Kerkblad 25 juni 2023 Kerkblad 25 juni 2023

Wilnis

 

KERKDIENSTEN

 

Zondag 25 juni

Bediening Heilig Avondmaal

10.00 uur: Ds. K. Groenendijk, Bruchem

Voorzang: Ps. 36 : 2 (Schoolpsalm)

Kinderoppas: Els Leeflang, Anneke van Leeuwen, Mirthe Herngreen

Kerkauto: Dhr. R. Berger

Dankzegging Heilig Avondmaal

18.30 uur: Prof. Dr. G. van den Brink, Woerden

Voorzang: Ps. 35 : 13

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Stichting Voorkom.

 

Zondag 2 juli

10.00 uur: Ds. A. van Hees, Apeldoorn

Voorzang: WK 207 : 1 (Schoollied)

Kinderoppas: Jacolien Meijer, Jantine Meijers, Fieke Herngreen

Kerkauto: Dhr. D. Stam

18.30 uur: Ds. J. de Wit, Jaarsveld

Voorzang: WK 212 : 1 en 6

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Diaconie.

 

Zondag 9 juli

10.00 uur: Ds. G. Lugthart, Kamerik

Voorzang: Ps. 52 : 7 (Schoolpsalm)

Kinderoppas: Renate Meijers, Annet Meijers, Gerwin Kool

Kerkauto: Dhr. G. Samsom

18.30 uur: Ds. J.C. Breugem, Ede

Voorzang: Ps. 53 : 6

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Red een Kind.

=========================

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

28 juni        20.00 uur   Gemeenteavond Evaluatie Themadiensten

03 juli 18.30 uur Interkerk. Gebedsbijeenkomst, ’t Kruispunt te Mijdrecht

03 juli         19.45 uur   Kerkenraad

12 t/m 16 juli VBW

15 t/m 25 sept. Bezoek vanuit Mathare

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Kom Koffie

Iedere dinsdag vanaf 10.00 uur

Open kerk

Elke vrijdagmorgen is de kerk open van 10.00 tot 12.00 uur

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 7 juli 2023 (Let op: dit kerkblad is voor 3 weken) via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jarigen en Huwelijksjubilea  zie papieren kerkblad

Bij de diensten

Zondag 25 juni hopen we in de ochtenddienst met elkaar als gemeente het Heilig Avondmaal te mogen vieren en de dienst van deze zondagavond staat in het teken van de dankzegging.

We zijn dankbaar dat de nodiging weer mag uitgaan: “komt, want alle dingen zijn gereed”.

Geen zonde te groot, geen mens te onwaardig. Zoek het buiten uzelf en vindt rust bij Jezus Christus, onze Heer, Die onze zonden heeft weggedragen en de schuld heeft betaald. Dan kun je toch niet wegblijven?

Meeleven in en rondom de gemeente

Ziekte en zorg

We danken de Heere voor de voorspoedige voetoperatie bij Anja Kranenburg (Burg. Padmosweg) en bidden om geduld bij de wat langdurige revalidatie hiervan.

We leven mee met gemeenteleden die behandeling ondergaan, te maken hebben met afnemende krachten en/of nog wachten op uitslagen van onderzoeken.

Examens

We feliciteren Evert-Jan Hulsman, Twan Rietveld, Cees Vonk Noordegraaf en Yari van Zutphen met hun mooie examenresultaten. We bidden hen Gods leiding toe in de nieuwe tijd die komt en dat ze hun weg mogen gaan, zoekend naar de Heere en Zijn licht over hun pad.

Voor hen die niet nog wachten op uitslagen of een herexamen moeten doen: veel sterkte toegewenst en toegebeden en dat alles mag goed komen!

Danken

Met het kostersgezin zijn we dankbaar dat door zeer adequaat handelen van het gezin Van de Ruitenbeek en de brandweer een kleine brand op 17 juni in de kiem is gesmoord en veel erger is voorkomen.

Ook zijn we dankbaar dat, na de oproepen, alle plekken die voor de VBW openstonden zijn ingevuld. Dat betekent dat ruimschoots voor aanvang van de week er genoeg mensen zijn om alles doorgang te kunnen laten vinden. Tegelijk bidden we om zegen op de verdere voorbereidingen en om geopende harten van kinderen en jongeren om te komen en deel te nemen aan de activiteiten.

Verhuizing

Willem en Mariëlla de Kruijff die ruim 4.5 jaar aan de Wagenmaker woonden, verhuizen naar een andere woonplaats. We bidden dat ze ook daar hun plaats mogen vinden in de kerkelijke gemeenschap en gaan met de zegen van de Heere.

Huwelijk

In de afgelopen tijd zijn er twee huwelijksdiensten geweest. Femke Samsom is getrouwd met Niels van Egmond (Dorpsstraat) en Nick van Kreuningen is getrouwd met Eline Kreeftenberg (Meerkoetlaan,Vinkeveen). Beide huwelijken werden voor Gods aangezicht bevestigd en ingezegend en daarin wordt zichtbaar dat hun begeerte is dat de Heere met hen mee zal gaan in het verbond tussen man en vrouw. We bidden hen Zijn nabijheid toe in de dagen dat het moeilijk kan zijn, maar ook, en dat vergeten we nog weleens, in blijde dagen waarin het alles voor de wind lijkt te gaan. Zullen we ook biddend om deze echtparen heen staan.

Huwelijksjubileum

Gery en Willem van de Bruinhorst (Burg. Padmosweg) zijn op 24 juni 40 jaar getrouwd. De Heere heeft hen in al de die jaren geleid en gezegend. Hen kinderen geschonken en ook kleinkinderen. Een dag om onze zegeningen te tellen en de dank aan de Heere te brengen.

Kinderen van de Julianaschool van nu, en vele jaren daarvoor, kennen juf Gery allemaal als de blije en duidelijke juf die je verder wil helpen. Haar man Willem heeft jarenlang een druk zakenbestaan gekend en is nu één van de drijvende krachten achter de Voedselbank. Zo mogen ze ook tot zegen zijn voor anderen op hun levenspad.

Bij de agenda

Gemeenteavond Evaluatie Themadiensten

Woensdag 28 juni om 20:00 uur is in De Roeping een gemeenteavond inzake de evaluatie van de themadiensten die er zijn geweest op 19 maart en 4 juni jl.

We roepen alle gemeenteleden jong en oud op om te komen. Of u enthousiast bent of kritisch maakt niet uit. Graag willen we met elkaar onderzoeken hoe deze opzet valt in de gemeente en daarom is het van groot belang dat we dat met zoveel mogelijk gemeenteleden doen. Mocht u toch niet kunnen of ziet u daar tegen op, dan kunt u ook uw zienswijze delen via een email naar scriba#hervormdwilnis.nl of deze op papier inleveren bij één van de kerkenraadsleden.

Vakantie Bijbel Week 2023 | D.V. 11 t/m 16 juli

Heel hartelijk dank aan iedereen in de gemeente die zich heeft aangemeld om op de een of andere manier bij te dragen aan de VBW. Het draaiboek kon helemaal gevuld worden en het is bijzonder dat we echt als gemeente op deze manier het Evangelie kunnen uitdragen. De VBW biedt ook dit jaar een programma voor alle leeftijden. Iedereen is dan ook van harte welkom om tijdens de VBW langs te komen en mee te doen. Neem gerust iemand mee.

Gebedsmoment

We starten de week op maandagavond om 20.00 met een gebedsmoment in de Roeping. Iedereen is daarbij welkom. Het is ook fijn als u elke dag wilt meebidden; gebedspunten vindt u in de Solitudo van juli.

Kinderprogramma

Op woensdag, donderdag en vrijdag is er van 10.00 tot 12.00 uur een kinderochtend met op donderdagmiddag aansluitend een spelmiddag. Op zaterdagmorgen is er kindertheater en daarna eten we met elkaar.

Tienerprogramma

Tieners die het afgelopen jaar in de brugklas zaten t/m 17 jaar zijn van dinsdag tot en met vrijdagavond van 19.30 tot ± 22.00 uur welkom in de tent. Op vrijdagavond begint het programma eerder met een hamburgerfestijn, komt een ex-drugsbaron zijn verhaal delen, is er kampvuur en ‘slapen’ de tieners een nachtje in de tent.

Alle leeftijden

Voor alle leeftijden is er op woensdagmiddag van 14.00-16.00 uur een bingo in de tent. Ook op vrijdagmiddag staat de tent open voor gezelligheid, ontmoeting met koffie/thee en op vrijdagavond is iedereen welkom van 19.30 tot 21.00 uur om het getuigenis van Joop Gottmers te horen.

Zaterdagavond vanaf 19.30 uur is er een sportavond voor de hele gemeente en we sluiten de VBW dit jaar af met een tentdienst op zondagmiddag om 15.00 uur. Ds. Albert-Jan Treur gaat dan voor.

Eind juni/begin juli worden in Wilnis huis aan huis flyers verspreid. Heb je een sticker op de brievenbus of woon je niet in Wilnis dan kun je t.z.t. flyers bij de uitgangen van de kerk of op de website vinden. Hartelijke groet van het VBW-team

Vanuit de Kerkenraad

Op de eerstkomende kerkenraadsvergadering zal tevens de classispredikant mw. ds. T. Verhoeven aanwezig zijn. Het doel is de achterliggende tijd te evalueren en na te gaan of er nog aangelegenheden zijn waarvoor bijzondere aandacht nodig is.

Daarnaast zijn we als kerkenraad op zoek naar een consulent die ons in de vacante periode als adviseur kan bijstaan.

De kerkenraad vraagt uw en jouw gebed voor dit alles.

Tenslotte

Voor velen komt ook weer een vakantieperiode in zicht. Wanneer u/jij de komende tijd met vakantie gaat of thuisblijft, fijne dagen toegewenst!  De kerkenraad.

terug