Kerkblad 11 juni mei 2023 Kerkblad 11 juni mei 2023

 

Wilnis

 

KERKDIENSTEN

 

Zondag 11 juni

10.00 uur: Prop. J.J. de Haan, Vinkeveen

Voorzang: Ps. 38 : 15 (schoolpsalm)

Kinderoppas: Jantine Vermeij, Karin de Haan, Marijn Vree

Kerkauto: Dhr. D. Drost

18.30 uur: Prop. W. Koelewijn, Leusden

Voorzang: Ps. 37 : 2

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Voedselbank.

 

Zondag 18 juni

Voorbereiding Heilig Avondmaal

10.00 uur: Prop. M. van Genderen, Leerdam

Voorzang: WK 419 : 1 (schoollied)

Kinderoppas: Dirma Kok, José Kool, Léonie van Zutphen

Kerkauto: Dhr. A. Boswijk

18.30 uur: Ds. A. van Zetten, Bennekom

Voorzang: WK 335 : 1 en 4

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Diaconie.

=============================

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

22 juni        19.30 uur   Censura Morum in  de consistorie

22 juni 20.00 uur Bezinningsavond Heilig Avondmaal

28 juni Evaluatieavond Themadiensten

12 t/m 16 juli VBW

15 t/m 25 sept. Bezoek vanuit Mathare

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Kom Koffie

Iedere dinsdag vanaf 10.00 uur

Open kerk

Elke vrijdagmorgen is de kerk open van 10.00 tot 12.00 uur

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 16 juni 2023 (Let op: dit kerkblad is voor 3 weken) via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jarigen en Huwelijksjubileum  zie papieren kerkblad

Bij de diensten

Zondagmorgen 11 juni is Gijsbertha Schouten onze gast. Zij is de eerste zendingswerker van Light for the Children in Namibië en nu collega van de familie Matze. Tijdens haar verlof in Nederland wil zij graag de groeten overbrengen aan Wilnis. Na afloop van de dienst zal er in de Roeping meer informatie worden gegeven.

Zondagmorgen 18 juni is er voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Hoewel zonder eigen predikant, mogen we ons richten op het aanzitten aan de tafel des Heeren. Hij, Die roept, is getrouw.

Meeleven in en rondom de gemeente

Diverse gemeenteleden ondergaan medische onderzoeken of wachten nog op uitslagen of behandeling. We leven met hen mee en bidden hen Gods nabijheid toe.

Op dit moment van schrijven verblijft er niemand in het ziekenhuis maar we weten dat dit ook zomaar anders kan zijn. We tellen onze zegeningen en leggen ons leven in Gods hand. Dat laatste kan soms o zo moeilijk zijn als ziekte of zwakheid ons hele leven beheerst. Om ook dan de weg naar Boven te vinden, is genade.

Een aantal van onze jongeren heeft examens afgelegd of moet er nog enkele doen. Een spannende tijd met het uitzien naar de uitslag!

Bij de agenda

Censura Morum

In verband met de bediening en viering van het Heilig Avondmaal op zondag 25 juni wordt op donderdag 22 juni  Censura Morum gehouden in de consistorie van 19.30 uur tot 20.00 uur.

Bezinningsuur Heilig Avondmaal

Na het Censura Morum is er in De Roeping  het Bezinningsuur voor het Heilig Avondmaal. We waren gewend dit op woensdag te doen maar nu is het een dag later. Dit i.v.m. de beschikbaarheid van dominee Van Rooijen. Aanvang 20.00 uur en we ronden af om 21.00 uur en staan met elkaar stil bij datgene wat de Heere ons wil geven in het Avondmaal. Tegelijk mag het verlangen groeien om aan te gaan omdat we mogen delen in wat Hij heeft gedaan. Tot Zijn gedachtenis en tot versterking van ons geloof. We zien uit naar een gezegende ontmoeting.

Vakantie Bijbel Week 2023 | Jong en oud telt mee!

Op zondag 4 juni deelden we een overzicht uit van allerlei taken die in de VBW-week nog open staan. Er zijn nog veel mensen nodig voor tentoppas (bijv. nog 9 mannen voor de  nachtoppas) maar ook voor de dagprogramma’s worden nog volwassenen én tieners gezocht. Misschien kunt u/jij één of meer taken invullen? Laat het zo snel mogelijk weten aan Christiaan:

E-mail: vbwwilnis#gmail.com of 06-16640634. Bij voorbaat heel hartelijk dank!

Materiaal voor Vakantie Bijbel Week

We zijn op zoek naar lege limonadeflessen + dop (RAAK). Spaart u met ons mee? Heeft u verder nog schroevendraaiers, gaatjestangen of een priem liggen waar u niets mee doet, dan zijn wij daar ook heel blij mee. U kunt dit inleveren bij Marjan de  Leeuw, Burg. Van Trichtlaan 18. Alvast heel hartelijk dank.

Bezoek vanuit Mathare

Van D.V. 15 t/m 25 september 2023 komen pastor Joel, Magdaline en pastor Daniel op bezoek in Wilnis. Heeft u de flyer met informatie hierover al gezien in uw brievenbus? Zo nee, dan kunt u ze bij de uitgang van de kerk vinden. De voorbereidingen voor dit bezoek zijn zowel in Wilnis als in Mathare al in volle gang. Aan deze reis naar Nederland en het programma zijn kosten verbonden.

Daarom zijn we zo vrij om een beroep op uw vrijgevigheid te doen. Uw gift is zeer welkom. We kunnen u iets leuks aanbieden voor uw gift. Er zijn: handdoeken (€ 12,50), goed gevulde goodiebags (€ 25,00), 2 uur durende rondvaarten over de Vinkeveense plassen op woensdag 21 juni en zaterdag 24 juni (€ 20,00 p.p). Draagt u een steentje bij? Uw gift kunt u overmaken naar NL17RABO 0373710194 t.n.v. de diaconie. Vermeld u er alstublieft bij: Bezoek Mathare.

We zien uit naar uw reactie. Voor vragen of het doorgeven van uw keuze kunt u contact opnemen met Annet Meijers: familie#tmeijers.nl/06-51291036. De Umoja taakgroep.

Terugblik fietspuzzeltocht

Ruim 80 deelnemers verschenen Hemelvaartsdag bij de inschrijfbalie om met elkaar de uitdaging van de fietsroute en de opdrachten aan te gaan. De organisatie heeft er dit jaar extra op gelet niet dubbelzinnig of cryptisch te zijn, en dat was te merken! Een record van 44 correct ingevulde formulieren werd weer ingeleverd en berichten van vermiste deelnemers zijn uit gebleven. Bij het eindpunt stonden de koffie, fris, cake en chips te wachten! Ook kon daar informatie ingewonnen worden over Stichting Welzijn Wajir waar dit jaar de opbrengst van €383,- naar toe ging. Deze stichting ondersteunt door middel van lokale contacten de regio Wajir in noord-oost Kenia. Op veler verzoek hier ook de antwoorden: 1:4km naar Wilnis, 2:Droomwens-9 letters, 3:5 vogels, 4:3 bruggen, 5:9 bordjes, 6:3 leibomen. De winnaar Arie heeft de taart al in ontvangst genomen. Iedereen bedankt voor de deelname en bijdrage!

Nieuw! Sluit je aan bij de vrouwengroepsapp van onze gemeente

Blijf je graag op de hoogte van activiteiten in en om de gemeente voor christenvrouwen?

Lees je graag een mooi interview waarin een vrouw vertelt hoe God in moeilijke omstandigheden toch heel nabij was? Meld je dan aan voor de vrouwengroepsapp. In deze groepsapp plaatsen we activiteiten voor vrouwen die binnen de gemeente of door Vrouw tot Vrouw worden georganiseerd.

Ook attenderen we op mooie interviews, plaatsen we de uitnodiging voor de bijeenkomsten van de vrouwenkring, enzovoorts. Kortom: hiermee willen we vrouwen in de gemeente aan elkaar verbinden en toerusten. In deze groepsapp kan een aantal mensen een bericht plaatsen.
En ter geruststelling, er kan níet op gereageerd worden. Meld je aan en stuur een app naar een van ons. Je kunt bij ons uiteraard ook terecht met een vraag of opmerking. Hartelijke groet,

Ida van Kreuningen, tel. 06 48535113

Vanuit de Kerkenraad

Heilig Avondmaal

Evenals de laatste keren zal bij de viering van het Heilig Avondmaal de nodiging uitgaan om naar de aangerichte tafel te komen. Aan tafel zal de schaal met het gebroken brood worden doorgegeven. Gevolgd door het doorgeven van een tray met gevulde kleine bekertjes wijn. U geeft deze door aan de broeder of zuster naast u en neemt een bekertje af. Gebleken is dat dit een waardige wijze van viering is, die onze gedachten richt op het offer van onze Heere Jezus Christus. Neem, eet, drinkt, gelooft en gedenkt, dat Zijn lichaam gebroken is en Zijn bloed vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Zouden wij zo’n aanbod laten voorbijgaan wetend van genade voor zondaren?

Collecte zondag 11 juni 2023

Zoals bekend zet Voedselbank De Ronde Venen zich met 90 vrijwilligers in om het leven van de armsten onder ons enigszins te verlichten. Dat doen wij door voedsel en kleding gratis ter beschikking te stellen. Op dit moment voorzien wij 105 gezinnen (320 personen) van voedsel en kleding. Dit kunnen wij doen doordat vanuit alle hoeken en gaten ons werk wordt ondersteund. De kerken in onze Gemeenten leveren telkens weer fantastische bijdragen aan ons werk. In 2022 mocht de Voedselbank de enorme opbrengst van de Dankdag collecte in ontvangst nemen. Daar zijn wij zeer dankbaar voor. Recent zijn er een paar ontwikkelingen die het ons moeilijk maken om een volwaardig pakket voedsel te kunnen verstrekken. Er is een voor onze Voedselbank belangrijke distributiecentrum – naar wij hopen tijdelijk- uitgevallen. Ook de centrale distributie vanuit Voedselbanken Nederland is door diverse oorzaken minder dan in voorafgaande jaren. Zelfs het aanbod van brood – een product dat lokaal altijd wel voor handen was – is fors teruggelopen.

Hierdoor zijn wij in de afgelopen maanden meer dan ooit genoodzaakt geweest om groente, fruit, zuivel, vlees en eieren structureel in te kopen. Dit doen wij zoveel mogelijk bij lokale ondernemers die ons zonder uitzondering ook prijstechnisch ondersteunen. Voedselbank De Ronde Venen waardeert uw meeleven en de daaruit voortvloeiende financiële bijdrage zeer. Wat zou het fijn zijn als de collecte op 11 juni a.s. een groot succes wordt. Willem van den Bruinhorst (Voorzitter), Kees Telkamp (Secretaris), Martin van Eijk (Penningmeester)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en allen die u dierbaar zijn alle goeds!

 

 

terug