Kerkblad 1 September 2019 Kerkblad 1 September 2019

Agenda (Voor alles geldt D.V.)
02 sept. 19.30 uur Gebed vd Venen in Dorpskerk Baambrugge
04 sept. 19.30 uur Censura Morum
04 sept. 20.00 uur Bezinningsuur Heilig Avondmaal
05 sept. 14.30 uur Ouderenmiddag, spelmiddag
09 sept. 20.00 uur Informatieavond belijdeniscatechisatie
14 sept. Open monumentendag
13 sept. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk
21/22 sept. Klusdag / Opening Winterwerk
26 okt. VBW middag

Kom Koffie
Iedere dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in ‘De Roeping’.

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus
Iedere vrijdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

 

Jarigen en Huwelijksjubileum [ zie hiervoor papieren verse van Ons Kerkblad]

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 6 september via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl 

Bij de diensten

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Zo de HEERE wil en wij leven, mag ik zondagmorgen 1 september voorgaan in de eredienst. Dit is de dienst van voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal. Ook het voorbereidingsuur op woensdag 4 september hoop ik te leiden om vervolgens op zondag 8 september in het midden van de gemeente deel te nemen aan het Heilig Avondmaal. 

De reden hiervoor is gelegen in het feit dat dominee Van de Ruitenbeek, de bevestiging en inzegening van de nieuwe dominee in zijn vorige gemeente zal bijwonen. 

Ter voorbereiding op deze dienst noem ik het thema; `Doe dat tot Mijn gedachtenis’. Dit zijn de woorden die Jezus sprak toen Hij voor de laatste keer het Pascha deelde met de twaalf apostelen. Jezus geeft hen hier als het ware een opdracht voor zichzelf, maar ook voor de gemeente van Christus.
Wij lezen het eerste deel van het formulier en als lezing uit de Heilige Schrift lezen wij uit de brief aan de gemeente in Efeze, hoofdstuk 5 vers 1 tot en met 21. Als voorbereiding op de dienst zingen wij: Heer, ik kom tot U. 

In de preek, en ook tijdens het bezinningsuur op woensdagavond, zal de centrale vraag zijn; Wat betekent deze opdracht van Jezus aan de twaalf apostelen voor ons, voor u, voor jou en voor mij?
Ik wens ons allen een gezegende voorbereiding.

Kees Kersbergen

Bediening, viering en dankzegging Heilig Avondmaal

Op zondag 8 september lezen we uit Efeze 3. In de ochtenddienst staan de verzen 1 t/m 13 centraal. In vers 12 komt opnieuw het in Hem zijn (in de Heere Jezus Christus) naar voren. In Hem hebben we vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen. Deze woorden willen we toepassen op de bediening en viering van het Heilig Avondmaal. 

In de avonddienst willen we de Heere danken met de woorden uit Efeze 3: 14 t/m 21. De versterking van het geloof leidt tot verdieping in het kennen van de liefde van de Heere Jezus Christus. Daarmee sluiten we het eerste deel van de serie preken over de brief aan Efeze af. Het tweede deel is praktischer van aard, waar we dan in de herfst mee verder gaan. 

Meeleven in en rondom de gemeente
Behandelingen

We leven mee met alle gemeenteleden (jong en oud) die behandelingen ondergaan. Wat kan dat soms spanning met zich meebrengen. Maar we mogen ons leven in Gods hand leggen. Met Zijn doorboorde handen wil Hij ons dragen. In Zijn doorboorde handen zijn we veilig en mogen we er zeker van zijn dat niemand ons uit Zijn hand zal rukken (Johannes 10). 

Huwelijksjubileum

Zondag 25 augustus mochten we danken met het echtpaar Nico en Elsemarie Mur-Kroese. Op deze dag waren ze 25 jaar getrouwd. We zijn de Heere dankbaar dat Hij hen rijk heeft gezegend. Met het gezin mochten ze samen in de kerk zijn en de Heere danken voor het vele en het goede wat Hij geeft. Hij is nabij geweest de afgelopen jaren die voorbij zijn gevlogen. Jaren waarin ze samen met veel inzet hebben gediend in het midden van de gemeente. We bidden dat de Heere nog vele gezegende jaren toevoegt aan hun huwelijksleven met allen die hen lief en dierbaar zijn. Het echtpaar woont aan de Burg. van Trichtlaan, Wilnis.

Bij de agenda

Belijdeniscatechisatie

Op 9 september om 20.00 uur is er een eerste avond, waar uitleg wordt gegeven over belijdeniscatechese en belijdenis doen. U bent van harte uitgenodigd voor deze avond in de studeerkamer van de pastorie. In het vorige kerkblad is er ook iets over geschreven. Twijfelt u of heeft u nog vragen, schroom niet en vraag de dominee om extra informatie.

Klus dag / Schilderwerk

Wij hopen 21 september weer een klus dag te organiseren dus die dag graag vrijhouden. Ook zoeken wij nog schilders om de kosterswoning aan de buitenkant te schilderen. Als u die gave hebt en u hebt tijd neem dan a.u.b. contact met een van ons op. Wij horen graag van u.

Gerton  (06-53344622) Kees (06-24566333) Nico (06-51272858)

Vanuit de Kerkenraad

Kennismaking Peter en Riek

Op zondag 25 augustus waren Peter en Riek in de ochtenddienst aanwezig. Zij vertelden over hun uitzending naar Centraal-Azië (20 oktober). Omdat het om een gesloten land gaat waar zending verboden is, kunnen wij uit het oogpunt van veiligheid de achternaam van Peter en Riek en het land waar zij naartoe gaan niet in het kerkblad noemen. We hopen hen als gemeente vanaf 2020 te gaan ondersteunen, wanneer Antonie en Cora Treuren definitief terug keren naar Nederland. Via de zendingsnieuwsbrief zullen wij u uiteraard op de hoogte houden maar u kunt zich ook persoonlijk aanmelden voor vlogs of nieuwsbrieven. Dit kan via de folder die op 25 augustus in de banken lag en waarin Peter en Riek vertellen wat zij hopen te gaan doen. U kunt via deze folder ook financieel met hen meeleven. Er liggen nog exemplaren onder de toren maar voor informatie kunt u uiteraard ook bij de CZWD terecht. Wij vragen u om Riek en Peter ook in uw gebeden te gedenken.

Zendingsreis voor gemeenteleden

Reizen en elkaar ontmoeten brengt het werk echt dichtbij. Dat zullen alle reizigers naar Kenia kunnen bevestigen. Misschien heeft u tijdens de presentatie van Peter en Riek of van een van de andere zendingswerkers wel eens gedacht: ‘het lijkt me echt gaaf om dat land met eigen ogen te zien en de mensen in de lokale kerken te ontmoeten’. Dan is er voor u goed nieuws! In het eerste halfjaar van 2020 biedt de GZB maar liefst drie prachtige reizen aan voor gemeenten die betrokken zijn bij het zendingswerk. En onze gemeente is bij alle drie de landen betrokken. Dat betekent dat u op reis zou kunnen naar Colombia, Indonesië en Centraal-Azië. Een ervaring die u de rest van uw leven mee zult dragen. Per reis is een flyer met informatie beschikbaar. Ze liggen in de Roeping en onder de toren. 
Commissie voor Zending en Werelddiaconaat

Tenslotte

Met dankbaarheid zien we terug op een mooie vakantieperiode in Zwitserland. Het is goed om als gezin samen te zijn en mooie momenten met elkaar te hebben. In de natuur, tijdens ontspannen momenten, maar ook serieus met elkaar in geloofsgesprek. Na de vakantie mochten we elkaar afgelopen zondag weer ontmoeten rondom het Woord in de kerk.

We willen allen bedanken die tijdens de vakantieperiode extra taken op zich hebben genomen aangaande de gemeente. We danken onze kerkelijk werker, broeder Kees Kersbergen, voor het werk dat hij in onze gemeente heeft gedaan. Ook broeder Dick Stam voor het zorgvuldig verzorgen van Ons Kerkblad en de andere extra activiteiten en broeder Jos Seeleman voor de extra inzet rondom het kerkenraadswerk. 

Zondag 1 september is een vreugdevolle dag voor de Hervormde Gemeente van Dussen-Hank. Na twee jaar wordt een eigen predikant bevestigd. Proponent Hoogesteger uit Ouderkerk aan de IJssel wordt dan aan de gemeente verbonden. Als vorige predikant van die gemeente is mij gevraagd om deel te nemen aan de handoplegging. Fijn dat de mogelijkheid wordt geboden, zodat ik met dankbaarheid mijn opvolger in Dussen-Hank de zegen mag meegeven. We wensen het gezin Hoogesteger een goede tijd toe in Dussen en Hank.
Namens mijn vrouw en onze kinderen ontvangt u allen de hartelijke groeten,

Ds. M. van de Ruitenbeek

terug