Kerkblad 17 maart 2019 Kerkblad 17 maart 2019

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

16 maart GZB-dag in Barneveld

18 maart 20.00 uur Mannenver. ‘Boaz’

19 maart 20.00 uur Gesprekskring

21 maart 14.30 uur Ouderenmiddag, presentatie St. Roki

22 maart Gebedsgroep YA/Jeugdwerk

26 maart creatieve middag/avond vrouwencontact

27 maart 19.45 uur Kerkenraadsvergadering

04 mei Rommelmarkt

 

Kom Koffie

Iedere dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in ‘De Roeping’.

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Jarigen en Huwelijksjubileum
[Zie hiervoor het papierern kerkblad]

Kopij ‘Ons Kerkblad’
De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 22 maart via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495 email: edithstam#ziggo.nl

Bij de diensten
Zondagochtend 24 maart staat de doopdienst van Camiel Vis gepland. Het teken en zegel van het verbond wordt gegeven aan de kleine Camiel in het midden van de gemeente. De doopouders nemen een verantwoordelijkheid voor de doop, maar ook de gemeente is verantwoordelijk om een veilige en betrouwbare plaats te vormen voor de jonge en opgroeiende kinderen. De gedoopte kleine kinderen behoren ook bij het verbond van God en de kerk. God belooft ook hun de verlossing van zonden. (vgl. Vraag en antwoord 74 van de Heidelbergse Catechismus). We wensen het gezin Vis, vader Dirk en moeder Celia en hun kinderen Juliette, Oscar, Casper en Annefleur een gezegende doopdienst van Camiel toe in het midden van de gemeente.

Meeleven in en rondom de gemeente

Behandelingen
In het midden van de gemeente zijn er diverse leden die behandelingen ondergaan. We bidden of de Heere hen nabij wil zijn in alle omstandigheden van het leven. We vragen de Heere dat de behandelingen aanslaan en dat de bijwerkingen weg blijven. Ook dragen we hen die wachten op uitslagen aan de troon van de genade op. Daarnaast staan we om de gemeenteleden heen van wie de krachten verminderen.

Dankbaarheid
We zijn de Heere dankbaar met het gezin Evert en Ella Hulsman, met hun kinderen Evert-Jan en Hessel. We zijn verheugd dat ze weer samen in de kerk konden zijn. Ella zal zich de komende periode in acht moeten nemen en momenten van rust plannen. We bidden of de Heere hen omringt met Zijn rechterhand en redding zal geven. (Psalm 138:4).

We leven mee met de dankbare opa en oma, Johan en Hennie van Dulken, die vorige twee kleinkinderen hebben ontvangen. Een groot geschenk in de familie, nu zowel een zoon als een dochter een kind hebben ontvangen.

Verdriet
In het midden van de gemeente is er verdriet na het overlijden van familieleden. Verdriet is er bij André en Thera Visser, nu de moeder van André is overleden. Ook is er verdriet bij Ida en Leen van Kreuningen, waar de moeder van Ida is heengegaan. Daarnaast bij Sjaak en Marjan Versteegh, omdat een broer van Sjaak moest worden begraven. We bidden om de troost van de Heere in deze families.

Overlijden
Woensdag 28 februari overleed in de leeftijd van 97 jaar, mw. Geertje Dina Wilhelmina Worm-Cats. Vrijdag 8 maart was de dienst van Woord en gebed in de Hervormde kerk en aansluitend de bijzetting in het familiegraf op de begraafplaats naast de kerk. Mw. Gé Worm was een zelfstandige vrouw, een vrouw met een sterk en opgeruimd karakter. Bij haar was het glas altijd halfvol en zo was zij in staat om voor anderen een steun in de rug te zijn. De afgelopen jaren mocht ik haar met regelmaat bezoeken, eerst in haar woning aan de Voogdlaan en later in Zuiderhof.

In de dienst van Woord en gebed moest het, op haar aanwijzen, gaan over Johannes 1. Jezus wordt door Johannes voorgesteld als het levende Woord dat vanaf het begin bij God de Vader is. Jezus als Het Licht voor de mensen. Vanuit dat Licht leefde mw. Worm haar leven. Het was aan haar te merken dat zij leefde vanuit dat Licht en zo was zij een getuige van dat Licht. Niet met grote woorden, maar veel meer vanuit haar levenshouding. En zo getuigde zij als het ware ook in de dienst van Woord en gebed om ons als achterblijvers te bemoedigen en aan te sporen ook in dat Licht ons leven te gaan. Wandelen in het Licht met Jezus was als het ware haar levensmotto en daar hebben wij dan ook van gezongen. Na de dienst hebben wij haar bijgezet in het familiegraf, in het geloof en vertrouwen dat zij voor eeuwig in dat Licht zal wandelen.              Kees Kersbergen

Huwelijk
De kerkenraad ontving een trouwkaart van Hendrik Richard Mateman en Geertje Maria van der Vliet. André en Margreet zijn met een zekere regelmaat in de kerk te vinden. André bespeelt dan het orgel en Margreet neemt haar plaats in bij de familie. Zo hebben beiden nog een plaats in onze gemeente, ook al is Margreet al jaren terug verhuisd naar Ede. André en Margreet gaan op woensdag 24 april 2019 trouwen in Ede. Ze willen God danken en Hem Zijn zegen vragen in de Chr. Geref. Kerk, Verlengde Maanderweg 146 te Ede.
Deze dienst begint om 19.00 uur en wordt geleid door ds. A. Versluijs. Op de kaart hebben ze een prachtige verwijzing gemaakt naar de goedheid van de Heere. De tekst op de kaart is: Ik zal de goedertierenheid van de HEERE in herinnering roepen, de loffelijke daden van de HEERE, naar alles wat de HEERE voor ons heeft gedaan. Deze treffende woorden geven een diepe afhankelijkheid van de Heere aan. Ze verwijzen ook naar Gods grote werken voor mensen. We wensen dit toekomstige bruidspaar en hun familie een goede voorbereidingstijd toe. Het bruidspaar André en Margreet Mateman-van der Vliet gaan wonen: Proosdijerveldweg, Ede.

 

Bij de agenda

Vrouwencontact Wilnis

Graag herinneren wij alle dames aan de creatieve middag/avond op dinsdag 26 maart in De Roeping. We beginnen ’s middags vanaf 13.00 uur en hopen rond 15.00 uur klaar te zijn. Het is ook mogelijk om ’s avonds te komen vanaf 19.30 uur. We hopen een bloementaart te maken. Graag een mesje of snoeischaar meenemen en een taartplateau of een groot rond bord. De kosten van dit bloemstuk bedragen € 10,00 per persoon. Graag op de middag/avond afrekenen. Graag opgeven bij Marjan, Tonja, Alie, Renée of Karin.

Voorlichting kinderinternaat Kerúb.

Kent u Sandra nog die ongeveer 20 jaar geleden voor een diaconaal jaar vertrok naar Roemenië? Velen zullen hierop negatief antwoorden. Dan is nu de mogelijkheid haar (opnieuw) te ontmoeten op zondag 31 maart na de morgendienst. Zij zal dan een presentatie geven over het kinderinternaat Kerúb, waar zij voorzitter en werkster van is. Uiteraard is er dan ook ruimte voor persoonlijke ontmoeting. Voor degene die zich afvragen wat Kerúb is, is dit de kans, mede omdat dit ook het plekje is waar wij telkens een half jaar verblijven en werken. We hopen jullie allemaal die dag in De Roeping te mogen begroeten. Namens stichting Roki,                 Aart en Ria van Rijssel

Sponsoractie clubs
De kinderen van de maandagclub ’t Kruispunt’ en de donderdagclub ‘Menorah’ komen in actie voor Kenia. In de sloppenwijk van Mathare staat het Wilma trainingscentrum. Het Wilma is een belangrijke plek waar mensen uit de sloppenwijk een opleiding kunnen volgen, zodat zij een vak leren waar ze vervolgens hun boterham mee kunnen verdienen. Financiële steun om de opleidingen in het Wilma goed te laten draaien is altijd welkom! Daarom gaan de clubs een sponsor strandwandeling houden op zaterdag 6 april! U kunt de kinderen sponsoren wanneer ze bij u aan de deur komen! Alvast bedankt!

Gemeenteochtend
Hier weer een berichtje van de Rommelmarktcommissie! Graag nodigen wij u uit om op zondag 7 april na de dienst naar onze gemeenteochtend te komen. Hier zal u meer verteld worden over ons rommelmarktdoel: de Voor Elkaar vakantieweken van de Hervormde Vrouwenbond. Daarnaast ook een oproepje voor Douwe Egberts spaarpunten. Heeft u spaarpunten die u aan de rommelmarkt zou willen geven? Deze zijn bij ons van harte welkom, daar kunnen we leuke prijzen van maken! Op de gemeenteochtend en in de kerk, vanaf 17 maart, zal er een pot/doos staan om deze spaarpunten in te leveren. Als laatste staat de schuur van de familie Meijers op Mijdrechtsedwarsweg 19 open voor uw ‘rommel’! U kunt het brengen of laten ophalen. Ophalen doen we op dinsdagavond. U kunt hiervoor bellen (elke dag, behalve zondag, tussen 18:00 – 20:00) of appen (altijd) naar 0687127477. Of vul het formulier op onze site in! www.rommelmarktwilnis.nl. Zien we u op de gemeenteochtend? Tot dan!                            De Rommelmarktcommissie

Vanuit de Kerkenraad

Zendingscollecte 17 maart a.s.

Sinds maart 2014 leven we als gemeente mee met Antonie en Cora Treuren die vanuit Woerden, mede namens ons, via de GZB zijn uitgezonden naar Colombia. We houden u op de hoogte via zendingsnieuwsbrieven maar u volgt hen misschien ook wel op facebook of via hun website. 2019 Is het laatste jaar dat zij in Colombia werkzaam zullen zijn. Het diaconale werk is overgedragen aan ds. Dionicio Guerrero die onze gemeente vorig jaar bezocht. Antonie en Cora ontwikkelen op dit moment, op verzoek van de kerk in Colombia, trainingen met als thema Bijbelse ‘gerechtigheid’. Geen eenvoudig onderwerp, zeker niet in een land met een geweldsverleden als Colombia. Met de diaconiecollecte op zondag 17 maart mogen we bijdragen dit werk van Antonie en Cora.

 Commissie voor Zending en Werelddiaconaat

Kerkelijke bijdrage 2019
De kerkelijke bijdrageactie is nagenoeg afgerond. Nog niet alle toezeggingen zijn binnen. Het kan zijn dat u het ophalen van de antwoordenveloppe gemist hebt. Als u nog geen toezegging hebt gedaan zou het fijn als u dat alsnog zou willen doen via de website of via een mailtje naar: administratie#hervormdwilnis.nl Onder de toren ligt nog een aantal jaarboekjes. Wanneer u met ons meeleeft maar niet officieel ingeschreven bent, dan kunt u een exemplaar meenemen. Dan bent u, wat de financiën betreft, helemaal op de hoogte. Wilt u bij het overmaken (denk ook aan de automatische overboekingen per maand) van de kerkelijke bijdrage of de betaling van de collectebonnen het nieuwe IBAN gebruiken? Dat is: NL98 RABO 0373 7116 46 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Wilnis. Bij voorbaat dank,

Anja Kranenburg.

Vacatures kerkenraad
De kerkenraad heeft voor de vacaturetijd de volgende afspraken gemaakt: Voor de vacante wijk 5 is broeder Bart Vis eerste aanspreekpunt uit de kerkenraad. Dit naast dominee en Kees Kersbergen. Voor het evangelisatiewerk is jeugdouderling Gert van Kreuningen het eerste aanspreekpunt.

Rectificatie
In het vorige kerkblad stond een oud en tevens onjuist bankrekening nummer van Youth Alpha vermeld. Onze excuses hiervoor. Wilt u het Youth Alpha werk steunen met een gift dan kan dat op het nieuwe en juiste bankrekening nummer: NL95RABO0373711700 ovv Youth Alpha. Heel hartelijk dank!

Groet

De achterliggende periode hebben we van diverse gemeenteleden felicitaties ontvangen rondom mijn verjaardag. Hartelijk dank voor alle goede wensen door middel van een handdruk, via social media of kaarten. Daarnaast ook heel veel dank voor de vele lekkernijen die we als gezin aan het nuttigen zijn. De consequentie daarvan is wel dat de nieuwe fiets gebruikt moet gaan worden… Een hartelijke groet vanuit de pastorie, namens mede namens mijn vrouw en ons gezin.

Ds. M. van de Ruitenbeek

terug