Kerkblad 22 juli 2018 Kerkblad 22 juli 2018
Kopij ‘Ons Kerkblad’
De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 3 augustus via e-mail, éénmalig, inleveren bij: Anja Kranenburg, tel. 285774 email: a.kranenburg#filternet.nl Let op: dit kerkblad geldt voor 3 weken!

Bij de diensten
De ochtenddienst van 22 juli is de welkomstdienst na de VBW. Het thema van deze dienst is: Zoek het uit: Wie is Jezus? De zoektocht wordt ons gemakkelijk gemaakt zondagmorgen, omdat de Heere Jezus Zich heel duidelijk laat kennen in Zijn Woord. We lezen de belijdenis van Petrus uit Markus 8: 27-30. Een scharniergedeelte in het Evangelie naar de beschrijving van Markus. De ware identiteit van de Heere Jezus komt openbaar. Hij is de Christus. In deze dienst zullen de kinderen van de VBW een actieve inbreng hebben. Ook is er een liturgie, waarbij de kinderen (en ook de jongeren en ouderen) mee kunnen schrijven. Iedereen is van harte welkom in de kerkdienst. 

Meeleven in en rondom de gemeente

Ziekenhuis
In het AMC verblijft nog dhr. Willem van Eijk. Hij ondergaat nog behandelingen. Het gaat nog steeds stapje voor stapje vooruit. We bidden dat de behandelingen gezegend worden. We vragen de Heere om kracht voor hem, zijn vrouw Roza en allen die om hen heen staan. 

Revalidatie
In Mariaoord revalideert mw. J.J. Kroon –van Veen (Oudhuizerweg) nu ze uit het ziekenhuis is ontslagen. We wensen haar verder herstel toe en de krachten krijgt om verder aan te sterken. We denken daarbij ook aan de mantelzorgers die om haar heen staan. We houden ook de andere gemeenteleden in gedachten die revalideren, thuis of in de revalidatiecentra. 

Behandelingen
Mw. Ida van Kreuningen-van Wier ondergaat behandelingen. Ze heeft de  kracht en de rust van de Heere ontvangen om de behandelingen te ondergaan. Na de behandelingen krijgt ze een periode van rust en verder herstel, voordat ze geopereerd zal gaan worden. We vragen de Heere om alles wat nodig is voor haar, haar man en de (klein)kinderen. We bidden dat ze het herstel van de Heere mag ontvangen. 

Huwelijk Marieke en Evert
Op 8 augustus 2018 is de huwelijksdienst van Evert Visser en Marieke Meijers (Abcoude). De inzegening van hun huwelijk vindt plaats in een kerkdienst die om 18.30 uur begint in de Hervormde kerk in Wilnis. We zien uit naar een dienst rondom het geopende Woord en we bidden om een zegen voor Evert en Marieke en de verdere families. We wensen jullie met familie en vrienden een mooie en fijne dag toe. Van harte Gods zegen in jullie huwelijksleven en alles wat nodig is in de nieuwe woonomgeving in de Noordoostpolder. Evert en Marieke gaan wonen aan de E.P. Seidelstraat in Ens.

Examens
We zijn dankbaar dat we nog drie jongeren kunnen noemen die zijn geslaagd: Cilla Oudshoorn, Dirk-Jan van der Wilt en Esmee Hoogendoorn. We willen deze jongeren feliciteren met dit resultaat. Tegelijkertijd leven we mee met hen die het dit jaar niet hebben gehaald. 

Bij de agenda

Terugblik VBW 2018
Na maanden van voorbereidingen waren we er klaar voor en wat mochten we veel zegen ontvangen! Het was een prachtige week. Heel hartelijk dank voor uw gebeden en uw hulp. Ongeveer 120 gemeenteleden hebben op de een of andere manier bijgedragen aan deze VBW. Prachtig om zo met elkaar verbonden te zijn in het werk in Gods koninkrijk. Er kwamen een kleine 200 verschillende kinderen naar de tent die allemaal het Evangelie mochten horen. Op de website van onze gemeente en op de facebookpagina’s ‘VBW Wilnis’ en ‘VBW Teen Event’ vindt u een aantal foto’s die een impressie van de week geven. Wilt u blijven bidden voor de kinderen, tieners (en volwassenen) die in de tent waren? Een gezegende zomervakantie!

Christelijke Bibliotheek Lektuurkeus
De vakantie is begonnen. Ook in de vakantie willen wij u graag van dienst zijn maar dat doen we met gewijzigde openingstijden. We zijn 20 en 27 juli en 3, 10, 17 en 24 augustus alleen 's avonds open van 19.00 tot 20.00 uur. Wij wensen u een fijne vakantie met veel leesplezier.

Vanuit de Kerkenraad

Koster(s)
Rijno en Mariska Vos hebben aangegeven na 13 jaar te willen stoppen met het kosterschap. De combinatie van gezin, werk en kosterschap is te veel gaan vragen. Totdat er een oplossing gevonden is, blijven de werkzaamheden door de familie Vos gedaan worden. Wij spreken nu al de dank uit, voor alles wat zij hebben gedaan rondom de erediensten. U begrijpt dat wij hierdoor op zoek zijn naar iemand (of een echtpaar) die dit werk wil gaan overnemen.
Ook zoeken wij nog een nieuwe hulpkoster. Leen van Kreuningen heeft aangegeven hiermee te willen gaan stoppen. Mocht u belangstelling hiervoor of ideeën hierover hebben, horen we dit uiteraard graag van u.
Namens de kerkrentmeesters, Nico Mur (06-51272858)

Vakantieperiode
Vanaf 23 juli hebben we als predikantsgezin vakantie en vanaf 25 juli zijn we op vakantie naar Zuid-Engeland. Op 6 augustus hopen we weer terug te zijn in Nederland. We hebben, met een korte onderbreking, vakantie tot 16 augustus. De laatste week reserveren we voor rust in de omgeving en familiebezoeken door heel Nederland. De pastorie blijft gedurende de vakantie bewoond.
Tijdens deze vakantie periode is onze pastoraal werker Kees Kersbergen beschikbaar voor het (crisis) pastoraat in de gemeente. In geval van ziekte, zorgen of overlijden kunt u met hen of één van de ouderlingen contact opnemen. Contactgegevens treft u aan in de activiteitengids.
Informatie met betrekking tot de voorbede en de afkondigingen kunt u voor de zondagen 29 juli, 5 augustus en 12 augustus doorgeven aan ouderling Dick Stam. In de periode 20 juli t/m 17 augustus is hij en/of preses Aris Meijers beschikbaar als het officiële aanspreekpunt van de kerkenraad. Voor de overige weken kunt u zich zoals gebruikelijk wenden tot de scriba van de kerkenraad.

Tenslotte
Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie. We denken ook aan hen die door omstandigheden niet op vakantie kunnen of gaan. We wensen u al het nodige toe in deze periode waarin velen er even tussen uit gaan. Allen die genieten van de rust, thuis of elders, wensen we een goede tijd toe om weer toegerust te worden voor de taak die na de vakantie weer wacht.
Ds. M. van de Ruitenbeek

 
terug