Kerkblad 23 december 2018 Kerkblad 23 december 2018

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

22 dec. 13.30 uur Zingen op straat

22 dec. 19.00 uur VBW Kerstevent

24 dec. 19.00 uur Kerstzang in de kerk

4 jan. 19.45 uur Doopzitting

7 jan. 20.00 uur Mannenver. Boaz

21 jan. 19.30 uur Winterlezing Mannenver. Boaz

Jarigen
(zie hiervoor de papieren versie van Ons Kerkblad)

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 28 december via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495 email: edithstam#ziggo.nl 

 

Bij de diensten

Op Eerste kerstdag staan we in de ochtenddienst stil bij het Kerstevangelie uit Lukas 2. We zullen in deze dienst op de herders letten. Wat doen zij allemaal om bij het Kindje in de kribbe te komen. De herders gaan op weg en vinden het kindje Jezus. Wij gaan met de herders op zoek, dan weten we zeker dat we worden gevonden door de Heere. 

In de avonddienst is er een liturgie en zijn er door de sing in commissie enkele mooie liederen uitgezocht die passen bij het thema. Samen willen we zingen en musiceren tot eer van God. Diverse gemeenteleden zullen hun muzikale bijdrage leveren aan deze dienst. We lezen uit Johannes 1, waar het begin van de menswording van de Heere Jezus wordt beschreven. Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Het thema is: Jezus woont onder ons. (n.a.v. Johannes 1: 14). 

Op Tweede kerstdag is de kerstviering van de Zondagschool. De leiding van de Zondagschool heeft een prachtig programma samengesteld om samen met de kinderen van de gemeente het kerstfeest te vieren. 

Op oudjaarsavond gaan we nog even terug naar Mozes. Hij heeft een prachtige Oudjaarspsalm nagelaten. Psalm 90 willen we met elkaar lezen tijdens de dienst waarin we ook de namen noemen van de gemeenteleden die ons in 2018 zijn ontvallen en hen gedenken. Psalm 90 bepaalt ons bij de kortstondigheid en de kwetsbaarheid van het menselijk leven. Maar daartegenover schildert Mozes de eeuwige grootheid van God. Daar staan we bij stil als we nadenken over vers 12 van deze Psalm. Het thema is: Dagen tellen in Gods licht!

Op nieuwjaarsmorgen willen we stil worden voor God. We willen de onrust van de jaarwisseling achter ons laten en in stilte de woorden van de groet binnen laten komen. Luisteren wat de groet van de Heere in houdt en wat die krachtige woorden betekenen. We lezen met elkaar enkele verzen uit Romeinen 1, vers 1 t/m 7. Het thema van de preek is: De groet van de Heere. 

Meeleven in en rondom de gemeente
(zie hiervoor de papieren versie van Ons Kerkblad)

Verhuisd
We zijn dankbaar met dhr. De Heus dat er een plaatsje dichterbij Wilnis is gevonden. Dichterbij zijn vrouw aan de Oudhuizerweg. Hij is verhuisd van Tamarinde in Utrecht naar Zorgcentrum Overdorp te Kockengen. We wensen hem daar een goede tijd toe. We bidden voor hem in deze fase van zijn leven. Een fase waarin hij een plaatsje heeft in een zorgcentrum en zijn vrouw thuis is. We bidden of de Heere hen alles geeft wat nodig is voor hen beiden.

Meeleven

We leven mee met alle gemeenteleden die worden onderzocht. Wat kunnen de spanningen dan op lopen in het leven. Anderen zijn in een fase waarin behandelingen plaats vinden. In deze zorgzame situatie zijn we dankbaar met hen waar de behandelingen aanslaan en dat ze niet te veel hinder ondervinden. Anderen gaan juist zware wegen en waar tegenslag en pijn is. We denken aan hen die wachten op een operatie. We bidden in alle omstandigheden om geduld en vertrouwen. Daarnaast leven we mee met gemeenteleden die te maken hebben met grote zorgen of met psychische klachten. Zorgen zijn niet aan leeftijd gebonden en komen tot uiting bij jong en oud. We bidden om uitzicht op herstel voor hen die dit betreffen. Maar ook om moed en krachten voor familieleden en anderen die zorgvol om hen heen staan. Hun geeft Hij moed en krachten, die hopend op Hem wachten. 

Gedenken

In het jaar 2018 zijn gemeenteleden ons ontvallen. Wat kan de lege plaats in ons leven pijn doen, nu een geliefde van ons is heengegaan. We staan stil bij de gevoelens van verdriet en rouw. De Heere Jezus wil in een periode van verdriet en rouw zelf aanwezig zijn met Zijn dragende kracht en liefde. Hij is een Toevlucht van de Zijnen. Dat is een grote troost voor ons allen. We herdenken de volgende gemeenteleden die zijn overleden:

27 januari: Bep Kroon (93 jaar)
27 februari: Trijnie Haveman-Nap (90 jaar)
13 maart: Jannie van Voskuilen (85 jaar)
8 april: Wouterina Gerritje Kranenburg-van Dijk (101 jaar)
2 mei: Willem van der Wilt (77 jaar)
17 mei: Petronella van Zadelhof-Verhoef (85 jaar)
19 mei: Roelandus Anthonius de Callafon (68 jaar)
29 mei: Hermanus van Soest (91 jaar)
20 juni: Cornelia Anna Grietje Drost-Maaijen (76 jaar)
26 september: Margrietha Kristina Treur (86 jaar)

We wensen alle nabestaanden de nabijheid van de Heere toe als ze toeleven naar de dienst van de oudjaarsavond. De Heere ondersteune u en jou in het moment van gedenken van uw en jouw geliefde.

Bij de agenda

VBW-Kerstevent op 22 december a.s.

Nog een laatste herinnering aan het Kerstevent dat de VBW zaterdagavond 22 december in en om onze kerk organiseert. Neem buren, neefjes/nichtjes, (klein-)kinderen mee en kom ook! Het gedeelte van de avond dat in de kerk plaatsvindt, is via kerkradio/internet te beluisteren (start kinderkoor 18.30 uur – programma start 19.00 uur). Dus ook thuis kunt u meegenieten. Ieder gemeentelid kan bijdragen door te bidden om Gods zegen in alle ontmoetingen. Alvast hartelijk dank daarvoor.

Volkskerstzang 24 december 

Op maandag 24 december a.s. wordt er in de hervormde gemeente van Wilnis een volkskerstzang gehouden. Het thema is dit jaar: ‘Amazing Grace’ en de meditatie wordt verzorgd door Albert Jan Treur. De muzikale omlijsting zal verzorgd worden door het kinderkoor Ismaël o.l.v. Liesbeth Nap en het Chr. Gem. koor Hiddai o.l.v. Wim van Dijkhuizen  Verder werken ook mee: Christien Meijers en Leonard Seeleman (piano/orgel), Marjolein Lindhout (dwarsfluit) en Celize den Breejen (djembé) . De avond begint om 19.00 uur. Allen heel hartelijk welkom om te komen luisteren en mee te zingen! Na afloop bent u/jij van harte welkom in ‘De Roeping’ voor drinken en wat lekkers.

Alpha cursus
Even een berichtje over de Alpha cursus die in januari 2019 zal starten De kerstdagen en jaarwisseling zijn fijne dagen om met familie en/of kennissen door te brengen. In deze periode zijn de mensen vaak wat meer ontvankelijk voor geloofsgesprekken. Vraag dan ook eens of ze interesse hebben om er eens serieus over door te praten Doe dan samen mee in het volgende seizoen, van harte welkom! Er komt binnenkort nog een Alpha-flyer om uit te delen. 
Hartelijke groet, André Visser

Vanuit de Kerkenraad

Zendingscollecte 30 december

Sinds begin dit jaar leven we als gemeente mee met de familie Vogelaar die is uitgezonden naar Indonesië om de GPIL (Geraja Protestan Indonesia Luwu) te dienen. De GPIL bestaat uit een kleine 20.000 leden, verdeeld over 118 gemeenten in het Luwu-gebied. Christenen zijn hier een minderheid. De meeste gemeenten bevinden zich op het (arme) platteland. Omdat er maar 58 predikanten zijn, moeten ook de ouderlingen preken. Maar zij zijn vaak laag opgeleid. Het helpt hen enorm als ze een training kunnen volgen die handvatten geeft om op een bijbelse manier leiding aan de gemeente te geven. De familie Vogelaar woont nu zo’n 3 maanden in Palopo, de stad waar ze ook de komende jaren hopen te wonen. Ze maken vorderingen met de taalstudie, de kinderen gaan naar school en de eerste contacten worden gelegd. De komende jaren hopen zij de gemeenten van de GPIL te ondersteunen in alle facetten van gemeente-zijn. De diaconiecollecte van zondag 30 december is voor dit werk bestemd. 

Commissie voor Zending en Werelddiaconaat

Vacature wijkouderling
Tijdens zijn vergadering van 12 december heeft de kerkenraad, mede aan de hand van de ingediende aanbevelingen, een kieslijst vastgesteld voor de vacature van wijkouderling. Op de kieslijst zijn geplaatst de broeders Theo Herngreen, Veldzijdeweg 9 en Bert Verhoek, Trilgras 22. We bevelen deze broeders en de te houden verkiezingen in uw voorbede aan. De verkiezingen worden gehouden in De Roeping op woensdag 16 januari van twaalf tot één uur ’s middags en van zeven tot acht uur ’s avonds. Verkiezing vindt plaats door belijdende leden van onze gemeente. U kunt uw stem door een gevolmachtigde laten uitbrengen. Deze moet dan wel belijdend lid zijn. Een lid kan niet meer dan één gevolmachtigde stem uitbrengen en wel tegelijkertijd met het uitbrengen van de eigen stem. De volmacht is schriftelijk en wordt door de volmachtgever ondertekend. Volmachtformulieren zijn verkrijgbaar bij de leden van de kerkenraad. Een mailtje naar de scriba kan ook (scriba#hervormdwilnis.nl).

Afscheid & Welkom

Na 13,5 jaar trouwe dienst nemen we afscheid van ons kostersechtpaar, Rijno & Mariska Vos. Oudjaarsavond nemen ze voor de laatste keer plaats op de gereserveerde plaats voor de koster. We denken aan het hele gezin, want ook voor hen heeft deze stap consequenties en geeft voor hen grote veranderingen. Wij zijn dankbaar voor hun correcte en onvermoeibare inzet waarmee zij al die jaren het werk in onze gemeente gedaan hebben. Oudjaarsavond is de laatste dienst van Rijno als “onze” koster. In de morgendienst van nieuwjaardag hopen wij afscheid van hen te nemen. Na de dienst kunt u van ons kostersechtpaar afscheid nemen in De Roeping.

Op Nieuwjaarsochtend verwelkomen we Christiaan & Liesbeth van der Linden als ons nieuwe kostersechtpaar. We zijn dankbaar dat zij de leeggevallen plaats willen innemen. Wij hopen op een goede samenwerking met hen. Na de dienst op nieuwjaarsmorgen kunt u hen ook de hand drukken en hen welkom heten in ons midden. Dit kan na de dienst in De Roeping. De contact gegevens van Christiaan en Liesbeth zijn: telefoon: 0616 640 634 en het e-mailadres is: kosterhervormdwilnis#gmail.com
De kerkrentmeesters

Tenslotte

Het jaar van onze Heere 2018 lijkt voorbij gevlogen. Uren, dagen, maanden, jaren, vliegen als een schaduw heen. Op de drempel van kerst en oud en nieuw komt dan die bezinnende vraag op: wat hebben we met de tijd gedaan? Hebben we onze tijd besteed in het licht van de eeuwigheid of proberen we alles te zien in het licht van dit tijdelijk leven? Een ernstige vraag die ons bepaalt bij de vergankelijkheid van dit aardse bestaan. Maar tegelijkertijd een oproep om het onvergankelijke leven van de Heere te begeren. Hij zal dat geven aan een ieder die in de Zoon van God gelooft. Zijn komst herdenken we met Kerst. 

We wensen u en jullie gezegende kerstdagen, een goede jaarwisseling en een voorspoedig nieuwjaar toe. Een hartelijke groet mede namens mijn vrouw Karin en onze kinderen Janita, Margreet, Hanna, Sara en Ardjan.

Ds. M. van de Ruitenbeek

terug