Kerkblad 24 september 2022 Kerkblad 24 september 2022

Wilnis   -  KERKDIENSTEN

Zondag 24 september

Scholendienst

10.00 uur:  Ds. P. Veerman, Ede en pastor Daniel Kamoshu, Mathare (Kenia)

Voorzang: liederen scholendienst

Kinderoppas: Anneke van Leeuwen, Jantine Meijers, Sander Meijers

Kerkauto: Dhr. G.J. van Kreuningen

18.30 uur: Prop. H.H. de Mots, Ridderkerk

Voorzang: WK 67 : 1 en 5

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Scholenproject Neeves basisschool in Mathare.

 

Zondag 1 oktober

Israëlzondag

10.00 uur: Ds. W. Meijer, Gameren

Voorzang: WK 267 : 1 en 6 (Schoollied)

Kinderoppas: Renate Meijers, Annet Meijers, Tamara Mur

Kerkauto: Dhr. B. Verhoek

18.30 uur: Ds. A.J. Mensink, Elburg

Voorzang: Ps. 14 : 7

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Shaare Zedek.

=================

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

22 sept. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk

25 sept. 20.00 uur Mannenver. ‘Boaz’

27 sept. 10.00 uur Kring Anna

28 sept. Uitgaansmiddag Ouderen

28 sept.       17.30 uur   Meet & Eat

29 sept. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk

29 sept.       19.30 uur   Catechesebijbelkring bij fam. Palm

01 okt.        11.30 uur   Koffiedrinken 1e zondag van de maand

02 okt. 19.30 uur Interkerkelijke Gebedsbijeenkomst Dorpskerk Abcoude

3, 4, 5 okt. Vrouwencontact

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’

Kom Koffie

Iedere dinsdag vanaf 10.00 uur

Open kerk

Elke vrijdagmorgen is de kerk open van 10.00 tot 12.00 uur

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 29 september 2023 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jarigen  zie papieren kerkblad

Bij de diensten

Zondagmorgen 24 september is het Scholendienst met de leerkrachten en de kinderen van de Koningin Julianaschool. Deze dienst zal worden geleid door ds Veerman en pastor Daniel. Vooraf zingen we de schoolliederen zoals op de liturgie aangegeven. Het thema van de preek is: Wonderful unity that makes our relationship stronger. Prachtige eenheid die onze relatie sterker maakt. Vanuit Psalm 133 en 1 Thess. 1: 1-3 In de avonddienst nemen we afscheid van onze gasten uit Mathare met de wens “tot weerziens”, hier op aarde of Hierboven.

Meeleven in en rondom de gemeente

We danken met de familie Vos (de Voogtlaan) nu Piet is begonnen met de chemokuur en deze goed heeft doorstaan. We bidden dat dit zijn werk mag doen en hen in staat stelt het leven hoopvol te vervolgen.

We danken met mw. Dit van der Vaart (Oudhuijzerweg) die weer mocht thuiskomen. We vragen om een goede uitwerking van de antibioticakuur en verder herstel.

We danken met dhr. Anton Boswijk (Trilgras) die een geslaagde operatie heeft ondergaan. We bidden om verder herstel en Gods hand en nabijheid hierin.

We bidden voor dhr. Jan van de Westeringh (Boezemmolen, Mijdrecht) die recent in zeer zorgwekkende toestand moest worden opgenomen in het ziekenhuis.  Vanwege een Covid besmetting was beademing en hartbewaking noodzakelijk. Jan en zijn vrouw Coby ervaren Gods aanwezigheid en weten zich door Hem gedragen. Er is dankbaarheid voor de rust die mag worden ervaren en dat er ondanks de zorgelijke situatie bemoedigende lichtpuntjes zijn. We vragen de Heere of Hij hem hier doorheen wil helpen en dat hij mag leven in de verwachting van Gods nabijheid.

We denken aan mw. Corrie van der Wilt, (Prinsenhuis, Mijdrecht) die afgelopen maandag een herniaoperatie moest ondergaan. We danken dat dit goed is verlopen en bidden voor herstel en dat de pijnklachten nu zullen zijn verholpen.

We bidden voor de kleine Thijs Kool (Herenweg) die voor korte tijd in het ziekenhuis moest verblijven vanwege benauwdheid, mede als gevolg van astma. Hij is weer thuis maar de zorgen zijn niet weg. De Heere geve herstel en wil ook de ouders Henri en José met de andere kinderen Gerwin, Ilse en Emma nabij zijn.

We noemen op deze plaats ook Margriet Boele (Oudhuijzerweg)
Tot nu toe is  er geen verbetering in haar situatie. Er is opnieuw aanvullend onderzoek nodig voor zwaardere medicatie. We bidden dat het onderzoek gezegend mag worden  en vragen om vertrouwen in herstel.

We denken aan hen die in de afgelopen tijd aan het geopende graf stonden maar ook voor hen die in het huwelijk mochten treden. In verdriet en vreugde, de Heere wil erbij zijn. Hij wil de weduwen, weduwnaars en wezen kracht geven en gehuwden dragen op hun weg door het leven.

Bij de agenda

Bezoek uit Mathare

Op het moment dat u en jij dit leest zijn er al allerlei ontmoetingen geweest met onze gasten uit Kenia. pastor Joel, Magdaline en pastor Daniel vanuit de Redeemed Gospel Church in Mathare. We vinden het bijzonder dat we deze tijd met elkaar konden en nog mogen optrekken. Nog enkele dagen en dan vertrekken zij op maandag 25 september weer naar Nairobi. Zij hopen u en jou nog te ontmoeten in de diensten komende zondag. In de ochtend zal pastor Daniel de scholendienst leiden samen met ds. Pieter Veerman. ’s Avonds nemen we als gemeente tijdens de dienst afscheid van pastor Joel, Magdaline en pastor Daniel. Na de dienst kunt u hen onder de toren de hand schudden. Nadat ze maandag nog gaan varen op de Vinkeveense Plassen zullen we hen aan het einde van de middag weer naar Schiphol brengen. We bedanken hierbij, ook namens pastor Joel, Magdaline en pastor Daniel, iedereen die zijn of haar aandeel heeft geleverd om dit bezoek en het programma tot een succes te maken. Blessings! De Umoja taakgroep.

Belijdeniscatechese

We zijn blij en dankbaar dat ds Barth van Hervormd Vinkeveen ervoor openstaat dat gemeenteleden (jong en oud) van Wilnis, die erover nadenken belijdenis van het geloof af te leggen, kunnen aansluiten bij de groep in Vinkeveen. Maandag 18-09 jl. is er een open avond geweest in het Verenigingsgebouw in Vinkeveen waar meerdere mensen uit Wilnis zich al hebben gemeld. Mocht jij of u hier ook interesse in hebben dan graag even contact leggen via de jeugdouderling Gert van Kreuningen (06-11387069). Wees welkom.

Catechesebijbelkring (kring ‘Palm’)
Heb je de ‘gewone’ catechese doorlopen, maar maak je nog niet de stap naar de belijdeniscatechese? Wil je wel (blijven) nadenken over God? Over God en de Bijbel en jouw leven, jouw vragen? Dan nodigen we je graag uit bij ons thuis, om samen Bijbelstudie te doen. Eens in de twee weken op vrijdagavond van half 8 tot ongeveer half 9 (en wat later, voor wie geen haast heeft en nog ff gezellig blijft ‘hangen’). Welkom! Eerste kringavond: vrijdag 29 september, 19.30 uur. Burgemeester van Trichtlaan. Wil je je aanmelden of heb je vragen?

Bel of app: 06-44981119. Alie en Hendrik Palm

Bijbelkring

Ook de Bijbelkring gaat weer van start. Voor dit jaar zijn er avonden gepland op 11/10, 15/11 en 13/12. Deze beginnen om 20.00 uur.

We hopen te gaan werken uit “Goudkoorts – over de Romeinenbrief” van prof. dr. H van den Belt.

Zowel gemeenteleden, die al vorige jaren kwamen, als belangstellenden zijn van harte welkom.

Herman Meijer uit Malawi

Het afgelopen jaar is Herman Meijer met zijn gezin door de GZB uitgezonden naar Malawi waar hij een jaar heeft geholpen bij het evalueren en verder opzetten van het lokale bijbelstudieprogramma. Graag wil hij vertellen over zijn werk en tijd in Malawi. Op 8 oktober hoopt hij voor te gaan tijdens de kerkdienst en na afloop inhoudelijk wat te vertellen over het werk in Malawi. U bent van harte uitgenodigd! Commissie van Zending en Werelddiaconaat

Vanuit de Kerkenraad

Startdag

We zien terug op een geslaagde gemeentedag op 16 september onder een stralend zonnetje met een heerlijke BBQ en aansluitend met elkaar zingen. We danken iedereen die heeft meegeholpen. Zulke dagen van ontmoeting bindt ons aan elkaar en geeft verlangen om verder met elkaar op te trekken. En dat alles onder de zegen van de Heere

De komende tijd zal de kerkenraad zich richten op besluitvorming rond de vervulling van bestaande vacatures, de eventuele toekomstige vacatures vanwege het rooster van aftreden, besluitvorming t.a.v. themadiensten en de voorbereiding op het beroepingswerk, incl. het zoeken naar een consulent, vanwege de vacante predikantsplaats. Uw/jouw gebed hiervoor wordt gevraagd.

Tenslotte

Met de opening van het winterwerk alweer achter ons mogen we als gemeente weer veel activiteiten oppakken. Bij dit alles wensen en bidden we elkaar Gods onmisbare zegen toe. De kerkenraad.

terug