Kerkblad 8 oktober 2023 Kerkblad 8 oktober 2023

Wilnis

 

KERKDIENSTEN

 

Zondag 8 oktober

10.00 uur: Prop. H. Meijer, Rotterdam

Voorzang: Ps. 48 : 6 (Schoolpsalm)

Kinderoppas: Angelique Mulckhuijse, Elsemarie Mur, Marijn Vree

Kerkauto: Dhr. J. Stoof

18.30 uur: Ds. J. van Rumpt, Voorthuizen

Voorzang: Ps. 19 : 7

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Diaconie.

 

Zondag 15 oktober

10.00 uur: Ds. P.G. Oskamp, Waverveen

Voorzang: WK Ps. 87 : 5 (Schoollied)

Kinderoppas: Matty Nagel, Jopie Verhoek, Leonie van Zutphen

Kerkauto: Dhr. N. Verburg

18.30 uur: Ds. A. de Lange, Nieuw Lekkerland

Voorzang: WK Ps. 16 : 4

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Mercy Ships.

=======================

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

06 okt. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk

09 okt. 20.00 uur Mannenver. ‘Boaz’

11 okt. 20.00 uur Bijbelkring

17 okt.        19.45 uur   Kerkenraadsvergadering

19 okt. 14.30 uur Ouderenmiddag

24 okt.        20.00 uur   Doopzitting

25 okt Verkiezing kerkenraad

31 okt. 20.00 uur Reformatieherdenking in Wilnis

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’

Kom Koffie

Iedere dinsdag vanaf 10.00 uur

Open kerk

Elke vrijdagmorgen is de kerk open van 10.00 tot 12.00 uur

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 13 oktober 2023 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

 

Jarigen   zie papieren kerkblad

Bij de diensten

Na de avonddienst van 24 september konden we als gemeente afscheid nemen van pastor Joel, zijn vrouw Magdaline en pastor Daniel. We mogen terugzien op gezegende ontmoetingen met onze gasten uit Mathare. Dank aan de Umoja-taakgroep en allen die zich hebben ingezet voor dit bezoek, maar bovenal dank aan de Heere Die alles heeft doen meewerken ten goede.

In de morgendienst van 8 oktober zal proponent Herman Meijer voorgaan. Hij was vorig jaar met zijn gezin door de GZB uitgezonden naar Malawi waar hij een jaar heeft geholpen bij het evalueren en verder opzetten van het lokale bijbelstudieprogramma. Na afloop van de dienst hoopt hij inhoudelijk wat te vertellen over het werk in Malawi.

Meeleven in en rondom de gemeente

Mw. Dit Van der Vaart (Oudhuijzerweg) verblijft nog in het ziekenhuis voor verdere behandeling. We vragen de Heere om uitkomst.

We bidden voor dhr. Piet Vos (de Voogtlaan) die in afwachting is van de uitslag van de scan en deze week de 3e chemo kuur ondergaat.

We bidden voor Margriet Boele (Oudhuijzerweg). Zij krijgt nu zwaardere medicijnen en hoopt over enige weken te worden behandeld. We vragen om Gods zegen daarover.

We danken met dhr. Jan van de Westeringh (Boezemmolen, Mijdrecht) dat hij weer naar huis mocht. De thuissituatie is aangepast vanwege de ademhalingsondersteuning die Jan nu nodig heeft. We bidden of de Heere Jan en Coby nabij wil zijn en kracht geeft in deze nieuwe zware omstandigheden.

Geboren

Op zondag 17 september is geboren Juda, zoon van Harm-Jan en Rianne Breman-Gijzen en broertje van Rhodé. De ouders (Centaur, Vinkeveen) kondigen de geboorte aan met de woorden “zo lief, zo klein, zo bijzonder, Gods wonder”. We feliciteren hen met dit Gods geschenk en bidden hen Zijn zegen toe in het opvoeden van Juda en Rhodë. Markus 10: 13a  “En zij brachten hun kinderen bij Hem.”

Verhuizing

Na ruim 4 jaar samen in ons midden te hebben gewoond en meegeleefd gaan Eduard en Rianne Nagel ons verlaten en zich vanaf 13 oktober vestigen op Holstein-Friesian, Lopik. Voor Rianne een terugkeer naar haar “roots”, de kerkelijke gemeente van Jaarsveld. We wensen hen Gods zegen toe in hun nieuwe huis en woonomgeving. En danken hen voor de inzet binnen onze gemeente in de afgelopen jaren. Rianne verliezen we niet helemaal uit het oog vanwege haar werk aan de Julianaschool.

Verbintenisdienst

Op D.V. 22 oktober zal ds. M. van de Ruitenbeek in een kerkdienst worden verbonden als predikant in algemene dienst aan de Protestantse Kerk in Nederland en de Mobiliteitspool, ten behoeve van werkzaamheden als interimpredikant. De bevestiging wordt verricht door ds. I. Pauw, predikant te Wezep, in de Dorpskerk te Garderen met als aanvangstijd 16.00 uur. Als u hierbij wilt zijn dan wordt u verzocht zich aan te melden tot woensdag 18 oktober bij Ton Kool (scriba#hervormdgarderen.nl). We wensen ds. en zijn gezin een gezegende dienst toe evenals zegen op het werk wat hij mag gaan doen.

Bij de agenda

Bezoek uit Mathare

We mogen dankbaar terugzien op een prachtige tijd met onze gasten uit Kenia. Vele ontmoetingen zijn er geweest in het midden van de gemeente. Zoals bij de klusochtend, de bbq, de JV, de catechese, het kinderkoor, Youth Alpha, club, het vrouwencontact en de Julianaschool. En tijdens de gemeenteavond waar Magdaline ons vertelde over de uitdagingen in de sloppenwijk van Mathare, maar ook van de hoop door de opleidingen in het Wilma instituut! En natuurlijk de bijzondere diensten op de beide zondagen, waar zowel pastor Joel als pastor Daniel de diensten mochten leiden samen met Ds. Veerman. De relatie tussen Mathare en Wilnis mocht verdiept worden tijdens dit bezoek. Waarvoor we God dankbaar zijn. En nu? We gaan verder in het vertrouwen dat God Zijn plan met Mathare en Wilnis zal volbrengen. Het is ons gebed dat we de woorden gesproken door onze gasten niet snel zullen vergeten en mét hen God alle eer en glorie geven voor wat Hij ons geschonken heeft! Van onze gasten kregen we ook nog een brief, waarvan we hier vast een klein gedeelte met u en jullie delen:
Hallo lieve gemeente van Wilnis.

Ik schrijf deze brief om mijn oprechte dankbaarheid uit te drukken voor de uitzonderlijke vriendelijkheid, opoffering en niet aflatende liefde die Wilniskerk mij heeft betoond. Jullie bereidheid om mij welkom te heten in jullie prachtige land en huizen. Jullie maakten het mogelijk om veel plaatsen te bezoeken die ik nooit zal vergeten zolang ik leef. Ik moet toegeven dat ik gezegend ben door de diensten en de gemeenschap in de kerk. Mijn oprechte groeten aan iedereen van de gemeente van Wilnis . Vrede zij de broeders, en liefde met geloof, van God de Vader en van de Heere Jezus Christus. De genade zij met allen die onze Heere Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben. Amen. (Efeziërs 6:23-24)  Uw vriendelijkheid heeft mijn leven echt op een betekenisvolle manier geraakt. Moge de Heer u zegenen. Pastor Daniel.

In een paar woorden was dit bezoek aan ons een ‘groot en gezegend bezoek’, dat we in ons leven niet zullen vergeten. We danken God voor de kans die Hij ons gaf om Wilnis te bezoeken en opnieuw met jullie in contact te komen. Dit was door Zijn genade, omdat er de afgelopen jaren zoveel is gebeurd dat niemand van ons had kunnen weten dat zo'n geweldig 'samenkomen' op dit moment zou plaatsvinden. We zullen altijd de tijd koesteren die God ons gaf om met verschillende mensen en in verschillende groepen samen te zijn, Hem te loven en Hem te aanbidden. Alle eer en glorie geven we aan onze God. Pastor Joel en Magdaline.

De Umoja taakgroep

Vanuit de Kerkenraad

In de kr-vergadering van 19 september jl. is het rooster van aftreden besproken.

De ouderlingen  Drost, van Kreuningen, Seeleman en Stam stellen zich herkiesbaar evenals diaken Meijers en ouderling-kerkrentmeester Van der Schaft.

U bent gerechtigd om voor hen tegenkandidaten in te dienen. Als dit niet het geval is, zijn zij  automatisch herkozen voor een nieuwe termijn.

Ouderling Herngreen en ouderling-kerkrentmeester Verhoek (beiden na 4 jaar) stellen zich niet herkiesbaar. Ouderling-kerkrentmeester Verhoek is wel bereid om als kerkrentmeester (niet-ouderling) dienstbaar te blijven aan de gemeente. Hiervoor geldt dat de gemeente hiermee moet instemmen. Dan hoeft u niet te reageren. Mocht u wel bezwaar hebben dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken voor 14 oktober. Tussentijds treden af ouderling Vree (na 2 jaar) vanwege verhuizing en ouderling-kerkrentmeester Van Kreuningen (na 6 jaar). Diaken Bos treedt eveneens af en is niet herkiesbaar vanwege het bereiken van de maximale ambtstermijn van 12 jaar. Daarnaast zijn er nog 2 bestaande vacatures: evangelisatieouderling en diaken. Vooralsnog zal van de twee vacatures voor diaken er één opgevuld worden.

Samengevat betekent dit dat we voor de opvulling van de vacatures twee wijkouderlingen, 1 evangelisatie-ouderling, 1 diaken en 1 ouderling-kerkrentmeester nodig hebben.

U kunt uw aanbevelingen van belijdende en daartoe geschikte broeders inleveren bij de scriba van de kerkenraad, ouderling Stam, voor zaterdag 14 oktober 2023. Dit kan ook voor namen van eventuele tegenkandidaten voor herkiesbare broeders. De verkiezingsdatum is vastgesteld op D.V. woensdag 25 oktober. Deze lange mededeling is ook opgenomen in de laatste Solitudo. Daar treft u op de achterzijde tevens een formulier aan voor het indienen van namen.

De kerkenraad is dankbaar voor de het zich herkiesbaar stellen van een aantal broeders en respecteert het besluit van hen die dat niet konden doen. De uitkomst was een weg van gebed om Gods leiding.

Tenslotte

Bij alles wat we doen en ons voornemen bidden we om Gods onmisbare zegen. De kerkenraad.

terug