Kerkblad 16 juli 2023 Kerkblad 16 juli 2023

Wilnis

 

KERKDIENSTEN

 

Zondag 16 juli

10.00 uur: Ds. H.J.P. de Pater, Nieuwegein

Voorzang: Ps. 75 : 1

Kinderoppas: Matty Nagel, Jopie Verhoek, Lise van Kreuningen

Kerkauto: Dhr. G.J. van Kreuningen

15.00 uur: Ds. A.J.R. Treur, Bodegraven in de VBW tent

18.30 uur: Ds. H.G. van der Ziel, Waarder

Voorzang: Ps. 140 : 7 en 13

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. VBW.

 

Zondag 23 juli

10.00 uur: Ds. E. van Rooijen, Noordeloos

Voorzang: WK 616

Kinderoppas: Jantine Vermeij, Karin de Haan, Marit van Kreuningen

Kerkauto: Dhr. B. Verhoek

18.30 uur: Prop. H.A. Kramer, Urk

Voorzang: WK 486 : 1 en 4

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Diaconie.

 

Zondag 30 juli

10.00 uur: Ds. E.C. de Waard, Amstelveen

Voorzang: Ps. 54 : 1 en 4

Kinderoppas: Debora van Eijk, Dirma Kok, Meike van Kreuningen

Kerkauto: Dhr. J. Stoof

18.30 uur: Ds. E.C. de Waard, Amstelveen

Voorzang: Ps. 55 : 13 en 14

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Diaconie.

==============

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

15 t/m 25 sept. Bezoek vanuit Mathare

 

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Tijdens schoolvakantie vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in ‘De Roeping’

Kom Koffie

Iedere dinsdag vanaf 10.00 uur

Open kerk

Elke vrijdagmorgen is de kerk open van 10.00 tot 12.00 uur

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 28 juli 2023 (Let op: dit kerkblad is voor 3 weken) via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jarigen zie papieren kerkblad

Bij de diensten

De erediensten worden in de vacante periode telkens geleid door andere voorgangers. Daar zijn bekende predikanten bij maar ook die nog niet eerder in onze gemeente zijn voorgegaan. Dit alles leidt dikwijls tot verrassende prediking over een breed scala aan onderwerpen en thema’s. Regelmatig blijkt de gastpredikant in zijn eigen gemeente meerdere preken te hebben gehouden over een specifiek Bijbelgedeelte waaronder de gekozen tekst. We mogen dit als verrijkend en verdiepend ervaren en we zijn dankbaar dat de Heere telkens weer voorziet in een voorganger voor de erediensten.

Tentdienst

Al langer leefde er binnen de VBW organisatie het verlangen om een dienst in de tent te kunnen houden. Hoe goed de morgendiensten in de kerk, na de VBW dagen, ook waren, een samenkomst in de tent zal naar verwachting meer laagdrempelig zijn. We zoeken hiermee de doelgroep op in de eigen omgeving. Daarom heeft de kerkenraad toestemming gegeven een eredienst in de tent te houden. Veel zal anders zijn, maar het is een officiële dienst met dominee en kerkenraad onder een ander dak. Belangrijkste is dat ook daar Gods Woord zal klinken. We lezen uit Mattheus 18 vers 21 t/m 35 waarover dominee Treur zal preken. Deze dienst begint om 15.00 uur en iedereen is welkom (net zoals in de kerk). We hopen u en jou daar te zien.

Hiernaast vinden ook de “gewone” diensten om 10.00 en 18.30 uur doorgang. We worden rijk gezegend door zoveel mogelijkheden om God te ontmoeten.

Meeleven in en rondom de gemeente

Ziekte en zorg

De afgelopen zondagen zijn diverse gemeenteleden in de voorbede genoemd die voor onderzoek en/of behandeling moesten worden opgenomen. Gelukkig konden de meesten na één of enkele dagen weer naar huis voor verder herstel.

Op het moment van dit schrijven ligt Margriet Boele (Oudhuijzerweg ) nog in het ziekenhuis, evenals dhr. J. Heijkoop (Bozenhoven, Mijdrecht). Mw. W. van der Veen-Boer (Burg. Padmosweg) is tijdelijk opgenomen in het zorghotel in Woerden. We bidden hen en allen die zorg en herstel nodig hebben kracht toe.

Rouw

We denken aan hen die korter of langer geleden afscheid hebben moeten nemen van een dierbare.

Huwelijksjubilea

We danken met Willem en Gery van den Bruinhorst-Jongerden en Nina en Hans Oudshoorn-Kruijswijk die mochten gedenken dat zij resp. 40 en 45 jaar getrouwd zijn. We wensen hen, hun (klein)kinderen en allen die hen dierbaar zijn Gods zegen voor de toekomende tijd.

Geboorte

Op 3 juli is geboren Ezra Jacob. De dankbare en gelukkige ouders zijn Matthias en Sanne Verhoek-Samsom, Burg. Van Trichtlaan, Wilnis. We feliciteren Matthias en Sanne met dit wonder van nieuw leven en bidden hen wijsheid en Gods zegen toe bij de opvoeding. Ook zijn onze gelukwensen voor de wederzijdse grootouders Jaap en Jopie Verhoek en Gerard en Daniëlle Samsom en overgrootouders Mies Leeflang, Nico en Jenny Samsom en Sietske Berkelaar.

Bij de agenda

Bibliotheek ‘Lektuurkeus’

Tijdens de vakantieperiode zijn we op 14, 21 en 28 juli en op 4, 11 en 18 augustus a.s. open van

19.00 uur tot 20.00 uur. Vrijdag 25 augustus zijn we weer open van 14.30 tot 16.30 uur.

Kom even extra boeken halen voor de vakantie! Ook hebben we een leuke sortering kaarten en postzegels van Woord en Daad. De biebmedewerkers wensen u een fijne vakantie.

VakantieBijbelWeek 2023

Wanneer u dit bericht leest, is de VBW waarschijnlijk nog in volle gang. We hopen dat u in de gelegenheid was of bent om even langs te komen en de sfeer te proeven. Graag bedanken we u allen voor uw bijdrage aan de VBW op welke manier dan ook. Het is bijzonder dat we deze week echt als gemeente mogen dragen. Wilt u blijven bidden dat het gezaaide zaad tot groei en bloei mag komen tot Gods eer en tot zegen voor kinderen, tieners en volwassenen?

Hartelijke groet van het VBW-team

Foto van de gemeente

Vorig jaar oktober hebben we een leuke foto van de gemeente gemaakt. Wij van de CZWD hebben deze omgezet naar een puzzel van 1000 stukjes en deze opgestuurd naar de zendingswerkers in het buitenland. Een aantal heeft deze al ontvangen, sommige ontvangen de puzzel later dit jaar nog. De puzzel was tijdens de sjoelavond te zien en alvast te proberen. Vindt u het ook leuk om te puzzelen? En wilt u graag een puzzel van 1000 stukjes met de gemeente foto erop bestellen? Geef dit dan door voor 31 juli via czwd#hervormdwilnis.nl. Deze puzzel kost ongeveer € 25,-. Mocht u graag de foto gewoon digitaal ontvangen voor uw eigen archief, dan kunt u ook een mailtje sturen naar bovenstaand e-mailadres. Jantine Meijers namens de CZWD.

Vanuit de Kerkenraad

Evaluatie

Op 3 juli heeft de kerkenraad vergaderd. Daarbij was de classispredikant, mw. ds. T. Verhoeven, aanwezig. Met als doel de ervaringen van kerkenraadsleden te horen en ons te bemoedigen. Zij heeft ons meerdere keren van advies gediend rondom de verwikkelingen in het afscheid van ds. Van de Ruitenbeek.

Daarom was het ook goed om samen te kijken naar wat is er gebeurd, waar staan we nu en hoe kijken we naar de toekomst. En bemoedigd te worden vanuit 1 Johannes 2 vers 24.

Ook op de agenda stond de evaluatie van de gehouden gemeenteavond (28/6) over de beide themadiensten. Gelet op voorgaande was er onvoldoende tijd om hier afgewogen over te kunnen spreken. Achteraf te optimistisch om beide data zo dicht op elkaar te plannen, want het is iets waar je de tijd voor moet nemen. Om recht te doen aan de energie die er in is gestoken en tegelijk lijnen te trekken naar de toekomst.

Besloten werd een extra vergadering in te plannen (alleen over dit onderwerp) en wel op 23 augustus.

Zomer zendingscollecte fam. Vogelaar

Als gemeente steunen wij de familie Vogelaar bij hun uitzending naar Indonesië. Via de zendingsnieuwsbrief en hun eigen nieuwsbrieven blijven wij regelmatig op de hoogte van hun vreugdes en zorgen. Als Commissie van Zending en Werelddiaconaat (CZWD) houden we regelmatig contact om zo wederzijds ervaringen uit te wisselen. Momenteel bereidt de familie zich voor op de verlenging van hun uitzending op een andere plaats in Indonesië en onder een ander deel van de bevolking. De financiële ondersteuning vanuit kerken wordt 'deelgenoten' genoemd. Met elkaar deel je wat God aan ons leert op onze verschillende plekken en binnen verschillende kerkgenootschappen en dragen we financieel bij aan het mogelijk maken van de uitzending. U kunt ook op persoonlijke titel 'zendingsmaatje' worden. Deelt u ook mee? In gebed, medeleven en een stukje financieel?

Tenslotte

Allen die er op uit gaan of thuis zijn een goede en gezegende vakantieperiode toegewenst!

De kerkenraad.

 

 

 

 

terug