Kerkblad 6 augustus 2013 Kerkblad 6 augustus 2013

Wilnis.  -   KERKDIENSTEN

Zondag 6 augustus

10.00 uur: Ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht

Voorzang: Ps. 59 : 10

Kinderoppas: Els Leeflang, Anneke van Leeuwen, Thamar van Kreuningen

Kerkauto: Dhr. N. Verburg

18.30 uur: Prop. T.C. Zuijderduijn, Voorthuizen

Voorzang: Ps. 64 : 10

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Zomerzendingscollecte fam. Vogelaar

 

Zondag 13 augustus

10.00 uur: Ds. P.J. Droogers, Werkendam

Voorzang: WK 3 : 1 en 3

Kinderoppas: Jantine Meijers, Renate Meijers, Abel van Kreuningen

Kerkauto: Dhr. S. Kranenburg

18.30 uur: Ds. W.F. Jochemsen, Goudriaan

Voorzang: WK 4 : 1 en 4

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Diaconie.

 

Zondag 20 augustus

10.00 uur: Ds. G.J. Hiensch, Schoonhoven

Voorzang: Ps. 80 : 11

Kinderoppas: Annet Meijers, Angelique Mulckhuyse , Boaz van Kreuningen

Kerkauto: Dhr. D. Drost

18.30 uur: Ds. K.M. Teeuw, Ridderkerk

Voorzang: Ps. 84 : 1

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Light for the Children (fam. Matze).

===================

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

07 aug. 19.30 uur Interkerkelijke Gebedsbijeenkomst ‘De Weg’ Mijdrecht

23 aug.       19.45 uur    Vergadering kerkenraad

15 t/m 25 sept. Bezoek vanuit Mathare

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Tijdens schoolvakantie vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in ‘De Roeping’

Kom Koffie

Iedere dinsdag vanaf 10.00 uur

Open kerk

Elke vrijdagmorgen is de kerk open van 10.00 tot 12.00 uur

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 18 augustus 2023 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jarigen en Huwelijksjubileum  [zie papieren kerkblad].

Bij de diensten

Zondagmiddag 16 juli werd de VBW afgesloten met een dienst in de tent geleid door ds. Albert Jan Treur. Het thema “Tel maar mee” stond ook nu centraal. De tent was zo vol dat zelfs bezoekers bij de ingang buiten moesten plaatsnemen! We mogen dankbaar terugzien op deze VBW! Dank aan allen die ook dit jaar zich weer ingezet hebben om op deze wijze het Evangelie door te geven, maar bovenal dank aan de Heere dat dit jaar ook weer een VBW kon worden gehouden en dat alles zo goed is verlopen.

Meeleven in en rondom de gemeente

Overlijden

Op zaterdag 29 juli is overleden de heer Willem van Leeuwen in de leeftijd van 84 jaar. Hij woonde aan de Uitweg. Een week eerder werd hij opgenomen in het ziekenhuis waar verdere behandeling niet meer mogelijk bleek.  Ons medeleven gaat uit naar zijn kinderen en kleinkinderen, die na het overlijden van hun moeder en oma, begin dit jaar, nu ook hun vader en opa moeten missen. We bidden hen en de familie Van Leeuwen Gods vertroosting en nabijheid toe.

Nadere berichten omtrent condoleren en begraven zijn op dit moment nog niet bekend.

We bidden ook voor Dick en Adeline en Wim en Edith Stam, hun kinderen en kleinkinderen nu op 29 juli hun (schoon) vader en (over) grootvader is overleden. De zorg die hun vader kreeg was van zijn omgeving maar bovenal van Boven. Dat wensen we hen en hun familie toe.

Ziekte en zorg

We bidden voor dhr. Gert van Kreuningen  (Geerkade) die op het moment van opstellen van dit kerkblad voor een operatie naar het ziekenhuis moet. Dit is een vervolg op eerdere behandelingen. We bidden om kracht voor hem en zijn vrouw Tinie en ook om bewaring en goede uitslag na onderzoek. We mogen dit alles in Gods hand leggen.

Mw. J. Samsom-Kool is afgelopen dinsdag, na een opname in het ziekenhuis, overgeplaatst naar Woonzorgcentrum ’t Kampje, Driehovenlaan, Loenen aan de Vecht. Dit wordt haar permanente woonverblijf. De familie is dankbaar dat voor haar deze kamer zo snel beschikbaar is gekomen. We bidden haar toe dat ze spoedig mag wennen aan de nieuwe woonomgeving.

We danken met mw. Van der Veen-Boer (Burg. Padmosweg) dat ze weer thuis mocht komen uit het zorghotel. We vragen om herstel en rust in de nabijheid van de Heere.

Ook danken we met dhr. Heijkoop (Bozenhoven, Mijdrecht) en Margriet Boele (Oudhuijzerweg ) dat zij na een ziekenhuisopname weer naar huis konden.

Thamar van Kreuningen (Mijdrechtse Zuwe, Mijdrecht) herstelt van de blessures na het fietsongeval op één van de rotondes. We danken de Heere voor Zijn bewarende hand!

Geboorte

Zondag 16 juli is geboren Tys, zoon van Danny en Denise Verkerk en broertje van Seb en Noï.

Op het geboortekaartje staat:  “Een nieuw leven door God ons gegeven. Het wonder is groot en jij zo klein. Een kostbaar geschenk waar wij dankbaar voor zijn.“

We danken met Danny, Denise, Seb en Noï Verkerk voor de geboorte van Tys. Zij mochten uit Gods hand nieuw leven ontvangen: een zoon en broertje. We bidden Danny en Denise wijsheid en Gods onmisbare zegen toe bij de opvoeding. Hun adres is: Kamgras [zie papieren kerkblad].

Bij de agenda

Bibliotheek ‘Lektuurkeus’

Tijdens de vakantieperiode zijn we op 4, 11, 18 augustus a.s. open van

19.00 uur tot 20.00 uur. Vrijdag 25 augustus zijn we weer open van 14.30 tot 16.30 uur.

Kom even extra boeken halen voor de vakantie! Ook hebben we een leuke sortering kaarten en postzegels van Woord en Daad. De biebmedewerkers wensen u een fijne vakantie.

Vanuit de Kerkenraad

In de voorgenomen kerkenraadsvergadering van 23 augustus zal het onderwerp “Themadiensten” centraal staan. Dit alles naar aanleiding van de evaluatie van de eerder gehouden themadiensten.

Zomer zendingscollecte fam. Vogelaar

Als gemeente steunen wij de familie Vogelaar bij hun uitzending naar Indonesië. Via de zendingsnieuwsbrief en hun eigen nieuwsbrieven blijven wij regelmatig op de hoogte van hun vreugdes en zorgen. Als Commissie van Zending en Werelddiaconaat (CZWD) houden we regelmatig contact om zo wederzijds ervaringen uit te wisselen. Momenteel bereidt de familie zich voor op de verlenging van hun uitzending op een andere plaats in Indonesië en onder een ander deel van de bevolking. De financiële ondersteuning vanuit kerken wordt 'deelgenoten' genoemd. Met elkaar deel je wat God aan ons leert op onze verschillende plekken en binnen verschillende kerkgenootschappen en dragen we financieel bij aan het mogelijk maken van de uitzending. U kunt ook op persoonlijke titel 'zendingsmaatje' worden. Deelt u ook mee? In gebed, medeleven en een stukje financieel?

Diaconie Collecte Zondag 20 augustus

De collecte is bestemd voor het diaconale werk dat Kees en Linda verrichten binnen de stichting Light for the Children. Linda bezoekt wekelijks het opvangcentrum voor zwangere vrouwen, gezinnen in de sloppenwijken in Epako en deelt indien mogelijk voedsel en kleding uit en deelt het evangelie en biedt hen Bijbels aan. Kees richt zich op Bijbels onderwijs, begeleiden van leerkrachten en het verbeteren van onderwijskwaliteiten. Hun missie is dan ook: ‘De Bijbel is voor ons de bron van waaruit wij willen werken en de norm waarnaar wij willen handelen. Op grond hiervan willen wij inhoud geven aan de Bijbelse opdracht om het geestelijk en lichamelijk welzijn van (wees)kinderen te bevorderen, zodat tekenen van hoop en van de komst van het Koninkrijk van God voor hen zichtbaar worden in deze wereld.’ De opbrengst van deze collecte zal worden gebruikt om het diaconale werk van Kees en Linda en de aanschaf van Bijbels te financieren om zo het Evangelie te delen en te verspreiden. 

Thuisfrontcommissie fam. Matze

We geven jullie graag een kijkje in het leven van de familie Matze in Gobabis. Kees en Linda en hun kinderen zijn nu 6 maanden onderweg, maar het lijkt inmiddels wel een jaar door de vele indrukken die ze in een korte tijd hebben opgedaan. Ze ervaren zich daar wel inmiddels ‘thuis’ en zijn dankbaar voor de vele kostbare momenten die ze al hebben meegemaakt. Op 12 mei ’23 hoorden Kees en Linda dat hen een werkvergunning is verleend voor de komende 2 jaar. Ze zijn enorm dankbaar en delen dan ook graag met u de volgende Bijbeltekst: ‘Hij, Die u roept is getrouw, Die het ook doen zal.’ (1 Thessalonicenzen 5:24) Kees schrijft:

De eerste werkzaamheden bestonden vooral uit observeren en ondersteunen/coachen van de leerkrachten en de huidige directie. Stukje bij beetje transformeert dit nu naar de uitvoering van bepaalde werkzaamheden. Elke dag loop ik nu langs alle klassen om toe te zien op de dagelijks uit te werken lesplannen. Per bouw moet hierin een eenheid zijn en moet dit weer corresponderen met de uitgewerkte jaarthema’s. Daarnaast overleg ik (bijna) dagelijks met de mensen binnen het managementteam over punten die aandacht behoeven. Dit zijn soms dingen van digitale aard, maar veelal ook praktisch. Op dit moment moet er bijvoorbeeld een muur worden geplaatst tussen de jongens- en meisjestoiletten. Daarvoor ben ik in gesprek met een aannemer om het plan uit te werken. Of er moet bijvoorbeeld (ineens) een ouderavond worden georganiseerd. Dit gebeurt vaak ad-hoc en moet er in kennisgevingsbriefjes voor de ouders worden voorzien met een schoolstempel en handtekening erop. Het tijdstip van zo’n ontmoeting is vaak 18.00 uur. Een onmogelijke tijd voor Nederlandse begrippen, maar hier is dat volkomen normaal. Daarnaast heb ik nu ook de verantwoordelijkheid voor de bevoorrading van de keuken op me genomen. Ik ga dan samen met iemand van het keukenpersoneel naar de plaatselijke supermarkt om de benodigde goederen op te halen. Het is wonderlijk dat hierin tot op heden nog steeds kan worden voorzien! Gelukkig zijn er ook winkels en bedrijven die bepaalde goederen doneren aan de school.

Gebedspunten: Voor kracht en kalmte om te aanvaarden wat wij niet kunnen veranderen; voor moed om te veranderen wat wij kunnen veranderen; voor wijsheid om het verschil tussen deze twee te zien. Willen jullie bidden voor nog een TFC-lid uit jullie eigen gemeente? Melane de Haan is gestopt nadat ze zich enorm heeft ingezet en van grote betekenis is geweest juist in de pittige opstartfase. We hebben Hanna Leeflang uit Waverveen bereid gevonden om haar werk over te nemen, maar willen heel graag nog een jongere (18+) uit de thuisgemeente van familie Matze erbij. Meld je aan bij Corstian Leeflang als je denkt dat dit misschien iets voor jou kan zijn. Wie weet ga je ooit zelf een keer kijken in Namibië!

Dankpunten: De kledingactie is heel goed verlopen. Meer dan 20 kleding zakken mochten we ophalen. Bedankt voor uw bijdrage! De kaartenverkoop van Tineke van Strien heeft een prachtig bedrag opgeleverd van €619! Geweldig mooi en aan het eind van het jaar wil ze ook weer kerstkaarten verkopen waarvan de opbrengst naar familie Matze gaat. Prachtig!

U kunt nog steeds lid worden van de appgroep. In de app-groep plaatsen Kees en Linda regelmatig updates over hun werk en belevenissen. Dit doen ze in de vorm van tekst, foto's en filmpjes. Een superleuke manier om betrokken te blijven! Als u lid wilt worden kan dat heel makkelijk via deze link: https://chat.whatsapp.com/GsdyEwaEEzLHkcBBaepDNH

Tenslotte

Veel gemeenteleden zijn of gaan nog met vakantie terwijl anderen inmiddels weer terug zijn. Of we nu weggaan of thuisblijven, overal moeten we bewaard blijven. Dit mogen we elkaar toebidden!

terug