Kerkblad 9 juni 2019 Kerkblad 9 juni 2019

Agenda (Voor alles geldt D.V.)
08 juni 13.30 uur Zingen op straat
30 juni Sing in
01 juli 19.30 uur Gebed voor de Venen in ‘De Roeping’
3 juli bezoek classispredikant
7 juli Koffiedrinken met nieuw-ingekomenen
23 t/m 28 juli VBW

Kom Koffie
Iedere dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in ‘De Roeping’.

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus
Iedere vrijdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Jarigen en Huwelijksjubileum [ zie hiervoor de papieren versie]

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 21juni (Let op: dit kerkblad geldt voor drie weken)via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495 email: edithstam#ziggo.nl 

Bij de diensten

D.V. zondagmorgen 9 juni zal het teken en zegel van Gods verbond aan ons jongste gemeentelid, Rhodé Matze, zichtbaar worden als zij gedoopt gaat worden in de Naam van (God) de Vader, van (Jezus Christus) de Zoon en van de Heilige Geest. Wij dragen de ouders, Kees en Linda, op in Gods genade als zij van hun kant beloven er alles aan te doen om ook dit kind, naast Sarah, Leah en Joas, telkens weer bij de Heere te brengen. 

Dat dit tegelijk met het vieren van het Pinksterfeest valt, is goed te verbinden met de Doop als in het formulier de bede voorkomt dat zegt “en dat U ons door uw Heilige Geest tot leden van Uw eniggeboren Zoon en zo tot Uw kinderen hebt aangenomen en ons met dit met de Heilige Doop verzegelt en bekrachtigt”. 
Op de 2e Pinksterdag is er een dienst waaraan enkele jongeren een muzikale bijdragen zullen leveren.

Meeleven in en rondom de gemeente

Pastoraat.

Omzien naar elkaar, is wat pastoraat in principe is. Omzien naar elkaar omdat God omziet naar ons mensen. Daar zijn in onze gemeente de ouderlingen, dominee en kerkelijk werker in het bijzonder mee belast. Die doen dit vanuit hun ambt, maar ook vanuit hun betrokkenheid bij de gemeente, met volle inzet en liefde. Tegelijk is het de opdracht van ons allemaal om in eigen kring of buurt om te zien naar elkaar.
Mooi dat dit in onze gemeente de dagelijkse praktijk is. Jammer genoeg zijn er ook mensen die dit in mindere mate ervaren en dat is niet goed. Laten wij als gemeente proberen hier nog een tandje bij te doen, zeker nu de periode van op vakantie gaan weer in zicht komt.

Er zijn op dit moment geen gemeenteleden die hebben aangegeven om in dit kerkblad met name genoemd te worden. Maar het is bekend dat er gemeenteleden zijn die met moeite en zorgen te maken hebben. Vanuit de gedachte van omzien naar elkaar, dragen wij hen op in het gebed van de gemeente.
In het bijzonder de zusters en/of broeders die met psychische nood te maken hebben. Dit is voor de omgeving niet altijd zichtbaar en dat maakt dat mensen dit vaak in eenzaamheid moeten dragen. Laten wij, als gemeente, omzien naar elkaar zoals Jezus ons heeft voorgehouden toen Hij zei:`Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor één van deze geringste zusters en broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.’
     Kees Kersbergen

Bij de agenda

VBW zomer 2019
We zijn erg blij met de gemeenteleden die zich al opgegeven hebben om tijdens de VBW te komen helpen. Heel hartelijk bedankt! Er is veel hulp nodig van tieners en volwassenen op allerlei gebied om als gemeente een prachtige week te organiseren voor kinderen, tieners en volwassenen. Het medewerkersformulier kan tot en met maandag 10 juni worden ingeleverd in de bus onder de toren. Formulier kwijt? Er liggen nog exemplaren in de kerk of kijk even op de website. Voor vragen of het doorgeven van beschikbaarheid kunt u terecht bij de PR: via vbwwilnis#gmail.com of 06-835 77 287.

Vanuit de Kerkenraad

Ds. van de Ruitenbeek was in de week voor Pinksteren afwezig omdat hij als predikant aanwezig was in een “Voor elkaar” vakantieweek. Ook daar mag pastoraat worden verleend aan kwetsbare mensen. En naast gelegenheid tot ontspanning ook voldoende aandacht worden geschonken aan het geestelijke opdat mensen mogen rusten in de Heere. De komende tijd zullen meer gemeenteleden zich inzetten voor deze vakantieweken en ervaren dat het inspanning kost maar tegelijk dat je er heel veel voor terug krijgt. Dus wie een zinvolle week zoekt, er is altijd plaats om als helper mee te gaan.

We zijn blij en dankbaar dat broeder Jos Seeleman de vacature wijkouderling heeft vervuld en hij zijn tijd en gaven aan de dienst des Heeren wil geven. Moge de zegen van de Allerhoogste hem nabij zijn in het brengen van gemeenteleden bij Christus. In alle noden en zorgen die er kunnen zijn is bij Hem uitredding en eeuwig leven.

Dinsdagavond 28 mei 2019 jl. heeft de kerkenraad extra vergaderd rondom het thema “homoseksualiteit en de gemeente”. Hiertoe was als gastspreker uitgenodigd Herman van Wijngaarden (Hart voor homo’s). Vanuit het principe dat de gemeente een veilige plaats hoort te zijn voor haar leden beraadt de kerkenraad zich nog nader over het vervolg richting de gemeente.

Want ook daarbinnen leven velen vragen rondom dit onderwerp, zowel vanuit Bijbels perspectief als de houding jegens mede broeders en/of zusters die het betreft. Een les die we leerden: maak het bespreekbaar opdat het tot ons aller heil mag dienen.

Bezoek classispredikant

Sinds enige tijd kent de Protestantse Kerk Nederland (PKN), waartoe onze gemeente behoort, een classispredikant. In ons geval, de classis Utrecht, is dat dominee Verhoeven. Om een indruk te krijgen van deze positie volgt hier een korte beschrijving, zonder volledig te zijn. De classispredikant is het gezicht van de classicale vergadering en belichaamt de eenheid van de kerk in de classis. De classispredikant bevordert de ontmoeting van de gemeenten. De classispredikant signaleert wat er in gemeenten en kerkenraden leeft, wat hen belemmert en verder kan helpen bij het gestalte geven aan hun roeping: getuige zijn van het evangelie, bouwen aan de geloofsgemeenschap en gestalte geven aan het diaconaat. De classispredikant geeft aandacht aan het welbevinden en vruchtbaar functioneren van de predikant. 

D.V. woensdag 3 juli a.s. is onze gemeente aan de beurt voor een bezoek.
Het programma ziet er als volgt uit:
16.00 – 17.30 uur gesprek met predikant en\of pastorale werker
17.30 – 19.30 uur gelegenheid voor een maaltijd
19.30 – 20.30 uur gesprek met kerkenraad
We hopen op een goede kennismaking en ontmoeting. 

terug