Kerkblad 27 oktober 2019 Kerkblad 27 oktober 2019

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

29/30/31 okt. Vrouwencontact
30 okt. 20.00 uur Hervormingsavond in Chr. Ger. Kerk
01 nov. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk
03 nov. Sing-in
04 nov. 19.30 uur Gebed vd Venen in ’t Kruispunt’ te Mijdrecht
04 nov. 20.00 uur Mannenver. ‘Boaz’
05 nov. 20.00 uur Stemmingsvergadering
07 nov. 14.30 uur Ouderenmiddag, spelmiddag
08 nov. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk
16 nov 11.00 uur Mars voor het Leven in Utrecht
23 nov. 18.00 uur Israël avond 

Kom Koffie
Iedere dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in ‘De Roeping’.

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus
Iedere vrijdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Jarigen  [ zie papieren Kerkblad]

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 1 november via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl 

Bij de diensten

Zondag 27 oktober in de ochtenddienst lezen we verder uit de brief van de apostel Paulus aan Efeze. Het eerste gedeelte van hoofdstuk 5 is aan de orde geweest in de voorbereidingsdienst op het Heilig Avondmaal. Vandaar dat we stil staan bij het tweede gedeelte van hoofdstuk 5, vanaf vers 15 t/m 33. In dit gedeelte gaat het over het geheim van het christelijk huwelijk. Vers 32 vormt het uitgangspunt voor de preek, waarbij het huwelijk aansluit bij de relatie tussen Christus en Zijn gemeente. Het huwelijk is een door God ingestelde verbinding. Dit grote geheimenis staat centraal in de prediking.

Woensdag 6 november is het dankdag voor gewas en arbeid. Het thema van de beide diensten op deze dankdag is: Goed bericht! De HGJB heeft een dankdagmap aangeleverd, waaraan dit thema is ontleend. In de middagdienst zullen we ons voornamelijk richten op de kinderen, waarbij we de ouderen niet vergeten. In de avonddienst zullen we ons richten op het geheel van de gemeente, zonder de kinderen uit het oog te verliezen. 

In de middagdienst lezen we 2 Koningen 7: 1 t/m 11. We zullen de geschiedenis dan behandelen vanuit het perspectief van de vier melaatse mannen, die buiten de stadsmuur zijn. Ze gaan er in hun nood op uit om voedsel te vinden. En wonder boven wonder, er is heel veel te vinden. Ze kunnen het legerkamp van de Syriërs betreden en er is overvloed. Wat een goed bericht! De profetie van Elisa komt in vervulling. De Heere heeft op een wonderlijke manier gezorgd voor deze mannen. Een aantal kinderen zal een bijdrage verzorgen in deze dienst.

In de avonddienst lezen we alle 20 verzen van 2 Koningen 7. De geschiedenis zullen we dan behandelen vanuit het perspectief van de mensen in de stad. Wat is de hongersnood groot. Hoe is het mogelijk dat Elisa namens de Heere mag verkondigen dat er een einde komt aan de hongersnood. Het is een wonder dat de Heere voorziet, ook al is er ongeloof in de stad. Gods belofte houdt stand, ook al lijkt er soms geen uitkomst. We mogen op de Heere blijven hopen. 

Meeleven in en rondom de gemeente

Ziekte en zorg

Mevrouw Roest verblijft na een succesvol verlopen operatie aan haar knie in Villa Overbosch in Hilversum om verder te revalideren. We zijn dankbaar dat het herstel voorspoedig gaat en we bidden dat de Heere haar ook in deze woonomgeving tot een zegen is. Het adres van mw. Roest is Soestdijkerstraatweg 102 (1213XH), Hilversum.

Broeder Gerrit Treur, Herenweg 45, verblijft na een operatie aan een ontsteking in het St. Antonius ziekenhuis te Nieuwegein. De wond moet gereinigd blijven worden en hij zal verder moeten aansterken voor hij naar huis kan. We denken ook aan zijn vrouw Lenie in deze weg die ze samen moeten gaan. 

We denken aan Floor en Coby Groenendijk, Dorpsstraat, Mijdrecht. Broeder Floor is in het St. Antonius ziekenhuis te Utrecht opgenomen, omdat hij steeds verder achteruit gaat en thuis niet meer de zorg kan krijgen die noodzakelijk is i.v.m. zijn ziekte. Zuster Coby ondergaat bestralingen en onderzoeken. Een moeilijke en zware weg die dit echtpaar op hoge leeftijd moet gaan.

We bidden voor alle zieken thuis en in de ziekenhuizen dat de Heere Zelf het fundament is waarop het leven wordt gebouwd. Hij ziet naar hen om en neemt ze dicht bij Zich: God zal ze Zelf bevestigen en schragen, En op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft, Hen tellen, als in Isrel ingelijfd, En doen de naam van Sions kind'ren dragen. (Psalm 87:4).

Meeleven

We leven mee met onze plaatselijke Rooms Katholieke geloofsgemeenschap nu pastoor Griffioen onverwacht op 68-jarige leeftijd is overleden. Pastoor Griffioen is ruim 15 jaar pastoor van de parochie St. Jan de Doper Vecht en Venen geweest. Op zaterdag 19 oktober is er een eucharistieviering gehouden en heeft de begrafenis plaats gevonden. We leven mee met de Parochie en de nabestaanden van pastoor Gerard Griffioen. 

We leven mee met Hans en Tonja van Eijk-van Leeuwen, nu de moeder van Tonja op 15 oktober is overleden. We leven mee met de familie Van Leeuwen die een moeder, groot- en overgrootmoeder moeten missen. We wensen hen de troost toe die te vinden is bij de Heere. De Heere wil een herder zijn voor al Zijn schapen. Zo mogen we luisteren naar de stem van de Goede Herder, Die Zijn leven geeft voor de schapen.

Huwelijksjubileum

We danken de Heere met Johan en Henny van Dulken, Herenweg, die vrijdag 18 oktober 40 jarig getrouwd zijn geweest. Zij mochten dit heugelijke feit gedenken met kinderen, kleinkinderen, vrienden en familie. De Heere heeft dit gezin vele zegeningen gegeven. Ook in de tijden van moeiten en zorgen heeft de Heere hen geholpen. We bidden om een gezegende tijd voor dit echtpaar in de familiekring en in het midden van de gemeente. 

Bij de agenda

Hervormingsavond ‘Hebben we een vrije wil?’

We herinneren u en jou aan de Hervormingsavond op woensdag 30 oktober in de Christelijk Gereformeerde Kerk van Mijdrecht. We denken na over de Dordtse Leeregels en de huidige discussie over de ‘vrije wil’ .Spreker is Prof. Dr. G.C. den Hertog, emeritus hoogleraar theologische universiteit Apeldoorn. De avond begint om 20.00 uur. Iedereen hartelijk welkom. U bent er toch ook bij?

Dorcas Voedselactie

Voor ons de normaalste zaak dat we elke dag voldoende te eten hebben; voor vele mensen in Oost-Europa, Midden Oosten en Afrika helaas heel anders. Heel Nederland geeft tijdens de Dorcas Voedsel Actie. Doelstelling is om 30.000 voedselpakketten in te zamelen en nog voor de kerst af te leveren bij de allerarmsten. Draagt u deze mensen een warm hart toe?! Kom dan uw producten van het voedsel lijstje dat in de kerk wordt uitgedeeld, in De Roeping brengen. Dit  kan na de kerkdiensten op de Dankdag (in de daarvoor bestemde dozen) en op vrijdag 8 november tussen 15.00–16.30 uur en 19.00–20.00 uur in De Roeping. 

Bedankt namens Dorcas

Club 4U

De tieners hebben vorige week het spel “een appel en een ei” gespeeld. Na een rondgang door het dorp, waarbij ze de appel en het ei moesten ruilen tegen iets van meer waarde, zijn ze vrijdagavond met een mooie collectie aan spullen in De Roeping gekomen. Daarna hebben de tieners, op een prachtige avond, de spullen geveild. Het thema ‘Kom doe mee!’ kwam ontzettend goed tot zijn recht. De veiling heeft het mooie bedrag van € 830,50 opgebracht. Op 1 november wordt dit bedrag overgedragen aan de voedselbank. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Vanuit de Kerkenraad

Kieslijsten vacatures kerkenraad
Zoals in een vorig kerkblad vermeld zijn er per 1 januari 2020 negen vacatures in de kerkenraad. Voor vier vacatures hebben de zittende broeders de diakenen Bos en Meijers, ouderling Stam en jeugdouderling Van Kreuningen zich herkiesbaar gesteld. Deze broeders zijn in de kerkenraadsvergadering van 16 oktober jl. met inachtneming van ons verkiezingsreglement herkozen. Zij hebben hun verkiezing aanvaard. Resteren vijf vacatures waarvoor de kerkenraad, na dankbaar kennis te hebben genomen van de gedane aanbevelingen, per vacature een kieslijst heeft vastgesteld. Alle namen op de kieslijsten staan in alfabetische volgorde: Voor de vacature evangelisatie-ouderling staan op de kieslijst de broeders Siem Kranenburg, Burgemeester Padmosweg en André Visser, Waterhoen te Mijdrecht. Voor de twee vacatures wijkouderling is er één kieslijst met drie namen, te weten: de broeders Dirk Drost, Oudhuijzerweg, Theo Herngreen, Veldzijdeweg en Jaap Verhoek, Donkereind. Voor de twee vacatures ouderling-kerkrentmeester is er één kieslijst met zes namen. De namen van deze zes broeders zijn allemaal tien of meer keer ingediend als aanbeveling voor het ambt van ouderling-kerkrentmeester. In dat geval komen zij alle zes op de kieslijst. Dit betreft de broeders Martin van Eyk, Herenweg, Martien van der Schaft, Wilhelminastraat, Christiaan Spek, Rozenstraat te Noorden, Bert Verhoek, Trilgras, Izak Vermeij, Bovendijk en Stephan Vree, Bovendijk. Omdat we kieslijsten hebben met meer dan twee personen is deze keer voor de te houden verkiezingen een stemmingsvergadering de aangewezen weg in plaats van een stembusverkiezing. Deze stemmingsvergadering wordt gehouden op dinsdag 5 november om 20.00 uur in De Roeping. Op de stemmingsvergadering zelf zal kort en duidelijk worden uitgelegd wat de gang van zaken is. We dragen de genoemde broeders en de te houden verkiezingen op in uw voorbede. Verkiezing vindt plaats door belijdende leden van onze gemeente. U kunt uw stem door een gevolmachtigde laten uitbrengen. Deze moet dan wel belijdend lid zijn. Een lid kan niet meer dan één gevolmachtigde stem uitbrengen en wel tegelijkertijd met het uitbrengen van de eigen stem. De volmacht is schriftelijk en wordt door de volmachtgever ondertekend. Volmachtformulieren zijn verkrijgbaar bij de leden van de kerkenraad.

Dankdagcollecte

Steun dit jaar met dankdag de jongeren op de Filipijnen! Met uw bijdrage helpt u jongeren op de Filipijnen zodat zij naar school kunnen. Woord en Daad biedt vakopleidingen en arbeidsbemiddeling aan door het project op de Filipijnen. Door deze educatie krijgen de jongeren kans op een baan. Zo kunnen ze voor zichzelf en hun naaste zorgen, nu en in de toekomst. Daarom willen wij als diaconie de dankdagcollecte bestemmen voor dit project. Geeft u mee uit dankbaarheid? Uiteraard is het ook mogelijk om een gift per bank over te maken naar het banknummer van de diaconie: NL 17 RABO 0373710194 o.v.v. dankdagcollecte. Dank voor uw meedoen en meebidden. Uw diaconie.

Bijbels dagboek 2020

Een bijbels dagboek helpt om steeds weer nieuwe ontdekkingen in de Bijbel te doen. Een Handvol Koren biedt twee overdenkingen per dag: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning. Daarnaast biedt het dagboek leuke extra’s zoals kinderpuzzels, wereldrecepten en verhalen uit de landen waar de GZB werkt. U kunt het dagboek kopen bij de boekentafel in ‘De Roeping’ voor € 12,50 (tijdens de bibliotheektijden). Ook liggen er exemplaren onder de toren. In deze boekjes zit een briefje waarin staat hoe u kunt betalen. Van elk verkocht boekje gaat ± € 8,00 naar de zendingswerkers die wij als gemeente steunen: de familie Vogelaar en Peter en Riek. Gemeenteleden die een kerstbakje van de diaconie ontvangen (ouder dan 74 jaar), krijgen op die manier een dagboekje thuisbezorgd. Het dagboekje is ook leuk om cadeau te geven of cadeau te krijgen.

Gemeente Wilnis en/naar Israël?
Zondag 6 oktober was het Israëlzondag en hoorden we van de bijzondere verbinding van christenen met het Joodse volk. Door de vaak verwarrende en tegenstrijdige berichten via de media wordt er soms geschud aan de onopgeefbare verbondenheid met Israël. Wat heeft Israël ons als christelijke gemeente te zeggen en wat betekent het om met hen verbonden te zijn? 

Drs. Albert Groothedde woont met zijn gezin in Jeruzalem. Op zaterdag 23 november komt hij naar Wilnis om met ons over deze vragen na te denken. Zijn taak in Jeruzalem is om namens kerken in Nederland de Joods-christelijke ontmoeting op verschillende plekken en manieren te stimuleren en te bevorderen. Aansluitend willen we u informeren over de plannen voor een gemeentereis naar Israël in de zomervakantie van 2020. Deze reis is voor alle gemeenteleden vanaf 10 jaar. 

We starten de studie- en informatieavond op 23 november om 18.00 uur met een maaltijd (eigen brood meenemen, voor soep wordt gezorgd). Om 18.45 beginnen we met het programma met Albert Groothedde. Om 19.45 uur willen we u en jou graag informeren over de gemeentereis (maandag 27 juli t/m vrijdag 7 augustus 2020).

Als u bij de maaltijd bent, is het fijn als u zich even aanmeldt: israelreis#hervormdwilnis.nl. Daar kunt u ook terecht met uw vragen. Ook kunt u daar uw interesse in onze verbondenheid met Israël en/of de reis kenbaar maken. U kunt ook Jopie Verhoek aanspreken. 

Tenslotte
Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie.
MvdRvdm

 

terug