5 april vervolgen we de lijdensgeschiedenis van de Heere Jezus uit Lukas 23: 26 - 32. De Heere Jezus is op weg naar Golgotha. Simon van Cyrene wordt ingeschakeld om de kruisbalk achter Hem aan te dragen . De vrouwen zien het en bedrijven rouw over Jezus. Maar Hij is het groene hout. De tekst voor de preek is Lukas 23: 31. Kruisdragen, het wapen tegen de zonde.

Op Goede Vrijdag 10 april lezen we in de middagdienst Lukas 23, vanaf vers 33. We staan dan stil bij de kruisiging, het sterven en de begrafenis van de Heere Jezus. De tekst voor de preek is dan uit Lukas 23: 52 en 53. Het thema is: Waarom is de dag van de begrafenis Goede Vrijdag? De liturgie van deze dienst wordt Goede Vrijdag op de website geplaatst. Kinderen en jongeren kunnen deze samen met de ouders thuis uitprinten en gebruiken tijdens de dienst. Kerkradioluisteraars ontvangen de liturgie thuis. Wanneer u behoefte aan een liturgie, kunt u contact opnemen met diaken Tonnie Meijers, tel. 0297-283739.

In de avonddienst volgen we het derde kruiswoord van de Heere Jezus. Deze staat niet vermeld in het Lukas evangelie, vandaar dat we lezen uit Johannes 19. Met name de verzen 26 en 27 zullen centraal staan. Vanaf het kruis roept de Heere Jezus op om naar elkaar om te zien. Een actueel thema in deze tijd van crisis. Gemeenschap ontspringt aan de voet van het kruis. Het thema is het derde kruiswoord: Vrouw, zie, uw zoon…. Zie, uw moeder.

Zondag 12 april is het de Eerste Paasdag. In deze dienst lezen we uit Lukas 24: 1 – 12. Op de opstandingsdag van de Heere worden we opgeroepen om Hem de lof toe te zingen. Laten we dat thuis doen! De tekst voor de preek is Lukas 24: 6a. De verbazing van de vrouwen komt in deze geschiedenis duidelijk naar voren als het graf daadwerkelijk leeg is. Het thema is: Waar is Jezus? Hij is opgewekt! 

Maandag 13 april is normaal de dienst waarin de jongeren uit groep 8 afscheid nemen van de zondagsschool en we ze welkom heten op de catechisatie. Dat kan in de huidige omstandigheden niet doorgaan en we stellen dit uit. Toch willen we op deze Tweede Paasdag wel extra aandacht geven aan kinderen en jongeren. Vandaar dat we een aantal jongeren vragen om mee te zingen. Het is een dienst van een uur, waarbij we zingen en mediteren rondom het thema: Wandelen met Jezus! We lezen uit Lukas 24: 13 – 35.

Meeleven in en rondom de gemeente

Ziekenhuisopname

Lianne van Kreuningen, Burg. Van Trichtlaan, is opgenomen geweest in het ziekenhuis. We danken dat ze na een geslaagde operatie weer thuis mocht komen. De Heere heeft haar door een zware operatie heen geholpen. We vragen de Heere of complicaties zullen  uitblijven en bidden voor haar herstel thuis.

Mw. Schippers, Burg. De Voogtlaan, is opgenomen in het ziekenhuis voor een operatie aan haar hart. Op haar hoge leeftijd kan ze deze operatie nog ondergaan en we vragen of de Heere haar wil zegenen en nabij wil zijn. 

Zieken thuis

We leven mee met alle zieken thuis. In het bijzonder denken we aan Ria van Rijssel, Trilgras. Ze heeft zware kuren achter de rug en gaat door een diep dal. Ze moet verder herstellen om een nieuwe reeks kuren aan te kunnen. De Heere is haar met de verdere familie nabij. Ook nu ze haar kinderen en kleinkinderen niet kan zien in deze bijzondere omstandigheden.

We leven mee  met alle chronische zieken die nu extra beperkt zijn. De kwetsbaarheid van het leven komt nu in het bijzonder naar voren. Ook nu de reguliere behandelingen zijn stil gelegd. Ook de andere gezondheidsklachten blijven van kracht en lijken soms wat onder te sneeuwen. We leven mee met alle ouderen en jongeren die het moeilijk hebben in deze periode.
We denken ook aan hen bij wie de krachten afnemen.

We leven mee met allen die (al dan niet verplicht) in quarantaine zitten. In het midden van de gemeente, maar ook met hen bij wie in de directe familiekring mensen besmet zijn met het Corona-virus. Ook collega’s op het werk hebben er mee te maken. Het komt dichtbij. Maar we mogen in alle omstandigheden ons vertrouwen stellen op de Heere Jezus. 

Blijde omstandigheden

We danken met Tonny en Annet Meijers, Mijdrechtse Dwarsweg 19. Hun zoon Tim is afgelopen week getrouwd met Noah. Onder bijzondere omstandigheden een positieve keuze om samen verder te gaan. We bidden om een zegen voor dit gehele gezin. Ook zij mogen op de Heere vertrouwen. Aan Hem denken bij alles wat ze doen. Dan zal Hij ook voor hen de weg banen!

We danken met Nico en Ada Strubbe, Mijdrecht voor de geboorte van een kleindochter Rosalie. De Heere heeft het leven gegeven en we bidden om Zijn bewarende en sparende hand. Een biddende opa en oma is een groot voorrecht voor kinderen en kleinkinderen.

Op 17 maart is Levi geboren, de zoon van Gitty van Scherpenzeel en de kleinzoon van Joop en Corry van Scherpenzeel, Wilnis. We danken voor het nieuwe leven dat Gitty en haar man in hun gezin mochten ontvangen en bidden hen wijsheid toe met de opvoeding. Ook voor Joop en Corry is ons gebed dat zij als opa en oma een biddend voorbeeld mogen zijn.

We danken met ds. Joel in Amerika voor de vooruitgang in zijn gezondheid. De nieuwe medicijnen slaan aan en hij is aan het oefenen om verder aan te sterken. We bidden om Gods kracht voor hem, zijn vrouw Magdaline en de gehele gemeente in Mathare, Kenia.

Bij de agenda
Omdat de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus door de overheid zijn verlengd tot en met 28 april, zijn alle zondagse en doordeweekse activiteiten stopgezet.

Vrouwencontact Wilnis
De Paasviering wordt deze keer op maandag 6 april (dus niet 7 april) gehouden. Dit is niet in de vorm zoals u gewend bent. U kunt de Paasviering beluisteren via de kerkradio en via internet. De jaarvergadering in april gaat niet door. Naar alle waarschijnlijkheid wordt de jaarvergadering verschoven naar september. Verdere informatie volgt te zijner tijd. Hartelijke groet, Bestuur Vrouwencontact Wilnis

Vesper
Een vesper is een samenkomst in de avond om samen te bidden. Nu veel activiteiten zijn stilgevallen in de gemeente is het toch goed om de mogelijkheden van contact te benutten. Op woensdagavond de mogelijkheid om samen te bidden, te luisteren naar improvisaties op het orgel, het woord van God te openen, daar een meditatie over te horen en een mooi gedicht te beluisteren. Op woensdagavond van 19.15 uur tot ongeveer 19.50 uur. Van harte aanbevolen.

Uitnodiging
Helaas zitten wij nog midden in de Coronacrisis en er is  ook nog geen kijk op wanneer wij u daadwerkelijk kunnen uitnodigen voor de kennismakingsochtend. Een naam hebben wij wel voor onze kring gevonden: ANNA. Anna was een weduwe die dagelijks in de tempel kwam en daar, samen met Simeon, de Heere Jezus mocht ontmoeten. Momenteel kunnen wij niet meer naar Gods huis en zoveel mogelijk thuis blijven is het dringend advies. Het is onze wens en gebed, voor u alleen in uw huis of kamer, dat u Jezus mag ontmoeten, dat Hij op bezoek komt en u in Zijn armen zal dragen. ‘De HEERE verhoge u in de dag der benauwdheid; de Naam van de God van Jacob zette u in een hoog vertrek. Hij zende u hulp uit het heiligdom, en ondersteune u uit Sion’. (Ps. 20). Met een hartelijke groet en tot nader bericht.
Ida van Kreuningen en Ina de Callafon

Wilnis en/naar Israël                                                                                                          Verschillende keren bent u geïnformeerd over de gemeentereis naar Israël die we in juli 2020 hoopten te organiseren. Door de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de onzekerheid die dit met zich meebrengt als het om reizen gaat, is besloten de reis dit jaar NIET door te laten gaan maar te verplaatsen naar volgend jaar zomer. Deo Volente uiteraard. Uw belangstelling hiervoor kunt u (alvast of opnieuw) kenbaar maken bij ds. Van de Ruitenbeek of Jopie Verhoek. Hier kunt u ook terecht voor nadere informatie. 

Vanuit de Kerkenraad

Samen gemeente-zijn

Sedert 15 maart leven we als kerkenraad en gemeente gescheiden tijdens de erediensten. Je weet van elkaar dat je er bent, maar je ziet elkaar niet. En ook doordeweeks komen velen alleen hun huizen uit, als het strikt noodzakelijk is. Lege straten, stille speelplaatsen, dichte scholen, een gesloten “Roeping”. Mensen werken en leren vanuit huis. Gezinnen die noodgedwongen dicht op elkaar leven, 24 uur per dag. Wat kunnen we dan verlangen naar vrijheid. Een vrijheid, die we hadden en zo gewoon vonden. Het kan (en hopelijk is dat ook zo) leiden tot bezinning over de invulling van ons leven. Voor jezelf, met je naasten, met andere gemeenteleden. Maar hoe werkt dat naar buiten toe. Je leest over online kerkdiensten, over aanvullende uitzendingen (Vesper/zanguur van jongeren), over klokken die luiden, over gebedsoproepen en er zijn overal prachtige initiatieven ontstaan. Probeer er zoveel mogelijk aan mee te doen. Met de gedachte daarmee de Heere te dienen en zichtbaar te maken in een op zichzelf gerichte samenleving. Hoe afhankelijk en kwetsbaar zijn we. Er is er EEN, Die regeert. EEN, Die houvast geeft. We mogen wijzen op Hem, Die het leven zin geeft. En het ware geluk (zie de Echo) midden in omstandigheden, die we niet gezocht hebben. Wie zoekt, die vindt!

Verzoek tot opgave van uw emailadres aan de scriba

In de ledenadministratie is niet van alle leden het (juiste) emailadres geregistreerd. Het is echter heel efficiënt wanneer de Hervormde Gemeente te Wilnis van elke pastorale eenheid (dat wil zeggen: elk huisadres waar leden wonen) ook het emailadres heeft. Zodat in bepaalde situaties de gemeente snel en zo breed mogelijk bereikt kan worden voor het doen van mededelingen. Te denken valt aan bijzondere situaties, zoals in de afgelopen weken het geval was (en nog steeds is) met maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Maar ook voor bijvoorbeeld een oproep om hulp bij bepaalde kerkelijke activiteiten. Daarom hierbij het verzoek om uw emailadres door te geven aan de scriba. Praktisch gaat het per pastorale eenheid om één emailadres (van de hoofdbewoner). Vanwege de toepassing van de AVG (privacybescherming) wordt dit emailadres gebruikt voor het aangegeven doel (doen van mededelingen, oproepen die de gehele gemeente aangaan) en vastgelegd in de ledenadministratie. Uw gegevens worden, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, nooit aan derden ter beschikking gesteld. U kunt uw emailadres doorgegeven aan Dick Stam: scriba#hervormdwilnis.nl

Van de diaconie

Vindt u het ook een hectische tijd: stikstofcrisis, bedreigde ziekten als Corona, werktijdverkorting. Bent u het ook wel eens zat en komt bij u de gedachte op: kon ik me maar even afsluiten van dit gedoe. Velen kunnen hun verhaal wel kwijt bij familie vrienden of kennissen; maar als dat even niet lukt en de balans zoek is, en niemand thuis lijkt dan…. De Herberg biedt professionele begeleiding, liefdevolle aandacht vanuit een geopende Bijbel om het leven weer in zijn balans te krijgen. De diaconie wil de collecte van vrijdag 10 april voor dit doel bestemmen. Helpt u mee om onze kwetsbare naaste weer in balans te brengen? U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer: NL 17 RABO 0373 7101 94 o.v.v De Herberg of via de kerkgeld app. Tevens kunt u ook praktisch wat doen door vrijwilliger te worden. Kijk voor meer info op: https://pdcdeherberg.nl/vrijwilligers/.

Jaarrekening 2019 Diaconie
Op 18 maart jl. heeft de kerkenraad de concept jaarrekening 2019 van de diaconie behandeld en akkoord bevonden. Als gemeente wordt u in de gelegenheid gesteld om voor 12 april a.s. uw mening kenbaar te maken over deze jaarrekening. Deze jaarrekening ligt van maandag 6  april tot en met zaterdag 11 april 2020 voor u als gemeentelid ter inzage bij diaken Bos. Graag vooraf even telefonisch overleg voor het maken van een afspraak (tel. 274264). Een verkorte versie van de jaarrekening is op aanvraag beschikbaar en zal tevens worden geplaatst in de Solitudo van juni 2020. 

Echo
Ook nu krijgt u weer het paasnummer van Echo aangeboden. Dit keer niet aan de kerkdeuren, maar samen met het kerkblad. Het nummer gaat dit keer over ‘Geluk vinden’. Geluk vinden voor tijd en eeuwigheid. Vriendelijk verzoeken wij u na het lezen deze Echo door te geven aan iemand, die u ook zo graag het ware geluk gunt. Hartelijk dank alvast. Namens de evangelisatiecommissie, Siem Kranenburg

Ten slotte
We weten niet hoe het verder zal gaan met de coronacrisis. Wat we wel weten is dat onze Heere Jezus voor ons de kruisdood op Zich genomen heeft en waarlijk is opgestaan! Met dit wonder voor ogen wensen wij u allen, met uw dierbaren, gezegende Paasdagen!

De kerkenraad.

terug