Kerkblad 5 maart 2023 Kerkblad 5 maart 2023

Wilnis

 

KERKDIENSTEN

 

Zondag 5 maart

3e Lijdenszondag

10.00 uur: Ds. E.G. de Kruijff, Maarssen

Voorzang: WK Ps. 121 : 3 en 4

Kinderoppas: Jacolien Meijer, Jantine Meijers, Tamara Mur.

Kerkauto: Dhr. D. Drost

18.30 uur: Ds. W. Stijf, Rosmalen

Voorzang: WK Ps. 134A

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Philadelphia

 

Woensdag 8 maart

Biddag voor gewas en arbeid

14.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: Liturgie

Kinderoppas: Renate Meijers, Marijn Vree.

Kerkauto: Dhr. A. Boswijk

19.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: Gez. 5 : 1 en 5

Collecten: 1. Plaatselijke Jeugdwerk.

Zondag 12 maart

4e Lijdenszondag

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: WK 149 : 1 (Schoollied)

Kinderoppas: Annet Meijers, Angelique Mulckhuijse, Léonie van Zutphen.

Kerkauto: Dhr. R. Berger

18.30 uur: Ds. L.W. van der Sluijs, Nijkerkerveen

Voorzang: WK 159 : 1, 4 en 7

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Diaconie.

===========================

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

05 maart Koffiedrinken na de morgendienst

05 maart Informatie over “Crux” na de avonddienst

06 maart 20.00 uur Mannenver. ‘Boaz’

10 maart 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk

14,15,16 maart Vrouwencontact

15 maart 20.00 uur Bijbelkring

16 maart 14.30 uur Ouderenmiddag, valpreventie

25 maart 14.45 uur VBW-middag

01 april Aan tafel

02 april Afscheid Zondagsschool

06 mei 09.30 uur Rommelmarkt

12 t/m 16 juli VBW

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Kom Koffie

Iedere dinsdag vanaf 10.00 uur

Open kerk

Iedere vrijdagmorgen is de kerk open van 10.00 -12.00 uur.

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jarigen zie papieren kerkblad

Bij de diensten

Woensdag 8 maart is het biddag. In de middagdienst richten we ons tot de kinderen, waarbij ouders en anderen van harte welkom zijn. Aan deze dienst zal het kinderkoor Ismaël medewerking verlenen. We bidden om open ogen, zodat we kunnen zien dat we op God kunnen vertrouwen voor alles wat we nodig hebben. Dat gaat over ons leven met God en ook dat we God nodig hebben voor ons leven, voedsel en (school)werk. Daarom hebben we een biddag voor gewas en arbeid. We lezen de geschiedenis van Elisa en zijn knecht uit 2 Koningen 6: 8-23. Het is heel bijzonder om te ontdekken hoe de Heere de gebeden van Elisa verhoort. We gebruiken het materiaal uit de Biddagmap van de HGJB in de liturgie. Het thema van de preek is: Zie jij het ook?

In de avonddienst zullen we het thema verder uitwerken en toepassen voor de gehele gemeente, waarbij oud en jong van harte zijn uitgenodigd. Laten we gehoorzaam zijn aan de roepstem van de Heere en met vrijmoedigheid het gebed tot Zijn troon opzenden.

Zondag 12 maart denken we na over een gedeelte uit het lijdensevangelie. Bij het schijven van dit kerkblad is dat nog niet bekend.

Meeleven in en rondom de gemeente

Ziekte en zorg

We zijn dankbaar dat mw. Nel Pol-Tijsseling, Burgemeester Padmosweg, het ziekenhuis mocht verlaten. Ze revalideert op dit moment in Mariaoord. We bidden om herstel en geduld. We denken ook aan haar man Koos en allen die om hen heen staan.

Dhr. Willem van Leeuwen, Uitweg, Vinkeveen, is weer thuis gekomen na een korte periode van revalidatie i.v.m. een heupoperatie. We zijn dankbaar voor het voorspoedige herstel. We bidden om de nabijheid van de Heere in de moeilijke weg die hij moet gaan. De Heere is een Helper, een Trooster en een Toevlucht (Psalm 146: 3 berijmd).

We leven mee met Ella Hulsman-Mur, Marktschipper, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Gelukkig is het herstel ingetreden, maar ze moet een zware weg gaan. We bidden om kracht om vol te houden. Ook bidden we om verder herstel. Die kracht vragen we ook voor haar man Evert en de kinderen.

We denken aan Gert van Kreuningen, Geerkade, die opnieuw een ingreep heeft moeten ondergaan. We zijn dankbaar dat het goed is verlopen en het is nu wachten op de uitslagen. We bidden om kracht voor hem en zijn vrouw Tinie.

We leven mee met Aart en Ria van Rijssel (p/a Herenweg, nu Aart behandelingen ondergaat in het Arq centrum’45 in Oegstgeest. Dit centrum is gespecialiseerd in traumaklachten. We denken ook aan Ria die een aantal weken wordt begeleid en toegerust in PDC De Herberg. We bidden de Heere om wijsheid, tact, rust en alles wat verder nodig is om dit allemaal een plekje te geven.

Op deze plaats willen we ook de naam noemen van Corrie van der Wilt-Bakker, Prinsenhuis te Mijdrecht. Ze heeft het moeilijk en veel pijn. We bidden of de pijnbehandelingen het beoogde resultaat opleveren.

Mw. Thera Visser is opnieuw geopereerd aan haar polsgewricht. Er moest een ingreep plaatsvinden, zodat het polsgewricht weer beter kan draaien. We danken dat de operatie is geslaagd en we bidden voor het verminderen van de pijn en verder herstel van Thera.

De Heere is u en jullie allen nabij in de moeiten en zorgen van het leven. Hij laat niet aan het lot over wat Zijn hand is begonnen.

Huwelijksjubileum

Dhr. en mw. Kolb-Molenaar te Mijdrecht mochten op 24 februari hun 55-jarig huwelijk gedenken. We danken voor de zegeningen en de kinderen en kleinkinderen die zij mochten ontvangen.

Belijdeniscatechese

We werken met 2 groepen belijdeniscatechisanten, waarbij een aantal jongeren en ouderen te kennen hebben gegeven om in het openbaar belijdenis van het geloof te willen afleggen. Eén catechisant hoopt na het afleggen van de belijdenis gedoopt te worden. Sommigen twijfelen nog en anderen hebben aangegeven om nog een jaar belijdeniscatechese te willen volgen. We zijn dankbaar voor de avonden tot nu toe en bidden om de zegen van de Heere voor het vervolg. Graag willen we op 12 maart de namen noemen van hen die belijdenis van het geloof hopen af te leggen. De belijdenisdienst staat nu gepland op de 1ste Paasdag. We dragen alle catechisanten op in uw en jouw voorbede.

Bij de agenda

VBW-middag 25 maart 2023

Zaterdagmiddag 25 maart zijn alle basisschoolkinderen welkom in ‘De Roeping’ voor een gezellige VBW-middag. We luisteren naar een Bijbelverhaal, er is poppenkast, we gaan zingen en lekker knutselen. Iedereen is welkom vanaf 14.45 uur en het is om 17.00 uur afgelopen. Tot ziens en groetjes van het VBW-team.

Rommelmarkt

Zoals afgelopen zondag afgekondigd, vindt de rommelmarkt op zaterdag 6 mei plaats. Het doel dit jaar is het Food for Life project in Malawi: Food For Life is een project van de stichting The Art of Charity waarmee mensen in Malawi worden geholpen om te werken aan een toekomst zonder honger. De manier waarop maïs werd verbouwd, had een te laag rendement om iedereen van voedsel te voorzien. Dat is de aanleiding geweest om een nieuwe landbouwmethode in te voeren: het project Food For Life (FFL). Op dit moment zijn er meer dan 7000 boeren bij betrokken en gemiddeld is de opbrengst ruim 7 keer groter dan wanneer boeren in Malawi volgens hun eigen systeem mais verbouwen. De boerengezinnen in Malawi worden geholpen hun eigen voedsel te verbouwen en hierbij krijgen ze de benodigde middelen. Om echt iets te veranderen wordt er gewerkt aan duurzame oplossingen, zodat de gezinnen zelfstandig kunnen leven. Meer informatie vindt u op https://foodforlifemalawi.com/. Wilt u ons en het doel meenemen in uw gebed?  

Wat praktische informatie betreft: Vrijdag 5 mei is de opbouwdag en zaterdag 6 mei de rommelmarkt zelf. Houdt u deze data vrij in uw agenda? Spullen brengen is vanaf 6 maart mogelijk in de loods bij de familie Meijers (Mijdrechtse Dwarsweg 19, 3648 BR Wilnis). Zonder spullen is er namelijk geen rommelmarkt. Meer informatie nodig? Neem een kijkje op de website: https://rommelmarktwilnis.nl/. Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem contact op met Diederick de Leeuw (06-20892621) of stuur een mailtje naar rommelmarktwilnis#gmail.com

Herinnering: GZB-dag D.V. 18 maart

Thema: ‘Bid, zonder ophouden’. Bemoedigend om van gasten uit Malawi en de Filipijnen te horen hoe gebed onmisbaar is in hun leven en werk. Meer informatie staat in het vorige kerkblad en is te vinden op www.gzb.nl/gzb-dag.

Aan tafel

Samen eten, gezellig én verbindend! Gemeenteleden koken voor andere gemeenteleden en ontvangen hen thuis. Hiervoor zijn we op zoek naar gemeenteleden die op zaterdag 1 april willen koken en hun huis willen openstellen, maar ook naar gemeenteleden die het leuk vinden om dan te gast te zijn en gezellig aanschuiven. Vind je het leuk om te koken? Geef door hoeveel mensen je maximaal kunt ontvangen. De maaltijd kan helemaal naar eigen idee worden ingevuld. Wil je te gast zijn bij iemand? Geef door met hoeveel personen je zou willen komen. Maakt het je niet uit, koken of te gast zijn? Laat ook dat weten bij het aanmelden. Van de gastheer/-vrouw vragen we als bijdrage het financieren van de te bereiden maaltijd. Van de gasten wordt een vrijwillige bijdrage voor de maaltijd gevraagd, welke betaald kan worden door middel van een ‘open tikkie’ of contant bij de gastheer/-vrouw. De opbrengst is bestemd voor het werk van de familie Meijer in Malawi.
Opgeven voor deze avond kan tot uiterlijk 13 maart bij Janneke Herngreen (06-27146418 of janneke.herngreen#ziggo.nl). Vervoer nodig of dieetwensen? Dit kan geregeld worden en is geen probleem.

Hartelijke groet, de CZWD

Zondagsschool Dabar

Het duurt nog even, maar toch noemen wij hier graag de datum van de afsluiting van het zondagsschoolseizoen. Dit zal plaatsvinden op zondag 2 april. Willemijn zal dan afscheid nemen van de zondagsschool en welkom worden geheten op de catechisatie. Vorig jaar hebben wij dit met de gezinnen van de kinderen, en de familie van het afscheidnemende kind gedaan. Maar ‘onze’ kinderen zijn kinderen van de gemeente, daarom zouden wij het mooi vinden dat u en jij er ook bij bent. Wij zullen dan ook laten horen en zien wat wij dit seizoen met elkaar gedaan en geleerd hebben. Deze zondag is er koffiedrinken na de dienst. Daarom zal deze afsluiting van 12.00 uur tot 12.45 uur zijn. Wij hopen u te ontmoeten! Hartelijke groet, namens het zondagsschoolteam,

Corine Nagel

Vanuit de Kerkenraad

Themadienst voor en door jongeren

In ons kwartaalblad Solitudo heeft u kunnen lezen dat er in de afgelopen jaren gesprekken zijn geweest met een groep jongeren uit onze gemeente.

Daarin kwamen onder andere naar voren de beleving van het kerk-zijn en in het bijzonder in coronatijd. Afgelopen winter is dit wat concreter geworden. Ze willen graag een heldere preek (dat staat bij hen voorop: het gaat om de inhoud!) binnen een liturgie met ook liederen buiten Weerklank om uit hun leefwereld. De kerkenraad heeft hen gevraagd om een voorstel aan te leveren. Dat is er gekomen en het getuigt van betrokkenheid op de hele gemeente. Het ligt in de bedoeling om in de avonddienst van 19 maart en de morgendienst van 4 juni een themadienst te houden met de eerder genoemde elementen. Daarna zal worden geëvalueerd hoe deze opzet is ervaren.

Afkondiging van overlijden

In de laatst gehouden kerkenraadsvergadering is gesproken over de manier waarop we in de eredienst een overlijdensbericht bekend maken. Dat kan op velerlei wijzen en dat gebeurt ook verschillend in kerkelijke gemeenten. We hebben een aantal opties uitgewerkt en daarover gesproken. Dit heeft geleid tot het besluit om onze huidige wijze van afkondigen aan te passen. Voortaan wordt de afkondiging van overlijden uit de “gewone” afkondiging gehaald. Na het Votum en de groet zal de voorganger de gemeente vragen te gaan staan en maakt dan bekend wie er is overleden. Daarna zal(in overleg met de familie) een passend psalmvers of lied worden gezongen om uit te drukken dat een medebroeder of zuster uit ons midden is weggenomen en de broosheid van het leven in het licht van de eeuwigheid tot uitdrukking komt. Op deze manier denken we nog meer uit te drukken dat ons leven in Gods hand is en dat we ons daar steeds weer bewust van moeten zijn.

Project ‘Crux’

In de avonddienst van 5 maart is Ds. Stijf uit Rosmalen uitgenodigd om voor te gaan in de eredienst. Ds. Stijf is werkzaam bij het IZB project ‘Crux’ in Rosmalen wat wij als gemeente momenteel ondersteunen. Verder is er ook gelegenheid om na de dienst met elkaar door te praten in De Roeping en vragen te stellen over de activiteiten daar. Meer informatie over dit project is te vinden op onze website. We hopen op een fijne en leerzame ontmoeting. En iedereen is natuurlijk van harte welkom.

Biddag collecte

Woensdag 8 maart is er weer de jaarlijkse biddag met 2 diensten in het midden van de gemeente. We bidden voor gewas en arbeid en alles wat nodig is voor het komende seizoen. Tijdens deze diensten is er 1 collecte en die is bestemd voor het jeugdwerk in onze gemeente. We mogen als gemeente dankbaar zijn voor het jeugdwerk wat er mag zijn om met kinderen en jongeren bezig te zijn en ze echt een plek te bieden in de gemeente. Om samen met hen op te lopen in de weg van het geloof. We willen u vragen, biddend te overwegen welke bijdrage u kunt geven aan deze collecte. U kunt uw bijdrage ook overmaken op:  NL54RABO 0373711662 tnv CvK Herv Gem. Wilnis ovv Jeugdraad. Dank voor uw betrokkenheid, gaven en gebed.

De jeugdraad

Diaconiecollecte 19 maart

De diaconiecollecte op zondag 19 maart is bestemd voor de uitzending van Peter en Riek. Zoals u inmiddels weet, zetten zij zich in voor hulp aan de vele daklozen in de stad waar zij wonen. Dat doen ze samen met een internationaal team van christenen en mensen uit lokale kerken in een gesloten land in Centraal-Azië. Openlijke evangelisatie is verboden maar toch wordt het Evangelie gedeeld in het hospice. Het leven op straat is zwaar, zeker in de winter; vaak sterven daklozen op straat. Om ook hen een waardig levenseinde te bieden, is het hospice gebouwd. Deze plek is al voor veel mensen tot zegen geweest; zowel in lichamelijk als geestelijk opzicht. Uw bijdrage maakt dit werk mogelijk. Van harte aanbevolen!

Kerkelijke bijdrageactie 2023

Als het goed is heeft u allemaal het jaarboekje met daarin de verwachte jaarrekening van 2022 en begroting voor 2023 in uw brievenbus of uw mailbox ontvangen en heeft u inmiddels uw bijdrage voor 2023 toegezegd. Hartelijk dank daarvoor. Mocht dat nog niet het geval dan hierbij het verzoek dat zo spoedig mogelijk te doen. U kunt uw antwoordenveloppe bij mij (Burg. Padmosweg 17) in de bus doen, of via de website of de Appostelapp uw toezegging kenbaar maken. Een mailtje naar: administratie#hervormdwilnis.nl mag uiteraard ook. Heeft u helemaal niets ontvangen, laat het dan even weten. Dan lossen we dat op. Bij voorbaat dank voor uw medewerking,

Anja Kranenburg.

Tenslotte

Ontvang allen een hartelijke groet,

Ds. M. van de Ruitenbee

terug